fNo. 53^ MIDDELBURGSCOE I ZATURDAG W07 i I C R A N T. DEN 2^ A R L e 2 s I c - s a o 5 - f -o it C c K -2" o t Ji T i 't:. e 5 '-^ i.s •s s s j 5 S E :S csSf.^a I iis-S SD 2 -E'S: t i >^f, •r g c -c c i i ei S s s e-9-' 2lli';;'S-4 p= s - o c t sx-^ 6 g 5 •13 v» C H iT. 4J f. •O C: S O -2 O a. o .t p K y E N. \rAN DE grein/iit.,1-^ tfehruarv, 'oy Ismail een tieuvv voordeel Gebaald. -p^f^^e en Tamsrfche listtienhééft met Co P^s Kavallerie, 4du.zendR"r.^^^^^^ ,ich v.n drle ftuk iuizend min «an ''"/'^'^^^^jeis meester gemaakt. De ien Gefchucen «^«'f/'l"' „„a^r Bender gevlugt. «verblyffelen van j;'''P',d peerivan-Agadeeerfte.f. van 10 duiiend man. ny r>„„o„ h»vi de Hertog van Berg de tweede en de Print v«n Poóte- |J 11 Corvo de derde comicsnderen, g t S - -ï G R O O T-B R 1 T T A N N 1 E N. 5 i r - ^- "5, S O c ïi- r^ - .r. "c 6 -S H- De maiifcbatpên van.het „=-bc--^'^ac5f*' I ^.i._^„ I. 1. o 5 -o C ,2 «J •- ;i - o o 0) cr S "5 OJ C3 LONDEN den li /fpril. ue KaïiitnapH"^" '■■"•"-• a. 5 S c HollandsthFreVat, het welk onlangs by de Orkney bi-_S g :5 S landen verongelukt is, die niet vrywitlig in onze dienst §5=0=5- zyn getredenzu^ilen naar Texel terug gezonden wor- i 5 .- deo/wyl deRêgetioigdei'slvedetalskrVgsgevangeDen wil behandelen. i De gehnurde TVanrpörtfchepen woVden mctsl.snmo- gelykenfpoed in gereedheid gebregt. Een Avoncblad S fchac het getal der intefcheper Troepen op 30 10:40,000 2 a man. Lord Cï.öb'" die het Opperbevel ral voeren, -50^^ De Vvand heeft In w^""^"'";!. Tnrk^r in alle ge is r.it Schotland alhier nantfefeotoen en werd den 7 aan s ,a„ to dliiend man. Hy is '^«"^'^^JS Don u heb den Koning voor.e'.^eid. .Vs mede de Generaal Stuurt l^\ -If H :«hcea, welUe tusfchen Buj^a^^st er, de«^^^^^^^ verlof heefc gegeven, de.tue.vah^ 11-= S St/'De^u'S Vielen op l^::^ "PA.XS ""'T'' ^'"'^a f n honderdtal manfchap. en ^««J^^^'l^^fT JS in verftevr. V.t, berlyn. .s dóór den Ke>zer naar deszelf o toï de vlugt, Den 9 February^'''l^'^^Zl^^tZ\..- HooHkwart.er opgeroepen.- en daar gezegde Generaal g s lei attder gevecht by P^.^'f^"- ""•'^''"iXS^ 'Ot hiertoe altoos in debelanerykfte diplomatique aange _- tTt. i.oo man gedood of ^-f ^f ^^J ;d do", «egerheden .et.ruikt is', rOo Befluit nien daarmt aa, er Gefchut en 800 P»ard«i veroverd, l^e vy u „„....^^„^..rhntfrf'eiingenoD til moeten zyn. Detydzal_o£ •c r: -a -: t c 2 -r jS -5 i' 3- 11 -.i 5 o CJ -<a E -r aj o *i 5 ,- iü -?*- J: (=£"»- ^ü'^-S^Ï-g .3-5 De tyd zal S o D .E 2 - c r: i^ !5 'S .»•-; WARSCHAU berigt, welk on kekend gemarkt heelt bruary twVntig Franfche ingemeur. .u '•'•"-" q^n HAAG demp tfrü' By Kon.nK.yKeueciee-.