MIDDSLBURGSCKF ^^1 I Mis D I N G S D A. n. 03}qLi3^»6gi^ :iii^^««!9 f.^'^l-'^ DEN 13 M E L .3 ïa p i 5 'S £1 ^5 3 c u -- .;.-_.r; In oncerfcheider.e \7 I T S C H FRANKFORT den iilea Md paiiicuüer; D^^^bhdsa Uesi sien het navolseade,Ar- t'kcl._■'-■■ Ds Engelfche Rliniscer te Wennen de Hear Ad:.ir, kscfc eirdiiyk van Lo:i(<en hoc zoo'Irnj ver-.V'ac!u;anr.t- woord onrv.ingeo op de ki.igten v:a het Oostenrykfci-.a Ksbinet wegers deiireraffiirg v;.n dan Handel viii Tries te, Nsar ir.en vttZt'i^cu behcla hetzelve in fublbncie, dat het Hol'van St. J.'mes den Handel van Trieste, noch^ der andere Ooster.rykrche Haver.s ia de Adris:ifche Geit' gfenszins wil hinderlyk zynj Joch d^i het niet k^n in- v.iüigen om de OufteriykPrbe Sciiepen in de Havens V3n!taiien,:t'elkedoür di F'acfchen bezet zya en zich diensvolgeys iii itaat van blokkade bevinden binnente Ia;eii. Dit .i-tv/öord isvce^caea er by cai) den Kei zer gezonden." F R A N K R Y K. PARYS den 4 Mei. Mea ziet met genoegen, dat de krygshsf'.ige geest meer en oetr by de Naiie toeneemt, zoodanig, dat, by gelegenheid derlastfle ligiicg.zich by:;a 10,030 inan vry willig aangemeld hebben; en,daar de vrywiliigers iiiet tot het gewone gevorderd getalgi;- rekend wordenzoo heeft dus de ia;icile ligcing van "80,000 man onj^eveer 90,000 oian eiP-Ctief opgebragt. Gedeehelyl; heeft men dit co'c daaraan te danken, dat Üe jonge lieden, die zicii vry.villig aaiiraelden, thans kuQoen kiezen, onder welk, Ipprt van Troepen zy by i> Ji nj .1^ J ei -^ ,3 u< a .3 v> CJ J* 1- - o o .5 p CJ ij •Zi :4 ^■2 S - f. Lie Arniée dienen w; iii-ff-HTI zy ons kwaad-toebfsgten, zy zouden het eens ba- weenen; en wy, wy zouden het kwiad willen her- Jlellen uat wy huj gedaan zouden hebben. Hét be- lang van den Staat krygt vroeg oi' laa: da overiincJ by voorbygaande en kltiuachtige driuen." Dit iya--" de eigene uitdrukkiogeridcf bevelen des Keizers. Hei o is iu dat gevoel dat de Keizer de operatien van het be leg van Straslfund geconttamandeerd heefcen er de lAioriieren etj ue ftukkeji Gefchat, die mea er van Sta:- .i' Cs g c o 13 .^J ja 'C O i; ;- wi G O r) 't; CiD O 55SS, HE C tin naar toegezonden haüvan heeft doea terugkomen, Hy fchreef in dezer voege aan den Gineraai Mortier: |- U bejatnmer^ reeds het geen gedaan is, Hetfpvtiby S dat de fchcone Voorlbd vati Srraajlund verbrsiid is,'' gewoide-.i. Is het onze zaak oin Zweden kwaad toe te brengen Dat is uiet dan een droom. Het is on ze zaak ü;n het te verdedigen, en niet cm hetfciia- cie toe te breagcn. Doe het zoo min gy kunt. Sla g '.Ja aa». den Gouverneur vsn Siraalfund eenen Wapenftil g tlaud, eene WapeDlchoifiDg voor, ten einde eeaen*^ c Ooriog te verligten en minder rarapfpoedig temaken ,•■5 die ikals mlsdadigbefcioaw om dat dezelve onllaat- H S kundig is." 3 „De ^Vapenfchorüng is den 18, tu.^fchen den ^laar- f T -1 1 fchalk Mortier en den Baron van worden, i'chorlin ■p c^ .1= iS S 3 5 .- w o NO - o, ;J g -== =3 S S, S - S c 5 - >-< y- -^ =3 J 5 J- s -^ 5> S Esfeo geteekend ge- 5 "g t; i= U. M *- ■o -^ Den 5 A'i». Heden'ifn Kièr dena'»oigeo3è berig. lea van on?e Legers in het Noorden bekend ie-.2aakt: 72ae BULLETIN der GROOTE AR\:ÉE, Fir.ckeKilein den 23 April 1807. ,,De op?fa:;en vab d,n Msarfchalk iMortier zynzoo ■wel uitgcvGüen als men konde wenfchen. De Zwed.:n hebben de on''ocrzisri.''heid gehad de Peeneie pssferen, zich hasr Anklnm en D'emn.in uit té breiden er. naar P'.s- fewalk voo'-terukken. 