ya i MIDDELBÜRGSCHE ZATURDAG f ■?3 r r. i ^- fi S I a s Colberg wordt, federt eenige'dTeVno2^«§||o^§sl§"^^ -i S^ H O L t fï D. -ë -=^ tentiarisby Z. M. deV KöDi'ng'van Deticmsrken'rdé'"^*^ «-ê-^-SM ^e^^ i T U R K Y E N. rONSTANTINOPEL den aS Miart. Ey de *y- li msstreaelen, i.vi;!lfe iiie:i genome» htült, ver- I '^tragen de aanlfalien ler bevdllging d«r lioofd^ad geen- i,:,'i!ps die, weike ter befl'vding der Rasfehpiasts hebben. i j-,"Terwyl iren e!k oot'enblik verft scht de tyding te zul- t, le'n ontvangen van de vc,.rr.ee!en dooroazeinde Krim I gerukte Troepenbehaald, of, terwyl ten cinft^n die l"?*' Troepen de Referve-Armée oneer den Her'óg vsn Riche- lieu beletten moeten rssr Wallscbyen sf:ezakkenzul len de Rujfen in dat Gewest zich wèijra tjoór eèhe'ge duchte Ktygsinagt zienacngetrsc. Daar ben; bydeal- gemeene verontwaardiging tegen heil en hunne LanJge- pooten, de verdediging der kusten gtcotendeels aan de Ingezetenen kan overlaten, 7yn de Aziatilcfte Troepen., Üie nu onlangs omrtreek: KoD!lan:iBopel fi'srsn aangeko men, gedurende de Isstfle veertieti dagen i ten getale ran iesiig duizend naar den Donsu op marFch gegaan. De Janiifaren van ons Garnizoen hebben den 25 hunfie t foldy bekomen, en zyn medegrooiendeels naar heiLe- P^-; ger vertrokken; ïoo dst de afreize des GrocJt-Viziers, ■Welke men zeide van deze betaling sftehangen thai«s «Iken dag verwacht wordt. Onze Vloot, die, door de f vertlerkingderbeideengtens. in onzen zeeboezem over- kodig wordt, is by Konllantinopelteriig gekomen, om een decider Landtroepenj waarmede zy overladen wal, te ontfchepenj en z:l waarfchynlyk binnen korenaar de Zwarte Zee onder zeil gaan om de verrigtingen Dni 2er Legers, het zy aan den mond des Donausi het zy isDgs de busten van de Krim, te onderfteuuen. De eecige hinder, weike de Vysiiden ons voor Ket boger.blik tbebrenaen, is de Blokkade der Dardarellen die door den toevoer kostbaarder te makende prys der levensmiddelen doe: ftygen^ Ter onderrteUning der srraere Volks-klasfe en ter verydeling der ontvVerpen velken men misfchien op derzeiver ontevredenheid ge- touwd mogt hebbeo, beeft de GrooteHeét bevel gege- •vendat eene aaüzienlyke fom uit de fchatkist van het I Serail getrokken, en tot wegneming ciezer duurte ge- bezigdzou worden. Voor het overige onder.'>elt men, «iat de Vyandzlch zal vergenoegen cfmet Dicuwepogin- ^«0 te doen om de Griekfche Inwon'ïrs van het viiste tand op te ruijen of wfelorn eenigen der Èilatioen vin den Arcnipel te bêmagtigen. Dit Uatfleonderfteit raèfa Wél voomamelyk het oogmerk der Engelfchen te zyn, die, gelyk bekend is, altoos op zuike eene beiitting in de MiddellrnditheZee gevlrmd hebben. Aati deze ^'onderfteliing fchynt men het gerucht te moeren toefïhry- "=*en, dat zy Cyprus veroverd zouden hebben; een Ei- hnd bet geen onderiusfchen veel te sanzienlyk is, dan <3at het voer hunne geringe L«ndmagt zou hebben kun nen beiwyken. P R U I S S E N. KONINGSBERGEN den n./fpril. Onbhoon de A>meën tot byna in elkanders tegenwoordigherd geko men zyn, en men met eiken dsg de tyding van tenen bloedigen veidfiag verwacht, fchynt tot nog toe geen gevecht geleverd. Te Memel werd zelfs de Koning van fruisfendié naar het Leger vertrokken wasbinnen kort «erug verwacht. Inmiddels worden alle mr.atrèjelen ge- liomen, zoo öm aan onze krygsverrigringen eenen be teren uitflcg, als om aan onze gekwetfren eene bete Tï behsndeling te verzekeren. Als een der middelefi tot dit lastfte heeft Z. M, de bezoldiging van a'ie de Leget-Chirurgyns