c au k A N T. I ZlH i ,:sif lÖDELBURGSGHE C =s^= DONDÉRbAG 1 - iDEN 30 A P R i L o neni '5 t- - I -ë -ë sz -£% w o?£p? «5 :z o S g 1» NOOR D-A 'm E R I K A. 'lEUW-YORCK den is Maart. Eenegebenrte- nis, die alhier de levendiglte f'.nfiie verwekt, is ze, dat de Senaat geweigerd heeft het Vredes-Trak- jt.'dat er tusfchen Engeland en de Vereenhgde Staten lloten is, te bekTJgtigeti. ,Men begint thrns meer en meer in de zsmenzwenng «neen Kolonel Burr door te zien. Hyhad voorgegeven fi.ie van bet Gouvernement gevangen te Uien (lellen en het onderzoek vaneen crimineel Pro- "s te ondergaan doch men verneetbtdathy zich heeft eg gemaakt en naar Canada vertrokken is. Volgens dere berigten zou hy zich 'ingefeheept hebbeti om ar eene der Havens vsn Europa te ftevenen. De -enetaai Wilkinfon die vóorgegeveti had zich met die jk te willen bemoe'ijen, om de zamenzweringte ont- ekken, heeft geëindigd met te doen zien dathy de rol an medepligiige gefpeeld heeft, en dat hy het geen hein sn dezelve bekend was, alleen geopenbaard heeft om vervolgd te worden men 'heeft hèm van zynen pos: tzet en een ander in zyneplaats benoemd. DeCom- odore Truxtondie men voor zeer verdseli't hield van en der vobroaamfte Agenten in datftukgevvee';! te zyii, eft de vlucht genomenen is naar een der Engelfclie ntillifche Eilanden vertrokketi'. Óndertusicnen zoois 't verraad geluttkig verydeld, zoo dofor de vluchtals door et arrefteeren en de ongenade Waar in zy vervallen yn diede voornaamiWaanvoerers van hetzelve waren. R l) S LA ti b. PETERSBURG den 6 Mftart. DaardeRegitnen- "D Gardes en andere Troepen van hier met (leden naar e Arinée in Polen vertrokken zyn, zoo beftaat thans het garnizoen dezer Hoofdflad alleen uit Militie* Een groot aantal ligte Troepen die uit Azië komen trekken by aanhoudendheid bier door, en begeven zich naar de Atmee. De tsjpbereidfelen tot den kryg worden met ernst voortgezet, en alle de Troepen die dèn (lag vaü Eylau hebben bygewoond.moeten beiooningen ontvan gen. Een groot aantal Geneesheeren en Wondheelers ,vatl bet Hof, zyn baar de Armde af^cïondcn om het «getal dergewonden, dat zeer aanmerkelvk is, te verzor gen: men trekt mede eene groote menigte Gefchüt en 'Artillerie-Train uit de Atfenalen dez.er Stad byeen om mede derwaarts te verzenden. Men heeft hier eindelyk eenig omftandig berigtvan den ftaat onzer Armee bekb- dezelve heeft zeer aanmerkelyke verliezen geleden \- 4- ■o 3 «o ■-2 b: UI «- N Oi 5 •o c - ar -o 'S 1» v; js C3 C C SS ec s V o o ca o c I o* ja c o o a te J2 - 'S, fc/; O S c= feu by aanhoudenheid een ysfelyk tafereelvan degru-.fe wolyke wreedhedendie de Serviërs aldaa'r hebben aan- -^ c^ o co Het fcbynt hun voornemen te zyn, óm alle deTur- c ken, die èr nog In Servien te vinden zyn, óm hals t^S^ brengen. Men verzekert zelfs, datzy cle vermeteldheid o "r^. "a^ - gehad hebben, van den MohafilofTurkfchen Afgezant, die zFcb van Semepdria naar Belgrado bad begeven vermoorden. De Joden zyn mede het voorwerpen het "..•§'::g (lachtoffer van hunne woede en ontmenschie wreedheid geworden man houdt ze overal aan een groot getal zeïfs êebragt. :£«fe'-ii.