lim .1 i Ho. 4P* I MIDDELBURGSCHE DONDERDAG nö7 i4 C o R A N T. n - -1 SPANJE. MADRID den 18 Afaart. Zyne Katholyke Maje- fteit heeft aan een Corps van 16000 man zyijer Troe pen, ónder bevel vsn Don M-rquis de la Romana, xRANKFORT ien s /(pril (ovaFrackryk). Men DEN 16 A P R i L s i 5 --^ s j; c: a c =5 o 2 z c -z. c S o. r:2 t SM o^ s ,c 'S 1% |2 i-g i •el j« Twee T U R K YEN. KONSTANTINOPRL den 26 February Driedekkers, zeven Lmiefchep.n vnn 74 (luk ken, zes Fregatten, ze* Kor'.ett n ent*ee Kanunneer- booten liggen thans voor BeciiiS Tsche (een Zomer- Vetblyf van den Groeten Heer). APe de Schepen zyn wel uitgerust én met de best-Troepen geëquipeerd, zy verlangen niets beters dan op den Vysnd los ie gaan. De Engelfchen behouden hunne pofitie en fciivnen de Turken te willen uitlokken, riifop hunne overmagt fteunendeflegts op een sunOigen wind waenten oin Bit te loopen en met den Vyand aan den flag te komen: bet zou ong-'twyfFeld voorzigtiger zyn het geduld van den Engelschman op de proef te rtel'en en ze in da na- byheid van de Land-batterysn aftewachfen; doch men ian zich niet vleijen van den geestdrift van bet Volk lan gen tyd te zullen kunnen beteugelen. De onderhandelingen fc^ytien nog nfet te zyn afge- broken; gi«ter kwam er wederom een Parlementair van fle Enge'fcnen binnen, met eenen brief van den Ambas- fideur aan den Turkfcaen Minister: doch de Engellchea zullen van hunne préienfien moe:en afgsan, of zy zul len dezelve niet dan ten koste van bloed en verwoesting iunnen bekomen. Zy vorderen niets minder dan dat dè Franfche Arabssf?deur worde weggezonden enden Oor logskans m-t Fiankryk wage, aan de Engelfchen 15 Li 1 Dtefchepen en 15 Fregatten, alltn nel uitgerust, voor den tyd van zes maarden 'evere, en hun de Forten van i de DardarWien en de Zw rte Zee in hsnaen ftellen,met bun op nieuAs eeneAlifntie fluire, aan Rusmnd volko- j men fatisfacie geve en san die Mogendneid de Provin- 1 tien van iMoidavien en Walschyeu benevens aiieüÊop de grenzen liggende Vestingen tot na het fluiten van van den algemeenen Vrede, aflla De?e voorwaarden i zyn van die natuurdat zy geene fchikking gedogen, 1 De Amb sfai'eur vm Fnnkryk, heeft zyneStaatkun- dige en Militaire piigten met eenen yvér en ecne werk zaamheid volhragtdie hem one ndig veel eer aandoen. Py heeft de OttomaRnifche Natie; zoodsnig opgewon den dat dezeive baare oude fi.'rte fchypt teru< pekre- jen te hebben. Zoo de Porte aan dien Ataezint net oor bad eeleend, zeó zou zy zich thars in zulke nete lige omftandiaheden niet be', inden Het is drie maan den geleden dat hy bet voordel deed om de Fran fche Armee naar Dalmatien te doen trekken ten ein de de Bo.sphorus te verdedigen; doch iedereen \yss verftelt op het denkbeeld vsn eene Franfche Arirée te Konftantinopel te hebben. De Turken verbeeldden zich ftfrk genoeg te zyn; zy vergenoegden zich inet ieenige Officieren te vragen, die men hun terftondheeft toegezonden. Zullen de Engelfchen, in geval hunne on'erhandeün- gen niet (lagenterug rekken, zonrier ieiS tegen het 'Eskader of tegen de St^d te ondernemen Zv hebben het ijn hunne hatid om bet Eskader te vernielen en aan de Siad kunnen zy veel fchde toebrengen doch door dit te doen, zullen zy geen arder