No. 5^ MïDDELBURGSCHE C h T. N G S D h. G DSN A !l 't 1 o c 'S -^ 2 l> •s t -^ ï- s- S -s I - ga w :-s i-S" s e s p £=J TC s -2e <u 1:: S s A^ u-"^ s u Si .21 ,S s. F rt -ë &i 1 I :y H §S f^ÈRFOLG en SLOT der 'Publicatie van Z^ne Majelieit'den K9nit,^v,in Hnl'anJetntrent de hrigting van 't Sef^xur e'er Depirttaen- ten enz. ''a's. A lie hoogere en Isgere Regtbankeh, mitssa Xi. ders allsPtsatfelykeèeftursn ensnd'reCoI iigien en Peifonen aan welken deadminillrstieder Po i;tie IS toege'kend mitsgaderj alleandere Cólle^ièa 'èn Ambtenaren, in'het Departement fung'eerende, en éenl- fe zaken admiiiütreerende, waarover de Land-Drost of ,and-Dros£ en Asfesfaren éetvige 'befchikking hebben sullen a^h dezëlvenen aan deö Drost over hun Kwanitr ien aanzien van alle zoodanige zaken, des gevorderd, fieneo vanberiet of van 'cónfideratien eti advies op allé tukltenwe'lke daartoe-in dériielVer handen z&Ileo A-or den gefield. 3(ï. Dé Land-Drost zslvoor 'het Hoóg-Nstio'nsai 'Gerechtshof, ten allé tyde teregt Raanwegens misdVy •venwelken hy in de waarneming van zyn post mogt heb- it>èn begaan alsmede wegens alle andere misda'dén Wan- peet ook bedreven, zoo lang hy dezen post bekleed''; .ioch tot het gewone leven teruggekeerd zalfcy wegene Isatstgemeide Vópr zynen geWoneö Burg'erly'kénïlegt'er •worden te reut gefteld. Asïesforen en Secreta'risfeh-Generaal fiaan in het Crfoji seele te regt voor het De'partenientaal Geregtsh'of, in ii«zelfde gevallen in welken de Land-Drost aan de Jurisdiftie van het Hoog»Naiionaal Geregtshof is oö. ïerworpen 27. Land'bro'sr, Asfesfbren, feeeretarisfen-Geneïaal 'en Èrcsten, zullen gèeti aandeel mogen hébben in eenï ge Lands-of Stedelyke Pachten óf CoIleiSen van Be lasting of Levéraètie in het Üepariemént, direct boCh indirect, 28. De Drosten hebben in ieder Kwartier, onderïïen l.and-prost,hettoezichtoverdeuitoefenirgderPolicie5 jÈy a£*fisteeren deiizelven in alles wat de execu ie van Toetten, Orders en Bevelen betreft, en zyn aan hes» Verantwbordely'kten wareZyne Majefteit in fom'rn'gé ge- Vallen dienftigmogt bordeeleil, 4'yne beveler öntnidde- lyk door één der Ministers aan der Drost te zehdeii, als wanneer zy aan dézen, wegens derzélveruitvoeriiig ver- antwootdelyk zyijen geeft de Örost in dat geval, na de «ntvangenc bevelen ter executie pllegt te hebben v^h db Staak onverwyld keüDis aan den Lmd-Drott. sp. Zy hebben het Opper--toe?icin over het Beftiiu'r ■van alle de Gemeenten in hun KwF.rt'er, 7onderondet- ïcheid. Zy adfifteerén, ziilks in fommige 'gevallen soodzakelyk oordeelende, by dé Vergpden'ngen Van jBurgémeeSter en Wethouderen of Vroedfchnppen, 'of onder welke anÜere benaming het Geroeente-Beftuur ook zaag zyn te zamen g-efléld i en zitten als dan in dezelVe voor. 30. De Drost ftaat Jn het Crlmlneele véor denzetfdën ÏLe^ter als de Asfesforen te regt. 31. De Koning regelt verder de byzondere werk- aaamhedèii van 'den Latid-DrostAsfesforen en Dros. ander» door Bifrgéïneéstër én Vrcerffchappeö wor^t 1h- gelevért. Vroedfchappen kunnen tot Wethouders be noemd worden, maar 'in dat geval vallen zy als Leden der Vroedfcliap uit, en wordsn door anderen vervangen. - - 3?, De Burgemeester, WecTiotideren en Vroed fel; jp-J <S pwi mogen eiken deren niet beflaan tot in den derden graa'd .1 vi.n B oedverwantfchap. 3 •35- De Bnrgemtfester heeft ooderzyhe verantwoorde- S 1 IJ t" lykheidhetÜppertoézigtpvcrdePolicieénde uitvoering! der Wetten en Orders van het Gouvernementijietj wordt afgekondigd dan op zyn bevel'; hyishet hoofd der Ge-f Sr'% meenieenvaaVVc.(houd-ereb, en zorgt dat zy nietsdoen,- hetwelk aanloopt t-gea de afgemeene belangen of die der c Gemetnté. 