f 10. 5f [iDDELBURGSCffi C k A IN[ T. S^Ïj ^'l D I N G S D A G D o 1 T S n de# tór^tef.1»^!tot KSpï- ""'hamburg den 24 ^P'>'- ^f","," a -=. 5 o s - 1^ 3 -^ 2 fa: s c-=* t: 0^3 1 S'i^ -3r'ï - g 5 2 3 3 I De Koning LodewykXH.begon, io 1620, jaatlyks ,^Den Kapitdnde.r 2deKUsfeRyjterbcrgh,tot Kapl- I zyn LeÊ«r_ieveraeïrd«rf:u in if 35cy vvfLe^eis "EENEN den i8 C H Den ..-1>j DEN 5 Mi'^'t- ex In det ecrf 8 Klasfe. Den Kapitiin va der tweede Klssfe noiipTi'i" Keizerinae: de gebrul- j tein u^i ^«....uw .i...^.^. - - sj i: Lyk van '^""^«J^"]_ rjien^eifJen dt.g is di Den KapüeiD-Luitensnt Polders, tot Kapitein der der-g da Klasie, gekeerd, vvc-rwaircs zich bs lyi fommigen der AaashertoÊ.a wederom begever Sen. 10 gemelde Stad wat. daa,. voor '^Ke>zers afrc ins- en i lier de elyke praal ter aard eizer na;r Offen teru e f'';;*d"e7p; .de Landd..^ van Hc.aaryengeopend S-TK AALSOND den 21 ^pri.'. Wy hebben rnnfcben eenen wapealttüland voor een onbepaa.dea «yd gecroff;n. Het ftaat elk van de t.ce ?-ƒvry denzelvenoptezeggec; doch eerst dagen d«ariaku.- i>en de vyandelyüheden wederom eenea aanvaSg ne. vsn dio d^zer, worjc geiproken v.n eenenoedenkly- ken oplhnd die ook onder de Ciiristenen in Uosnietue- gen de Turken zou zyn uUgeb^rscen en van eenen n.eu- Iwen VeldQag die reeds wederom tusfchen de Tut.-cea en 'Serv'crs bv Ni^^za zou hebben, plaats gehad. P R A N K R Y K. PARYS den 25 .-f/JMV. ï!=t Keizerlyk Bclluir, wS5r- by de confiscatie var. a;!e Engelfche Go:dercn, in Ha-, vensdóór de Franfchea bezet, wordt-vastgeftelaee. cige vrees hebbende doen ontftsan, dat-de Aineiik^rn- fche eigendümnien daardoor n:in of me^rgeconipromit- teerd -/ouden kunnen worden, hteft zulks vau wegen bet Fracsch GouverneraeKt tot gerunüeiltnde esplica^ den aoD het Amerikaarsch Congres aanlercing gegeven. Den 28 ^itril. De Prins vsti PiJmbino heet't dezer dagen een befluit uitgevaardigd, WEsrbyaUede Vrypiafit. fen in zyne Sisten voor afgefchpft worden verklaard; zullende dienvolgens detewapende Macht, in weervül vaa alle oude daartaede ftrydigeWetten de llraiTchul- di^ea voortaan kunnen vatten in de Kerken, in de Kloos ters, in de publieke Gertic'r ten en in al watals wyhpkats befc'nüU'.vd werd. Eeu ander Keizerlvk Befluit, Vanden ssMasri, be paalt, dat voortaan niemand oJs Leeraarby et; Protestan taaten'in Frankryk kan aangenomen wordennocb in func tie treden die niet dea voüea ouderdom vaa 25 Jaren lereikt heeft. A^TWERPEN den 26 Een derGalei-flaten altier, met lisme Aloys Ulnch's, voorheen Maire »an «Je Gcïceente van Urmccd tii Berg,in het Departement Tan de Roer, is dezer dagen, coor de tusfchenkomst <^an den Commisfaris-Gcner&al der Marine te Aatwer- pen, Mslouet, uit de boeijen ontllagen en aan zyne familie, aan zynen vorigen post en aan de eer terugge- \geven. Het is, naamlyk, gebleken,'dat'gemelde Ul- iicbs, voor twee jaren, het (lacht.'ffer eener zoo fyn jefponnen als fchindelyke intrigue geworden, en dien ten gevolge, door het fp^ciaal Geregtshof van zyn De partement, tot een twiatigj-irigeGalei-rtraf veroordeeld is. Dé Heer MaloiJèt, al