COURANT. No; 55; MIDDELBURGSCKE ■'M 121 ^;^:'^:'Q^-b:^^. zo ZATURDAG DEN i3 A P R I L •I -§ rr' K 11 ie! e - i 5 ^1 ié 5e: - SS-g?': - £5 2 2 - -* T U R k Y E N. jTT" ONSTANTINOPEL den 9 Maa,t De Engelfche JL\. Vlootvoogd heeft ds gevolf.cn zyner ir.islulJtaoD- 'derneming niet aigew?.cht. Gister beeft taenaibier i:e ty ding ontvangen» d't zyji E&k^der, de snk'Jrplaars by KalOiimni verlsten bebben-e, den 3 dezer, de i)srda- relle weder is uitgezeild, De?? tweede doortogt fcr.ynt Selfs den Vyand meerg-'kost te hébben dan de eeriteide Forten, die in den tusfchentyJ, w.iken by in cie Zee van de Marmora heeft -!oorgebn;;;t, min of mecr ver 'flerkt waren htbben hun sllergeweldi; st uit hungefchui begroet, en men verzekert, da verfcheiaer.e Schepen Tchoten tusfchen wind en water bekomen hebben eene Dttomannifche Corveedie b.y hunne eerfte verfchyning bemagtigd was, is door bun'verlaten moeten wordeo, en een hunner eigen Praviand-fchepen is op ftrsnd ge raakt. Deze verliezen zyn de eenige niet, weiken de Engelfchen geleden hebben. Gedurende hun verblyf voor Konftrntinopei, hebben zy den 28 Febrn-ry ,op het zoogenasmde Pnnfen-Eilanri eene landing on.eroo- men, bywelkezy, ir,et eei; verlies van 400 zoo dooren cis gekwetflcn, en van 200 ga.'angenen sfjeflsg-n zyn._^- Alomme wodt gearbeid onder het beftuur der Frstr- fcben, en zelfs is het Serail in bet welkfintsoabcuclie- iyke tyden nimmer eenig vreemde ing verder doorgedron gen was dan de Gehoorzaal der Ambasfadeursvoorde Franfcbe Werklieden open geöeld. Ook de Griett-n anderzints de geheime begunÓigers hunner Geloofsge. ^ooten, deRusfen, hebb.n in dat Paleis, ten getale ^van drie duizend, onder beftuur van bunnen P.^triarch, »lDet zulk eeneny ver gearbeid, dat de GrooceHea geocr mïleelcl beeftdat Geestelyk Opperhoofd n:et een prachtig fpPelskleed te befchenken eene eer, die nog ssn geneo zyner voorgangers ie beurt gevallen was. Onderde MuiulmaDn.ti zeKen die'thans ten getale van meer dan hoi.derd duizend, binnepdeze Hoofdliad onder de wapenen zyn, heerscht de voVkamenlVe ordel, (bet blyk hunner tevr-dcnheid over de lEiaircgelen des Gouvemements.) ris ook eene drift, wetke deFranfche en Spaanfche Gezanten, die in files geraadp'eegd *ur den, met moeite birnen de palen der vonrzif.tiJheidbe "teugelen kunnen. Beioor.ingen worden beloofd en uit gedeeld aan allend:ezich dappergedrap;en. Onderan- deren is de Commandant eener Corvet, die; r.smetde Engelfcher flaags geweest te zyn, en meer dan de helft zyner Equip3gie verloren te hebben, albierds eertlety- ding van 'sVyands nadering aanbrsgc, tot Kapitein van èen Liniefcbip verheven. Na al het voorgevallene zyn de Engelfche Kooplieden met reden beducht voor de verbeurdverklaring hunner al- iflOier sanweïige goederen. Derzelver waarde wordt op 'niet minder begroot dan vyftigaiilüoeDen. P D L E x\. WARSCHAU den 30 jVaar/. Officieren van de Pool fche Edele Garde hebben nii bet KeizenyKe Hoofd Tiwartier ce tyding medegebrag:dat de Keizer den fc ^'Groot-hertog van Berg toegedaan heefteeneEirewr-gt fc.te hebben, bedaande uit een Eskadron jonge EdeUie- ^-" den uit de beste Familien. fl D .»-' 1 T S C H L A N D. 'M WEENEN den i /pril. De Hof Couran: behelst -•f'weder eenige Turkfche berigten. bezel volgt: „De Admiraal Duckworth S3 co e -■ J: t i. c~\ o M c o 5 1 -<5 o 3 - t- il - N n U c ve luiden als negen dagen voor ïa *<,?