verdujjbeld. Öngelultkiglyk 's de Stad Koningsbergen, die waErfchynlvk \*ederbin de Jjoofd'/efzainelpiaats dier srmè fiagtoffers worden zil i'l^n den bcklagelyköeo toenaiid De hsndwerkMieden en Jpin gegoede burger» lyden prootèndeels gebrekzeer i^eleo der rykeren zyn weggeVei^d eii in de Hospitaleii Beerfchen ziektens,- die reeds vele Militairen, en zelfs Doctofen of Chifurgyni, hebben weggehaald. AandePrüisfifche Kosten zyn eehige Engelfchè Öor- iogs-vaartoigen aangekomen driederzelvenkruisfen niet verre vaijDantzig, een anJerligtby Pülao. Verfcheidene Prüisfifche Officiers zyn thsns tégen Frdnfchen uitgewisfeld. Onder defzejver getsl ziet men ecSttr Ceclits twee GenJfsals, naraelvk vanBlucheren van Taüènzien* Men heef: de opmerkinggémnaktdat de Opperbevelhebbers, die tegenwoordig de Prüisfifche tn Rusfifche krygsmajt in Europa commandeeren, na- L.#fielyk de Generaals Lestocq. Benhigfen en Michelfon, f^olle dr>ê HaBoveranen zyn. Onder de Rusfen wordt, l€n gevolge hunner geledene tégeofpoeden, en het ofit- flag der Bevelhebberssao welken men die toefèhry'ft, eet getsl van ervarene Generaals gedcrig minder. Thans heeft wederom de Generaal van È5fen die den Slag van Oïtrolenka tegen den Genei:aalSavary verlcrea beeft. Uit 5emeld«n hoofde, jyn aficheid bekomen,' <J n -_; a tsf c u 8> o. TVEENEN dan 18 /ipril. TerWyl de waarfchyn- 5 S s lykheid vaii eenen nieuwen Veldtog: tusfchen de Oor-'^ a v s lögVoerendeMogendheaen toeneemt, fchynt in die zelf- t J o-^ de hiate de Diplomatieke drufcteby ons Miniüerie te ver- S: 3 ,- fe S i minderenen niets toon: aan, dat hetzelve, nu det.-"*5 '-^ 't zelió bemiddeling misld/t (chyntlanger eenig werk- =5 7 Ztsm aandeel aati de gebeuttenisf^^n fe'yft nemen, 5 -S h BERLYN den 28 .fpril. Nog eenigen tyd na de J g influ::ing van Dantzig, bleven zich benden uit he: Gar--g - o „- nizoec van Colberg in den omtrek, en wel inzonderheid "S t "l by Rugetiwsiae, vertoonen. Deze Troepen zyn aI-> J S lengskens gedwongen gewordenbinnen Colberg terug s -"" 5 te trekken, en federt meerdaneene weekhoudt dePoof. 'D 2 fche Generaal Henrymet zeer veel Ruitery en eeuig sTz -^ S l*^ -S S S Vóervcjik, Coslinbezet. Volgens ia:ere berlgten, wördt^ S J sIlC^S^-Oj^S de Vesting Colberg zelva allerheftigst befchoten. 5 5 -g i, t> S ii, w -p^ «e w tj S 2 Z o i O r- p c y g x: O w g s: tJ v; c -^ ii -o M ^- -2 -•** w> <s c: Van de belegering der Vesting Neisfa, in Silefien -^ -^'S 9, O 't; !-- CJ verneemt men, dat zy met nadruk wordt voortgezet, o o o .i~ t? en dat het Bombardement, 't welk die Stad ia brand ge--ë a 1 %'^M zet Beeft, den komröandant reeds bewogen zoa héb P^ o ben om te cspituleeren, ware het niet, da: allé de Be "g 2 '''-• - Velhebber» der nog overige Prüisfifche Vestingen de Rrengf^e orders bekomen haddenom zich zoo lang mo- -1 5 gelvk te verdedigen, zonder scht "te flaao op het lot der "If'^igg'^ Bürgeri. «j a - VAN DE NEDES.-ËLVE den 29 April. De Re-fl gimenten der Rusfifche Gardes zyn eerst' den 18 April s J1 '-2 o 3 by hei Leger afngekomen. Decbngekomen vetfterliin- S <S -i Z J gen by gerhelc^e I^oger federt de maand Maart, daar en-^-rr ei der begrep-n de Regimenten Gardes, belopen omtrent"^ ,S 8§ooo mati. De Franfchén hebben insgelyks aanzien- lyke verfterkinseB ontvangen, en voor hun front ge- dugte verfchsnfingen. Öe eerfte flag', welken men i-i:.