voordeel benslen dan veel kwaads berokkend te hebben aaneen Hof, met het "welk het hun niet onverfchiiüg zvn kan in goede ver- - flandhouding te blyven; en daarenboven zoo kan het verlies van een Eskader de Porte niet dwingen obq een fystema aantenemen dat tegen i^arebeiangens annlo>p:. Hoe het ook zy, men zal moeten zien hoe aiies zal aflopen. Zes Oorlogfchepen liggen .voor het Serail èn fchryven hetzelve de wet voor. Welk een gezigt en ■welk eene les voor de Nntiè. Een Engelsch Oorlogfchip dat voor Tenedos in brand geraakt was, is geheel verbrand, doch deEquipagieis gered geworden. DALMATIEN., ZARA den 14 Maart. Men heeft officiëei bekend gemaakt, dat, ingevolge eener overeenkomst tus(>:hen Zyne Majeileit den Keizer der Franfchen en ZyneMa- jefteit den Keizer vanOostenryk de Franfche Troepen het Oostenrykfche Grondgebied zuilen mogen overtrek. -'■ ken om zich naar Dalmatien te begeven. Deze over- eenkomst is geteekend door Zyne Excellentie den Ge neraal Andreosfi, Ambasfadeu: vanFrankryk, en door ^den Heer de Graaf van Bellegarde. Grandei van Spanje, en den Generaai Kindeianorder gezonden, om zich op marsch te begeven. De bertem- faing van dit Corp sis nog niet bekend; alleen weetmen dat hetzelve met het Franfche Hof is beraamd. D U I T S C H L A N D,! to C 3 «3 en ..- 00 D - er (J 1^ -f S - s -o .ar. ft. T3 On ■O f V E O a> -j o. o -^ o 'S? S J' a u V lif JJ meldt ia een brief van Hamburg, dat de Hollandfcl^e -^ Armee, zich op marsch gaat begeven, om zich by de -." 2 -5 I N groote Franfche Armee te voegen en dst Zyne .Vlr'je- i" S. 1 1 «-? -- '^--* zTa-^ o. 2 3 2-2 fteit den Koning van Holland, te Munfter verwacht IT wordt. C F R A N K R Y K. PARYS den 7 yipril. Zeer authéntique b^rigten melden de gelukkige en belangryke tydixti, &h de En ■SC -S - - O» a t* i' C -^ -3 - --------'^w^.H-ë| gelfchen geheel en al-mislukt zyn in de onderhandelin- ^j»; 'S -^ 5 gen die zy met den Divan bego^inen badden. By hun- J^a^cS'ijs ne iaotfte vorderingen eischten zy alleen het wezzenden ="5"" van den Franfchen G^z^nt. Het Ottomanisch G^uver-^; -S Z '-* neraent heeft dezen voorflag als eene perfonele beledi-— -^ O o w 4J S PI O O c 3 ^- cl 2. G ?>-, O £-^ D> - C •- IT- to 'S Tl g^ -' I w »- U- -5ï - ging lipgenomen Detoebereidfelen Ier verdediging zyn den Engelfchen Z zoo ernftig voorgekomen, dat zy den 4 Maart befljien hebben zich op dertig uren van Konftantinopel te reti.< réreri- De Turkfchè Vloot is uitgeloooen. - De Heer Arbuthnot is zeer gevaarlyk ziek aan boord - .3 vnn de En^elfche Vloot. Wy züPen hïer by voegen, dat verscheidene partieu- S Here brie»en uit Konftantinopel van den 3 en 4 Msart, -^ c niet alleen, déze tyd'ing bevestigen maar ook ve'-fch i- o^ dene bengten geven omtrent"de maatregelen welken de J c .5 Divan genomen heeft, om aan de Engelfche Vloor het i; o hoofd te bieden. De ÖttómanifcheLinie-fchepen .de Fre--a c gauenenand re Oorlogjvaartuieen,benevens eene menig-J ^"H te Kanonneer-floepen lagen voor de Haven en lanes dCoS-^lggSS^g^i! Kust gefchaard om de aannad-rina te beletren en m-n "Z -^ 1. had eene aroote menigte gefchut op het (Irand en op de |I_,^ J^ -^ in der baast opgerijt'e Verichanïingen geplant. Dize'-j 't E f^T_i toebereidfeien, waar by de Generaal Seb;stiani en de*™^ ^if™! f~-l 1 Franfcne Officieren die zich te Konnantinopii bevin den, eenen geests.