°''^^°"°°P^' ''oorgêbragt hebbende, en de Negot tien msfchen den Engelfchen AmbasfaceurArbuthnot en ,de Verhevene Porre afgebroken zynde, maakte de En- - gelfche Vloot iB den morgen van den eerden Maan on verwachts Zeilen Revende, door de flerken Noorden Imr'^'^^ begunftigdnaar de OpperDa.dsne'len en de Zwcr- %te Zee. Op eens wendde dezelve en de Marmorafche (^Zee, dwars overllekende, ankerde zy voor het Eiland _^aloliEni en nam verscb Water en Leven,<middeien ip .l^et Turksch Esqjader 't welk uit de Busphorus terug ..gekomen was, beeft zich daarop met de onlangs geê- *:5U'Peefde Turkfche Vaartuigen aan het Arfenaal en te To- ^phana verëenigd en is het Engelfche Eskader gaan cp- zoeken. De Turken zyn omirert 15 kao Zeilen (lerk ftsan onder bevel van den Kapirein Basfaen de E- ^^quipagien bedaan grootendeels uit Jani-fsren. Men ver- •wacht dus aiie oogenbliki;nn de lyding van een Zeedag De RusfifcheVice-AdmiraalSinifvin, heeftzichmet j_een_aarzienlyk Eskader van zyne Viootdiefedeithet begin van dit Jaar zeer verHerkc is geworden uitdelo- B.fcbe nsar de Egeéfche Zee begeve-.hy km z^ch 2eer gemakkelyk met de Engelfchen by Tenedos verêe- nigen. en als dan loopt Smyrna veel gevaar, te meer daar hy een Corps Landings-Troep;n arn boord heeft. De Hertog van Richilieu is met de Troepen oiety <0 u c tx in de Goiiverneraeoten van Odesfi en Tangsrok byëen U gebragt j-.eeft, rjar .Moldavië op roarscb. De tycingen, als ofRusfen de Donau zouden gepas-T feerd hebbenen.er by die gelegenheidfcherp gevoch- S o S c J .2 ten zouden zyn, beeft zich .geheel niet bevestigd. De "3 -r-g 5 7,1 5 -.. Besfarsbifcbe Tartaren, die jsfy dreigdenzyn onver-s -,0 E tl Jr i^ c ■-> *7, 's:. M &-■ 18 i? c O o. ii - o '-> a ziens terug getrokken. Een Korps Rusfen heet't hen 't^^'Z. S -f - in büH eigen Lsud aant'egrepen een groot gedeelte —--=-"-= «'->»-«-.. >- ,"■55 nuvapend en de Hoofden der Stamaea naar Rusland ge- S -1 i-^É j: -5 j-r il E 5 ont Zcinöen Ds tyding vs.n den geflotene VredetusfchenEn?eIandf S 1 en de Porre is dus onwaar bevonden, Oe Porte heeft E -^ ii alles afgeri,;gen en de Heer Arbuihuoc is naar de Darda- o g "S;.g nellen terug gezeild. S J LUBECK den i April. De Keizerlyfce Franfche-^ f.i -■zl Conful alhier heeft aan de Kooplieden do-n weien dst's m"S ?- >J- S«"| zy zonder b-rdenken alle foorten van Koopwatiren, uit- 1 £d -=''-' - c - ,J3 r* 00 'ƒ1 ttj !e '-■3 2 3 V. a ■3 2: 5 5^ "5 1" - 3! E él C t. gezonderd Engelfchen, nssr de Havens" der Oostzee 1 5 kunnen leden, en tiat hy gemagtigd is, de nodige Pas-o T. poo'ten tüt dat einde uittegeven. 5 LUNENBURG den 4 y^/>r»/. Gister namiddag trok a. eene afdeeiing van 800 man Hollandfche Troepen van f" Lir.ie, onder klinkerdfpel, hier binnen en beeft reeds heden morgen, den. verderen m.rscb naar den kant der n 3 EUe, en, van ciasf, over Wittenburg, Schwerinnaar -ë Z.veed.«chP.immeteH,voordgezet. DezeManfch::pkwam S yao Uelzen, en, naar men verneemt, zullen, binnen^ t-§: kort, nog vt-ifcneide.n andere Korps dezelven voljen. j>_'3 BER LYXfl^n 7 ,',pril. Gister i's hier ,op 41 wagens ,-* J 3--ë een fterk Defó: van Gardes aangekomen, hetwelk z;=cb ^jT 5 -f weder op weg nepft begeven om zich by bet Grooie Le ^J 1 ger te voegen; hetzelve had den weg m 17 dagen sfger O o ov legd. De tvdipgen uit Pofen geven de grootfte boop op eenen zeef n-by rynden Vrede. 