40. Bnrgènfieejteïs en Wetlioüdarén hebbé'a, onder s"2 S '- feb g^-g f E 'E h'ünne verantwoórdelykheid het Beïluür van de PüiMeA^'a%'^ 'S - S. 5 co dB behandeling der dagelyk'fchezaken en de befceering Ss^'a""^ -o.-. van de 'Geidmidd'elen der Gemeente. S g ci 41. Zy kunnen', onder approbaiie van den Drcst,.Keu-f .-ü fenm^ïfen, de dagelykfchePoIiciebetreffende welKede ■- (ll-of o'o„ó'.*.„„.M-.. O-on, f» SI V^ - to c ttraf eene'r'boetevan vyftig Guldens ofeenerdrieflaagfche Gevangenis fiiet te boven gaat. De Drost geeft kennis van dfe Keuren iaö den Land- Drost. in alle andere gevallen, 'ünóeten de ontWorpene Keu- a%P S S ten aan den Land-Drost worden gezonden, die dezelven g oT-S aan déii Miüister van Binnenlandfche Zaken zendt, om l^^''^ y^ ij .3 ÜC ,5 -o B "d" «-' -i P= 5 o o o. o 0 '- V 5 -a ■- te 1- K CU o O 4> ^4 1-4 o o t- -5 N 5 a> OJ .S 5 4> J; O p. -o -o O) ken. fait het Beftuur der Gemeerten. 32. Alle Gemeenten van bet Ryk worden iri twee Klas» ftn verdeeld. 23. AUeStede'ti, Welke Vyfdiiizend hielen of meerder bevatten, behooreb tot deeerïle Klasife. 34. ZynëMajefleit kan Steden, welker bevo'kih?ibiri óer danvyfduizend Zielen bevat, onderde Gem ent-n van de eerde Klasfenrangfchikken, voor zoo ver derzel* ver ligging, dfididdeleü van betlaan zülks nuttig doen voorkomen. aan Zy'fielVlajefteitmètzyneconfideratien te worden aan-S S'S geboJen. S.- o 42. Burgetaeester 'ea WethouderSb k'afjnsn 'generlei RcvceTlyke bedieningen waarnetnen, '43. De Vroedfchap vergadert nimmer dan wanneer de- Zelve door dêri Drost wordt byeengeroepen, én opdes--° S zelfs uitdrükkeiyke vergunning. De Burgemeester zu in dezelve voor. 44. Dezelve wordt jaarlyksbjeeDgeroepentöt de be^ handeling der volgende zaken. -o rf. Om dé Nominatie van Wethouderen, hunne Plaats. I vervangers, en van Vroedfcbappen temaken. -2 b. Om dfe Rekening van het vorige Jaar optenemen. a De Drost moet by het doen der Rekening in de Yroedfcbap '^■ra voorzitten. g S c. Om den Staat van Oht\*an*sten Uitgaven vóór het 'S 5 Volgend Jaar optemaken, eomWdelao teberameni om 10,2 het te kort te voorzien. j. S Ontwerpen van Belasting rtoêtien aan den Land Drost-ë worden gezondendie dezelven aan den Ministers van f- Binnenlandfche Zaken zendt, om, met dészelfs coijfi. deratienaan Zyne Majefteit te worden gebragt. S -o d^ Om zich over de belangen der Geiaeente te beraad- S (lagen; en hunne klagtenrèmonftrantien én verzoeken S dienaangaande, naar bevind van zaken bfaan den Drost of aan den Burgemeester toetezenden of medetedeelen. 45. De jaarlykfche Rekeningen Begrooting worden aan den Drost gezonden, die dezelven met zyneaanmer kingen aan den Land-Drost doet toekomeij. Deze zendt dezelveIhsgel Jks öet zyne aanmerkingen voorzienaan den Ministervan Binnenlandfche Zaken, omaEö den Ko ning ter approbatie te worden Voorgedragen. 4(5. De Vroedfchap kan óver belangryke zaken j buitengewoon op order van Zyne Majefteit, worden byeengeroepen. Doch benandelt in die gevallen geene Snderé zakendan Voor Ivelken dezelve is te zamen i 5 a gsKomen. ^.^t.%%-^ ■- Naar vereisch vati zaftenzit de DrostBurgemeester ^ïf^^'^^-t-^-^^ of Lnnd-Drost in dezelve voor. C^ -ttJ W 5 o -^ Jl S S G Qt m S Sj ii S I (U tU V5 -= o S H M o» «-? XJ B -o M- -* 2 G O. E *2 c: £3 U te N ■- O c a S .ie ■t,J E (- •O dj I.] 6S O Q 1 K aj - Oi s p «J -^ i- o g o Sf a.T3 C3 K^ Qj rt. V a. "S a e o Br w - tó'- G C L .5 a. Si a 2 :;eC •T5 e •-. w 5 -O o. S Cs r "O n 1" p «i OJ o. TS o S JJ Sw t- 5 o o 1" o c c .0 «S j; -o ai p e o j« o 1: "2 o i Ci "O ■S "CS .^2 tu: G- c et N u -n r n CU «B r 47. Het Beftuur over de Gemeente van de tweede Elas -^IEsSnG^g.M.S^csS.5- fe blyft, zöo na mogelykop den tegen woordigen voet, -Ss -o'^..