tï*' )8o;J C o UJLJl NT. i :^l ^IIDDELBURGSCH 15! WiO, 5? DONDERDAG DEN 7 M EI. Sc - -i 1 5 e :^z-'->^" 5 -^ i g -S I i- 7; s •Si z-s. o r. S -=; s -^ -" -ï e - 5 3 POLE ["tTARSCfJAtJ den ii April. Da Prins van Be- ^V nevent ging laatst de Franfchs Soldsten die 'ïn ie Gajthuizen gswosd üggenbezoeketi.eti decLe lat) hui3 die by Osiroleoka gewond werden, ds door ■«je keiiér aan bun beloofde belooningen uit. Zyne bc 'j i; --J c 5 J-' a r- - - C 3 1- O •-• r-^3 ^1— o^ï/ij Q. V. HoOfiheid was gedsan over de edele gevoelens, I t»elke die brava lieden aan den dag '.sgen, en kon zich biet g'ïnOeg verwonderen over de fterkte van ziei die Xy onder het gevoe! hunnerfmarien behouden endevrcr- lykhsid die zy aan der, dag letgcn. Volgens cfficlëele berigien die wy hier ontvangen iebben, is de Kspicein-Pücha met tien OdrlogCchepeS rsar de Zwarte Zee vertrokken ,ci;. de Rusfen die zich t'.daar flegts inet drie Liniefcbepen bevinden, optezoe. ten. Aüe de EngEJfche Kantoren in Arabiëh langsden Eaphr?at en in Azië, zyn in benigjenoOjen. De Bar- baryen hebben den Oorlog aan de Éngelfcheh verklaard l *n kraisfen thans op hur.nï Schepen, De hoop op Vrede, vrasmedeffien zich gévjeidliad, begint hoe l:nger hoe meer te verfiaaawen, ea ds ge- lucbien, die men deswegens verfpreid had, verminde ren van dsg tót dag hetis waarfchynlyk zelft dat bin- Ben weinige cagsn de Ve'dtog: wederom zal geDpei;d ■Worden. -■ Men zegtj dat er te Metrel eene groote Krygsraad ■Sfenouden Is, die door den Keizer vsn Rusland, den Koning van Praisfen en de voorn:?.[r,l>e Öenerasis dier beide Vorften is bygewoord gc»-orden, en rosn denkt, dat liien aldaar bet plan beraamd heeft, waarna de Mili taire operatien van den VeÜtogt j die ftaat geopend te .'.•orden, zullen gcrig:'.vorden. Volgens brieven van ZsVeedsch-Pcnmeren moét bet bombardement van Dsntzig reeds werkelyk begonnen üyn en de zware Ariülerie, diemen Qniseeniga weken Verwachtte ii eindèlyk tegen die Vesting gerigr. Het bombardement van Graodentz is thans ook beginnen.s De Turkfche Ambasfsdeiird!e zijh te XV'arfchau be- iidt, heeft zeer gewigii^e deFfc::'nes van Konfiantir.o- -Jiel ontvangen; ly beeft cezelven aan den Prins van Ëe- Eevent medegedeeld die ze vervolgens naar het Hoofd- ■kwartier van Zyne Mijelleit den Keizer heeft afgezon den Daar er fines verfchsidene Co'uriers hasr het Frioul- fche, baar Dalmaiien en naar Milaan zyti afgevaardigd, cht men, dat dczelven betrekking hsdden op den .^srsch der Franfchï Armee, die zich naar Turkyen begeef;. DUIT S'C H L A PI ^fVAN DE BOORDEN VAN DEN DONAU dènai *?/>r«V(,overFrankryk). Men verzekert, datdeRusfen éene landing op het Eilcad van Candia ondernomen heb ben dotih da; zy met groc! verlies zynafgefiagen. Men verwacht met ongeduld de ct^ïlcndigheden hier van te Vernemen. AUGSBURG den 23 Aprti. Men fpreekt fterk van ten misvofdand dat er tusfchen de voornaamfte Chefs 'Van de E.