^'i waar men hen vindt, e 6^ n CC w «E o O .S Si SO --> c O 'S *-> .ES DJ p -r e. p. V o o* -Si o; in de afgeloopen winter vel'.itogten aan de Boorden van de Bug, de Narew en de Pasisrge... De Generaal Ben- .ningfen heeft Zich in de gunst vao den Keizer Alexan der weten ftaande te boudeo, fchoon hy gpdurende ee- nige dagen gevaar gelDopen heeftzyhenpostais Gene- Tsal-en-Chef te verliezeö. Hy heeft niet alleen tegen •zich de party, die vaen èn Liyonifche patty noemt, en die voor den Generaal Buxhowderjzvnen gezworen vyand, iSj maar ook het grootfte gedeelte der Rus(ïfcbe [ien andere Natlotiale Generaals, die hettr.oeitedtjetvan ten vreemdeling, (zyndedeHeerBenningfen een Hano- -veraan', en zyn eerde Adjudantdiemeerdanhy hetbe- vel vortt, een Elfasfer) aanhethoofddergrootfteRus- fifche Armee, die-bet Hoi" van Petersburg immer opde been had geplaatst te zien. Daar en boven zoo wórdt 9e party die tegen Benningfen is, door verfcheidene Ministers onderfteund. Zy hadden aan den Keizer voor- geflagen j om den Generaal Michelfon, in plaats van 33etiningfen daartoe te benoemen als een man, die het volkomenfte vertrouwen der Natie heeft; 3och Alexan der h'eeft hun het voorbeeld van Kamenskoy voorgemeld, vati Wiens kunde men zoo veel bad opgegeven en die zich nimmer in,het veld vertoond heeft'dan ómgeflagèn te worden. Men kan niet ontveinzendat eei> groot aantal van de Rusüfche Senatoreö omtrent hétGouver- nement zeer te ontvreden en tegen het voeren van den Oorlógis; ookweetmenby het publiek, dat er deswe- gens zeer llerke vertogen by den Keiler gedran zyb. 3;r. ,Hr O N G A R Y E N. 'iÉMUIN den 25 Maatt. Een Corps van xih ge- twpenie Serviërs, trok den ia dezer over de Save, en viel, na de Demarcatie-linie, die flechts door z'.Vak- ke Voorposten bezet was, gefchonden te hebbeti, In hét Oostenrykfche grondgebied binnen. Een vry rterk Oostenrykfcbe Detachament trok daarop weldra de Ser viërs tegemoet; hun Commandant verklaarde, dat hy zyn er reeds ojn het léven -^ - VN c -^Z WARSCHAU dènis April (óver Frankryk). Met aa J J i*: p -f allen aiogelyken fpoetl 'wordt er aan de nieijwe op palen I^ -^ gj rustende Briigen die nasst de oude wordt aangelegd, j^ 'Pcü fc-g ge»rÏ3eid. Het groot aantal werkliedeii, dat daar aan fc -§ 3 S"«3 bezig is de zorg die men draagt dat zy hun "'erkyve- 5 5;^ J rig voortzetten, geven grond om teniógeii denken, dat co^;| 'S S dezelve eerder dan men in den beginne gedaCit hads -= i I zal voltooid zyn. De werken die er ter defenfie van -g j jj" dat Bruggenhoofd wordeti aangelegd, zülleii mede^el- .f i O - dra jn gereedheid zyn. 3 1. Volgens particuliere brieven .heeft de Generaal biel* S gud) die provi'fioneel het commando over de Armee die K a Öantzig belegerdop zich genomen heeft, en die den S 5 -S a Generaal Dabrowsiti, die in de affaire van Dirfchau is"^ S <u gewond geworden, vervangt., verfcheidene ontmcetin gen.met onderltheidene torpfen van Prcisfifche party-^«»s. gangers gehad. De Polen hebeen nog altyd de over-C^, hand gehad, en behouden nog fteeds ecnegedecideerde óvermagt, In eene dier affaires heeft de Generaal Giel- gud a ftukkeii gefchut bemagtigd en 300 man krygsge» vangen gemaakt, wanorder de Graaf Krokow, die een van die Corpfen aanvoerde. ,1, T AL i E nApELS den H April. Brieven van Orr*«?ffVaij den 2 April melden, dat Z. M. aldaar daags te vor'ed------ was aaugékumcn. Dcic vuürliccn ZOO ijiOeljendC Stad, waar van de bevolking nfit flecht 3000 zielen beftaat I