<-ë<--Sa;R2si>Jt;s 35. In iedere Gemeente van de eerfleKlasfe iéhet Be en behoDdtns de wyzingeh^ welke de Koning nood- cE^>£fc-fcSg!l5" fluur In tiandenfan een £«rg«««srfr, diedoordeh Ko zakelyk Ml öordeeien. sing w()fdt benoemd voorden tyd van twee Jaren, doch telkens wederom verkiesbaar is, eh «ah Wethouders, Öe 2e bebben Plaatsvervanger^. Er is, in iedere Gemeente, één P'roedfchap, De Koningbepaalt het getal van de IVethoudtrt en der zelver Plaativervangtrsen van de Leden der Froed. fcftappen, in iedere Gemeente. Cis Burgemeester of IVethouier té kunnen zyn, êal .men de vyf, en om AVofi^eAtfp te kunnen zyn de twee laatfte Jaren in de Geriieentei móeten gewoond hebben afwezendheid voor publieked dienst mede daar Ónder begrepen. 36. De Wethouders worden insgelyks voor eeti bepaalt getal Jaren verkoren; zoo dat er Jaarlykséeh aftreedt, die •èhter altyd.weder verkiesbaar blyft. Dé Vroedfcbappen Wórden voor vyf JarèH verkoren. De Koning bepaalt dén tyd dèr aftreding zoodanig, «lat alle de 'Vroedfcbappen in den tyd van vyf Jaren af. treden; aftredende Vroedfcbappen zyn altyd weder ver kiesbaar. 37. De Koning benoemt de Wethouders en Vroedfcbap pen geduren het eerde Jaar na de ihtroduftie dezeszon der eenige Nominatie voorden aftredenden Wethouder én zyn Plaatsvervanger, gelykmede voorde aftredende Vroedfcbappen en de Vroedfchapsplaatfenwelken in den loop van het Jaar zyn komen te vaceeren, doet Zyne Majefteit de keuze uit tweeNominatien, ieder van eeg "lublj'ekal, wrsrvan dééénegoordenLend-Drcst, end? -a g i. •p -p p bo 48 De DrtstzitbydeGemeente-Beflurenvoor.zoo g K g S S p.-i~ è£--5i dikwiis hy iiiiks goedvindt, en in Plaatfenwaar het ë'''J^i'^N'°|g|~''£Ïi'^^ Bcftuür aan eën ênkelden Ambtenaar is toevêrtronv^d 'S «T 0 S S -S t" S S «-ë S Bcftuür aan eën ênkelden Ambtenaar is toevêrtronv^d 'S «T 0 S is deze verantwóordelyk aan den Dtóst. -S c 49 De jaarlykfche rekening en begrooting Inde Ge- a f - meenten van de tweede Klasfe; vvordtaanden Drost ge-"-— zonden, die dezelve naziet; ea daartoe termen vinden "g-f I fo W T3 S.Ü.- J^ t, S VTk cv de, aan den Land-Drost inzendt; om tendezéu opzigse^ te handelen Zoo als in Art. 45 is ge2«gdi oi S - Omwerpen van Belasting moeien inalle gevallen Ort .S c-5 §'r ^v der het oog van den Koning worden gebtagt oj> den voet, 'g "g "J m - Art. 44 Litt. L; bepialdj 5b. Keuren, welker ftraf hièt ffieer dan 5o.of eene dtiedaagfehe gevangenis bedraagt, Kunn.en, onder op-.g pröbatie van den Drost, dóór het Beftuur der Gemeente Ti, -o 3 "5 lU -o g c c •- C "s 'S B K ji -o 5 -ë -c se '2 T. 5 N o üi 5. T> •>Z w. van de tweede Klasfe worden gemaaktwanneer de ftraf %f,.° ■^'ët-^ hooger loojjtmoét daaromtrent worden gehandeldzoo c '5 a c S -? -a als hier vofen Art. 42, is bepaald; -g ^c S c fc B O) CJ o <u -o 41 D C c cu- O ■o IS 51. De Koning regelt de verdere vvefkzaaiöheden van o e g .5 >- g !e de Geöieehte-Beftufen en si het geen tot dezelven ■f-ïigl^öB.i; betrekkelyk is, èn zorgt meerbyzonderlyk, dat de Ad- t J^ -l -o -ë t miniftratie van Juftitie en Politie in die Plaatfen alwaar g >-^:S ».^'Sfe; dezelve tot nfl toe fs g*ombineefd geweesten zoo "2 g -g S g J gl veel mogelyk behoord te worden afgefcheidenopeene IS^cgSigtS; bghoorlyke wyze worde gerepareerd. S!^^.g'^2j!^ Ttn Tiveeden, dat opdentyd, naierdoor Oriste be. J 5 S 2 e^ paiSB, de thans fungeerende Departementale Befturen g Q iï S '1 Qittrsrvelgtfdf kuctyendtzt hletdx'jiiei,} a s T '- o, c "j Si 2i~ "«G 'S "- nj W O -C3 O W 3 C 8 f- N ,-, i» 40

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1