fpoedig onder zoo vele mis dadigetsden.OürchulJigenlyder opmerkende,onderzocht 2yne zaak, en werd zelf by den Keizer de vootfpraak van den oad^rdrukten. -■ Dit is ten tweedeinasl, dat de Het:r Malouet een ge luk geniet, 2oo gefchikt om door zyn edelmoedig hart gefmaakt te wordea. Toenhy letendantteToufon was, t ontdekte hy ook daar, onder de Galei-flaven, eenen I cafchuldigsn ,naine!yk een Luccacsscb Edelman die op de wreedlleen onregtvcardigfle wyze sis moordenaar tot eene eeuwigdurende Gülei-litaf verwezen was. De Hoer ivlaloüet erkende ook toen, onder alle de verzwarende bmftindigheden 5 die zich isgsn den Edelman fchenen te ■yereenigen én zyne misdaad te ibewyzen deszelfs on- fchuld, en bewerkte zyne in vryhc-id Helling; en de ontdekking vanden waren moordenasr^ocndenaderbar.d, cathet doordringend verftand van den Heef Maloüetuiet door zyn goed hart was verleid geworden. H O L' L A N D. DE HELDflR den 25 Jpril. Hoofdkwartitr aan 'dea Helder den 24 /Ipril. ORDEK VAN DENDAG, „Zyne Majefleit is voldaan geweest over den geesten goede orde, welke onder de Equipages van de Vloot v:n Texel heersclu, en heeft, om deszelfs byzondere tevredenheid te betooneneeue extraordinaire Gratificatie geordonneerd. In vertrouwen dat de OffcierenOnder-Officieren goMatroozen, aan Hoogstdeszelfs verwachting zullen beantwoorden, en Zich ia allen gevalle zullen waardig jjoken, om gelyk te ftsan inet de beroemde Zeelieden, .^elke Holland heeft opgeleverd zoo heeft Zyne iVlaje. flgit de volgende Promotie by Decreet vtn heden geor donneerd e "ïJ p^ -r: ■&- „Dti ifle Luitenants Kreeké! e» Debets,iolKapiteia-^« -^ Luitenants. rB C -^ 2 5j „jDen Scbeeps-LuitcuantDuratotScbeëps-Luitenant S van de eerUe Klaslé. Tot Scheeps-Luitenants van de tweede Klasfe zyn be- anemd de Kacetten van de eerrte Klasfe. Al. C. Bas-S "g^ g - tiaanfen, J. A. Moekoat, C. van Son, J. Boon, f C. \Vag::cr; d.e Kadeitea van de tvvcede Klasf;;, J-^c" f 'S V Groot Tonnebeyer, A. Eylkené, H. A. l^nneveld"^7 S o^ I!. Gi van MiarenH. G. van der Hoop, J. J. Bru- C^.S'a!>5 Dovó, W. J. Zeevers; en de Kadet;en der derde Kiisfe, 2 j R. de Zitter, en C. Hoynckvan Pspendrecbt. ,- vo S ,,Tot Ridder) zyn Joor ZyneMajeiteicbenoerad, de c g Kapitein Luiisaar.tï ter ZeeLar.geveld. Debets en Kree- kei; de Luitenantier Zee Drimaii; de Luitenant-Kolo nels van de Inlariterie Goöjfroy enSehweidzerende Kapitein der Artillerie VoIlgrafF. t? „Zyne IWtjefteit beeft de retraite geaccordeerd aan den S; StuurdJan Jan ErbeTtsraa, met e sa PenfioéQ van/" 300 j Vo-jr zyn^ ianqe en getrouwe dienlleu. i, .?yne Mrjeüeit heeft geördonaeerddat men dade- J -^ -5 - iyk eene nieawe gelykelyké KI ges van aUe de Schepeii Zoude vervaardigen, enaat o -^ -^ tt i> «i H l^ -^ .