COURANT. ÖEN 21 A iP R L MIDDELBURGSCHE D I N G S D A G \%071 -^ rt S3 o B o n a 5 u- 5 d ^Z g elf t R K y E N. \TA^ de GRÜNZEN den lö Maart. In V/alla- V chyën hebben de Rusfen de tyding verfpreid dst êeu Corps Octomanifche Troepen hetwelk van Brac:a baar Rimnik en Bufeo döörgedrotiien was doordcRus- firche voorhoede geflagen, en over den Donau temp; gedreven is. Men v.-eet reeds wacdeRiisfen ?e-^'oon zyn overwinningen te noemen, en ziet dus in deze ty- öins aüeenlyk een nieuw bevvvts dat dé Otrom"nnen zelfs nu reeds, voor het openen van den eijjelyken veld- togt, raeer en meer beginnen, hunne Vyanden aan ge- siezydevan d'n Donau, in bet door hun bezette Walia- cbyëa, aantetasten. P R i S S E N. ELBIKG den i /^pril Men heefc alhier berÏRt gs- Itregen van de aanftasnde komst des Keizers binnen on- 76 muren. Z. rvl. wordt e!k oogenblik verwacht, öm ftrecks deze Stad ligt zeer veelRuicery gecantonneerd en in alle onze werkplaatfen wordt voor dezelve gear beid, M«n begroot op 4000 het getsl Paardenwel- lien de Franfchen getrokken hebben ait het Eiland van de Nogrt, 'f welk zonder tegenfpraak eenderfchoonfte Landen van Pruisien is. Van de andere zyde des Wei- iels verneemt men dat asnziénlykeireincn Artillerie, langs dien Vloed, uit Warfchau voorDantzig aangeko men zyn. D U I T S C H L A N D, WEENEN den 4 .^;5r(7. Onze Hof-courant Van heden behelstotióct hei snike\ krygsT/eric^li^rjeen be richt uit Koningsbergen waarin onder anderen gezegd word: ,,De Frsnfche Generaal van Bertrand is hier de zer dagen doorgepasfeerdzich onder geleide van den ïruisfifchcn Mnjoorvan Kleist", Vleugel Adjudant des Konings, naar Memel begevende en eeaige dagen la ter is gezegde Franfche Generaal hrerwederoiii doo'ge- pasfeerd naar de Franfche Armde terügkeerende. vVat het oogmerk zyner zending zy is niet bekend; ransr dit is zeker, dat onze Koning vast beiloten heeft, ora elke onderhandeling die den Prüisfifchen Staat afzon- öeriyk betreffen mogt, van do hand te wyzen, en zich, buiten toetreding van zyne Bondgenoten Rusland en Engeland, in geene demarche in te laten." In Dalmatien arbeidt men fterk aan de verbetcrliigt^er •wegen, die naar Bofnien leiden, en men gelooft dat dit dienen moet, om den marsch der Franfche Armee, welke men verwagt dat binnen kort in die Turkfche Provintiebiniientrekken zalte verügten enhetnavoé ren van krygs- en mondbehoeften gemakkclyk temaken. Volgens een fchryvcn van de Ttirkfche Grenzen zou ae onlangs overleden Pacha vanWiddin, F^swanOglu, eenen fchat van 35,000 ponden zilver in ftavenen, 800,000 beuifen in geld nagelaten hebben. iVlen voegt hierby, dat Kurfanfy-AIykorts uit Belgrado met zyne 500 Kerfalen te Widdin aangekomen ayndezich van dien fchat had willen meester maken ma;r daarin belet was door de Ingezetenen, die hem uit Widdin gejaagd fen aan de Porte kennis van het aanwezen desfchats ge- geven hebben zouden. De Courier-wisfel is hier thans verbazend druk; er zyn ook thans verfcheidene onderhandelingen aan den gang. in de eerfte plaats is de Graaf van St. Vincent nog ftëéds te Warfchau, en dat hy aldaar als Ondethan- delaar bezigheden moet hebben blykt genoegzaam daar Uitdat den eerden dezer nog een tweede Gevoimach-' tigde van ons Hof naar VVarfchsii vertrokken is, te we ten de Prins van Lichtèöftein. IVIetde Hövën van Rus land en Pruisfen moeten thans ook direcie onderhande lingen beftaan; onder anderen is hier in dé voorleden •week met eene zending, de Prins Bagraticn aangekomen. Voorts heeft er een levendige Con:ier-v«isfel met het Hof van i>.