ms- mm - i f Nd, S^' I MIDDELBURGSCKE 1 si is D ONDERDAG rw7 ■-'■! C A N t. ^■'f i DEN 23 A P R I L rs-l 5 I s 5 t -- - g-S •S«^§-.5g. 2 ^^i^ .ji4t..:< S3 4; E 1' Ti co T o R K y ■ONSTANTINOPEL den s/ E N. February. Men c tr o o <e .- s: - a V r- o C ■5 g iV fc^Mogendheden om op .He Eo^ellche Sc epen pgt jcse '""6«=" gf naai- aHe de Pro- K maken. :»f fJ.;; r^ ,f %aardigd om alle En- V ntien van net lur.^iLJc ixj r- leS góéderen iu beflag te nemen en de Engelfcae löoplX ce arrefteere.. Dergelyke maatregel is ook door den Schah van Petfien genomen. Alles W5t Engelfche goederen of kanroren beetwordt door de ganfche uügellrektheid der beide Ryken van Konftaniinopel en Perficn verbeurd verklaard. WIDDIN den 15 Maart. De beweging die er in èt Hoofdüad plaats hecfcheeft bet ganfche Turkfche Rvk op de been gebragt. De Gouverneur van klein w'uchyen, deSuzzoisden'o dezeralsCaimacanteCra. kiwan aangekomen. Muftapha Pacha heeft zich naar Bucharest opm^r^ca tegeven om er de Rusfen van daan te jagen. De voornaamfle Oincier van wylen Paswan Oglou MolhaAga.isdoor de Porie tot zyn opvolger benoemd. t)eze benoeming heeft by de groote Armee vreugde ver- wekt Deze Aga begeeft zich op marscb om het Land te - bezetten. Zes di'.SzsDd man zyn bezig dm Widdin téber- fteUen. r.» De Rusfen hebben eene pofitie sgter de Argys. De Armee van Micbelfon is nie: talrykzy kan zich in Wal- ^chyen niet ttaande houden; zy heeft reeds aanmerke- Jyle verliezen geleden. RUSLAND. PETERSBURG den yiFebruar-;. DeKeizerheeft^ een Committé van veiligheid bentiemd beflaandeüir de Ministers van Jufiitie, van Oorlog, vanBinnenlandsch Beftuur en van tv.ee Senatoren. Dit Committé moet over de rustverftoorders en vooral over hen die onge- )oofde correspondentie met den Vyand houden, voiinis ftryken. Het atrefteren neemt nog daaglyksch- toe eti vferfchêi- bardement te beveiligen. De Rusfen hebben door hunne Intrigues in Grieken- g '.and dat geen niet bereikt, dac zy er zich van beloofd =0 hadden. Niet tegenüaande zy een aantal Agenten naareS K 2 E O c: a "T W g ao C O S o e S O .Vlorea en naar de Eilanden van den Archipel hebben «j c 1» o» u e: «i <V a. r^Tz -co ■"''■'S K S.,., en O O T3 •- a O. <-c S t/: c o O -^ 2^ c. o c S n cc 2.-= tx r> c< tc. 0 0 rj dene lieden van aanzien zyn in ballinglchap verwezen Alles wat zich tegen de Engelfche party, die ons de zen Oorlog betokkend-heeltverzet heeft. Word hevig Tervolgd. rr u Het kon geene Mogendheid dan alleen dên Rüslilchen Keizer in het hoofd komen om Regtbanken Uit de Hoog- fte Mflgten van zyn Ryk zaam te ftellen. Niets isbelagchelykér dan de zoogenaamde cbrrespon- dentien met den Vyand en men moet wel grootenlust Hêbbea om de meufchen te verrolgen. Dit kan men heeten de tyden van Pitt en Coburg te rrernieuwen. Wie kan er thans lust hebben om met Petersburg correspon dentie te houden? doch dehaaten partygeesthebbenno- dighunneö yzeren Schepter te doen drukken. Het is te bejammeren dat een Vorst, zoo als Keizer Alexan der is, de zwakheid heeft om zich dusdanig te laten leiden. In Polen gaan de zaken zeer flegten otize Arméën ïnPetfiën én inTurkyen