- i - g Ïeren Konftantinopel -"'^^''^^^"^^„i t'gt ten van den .4 ev- .6 dezer maand, iyn ged^^ndeha-g g «tdag«n bou«de ffien ald.ar 40 '3"r3,„:,. ,oUecde b-noemingen. als: i t -^ Soo Kanonnen op de B^^erven en 30» l" deD d=n^'^ D.rectear- L weshalve de Engelfchen doot de Zee engte e - g Ï^^ngen.vooidatzyvoorhungefloen werd De^^^^^^^^^^^ V.n den Staatsraad vanden Home, tot Adm.o.ttr.teür .y "j g j Lfr v'erklaarde in ^l^^-'^^^j^/j ^e^ Sa!^^^^^^^ v.b da jJubiie.e Schatkist. Oödet de orders vanden D. -^^ g -f ven dan Frankryk verlaten. Uei>enet^^^^^^^_^^^^^^^^.. ►i.^ >c^^ genadig by hem. EenTurUsch Leger '"„^e Knm o. Tl c- -ff O i-" c -Co c c re ^3 s c c tr is »j E S; 2 c -^ -j t. s -i "l s: ^v,.^. - -^ ^- I Van den Heer Mifch-ek. totLulténant-K^^artiermees. c 5^ë £f c .<j rerPe?fiscVrn~Georgiegerul.t,a,w.ardeRu.fifcheLe.| Van den Heer M^rcHefe orgie gerukt, alw.ar de R"^^''';;^ t,.^ Kon.nklyk Corps Gendarme». Alle Engelfche Kantoren it Arab en t,r y j de Koning, .-.. Ai-,» ,«n in beflaa genomen, de uen j»„ M„„r^t,»lk Mi. «5 geri iwsk zyn. A.le ^"g^""V" n^ggenomen; de L de Eüphran ;en in Afie z^u^ b n^g^genc, .ariurc.. "-_■,' j^eden ochtend Is Z.M. de Koning, gs-fi:^'Ëïr^x\l'? ,e .UH>...»- ''f ^.^n'^r^aTn En rerg' elddoor u.ne Ex-cellentien den I^laarfchalk Mi- ^J 2 -f .g 11 5 BarbaVofche Mogendheden ^«^J-/-J^ "^eTla, ï'det Marine, de. Groot-Ecuüer, ^benevens den H J^ m 5 1 feland verklaard en krüisfen tegen de Engel.cne v Generaal van de Garde, en verfcbeidene ande. _ë>^g_.55|„Ss D C 1 T S CH^.^ \uoo re Pcrfonen van rang. geëscorteerd door een Deuche-.. a.- FRANKFORT Aam d4 ODER nsntKuira^fiers vsn de Gardev«nhiernaar den Hdder z Q fcnutt de bewegingen der ^^^'V^'^^'r^^^^'l^tl "ruokkeu, zullende Hoog.tdexelve hedeD te Alkmaar-S öotbodenen ventneiucii .1» nonf»;,. "O c .- g^, c -o e T3 D C^ n c C; - S -> *^- *J -o 3 I -u a» o 5" c c c .5j o es «3 ac C 5- •K t 01 -. rl r' CB r* '.I^neld hetwelk, dooreenen wegwyzetverzeld.met "Sdlng« poortenóver éetié üuisin d.St.dkwan, j Ck Corp» i:««n in Rostock de bezetting, u>t ,.oï 130 - Sin Holders beftaande. behevens den Secretaris van ?et F"nfcheConful«a,M«tinfeit, gévofigenj vern.etrg ^rhet beflae op de Zweedfche Schepen d.e den vol- Sn'^n'dfglo^'denverkogcteworden,.^^^^^^ Engelfche goederen, en trok daarna wederom af. Terz.l ïenydheeLicheeuanderZweedschCorps,vanongeveer looLnop w.gen«tot ..n het Meir vanSchwenn voor. i«td. begeven, doChis ven daar wederom vertrokken De gemeenfchap tusfchen PilUuen Dantzig over het Frisch-Haff zon wederom open zyn, ïn een der l.atfte Nummers van den 7>>,«r^..^Ajrdt rt. eeDe -.utbemique tyding medegedeeld, dat eene Ar Sit Y.n 30.000 Spanjaardertte weten 6000 man Kaval UHeenLoöotnsn Infanterie, tegenswoordig de Py lïneën moet gepMfeerd zyn, om zich naar de boorden «neen «Aoei gep j noördlvke Kusten gedecrereerdgelyk Wy decreteeren by deze:c 5 1 1 5; l^^or e.ntH.t zM worden geartêtteerd de Wet, .1- g 11| g -^ g hier volgende g=Mferee,d: |1g gS- 5 g.