ïunchen plaats gehad, 't welk het Beyersch Deta chement, onlangs öp de grenzen van Bohemen ontwa. tser.d en gevankelyk naar Hongaryen gebragt, gerecia ineerd moet hebben; en ten aanzien van de wapenen, Bohemen aan eenigè daarheen gevlugte I'ruisafchè Troepen door de Oostenrykers ontnomen fchynt men ook nög met Prins JerÓaie te handelen. G R 00 T-B RlTTANNiEN;- LONDEN den 5 /^pril. Volgens de laatfte berigi ten, welke ons Miniflerie vah hét Prüisfifcho Hof on't- ■vangen heeft, fcheen men aldaar zeer bekommerd te zyn, wegens den aanmaanden üitflag vri een algemeen Hoofdtreffenhet welkby de eerlle gnndige verande Ting van bet wedertusfchen de wederzydfche groote Legers, word te geisoet gezien. Ons Gonvernement is daarom van voornemen, om ten fpoedigften een aanzienlyk aantal Hulp-Troepen onder bevel van Lord Cathcsrt, naar het Vaste Land aftezen- L cSs} ten wclk«n einde er bevei gegeven is, alle 1 wi Du o. r: e, H Cï flj O •=0 03 e: te S „'-D CU N br E c S •Q -c p tj O) o CS S N c ai- .?"W S Q P S 9. S c u g t: 2 c K •53 *- .Si- te weten, onder de InlandfcheSoldaten in Engel-S g~ r^ S S fchen dienst, in de Óost-Indién, is uitgebroken; wtnr ÏÏ-S"^" fto'^j^'S g - -f: tJ o- co ec et td W f^ C3 c^ -t; Schepen, die vóór tranVport kunnen dienen, enmetmo- gelykheid tebekomen zyn, voor drie maanden in dienst te nemen. Behalve dezen onderfland in manfchappen, Zal er ook een ander van niet minder gewigt, te weten eene 5 S nieuwe geld-fubfidie, welke men op 120,000 Pond Ster- J ling begroot, aan boord vin twee gewapendeSthepen 'S -^ naar de Oost-Zee gezonden worden. Onze Bondgenoo-o ten fchenen,, volgens depêches van Lord Hutch!fon,«! g grootelyks behoefte te hebben aan dezen onderftand -° ook wegens gebrek aan wapenen. Het vero -eren vi'n g verfcheidenePruisfifchelVIagazyneil, door de Franfchen ,q J ^3 had natuurlyk dé verzorging van vele krygsbehoeifien zeer - belemmerd; S o Men is hier niet zonder ongerustheid oratrent de ge- q S volgen van een vry ernftig oproer, 't welkonder deSe- poys, fchen omtrentmen devolgendebyzonderheden heeft vernomen. Dit oproer is onder de Sepoys van het adeBattaillon S asfte Regiment, 't welk op Velore in garnizoen lag ont o 5 fta?n, ên begon met het eensklaps cverhoop-fchieren en c "f O doórfteken der Ëuropeaanfche Soldaten die op fchild-< m -"E wacht (tonden, en bet overrompelen en vermoorden der 5 o c/i Wjchten; vervolgens vielen zy op èt Kwartieren der~ Officieren aan; en fielden a Veldflükkenvoorden ingang^ C-""^ -_ der Barakken, die door deÈngelfcheSoldaten bezet wa-g i'j$'§'-S2^ j S ren. Deze laaiften werden zoodra zy poogden naarp; buiten te komen, dermate met fchrooc begroet, datzy^S^ in verwarring naar den Wal vluchteden aldaar verweer den zy ^ich zoo lang, töt dat er eenige hulp van bui ten kwaih opdagen. Toen grepen zy met verëenigde krachten de Sepoys aan die weldra gehoodzaakt waren terug te wyken. en zien gerieekelyk