-^gelfche Vloot zou or,;ftar.ri zyn, enwelvbor ■iiamelyk tusfchen den Admiraal Duckworth en de Hee- fen Sidney Smith en Louis. Menzegt, dat dezèlaarêt- genoemden opentlyk deji Admiraal DucRworth by hun ^Gouvernement aanklagen, vanden naam der Enï»e'ifchen •voor Konftantinopel onteerd te hebben en van door lud onbedachtzaam gedrag, de Porté tegen hen in het harnas te hebben gejaagd. Ook hebben er zeer hevige disputen tusfchen dien Admiracl enden AmbasfadeurAr- tuthnot plaats gehad, FRANKFOR.T den C5 April (over Frankryk). Men ■Verzekert dat de Aartshertog Karelhet plan van eene aiilitaire Coöfcripcie over de goheele Öostenrykfc^e Monarchie, doorZ. M.den Keizer had doen aannemen. Die ligtingên zullen op ecne g?nsck andere wye dan lot hier toe gebruiketyk was, e.-fchieden. Hetdecreet, waar by de voornaamfte dispofitien van die nieii'.ve or der van zaken bepaald norden,.zal weldra het liclit iien. Dit Weet men reeds, dat het bepaald is, dat al- "Ie jonge Lieden van deOostcryhfche Monarchie, z^ti der uitzondering zelf vanden Adel aan de Confcfiptie ■tullen onderhevig zyn, even sis in Frfnkryi en dat! ••eigens particuliere wetten het getsl der Cuncri:s.^ie Jaatlyks moeten geleverd worden'om de Regimenten voltallig te maken, zal bep.-sld word;n. G R o O T-B R i T T A N N I E N. LONDEN den 22 April (over Frarkr.-k). On^e >t)agbladen zyn vol van partikuüere brie-cndootOffi- 'jcieren die by de expeditie en de inneming van Monte- Video tegenwoordig geweest zyn, cc.:evul.J. Zyfeai- en ailen dnnr in overeen, dal de Spanjar^ien woedend vocüten fcc-bten, en dst ?y aan ouze Troepen zoo \é.l nadeel hebben toegeb-sgt als in hnn vermogen wss. 1 Q Men zag hen op die,diereeds gewond ware;! "aanv;!-";^ 2 S .-- »- "5 Su: i^-J leh en hun uög nieuwe wonden toebrengen. Zyoede aan de Engelfche Soldaten, dfe in hunne handen vie- c len de bitterlle verwyiingeo. Zy herinner Jen hun de"^ wyze waarop de En^elfchen op het onverwachts den Oorlog asn Sp-inje vciklaaid hebben, en dj Spaaafcheil - Soldaten e.i Miiroozen by vcrrssCig zyn op hét iyf il gevallen 5n vermoord hebben. Zy veirweten hun nog O "2 eene menigte andere gewèldenaryen, daaj-zy zeiden van 1 S o onderrigttezyn, en bin met fcbeldnamen overladende, "X floegen zy hen zonder mededogen zegger daar hoe de otibefchcfie Engelfcheii verdienen ga handeld te worden, ^ytöonen zich braaf, wanneer zy met dezulken die zwakker dan zy zyn te doen hebben zy fmeekea om genade zoo dra zy de fterk-13 o «e niet meer zyC.'V Die woede en haat der Span-g 1! 5 ,b Jaarden, hebben tot bet einde toe biyven voortduren. J -= a- -' Op het oogenblik zelfs dat onze Troepen zich van Mon Z r c - =i O Zie - j - 3 s 3 5 te-Video meester maakten ftaksn zy den brand in een S S •->■;• '-- 2 fchoon Engelsch Fregat en tweeKanouneeibrikken, diel' 5 J S -ll ook in Je lucht gefprongen Zyn. Die biife verwytin ti'ï e-S^ Sï g:^ 1, i- - o gen en verdere hoon onsaangeJaaij, zyn van onze zy- de niet ongewroken gebleven. Eenigèhonderde Span- jaarden, die ziende dit de S:ad ttormenderhand was in-' genomen, eene fchuüplcats in eene der Kerken genomen S' hadden, zya door onze Troepen om he; leven gebragr. p Dit moordtoonecl is nog door meer anderen van die na- tL-ur achtervolgd geworden, -^ Het Garnizoen v.in Monre-Video beftond g'boten-i^^ .-> -^ 'f—-.