— volgens de laatfte brieven van Koningsbergen te wsg- ten heeftzal waarfchyclyk nog bloediget iyn dan (Pis ^^j_^^ van Eylari. -^ HAMBURG ésn 2S/tpr'si. De brieven uit het Nonr- den luiden nog tteedsOorlogzugtlg; deKeizer van Rus -■"""'• land en de Koning van Pruisfen zyn beiden naarde Ar- mée de referve in Lirthanwen vertrokken, en zoudetj waarfchynlyk van daar naar de Armee aan de Pregel ko- k! S 5 meu; voorts zyn van de voorleden Jaar inRusls^nd óp. 2 - geroepen Militie retl bedrage vanjji 2,000 man, by eene Z 5 »- 1"^^ ïf^ Ukafe van der ai Maart 200,000 man tot den activen^ |-<5$v^-.~g diehst opeeroepen. Men dat al blyven foramigen nog z t hoo? pp Vrede voeden, ói:der bemiddeling van Oosten- W -*■ g ryk, weike Mogendheid, nog korts eenen rondgaanden ^"'§'^^2''. <X* br^efaan alle de.:te\Veenet)rrideerende Gezanten zou heb. Z 5 J fc'ê'-^ ben doen ter hand ftellsn houdendeaEnbod van bemid- -S ^si "l delingen Ditnc>)diging om een Vredes-Congres in eene - S S "e of andere plaats in 3e Oostenrykfche Staten te openen «-^^ Ditn t Mei. Colberg wordt, federt eenige dagen, w fterk befcboteti, en zal misfchien si fpoedig moeten buk- E .<s ken daar de de Wapenltflftand met Zweden den Maar-5 g - o 8*'*^ -^ -=^ fchalk Mortier de befchikking over eene aanziénlyke -'g niacht om tegen Colberg te gebruiken gegeven heeft.§§^ Gezegde Wapenftilftand zal misfchien wel eene geheelèo o - c 4 IZ. - 5 - w c *r c -i^ s ^T -=^ f =e '.---^„^ <J S, _4> ;i V cc o -t3 n i> O^ P O rr .3 S 2 bO i: (U CJ 5 - --a P e i» r^ bevrediging tusfchsn Frankryk en Zweden ten gevol^ge z|'^-^B'§,.'i°b*3iS hebben. Lang heeft ,gelykbekeDd!i, Keizer Napoleon S Bgtl'^l&s'^-ac-a gedraald, eer hy bevel gaf ominZweedsch-Pommsren j «-S'-'s^.S'Sa"» in te vallen. Na den' inval, deed Mortierer deRrptfte'* «j krygf tucht in acht nëmeü en maakte den last des Oor- SgB-'S"-*^»:''^^'" s logs voor de ingezetenen zoo min drukkend mooglyk. rg§ï?--^t'^^-=^S «B, Na de ovétrt-iftning van den 16 Apriltoen deZweden z|'5.*5s-'«'^-^S^§b zich tusfchen Mortiet aan den eenen en Bruce aan den 5 £,t |<5 §«s'S"Z anderen kant bevonden, en dus cogenfchynlyk een a!-< "=jS>>>= "'S le'rzwaartst Verlies zonden hébben moeten lydei» indien^ j.i«'s'"".«^'S-Sg de Franfchén zniks ge\i'iid hadden floot deze met bun S S^ 5'g -^ eenen voor beidetf partyen éervollén WspenHilfland.— t\ «"^c^?-5"r"QKÖ-3 r>„ -7™jr.t.i. i-._ Sfcs-Mv «.;2 5^ S "2 .2 gezonden teworden, door den Maarfchalk Mortier od=^ o q C5 a 5^*^_gf fc: »,.S 2- tti.cu ïuui uciurn partyen eervoiien wspenltilitand.—u «m< DeZweedfchè, in gezegd gevegt gevangen genomen Of-g oT 1- ficieren, zyn, alvorens over Berlyn naar Frankryk af.'< g vi betbeleefdae ter maaltyd genoodi^d, èo «iterst min- - zaam onthaald geworden. V c= ^«.Sa Sj 3: DEN HAAG den 3 Mei. Heden zyn, door Z. E.^-lïï -S J Z 2 g#IS u Mininer van Bniterilandfche Zaken tetbeëedi^;n<T m:HcJ5„^ .Së.St< den Mininer van Bniterilandfche Zaken, ter beëedigingp aan Z. M. den Koning geprefenteerd'1 l'^i' De Heer Staats-Raid Verheoll, kamerheer iè% Ko-^ g fï 5 mngs èn Komma»deur der Koninklvke Orde van Hoi-O r^' I - 1-----1 .1- j.. y Cl Q ^-^ H o !S - o c s S .5 o. - "S ■5 w> «j ei S •o c a 'X Q g .- =0 u ll! V- e ■- r; Bi ■g -o -= H nd, als Minister Plenipo'têntiaris by Z. M. den Ko-" 2 Z 1 S 2 O v imi vnn «,«»-.•=_ J» u- «tn.., .^rt'-'^gs.^'^ ti .gii"<l ning van Spnnjen; de. Heer Meyners, Ridder vsn de KonifiklyVe Order van Holland als Mini.«ter Plenipo Heer Graaf Jan »an Byland Ridder van de Koninktyke Orde van Holland, als Ministér Plenipotentisri? by f. Mfjefleitden Koningvan Beyerende Heer Sslomoa Tsa 0ed«), Riiiit VJ» da Jiooickl^ke O.'ifvta If»:-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1