overtegeven. In - tusfchen zyn er óngelukkiglyk veel menfchen by die ge legenheid gebleven en men berekend, dater 17 Engel- ftihe Officieren gedood en287 Oiider-Öflicieren en Ge- meenen gedood en gekwetst zyn geworden terwy! het aantal Sepoys, die het leven verloren hebben op600 werd gefcliat. Toen bovengemelde berigten in Madras bekend werden, was de ontfteltenis aldaar niet gering, en het fcheen als of men de Muiters nog niet geheel had kunnen bedwingen. Thans verwacht men, dat er eene verfterking Troepen naar de Indien z?! gezon den worden, F R A N k H y K. PARYS den 13 April. In een onzer Nieuwspapie- ren leest men hedeii het navolgend artikeluit Weenen 1 vah den I gedagteekends „De Srins Bagration, Broeder van den Generaal en .g g S Prins van dien naam die de Voorhoede der Rustlsch-o. g,^ S> Pruisfifche Armee commandeert, is hier met eene byzon- i g dere zending van den Keizer van Rusland aangekomen^ c -. Men gelooft algemeen dat dezelve betrekking heeftop m'~ "1 de door ons Hof aan de Oorlogende IVtogenheden aan-*"- S geboden bemi-ddeling. Gezegde Afgezant isaanftonds -§ aan den Keizer van Öostenryk voorgefteld. Er lopen a nieütve geruchten van Vrede, maar zonder dat men iets S ftelligS ten dien aanzien zeggen kan; want niet» lekt tot heden ten aanzien van denuitfiag der onderhandelingen o uitwaarmede de Graaf vanSt. Vincentte Warfchau be- S last is." S a Den April. Het groot Hoofdkwartier des Kei zers, Z o' •s werkelyk van Oneróde naar Ficckenftein verlegd ge- - Z v.»otden ii 'f\ a o O.'C -o oj t-. 4 o •5 ei O Wï OJ CJ e; n lu 50 -15 ij Crt 5 cd k LU ei 0 td c 00 •- Cd ^.-56; •y cd t^ -= o C C/5 -^ Ui gei BS O S "O Ti. O. w O C tf.C3 X> ,"2 -o ?Cd S <s C_i N E CJ CJ Q.S? 5-g^ tJ3 <U o* 5> g S 6 .-> s 3 J3 De Engelfchen blyven Reeds met eene groote macht S 't c- voor les Sables krulsfen. V/at hun oogmerk daarmee is, - weten wy nietmaar misfchien vermoeden zy het uit- g" loopen vaneenenieuweexpeditieuit Rochefort.en wil-S g-^ S c £i O' J<: M i; -Oh to a -o leo zy zulks beletten; HOL L A, N b, DËN H4 AG den \t,j^prii. De Extrs-ortJinaire Lüi- 2 H -.H J tenant der ifte Klasfe, P, van Citters, tot K-piteinby f^ het ZeeuwfcheLegioen benoemd, is op de^zelfs gedann s verzoek, honorabel uit's Konings Zeedienst ontfl:;gen. Ci g -* Dr» 16 April. De werkzaamhede.len varhet Wet S u S S gevend Ligchaam',' voor deze Jiarlykfche Zitting heden g afgeloopen zynJe, hebben de gezamenlyke Leden, na g S n alvorens in hunne ordinaire Vergaderplaats te zyn by-rj c S eengekomen, zich vervolgens, fn hetgroot Co'tnum'S'" S gekleed i plegtiglyk en Corps begeven naar Zyne Ma-"^ jefieit den Koning, die op den Troon gezeten v gCd 'S •JJ C5 3 K Gj j,., Cd *-» 5S S 2 .j -*- -o 5 t^! r: ^-o -- -a QJ n a> fli ir* Z^ Q ^x -3 ■-• Qj cc JZ c oj ri G 1» 23 i- K -t e c E' N w -- u. .- 1 fident, den Heer A. van Doorn j de navolgende Aan "•*«*»^lt^ëQ fpraak gedaan 1^ ,e f^ P. {«»1 s en /-> '- aan Hoosstdenzelvendoor den mond van hunnen Pre-*^^^*-* I Hes lan S 1 R Éf Het Wetgevena Ligcnaam des Konirigrytcs, heé eindperk der Werkzaamheden, die aan hetzelve dooé Uwe Majefteit zyn opgedragen, bereikt hebbende ,hcöfï O <L. O - X o E 3 t -" Cd ~-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1