'Dpn 16, voor het aanbrelten van den dagjverëenigd'e de J^rVrfcbalk Mortier zyne Troe pen trok van PrifewaV.; op den weg naar Ankism voort, ■wierp dfr Vysnd in^ d;; poöuen van Beiling en Ferdi- rar.tshüff overhoop maji;!e'4ooKryg5gvangenen ,nam iwee Hukken Gèfctiut, triaè'te gé'yk met den Vyand tinnen Anklam, en madkiezich van desztlfsiBrug over «Ie Peene roeester. „De colon van den Zweedfchen Generaal Cardellis iafgefneden geworden. Z^ was nog ie Uckerinunde toen ■wy reeds te Anklam waren De Zweèdfche Opperbe- ■velhebber vanjArrofeld is door e.:n fchroot-fciiot ge kwetst geworden-, alle de J\1agazyiien des Vyar.di zyn ■Veroverd. „De afgefnedene colon van den Gene'sr.1 Cardell is den 17 dezer te Ückeritiunde dcor'den Brigade-Generaal Veaü aangetast geworden. Zy hetft drie (lukken Ge- Ir^chut en 500 Krygsgèvansereü verloren Hetoverfchot ieeft zich in Kmonueetfloepcn op het Hsffingefcheept. iNog twee andere (lukken Gefchur en ió'o man zynnaiir den kant van Demmin genomen geworden. „De Baron vsn Esfen, b'y afwezigheid vafi dènGe- 'neraal Atnifeld de ZiveeofcVe .'^rmée commanderende, heeft aan den Generaal tloriier eene Wapenfcborfing ■voorgeflngen hem te kennen geveilde dat by van den Koning fpeciale authorifatie had oiii dien te (!niten. De Vrede en zelfs maar eene nan Zweden toegeilsre Wapen- fchorfing zou de dierboErRe verlangens des Keizétj ver vullen die Sltyd eene ware fmert ondervonden heeft *:n den Oorlog te voeten tegen eene edelmoedige dap peteNatie, geographisch en'historisch deVrieiidin van Frankryk, En in der ria-d,'!;et Zweedfche bleed moet dat tot verdediging of tot den ondergang van het Otto- manifche Ryk vergoten worden? Moet het Vergoten wbrden cm het evenwigt der Zeeën te handhaven of om hetzelve aan ketenen geklonken te htiuden? Wat heeft Zweden van Frankryk te vreezen? iNiets. Wat heei't Zweden van Rusland te vreezen? Alles. Deze redenen zyn veel te bondig, dan dat by zulk een verlicht Kabinet eneenebyzoo verlichtte en denkende Natie, de tegen woordige Oorlog niet fchielvk een einde zoude hebben, Onmiddelyk na den flag van Jenalag de Keizer zyn ■verlangen aan den dag om de oude betrekkingen van Zwe den met Frankryk te herüellen. Deze eerfte openingen werden aan den Zweedfcben Minister te H.^jmburg gedsan maar zy werden verworpen. De irftructie des Keizers aan zyhe Generaals is altoos geweest om de Zweden als viiendin te behandelen, wsarmede wy voor het oogen bük overhoop liggen, en met welke de natuur der za. ken niet lang zal dralen on.» in Vrede te herrteilen. Dat zjade dierbaarde feelaogea deawee VolkeD._j,j^diea N - Hier nevens een affchrifi van gezegde Wapea--5 - 'c 1 -^ "C? S-?ië~^ Het beleg van Dantzig wordt voortgezet. Het Dag- s-^jtjc -^ verhaal der operaüen is hiernevens gevoegd. r v S s S Den ló April, des avonds ten 8 uren, trok een -^^ t'^'Z 5 .2 detachement van 2000 man en 6 (lukken gefcnut van het"S S^v^S 1 2'E S-ë c Garnizoen van Giaizopden regtervieuïelder pofitie van 3 Fraukeuliein aan; des acderendaajjs der» 17, by bee aanbreken vanden dagj vertrok eene nieuwe colon vsü Soü man van Siiberberg. Deze vereeuigde Troepen mr.r- ----- cheerden op Frankenftein en begonnen den aanval des morgens ten 5 uren, om den Genersal Lefebvre, die - daar met zyn öbiervatie Corps wasvan daar te ver- d.