|| g - - |-g OVER HtT BESTVn.R IN DE DEPARTEMEN+EWi g£^-ëgE^'Sg-S5||c|^5^ Q Art. 1. De teaer.woot.ige op|>ervlak.e van net Ryk - S j, o s g -^ ..„j.oM ;,- Ai Toi.ende tien Departementen. 5-5!£"ï?S'2--5-=ü<2b» ^-.rcit verdeeld i- di vo'-^ende tien Qepattementen. g^ I Hec Dcpn.ement st.iien Lardtn van Groningen; g hetzei-e b^va de tegen.vö--rci:gi Limieifchêidmg van - d«t Deanrtemen! en het. Eiland kottumirog. U Hêt Dep.irietiisnt faeihitd', b-vattende het te genwoordis Dep.r.en.e.a Vr,e,l.pd mitsgaae.s de Ei linden Amelsnd, VlielatidTerfchélling èn Schiermon-^e nlkoög; •o •"""ij O) .IC - e oj 'T r w t; e S -s c- c IJ '-3 .c c c c= *J 1 U^Hèt Département Drenthe', hebberiae dezelfde J i J rf 1 |f T imieten Ms het tegenvvooroig L^^ndfchap Drenthe. •^>„J|SSSBs^^s IV Het Departement Overjsfel', loopende van de ^-c 0. «- 5c g 7uide'r-Zee, benoorden de gewone Limieifcheiding.tus-^ g t^l"» /-v..-r.l S.1 npMorlanH - lO c 5-H o-tSi j« -^ Zuider-Z-ee, Denuuiucii i.cfic.%^-.- .-V, ,j j 'V - - rcheh deDepsriementen Overysfel en Gelderland, tot w w OP den Y-fel, l^'gs e» beoosten den Ysfel tot op de i:; 3'5 Koerhuirerbeekvoorts de Koerhuizerbeek Uügs tot op y de Schipljeek en benoorden die Beek,, tot op de Gren- - 3 i» i .- - -- - *i c c— «SC.-" -ot,~-¥» 3 r. .C »N -^ t/ V het Departement uvetysiei, mci i.ti i-»..".<.""t "_'.•- en het Departement Vrieshnd, beneven» het Ei.and SchoWand O 3 -? o .9" de Schipbeek en oenooracn uic u«», "k"------- J=c-o"s«^ë.H5-=-ë.«^^'=H-^'^ ,en v?n Muniterland wyders de oude Grenzen var. -^ -> t o ^c ;S «^'- S Departement Overysfel, met het Landfchap Drenthe E^qo'^^ g- land. •^c'^.-'"^^*''-2""^ëfc^'i^«l V. H^t Departement GW/.r/W;^beg.nnendebeoos. g- f.§-| o ^r^ 3 5 O 0!= O UHeen »4,o6om,„ Y^^^-'^lr^^^^^.^l^^^^^^^ beginnende beoos-l£j g g.||-| teneën n;oet gepaifeerd zyn, om ''^V""" _''^g^ Riviertje de Lar.k, van de Zuider-Zee «f'o' 2 p^^. 2 - S g S S der EWe te begeven, ten emde de "0°;<^'y^e Ku'en ten Jf'^;7;,'Land'^heiding tusfchen de Dep.rtenjen- i t S l^-t ^.nDuitschlandtegenalleaanvale^^^^^^^^^^^^^ dege- g g-g 3^^ 5^^ g DelaatftebrievenuitWarch ubeh^^^^^^ L.^dfcheiding tot op de hoogte van het Dorp^ E - «fl van nieuwe actiën maar ipreKen \an eene m c,.>,propn7eel hetwelk by het Detsatiemeat Lande van orginifatie, welke «^e groote Armee zou verkrygen. Vol- Sch"p nzee^^^^^^^ gen» dezelve zou gezegde Armee m dr.e afzonder yke ""«'^^^^^^^f ^J^'^,^^ ^ne: t^itüuiting van Gel-1 - 5 Lgers verdeeld worden welke genaamd .ouden zyn ^^^J^^^^^'^^^^^^^^^ „„g, bezuiden i,ut 1^ ^-^ '---^ .B5«=='£'^--£-D_.5-=r Tl .r 3 -O

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1