1 ■- Den 2 dezer maand lag het Kelzerlyk Hoofdkwartier nog alf/os te Os'.erode. Onaeriusfcnen gelooft men dal de Veldteg; weldra heropend zal aorden. Ry eene----------------- Dag-orae vaa dea vj der vorige maand zyn onder an deren .alle de Orptt-Chirurgyns, die.?lcb bybyzondere Genetfsls of Officiecen bevonden, opgeroepen, om, 7.onder •yriveriies, naar hunne Corpfên terug te keeren..'^»^^ Eene foortgeiyke oproeping heeft plaats geaad ten-op-f-^ zigte vanalicuitgr^ondene E«kortes. n FRAN■^FjRf den 5 .ipril. De nieuwasngewor. T hi vene Prui.^fi che Soldaten in Franfchen dienst, onderden narm van h-, Ecrlie Pruisfifcbe Ifemburger Regiment *f marfc'neren thans, fterk 1200 Man, doorZwaben, om in bet bm PtiQc van Frankryk Garnizoen te gaan houden. HAMBURG den 6 /^/)r,A pm:rent de voortgan- gen der belegering van D ntzig biyft men de berigten S -Ir'ï on!van,;en, deels over Beriyndeels over Koppenha-'*^ ^.'^."k^ i gen. Volgens oud krygs-g:bruik, heeft de GenerialS^ t' g .5 Kalkreuih van het door hem overgenomen bevel kennis S il =j ?J -'S doen geven san de.-. Beve.bebber, die de belegeringi =1 - 'S commanceert, en hierop eene beleefde Boodfcbap te--- 'Z "Z, rug ontvangen by welke deze laatje zyn wenscli be- J -^^^ f tuigt, da', men Z'Ch fpoedig onderling verdaan, en aan a .g 1.'= 5- c S de Stad (Térc-rrpen vaneen Bombaraement befparenmoe-S =1 -S te. De Prui'fifcne Generaal heeft deze hoffelyke wyze v S S -r, -o v-^n opê '.fcn;.._ bemiwoorii door de verklaring, datbv 2 r^ ,-° 5 ïc: 5 c^ güj ■o- ï- IJ .0 Z r. ti .i il - P-. E -^ C 'C - t-^ 5 «f r ra 3 voorgeromeo h?d. zich onder de Puinhoopen zyner g 5 Ves-rinjj te begraven. Het Commando der Poolfche Di- t->. EC vifie vsr, den G.r.eraal Domnroajkiwelke een aanzjen -^ lyk ged eite eer lteicj,era3rs uitmaakt, is, uit hoofde J eener ziekte van dien Bevelhebber, en tot op desz-Ifs hertel, overgenomen d(^or den Generaal Gi.-kud. De-'^ï'-SS ootfpronkelyte Poolfcne Divifie van den Generaal .5 "S k q, Domtronski, die reeds verfcheidene jaren onder decif-gc^ 5 .2 Franfche Vanen gediend heeft, is th:ns mede uit hetjï Koningryk N-pds ter verdediging van haar Vaderland- S a: -S 5 opöntboden,, en fints den aanvang van February opgS T - S marsch. iMet het opwerpen der Bstteryen voor Dant- ssSL^fiZI zig is den 21 Maart een aanvang gemas.a. Den 53 was e S C bü J 5 m de gemee-fchcp met Konir^sbergen teheel afgefneden si S 2 -^ Men vreesde vooreen Bombardementen had een CrrpJ -f - 5 -v -^ opgerigt, om in dit geval de rvke Pakhuizen te befch-r- l<.o'%^t-'^ n-en, die grootendeels hy elkander lieden. In bet Jaar5- ^%i% 1804, bedroeg de bevolking v?n Dantzij 60,097 Zielen. E^z S Uit Riga heeft ren, insgeyks over Konpenbagen, 3 1-^ tyairg, dat deBroeder des Ru.«r.fchen Keizers. Groot-tG vora Conftantyn, den 18 M=art door die Stad gepas-"Z'if feerd was. Volgens fomraigen, werd ook de Keizer ,%,S, zeit bv de Armee ve'wscht. J^,s. DeFranfche en Ho;!ancf:be Troepen inPommeren*» Haan thans onder bevel van den Generaal Grand Jean. Den 7 ^ipril. De Generaal Biücher. die zich o- v-er Beriyn n:5r bet Franscb Kelzerlyk Hoofdkwartier 204 begeves, heeftop weg bevel eekgsen eenen s»- ,\i "- a o c g tl - e>i o tl 3 -ïï -> ir w. cc ^s o -* c- 5 -5 - -x: te c J. o c -3 S CC t> •y. Z A »t

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1