-yven. Prins Jerómg vertrok op het eerflekanonfchot van Munfterberg en kwam des morgens,ten 10 uren te Frsnkc-Dllein aan. De vysnd 'S volkomen gefl.igen eh tot in de bedekte wegen van Glatz vervolgd. Men heeft doo krygsgevangenen op hem gemaakt en drie ilukken"?.^ gefchut veroverd. Onderde krygsgevangenenbevinden zich, eeu Majoor en 8 Officieren} 300 dooden zyn op het flagveld gebleven i 400 man ia de bosfchen vet.-a _- dwaald geraakt, werden aangetasten krygsgevangen ge- S'l maakt. De Colonel Beckers, commanderende het <5de Beyerfcbe Regiment van Linie, en de Colonel Schar-* j fenüein der Wurtembergfche Troepen hebben wonde- S S ren van dapperheid gedsan. De eer.le wildeIcboon S aan den fchouder gekwetst, het flagveld niet verlaten;^ o hy volgde overal zyn Bataillon en deed^overal wonde-1 ren. De Keizf heeft aan beide die Officiers den Ade- -= S laar van het Legioen van Eer toegeftaan. De Kapitein'-^ Btockfeld provifioneel de Wurtembergfche Jagers te 5 paard commanderende, heeft zich doen opmerken, Hy S' is het die de liukken gefchut veroverd heeft. s 5 Het beleg van Neisf vordert. De Stad is reeds half verbrand, en dq^ laoggtasiea beginnen ds Stad ce nade-^^3 f^°" .-ftsisdo-aiaii. -^ s o o :s ■o s 2 nr "C Z, o -3 o V u: UC «'"Ta. öj K .y - ha E N c - ?->ji -o a <u "EN .-fc- o o *- N >,-a CJ c 3 T5 n O c Z Si o .a; o re o 4) d E •- -o e: a O •- CS ld o U -a S er- *-* S 5i- Zie biet de Artikelen van den WapendiKhnd. des a--ë vonds ten 8 uren vaa den 18 April, te Schiatkow tus- tenen den Maarfchalk Mortier en den Saron vgn Esfen - q beiden tot dat einde beboorlyk gevolmachtigd, getee- h kend. .s - „Art. 1. Er zal eene Wapenfchorfing Zyn tusfchew de Troepen van Z. M. den Keizer <Jer Franfcben Ko I 2 g c J"-! E nicg van Italien, en die van Z, M. den Koning van Zwe-5 "l's M Z h— \~- j. J - "CU w rv aen. c Ui bc'*»! .S -r t^ f. "5 3 2. De Zweedfche troepen zullen de Eilanden van Ufidom en VVoUin aan de Franfche Garnizoenen over- g:| §h ^B leveren die er overmorgen, d'^n ïo Aprilnaartoe zul- "i q len gezonden worden, _o ££-'"' j^ .5- 3. De linie der Peene en van de Trebel z?l tot af- c S; i^ fcheiding tusichen de twee Legers dienen. DeFranfchei) w S; f' -'_ zullen een post san geene zyde der Peene en agter de bar- §-li5t~"„c;_fS .1 Sfï^ riere van Anklam hebben, ^S=^'~''^Cb'*5^ ,,4, Gedurende het beftaan vanden \V«penflil(1r;nd, c^U 5g I^g'^ J verbindt zich Z. E. de Heer Baron van Esfen, Opper-- '-■""'-- - bevelhebber der Zweedfche Troepen, om direct noch .S f~ o indirect eenige hulp, van welke natuur het ook Zoude, mogen zyn, aan de Steden Colberg en Dantzig te leve- ren, noch aan Troepen van eenige Mogendheid, met!* Frankryk of deszeifs Bondgenooten in Oariog. „5. Geene ontfcheping van Troepen, wasr van de Mogenheden in Oorlog met Frsnkryk moeten zyn, zal mogea geftjbiedea te Str«3lfu*d, ia iJwiedsch-PoBai-^v ■■o o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1