zyn zoodanig verzwaktdat zy leed» verliezen geleden hebben. En waartoe dient dit alles? alleen voor Engeland,-die nog maar weinige jaren geleden ons de wet onder het gefcbut van Petersburg kwam voorfchryven. I T A L I E N. TRIEST den I /ipril. Volgens de jongfte berig- ten van Corfu, begon men in de Republiek der zeven Eilanden aan alles gebrek rekrygenmen was voorde- zen gewoon grootendeels zich van de Turkfche Pravin- tien flie bp de grenzen liggen te provianderen doch daat Rusland thans met de Porte in Oorlog is en die Landen door de Rusfen bezet zyn zoo is fints eenige jnaanden alle gemeenfchap met deielven afgefneden. Volgens vry ftellige berigtenzouden er thans in alle de Havens dier Republiek diet trieer dan drieRösfifthe Oorlogfchepen zich bevinden: het Garnizoen dier Ei landen, kan niet meer dsn 2000 man uitmaken; het groötfte gedeelte der Land-en Zeemagt, dat aldaar fints een geruimen tyd gelegen heefthad deAdrintifcheGölf verlaten en was naar den Archipel getrokken. Men fchynt eenige vrees tehebben datdiemagt,gevoe,edby die der Engelfche Vloothet wel in den zin zoü kun- nenhebben Smirna in brand te Oeken,om zich over het affront, dat de Heeren Duckworth Sidney Smith en Ar- buthnot voor Konftantinopel geleden hebbente wre ken. Volgens brieven van Smirna vsn den 3 Msart, was men aldaar bedacht om de noodige voorzorgen te Demen en zichin ftiat vsn tegenweerte feilen: een aan tal Familien hadden reeds de Stsd verlaten en de wyk naar het Land genomen, men bragtde koopwaren inonder- aardfehe gewelveo om ze tegeq bet gevaar v?.n eeu bom- 2 a doen trekken, en niettegenftaande de pogingen door z eenige voorname Grieken aangewend en die doorhem^ g waren orogekogt', z'oó heef: et hoegenaamd geene be k Jj weging 'plaats gehad, en de Turkfche Commnndanten c c bevinden zich genoegzaam in flaat om de order te hand- haven en het gew'eld aftekeeren. JNlen verbeeldt zich dat de intrigues der Engelfchen in Egypten metgeenie-pj ter gevolg zulleu bekroond worden. GROOT-BR ITT ANNIE N. LONDEN den 6 /Ipril (over ïrankryk) Laatst-^ leden Zaturdag werd eraan bet Bureau van Buitanlsndfche^ Zaken eeö Kabinets-Raad gehouden, die door de mees-a te Buitenlandfche Ministers werd bygewoond; na dat^ 5 J dezelve was afgelopen, werd er een Coiirier naar het vas - c ci te Land afgezondendaar is er één van Koppenhagen al. g M hier aangekomendoch heeft geene ncuvelles van belang z: g medegebragt'. bi I Eene zeer ernlligê discusGe heeft er tusfchen ons Ka- o S: S 'blnet en dat van Petersburg wegens de laatïle Ukafe van het Rusfisch Hof plaats gehad: onzèAmbasfadeur isge- jc .2 lait geweest deswegens reprefentaiien te doeudan daar het Kabinet Van Petersburg ons thans te zeer nodii heeft 3 om oöS niet te gelieven zoo twyffelt meti geensfints of o j, die zaak zal 2ich wel in der minne fchikkendat is2 -"^ k ^5. t; - -o dathetGouvernement van Rusland wel eenige veranderin- o"/*^ s; - ^Si» gen ten onzen faveur in zyii genomehe bélliiiten maken ^>j J k -S K^ "i zal. Een der TrsnsjJortfdhe^eti die eenigen tyd geleden naar Zuld-Amerika onder zeil gegaan warenvan het coavooy