^ =- deels ui: afseleefde oude Soldsten, cie aangevoerd ^rer ^JJ1 Z^.z 5-'-5 den door OScieren, waar van den jongtien tenmin'len - --£:<* een ouderdom van 60 Jaren bereikt had, terwyl er ve len van ;o en 8o Jaren Warin. Ondtrtusfchen fchynt----------- - - het dat de expeditie van den Generaal Achmutty niet iü ftaat is om zyne espeditie doortezetten, voor djt dij Kolonel Crawford met ijné vetftetking zalaanèekóinea ----------------------------------- zyn. bintS eénige dagen hoort men van niets anders onder ---------^ ----------- dB Staatkundigen fpreken, dan van het misverftand.ddt er volgers de loopende geruchten tusfchen den eerhen - Minist;jrde Hertog van Portland en den Minister der J Buitenlandfche zaken den Heer Canning, heérscht. Men zegt, dat de Hertog er zeer gevoelig over is, dat "E, men hem befchouwt a!s niet in ftaat te zyn om zyne ge- wigtige bedieningen v.'aar té n;men; zyne bedillers"" zoekt hy telcgenftrtffin, door, behalve! de bedienin-^ gen die aan zjnen post verknocht zyn nóg ecii geJee! J^-= te der ambsverrigdjgen der andere Ministers op zich te g I i:E:2ei:. Zoo meent by by voorbeeld alléén de po--^ I iitiêke felaiien van Engeland met Rusland te riioeten befturen, zander te willen toetelnten dat de Heer Canning e f s zich daar mede be&oeit, noch dat hy er eenige kennis ^i g van draagt. Men zegt, dat de Minister der Buiten-.2 S J" - iandfche zsken woedend óver die pretentien van den t'^ -■^*° Hertog van Portland, zyne portefeuille wil overgeven; tneii voegt dr zelfs by, dat hy in dat geval door Lord" 'g 2 J Sidmouth zal vervangen woeden. Men geeft nog eerie P**^''-5-ë o. -e D c 5 -ï ca 5 .*-; S U o. S -« -^ I l'^ü S c 5n ex, ij -«f s - tl r^ 9- C C 5J O a j: a. S O i^ -o 'in Zj n es --; -a 2 ft» 2 S andere reden ojj van bet misnoegen van den HeerCan- ning. Het is bekend dat er questie is oiii Lord Mel-< ville weder in het Kabinet te plaatfeti. De Heer Can ning is de eenige, die zich tegen dat plan verzet, dat t i Lord Siriinouth met al zyn vermogen begunlligt en tr&cbt door te zetten. Da Hertog van Portlanddie 5 geen vriend is vsn den Minister v?n Buitenhndfche'S zaken, werkt yvetii; mede om Lord Melville wederom -1 -5 heriTeld te krygen, en hier door zou het zeer wei kun- 'o. nen gebeuren dat de Heer Canning willens of onwil S" v. leris uit het Minillerie geraakte. De Heer Canning zal - t -'1 5 dus moeire hebben om zich ftaaöde te houden, tenzy^ Q .-S S 5 5 men die kleine intrigues, waar door heimelyk het Be- ^>,--j 5 o c 5> «uur van het Ryk ondermynd wordt, moede worde, -■^, ii^sJSS en Ben eindèlyk befchaarnd worde om iedere week het S m S S E C e ^"2 Minifterie te vefasderen. Ondertusfchen gsatmen nog"^! «-ë -1 u «'"- 2 7 -f [leeds voort nïet in de publieke papieren over hemden-|\g cac^-- ^^H.-S'5 S (>ot te dry veri Wegens zyne onkunde in de •«•reemde .§r5>>o«~_^J'7'w3 flen. Men heeft dezet dagen tweel 4 dria brieven |S*^«=-1 |5'«f ""rS^I vïn zyn Kok in het licht gegeven waar by deze zyne^ ^cc'^'^^Ss I^ - pliats ter koop aanbiedt, hebbende zyn Meester, zoo - -.-a .- ais in dezelven gemeld flaat, heiA tot zynen Secretaris om te vertalen benoemd. Door dergelyke boerteryen zoekt men de neerilagtige geesten eenigCnts öptebeu ren'. F R A N K R Y K. Fervólg var. het BULLETIN, gedeetlel^k in tnt vorig Ne. opgegeven. ,,TerwyI Rurland genoegzaam alle zyne Troepen iri Poleu bye«B liiU ieeft FrsEkryk er flejtjeea gj-Sea^ ,5:1 l. V=§ .S CC V Ci --. -^ -» J= c3 Q. »-.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1