- <:- s .5 t; t^. r:^ 'X, ac- Vj i-. r: j C- r^ ding voor de Equipa- ^'^^-ëS"^ •^- ■5;ïï >o '->■":=• 'S >a^ -o -^ S-—T j; o „3 bO O) •- -o Q 4^ C ff- "O w t- 0/ TT ïac o "5 g c ot <u J= J= - c Ï.5 lé de Koeijers Sir verfcheidiaeScnepen tegen den eer- lleu der toekomende iVlsandde ïionteeriag hebben welke voor de andere Equipa.;es isgearrelleerd." Den zé April. He.Kj heeft Z. E. de Maatfcbalk de Winter dep;egti.:ieui[aeelinggedaandcrOrdê-teeken» a.ii) de RiddersdoorZ. T.I. ijedureDdeHoojstdesielfs---- verblyf alhier beuoeoïd. - -■ Z» Excell. de Maarfchalk bigaf iichveraeld van deszelfs Staf, naar't Camp, alwair alle Troepen, zoo vaa't Camp als vanden Helder, onderde wapens waren; deed edn Carré forméeren en binnen hetzelve een Cirkel door de OSc.erea^ in welkers midden Zyne Escellen- ete de ni-uwe Ridders deed plaaifen. Aldaar nam Zy j. ne Excellentie hunna eene korte doch gepaste Mili- g- tairc A"n!prd£k, dea Eed af, en decoreerde ben met het teèken der Orde, Ditgefcnied zynde, Helden de Troe-3 pen zich wederom in bataille eadtrfijeerden verVolgecs .3 voor Zyne Excellentie» o Hier op volgde een groot diner by Zyne Excellentie^ alwaar tlle de Generaals zoo van de Zee-als Landmagt, benevens.de nieuwe Ridders en Commandanten derdif- fetente Corpl'en teueawoordig waren, en waarop alle-^ degezoödheden by de plegtigheid vanden dagpasfen -g Se, ondereen Militair iWaziek voorgefteld en gedronken'» werden. DEIN HAAG- den 29 y*/>r«>. Gister avond, ten's half acht uur, is Zyne Majedeit de Koning, in goeden^ welftand, in deze Refidentie teruggekomen. De Hollandfche Troepen j een gedeelte uitmakende van het 8fte Corps der Groote Armee, onder bevel van g Z, E. den Ryks Maarfchalk Mortier, Rebben in de on- derfcheidene gevechten die omtlreeks Anklam tegen s^ de Zweden geleverd -zyn, zeer veel onverfcbrokkenheid en dapperheid getoond.. Het tw«de Regiment Hus- S faren en het 7deRegiment Infanterie hebben byzonderg uitgemuntde Kavallerie door onderfcheidene aanval; len waarin zy den Vyand desielfs gcfchut en een groot aantal gevangenen ontweldigd hLcft, en de In-'g fanierie door de poelen en rivieren over te zwemmen, waar door het hun geluiit is den Vyand alien terugtogc-af- 5 tefnyden, en heiü te dwingen de Wapenen neder te leg. gen. Dit pryswaardig gedrag der Koninglyke Hollandfche -g Troepen hefeft niet weinig toegebragt, om door den Op--^ per-Be-elhebberderZweedfcheArméein Pommeren ee-"e ncn Wapenüilftand te doeu vragen, welkehemook toe- geftaan en den 19 April door Z. E. den Maarfchalk Mor tiergete^kend isopdevoordeeligtle voorwaarden voor deFraaicheArméeendiehsrerBondgenociten.. ^j e= - Den i Mei. Het i« bekend, hoe Zeer dè magt^^^j^ c - t te Lande van Frankryk ledert eenigen tyd vermeerderd ^j 5 c11 is; en he'is belangrvk, die van hedendaags met de oude g-^ |- g te vergelyken. <rj n'^^~'c Sedert het Tasr 1600 tot 1609, beftond deLaadjisgt g van Hendrik IV. Koning van Frankryk, flegts in 2637 man Kavallerie, 4100 man Infanterie en omtrent SooPi' g oude Soldaten, die in de bezettingen lagen makenuedusliai^fS^ in alles niet meer dsn 9737 man. De Koning vermeer derde van tyd tot tyd zyn Leger, zoo dat hetzelve bjf zynen dood 50,000 man (lerk was -' u 2 c -= -^ E -r o cc =1 t: i> Il» u. o CL o «^■ff S cv - K, C c o o se u 'S VS 3 e^ o 2 T3 N S S g-C iïï c' jv. ft. g a o. rij 00 i^ A; a o ty: -o v-j O.. 1-, N C '-it—-!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1