afgeraakt zynde.is te Falmouth binnen gelopen vatl waar hy te Plymouth is teriig gekomenom eeu - gedeelte vati het S^fte Regiment dat by aan boord had, te ontlbhepen. Een Journaal van Bombay van den aS Juny 1S06 ----------------------------------------- door den Kapitein van hec laatscuitde Indien f huis ge. komene Schip medegebragt, meldt het volgende: i,'s KoningsOcrlogfchip de Corn:v,alli'sis afrüervan zyne kruistogt voor l'Isle de France aangekomen. De g 3 Cornwallis had voor dat Eiland gelaten 's Konines Sche- S pén de /ilbion, de Pitt en de Drake, Drie Franfche g S S Firegatten waren uit Europa aangekomen, waar van er_^ -■ reeds twee op eene kruistogt waren. x> o o. o 3 Cj f»* 9 o t> 5 tj o E52 c a g a 'O e c S Cl 3 u !r E; =3 B p. -o CC'' M S De Engelfche di-:H'-;_ vifie, waar by de CornvaUti beboord6,had geêiie prys hoe- 'S c c genaamd gemaakt." '^-S S Den 9 April. De inhoud der Indifche depêches die-o meti alhier ontvangen heeft,is nóg niet bekend: men ver zekert nogthans dathet onWaar is daihet Oorlógsvuural- daar zou ontdoken zyti. 5 -S Men zegdt, dat het Gouvernement depêches vaö den „25 Generaal Hutchinfon zou ontvangen hebben endatde- zelven van geen gunftigen aard zyni De Prins van Wallis ontving 11, Zaturdag een Courier "Z 2 v4n Windfofwaarop hy zich terftond daar heen begaf, 55 Z, K. H. heeft aldaar twee dagen doorgebragt, Den 7 dezer was het de verjaardag van de Kröoning Q van den Turkfchèn Keizer Selim III, die nu fints iSZq jaren den Troon bezit: de Ambasfadeur der Verhevè S^O ói Porte gaf by die gelegenheid een luisterryk feestdat door i cj: H de buitenlandfche Ministejs en dootverfcheideneJiedêii'ïi van aanzien werd bygewoond; j S In de Morning Chronicle vin gister, wasr v5n de-^tjS Rèdafteur zyne Lezers ten kostenvan de nieuw aange- ^^5 b kome Ministers zoekt te vermaten vindt uien betrek-ui '5 kelyk den Heer Canning bet volgend Artikel: .g ""E --5 Men verzekert, dat toen de Heer Canning en dePvUS.^ 2>" sifia CfcheAmD sfadeur elkander voor het eerst onderhielden, g_"0 o£w'-'^ er zeer veel misvèrftand tnsfchen hen plaats had. Het» c 5 fchynt dat de Minister van Buitenlandfche Zaken, die t; p.p. 5 j« O S fe J - 5 c 0.-C C- ir s I s "5 -i s J: o. o o a> O) c; o. o 9 P evenwel eene goede opvoeding gehad heeft, geene an dere nieuwe Taal dan die van zyn land verlïaat; zoo g J dat toen hy aan den Heer Alopeus zyne eerde audiëntie "S o verleende, deze het Engelfchniet fprekende, zich nietg.j: o kon doen verflaan .fchoon hyhet Fransch Hoogduitsch.Q Holiandsch, Italiaansii,Scpaan!Ch ,Pdrtugeesch &c. &c. S verdsót en fpreekt. - S -^ o Dar.r nu de Canning een weinig Latyn vefftaat, en 2 g 2 de nsam van den Heer Alopeus eene Latynfche uitgang^ c^ n heeft, zoo viel hem de gedachte in om aan den ASB- basftdeur het voordel te doen om in die Taal te onder handelen. Dit voordel werd door den Heer Alopeus, die op de Univerfiteit van Moskou hetProfesforaat had waargenomen en het Latyti en GriskschZfcr goed ver- ft^aigretig aangenomcs, 1—j; o o 1- K 5 c: o o o. M 5 F o t .- r- -< C Ci Tl 1>

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1