is thaiis in dé groot{le armoede gedompeld. Men vleidt g zich niet de billyke hoop, dat de Koning, die zich-j binnen hare muren bevindt, en die alles zoo wel weet§ te wikken en te wégeniiaregunftige ligging zal bevroe- 'ctf 'de, en alles in't werk zaKiélleii óm haarzytieii vorigen J;'^ handel en luister weder te'doen erlangen. Z. iW. van"» Liiccé naar iiier komendei onttrioettè op haren weg on "S der alle andere Gemeehtenis die haar te gemoet gingen, j^ c^ ook die van Martanó, zynde de Hooifdplaars van het tt c c 2 «.Ji Q f^ Ou •*- 2: r 1 r.c;.r 'S O. tl-' -55 CU - o. C CO Gouvernement. De Koning vroeg henof zy éenig 'j E x: cd vbrzoek(fchrift aan hem hadden inteleveren j en vérnatn met groot genoegen, dat zy allen wel te vreden en-^l!] ^-i^ rustig waren, en dat zy den Hemel fmeekten, dat de S r w j 4» wT J-§ i 5 S -s .1 3 S c w c: t) .E C O oj .5 Jï S 2 dagen van Z. M. mogtèn vérléiigd wordeh. Verder zy- ne reis voortzettende deed zich een ander fchbijwfpel -5 5 -^ H aan het oog Vah den Koning op namelyk dat Van de in wo- 'S o g 0 >-^'= ners van de Gemeente van Campignano die allen luid-(a a C^ keels aitriepen: rtgt\ regt, be Koning bevat (like, g t^.ï^S-s- èii vrbeg haar dé rédeti van dit geiroeptrien bragt daar 2 3 S S, op kiagten iiitegen hét dwaas en onbezonnen gedrag '^S£,§ K "2 van den Gouverneur én.deij Syndic, die voornaamlyk 3 2 aai) dè daglponers en armen het jiik der lasten èii den (J O c: e *^'rn =.fc M> --! -^ g.Cd e''S -, td n I c 'S «a dienst der Nationale Garde op de fchöuders leide. De^ Koning hooWe daarop de aangeklaagden j en ZicH van^-ë J "f g biinne oribekv*aaitiheid otn aan het hrfofd vaii hel Ge- So u •r' r. meente Beftuur te. zitten, overtuigd hebbende, heeft g J hy gelast, dat zy dóór anderen móéSten vetvangeiiwor* ."g dèn. -n g MltAAÏi deii 15 April. Meti verzekert, dat de g o Önder-koningalvorens hy Venètieti' verliet ziCh een f verflag heeft doen geven van den (iaat waar in de Gees--3 "o lelyiten van het Ryk zicbbevonden, èngeiièn hebben o. 1=^ Ou (j O. O o P o »- "O o. o de LahdSmnjan vanI tü g- nniheeft aan de Kantonnale Befturen doen weten, -«> o W -3 s dé dat de meesten hunner geene getioegzame inkom- j; ti3 C2 ften hadden'om overeenkomftig den ftaat hunner be-g S diening te kunnen leven, heeft hy bevolen dat hunne ^I^ -S "2 Inkomften moesten verhoogd wördeh: c Z W ITS R L AN D; -o-^rccc BAZEL den 15 April. Z, Zwitfer datZ. M. de Keizer der Pranfchën önderrigt zynde dat J S gg^ tnpn vreemdelingen onder de Zwitferfche Regimenten ffl geene vyandelyke oogmerken hoegenaamd had, en ftelde j die poor dén dien n vdn Frankryk f yn aangeworven, had ^«wlZ aan den Oostenrykfchen Officier eenen brief v:!n don! aanséi^ómen hett't verklaard, dat die Regimenten alleen S^^ p Gouverneur van Belgrado ter hand. Gefommeerd zyn- uft Zwirferfche Burgers moeten zyn zaamgefteld. ?iïen de, öm met zybe onder zich hebbende manfch-pperï I \>crr!etmt, dat, ingevolge dier dicifie, de Pruisfifche het Oosienrykfche grondgebied te verlaten, de.d hy j Kryg^t^evangenen, die men onder de Zwitferfche Re- gimenten voornemens was intefteken zynweggezon- B> o -5 .V. N 2 ^-S-a iJ V §.«"2 s 5 2 E ■4» t3-f Pi t^^ >t^ "O luHis t«tll«nd. D« laatfte berigtea van Belgradofchet

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1