^rifI betoond hebben, welke hun de bewondering en de dankbaarheid der Ottomannen heeft veTAorven, zvn niét eenen cnbefchryflyken yver ted uitvoer tjebrt.gt door de Janiifaren de Zeelieden en de ------------------------- Turken van allen rana; san hun hoofd bevond zien ae nieuwe Kapitatv-Pacha die den v.origen vervangen heeft; en weiteen tnén befchuldiad van deo doortogt'der Dar! danellen aan, de Enaelfchen overaegeven te hebben De BoodfchPp van Zyne Mijefleit den K.-izeren Ko- niHg^, betreskriyk de vervroegiög van de Confcriptiet van t Jaar 1808 by den Senaat ingekomen zyn Je, is daarop door de Comtnisfie, beftsande uit de Sen=teurs Lacéfèje.Colaudi Valenee, Lemercieren n-meun^ef ten fine van onderzoek benoemd, het volgend Rapport door den Senatpur L<-cépède uitgebragt: Monfeigneur en Senateurs! Gy nebt tot uwe commisOe verZondeh de BooiJ- fchap, welke 7.vne Mrjeieit de Keizer en Koning uuit het Kamp te Ost rode den 20 Maart 1807, had toe gezonden, en welke u door Zvne Hooaheid de Vor^'t Aarts-k-infeiier van het Ryk is overhandigd, insgelyK* Senateurs. tot uwecommisfi -j 2 V .a ■1* -S •C >- o i- -a c c o H - ■o Xi ri S s< -o 5 -Si :r «o ZJ -5 lii ii -T3 _r; Gy hebt -r- -----------verzonden het S S ?'>i_ ontwerp van het Sennus Confulte. hetwelk by de Öood- - o o fchap van Zvne Majeileit,, aevoegd was, als mede alls f R - fc f- »v> r ti: so o, o u O - nj o o 4, O.. de (lukken die tot hetzelve betrekking hadden. C O De beweegt-edenen van dit Senatus Confu^te zyn in c^ "l - de Bobdfchap van Zyne Majeileit. in de Aanfpr-ak Vance's - - Zyne Hooaheid ,len v'orst Aarrskanfelier, in het Rap -g 's port van den Maarfchalk Vorst, M:nister van Oorlog en in de Redevoering van de StaatsradenSjsrekers van .0 het Gouvernement, opengelegd, üwecommi.-fie heeft dezelve onderzogt en ih ver- fcheidene Zittingen gediscutieerd, met die aandachtS welke het gewigt der zaak vorderde. Niets aan het lot over te laten wanneer het op de - grootfte belangens aankomt; aan dezulken die zich het -5 t hgst ontrusten alle prete.xten van de ligde vree» weg te .4 - nemen de Confcriptie van 't jaar 1 8o8", (legts zés niaan- t h l den, te vervroegen; de jonge lieden die onder dezelve t .S .'S-i - oegrepen zyn binnen het Ryk te houden hen vanlang- - P r ra -a v; c --• o C .1= D. - S o c 2 8< 'S a tA> iw o w -l -» -o O Zamerhand aan hunne nieuwe beftemmingie gewennen ^T; S g "3 hen aldus op de zekerde en de heilzaamfte wyze aan oA §t T :i I 5 den krygsuci-st gemeen te m'aken; hen aan de zorg van S "5 zulke Generaals, zoo als de Senaat in zyn midden bezit, S wier Vaderlyke zorg zich over die Kinderen van den =5 3 - j;^. Staat uitflrekt,toeteverirouweD; dé rust der Franfche S 5-g. if S Provinciën te handhnven; hare Grenzen en Kusten te -' - 5 gen ahen aanval te dekkentalryke en gedugte Kampen 5 i aan te leggen; de verplsatfingen van den Huisvader die öoor hunnen edelmoedigen yver onder de Banieren'^"^'^T' S-S=,-s<-:. r^i der Nationale Garde dienen, te verminderen; de Bi-***.^-" S :^<^1 taillor.s der oude Soldatendie van verlangen branden* •^^*°'«'"^I«H^^S om op nieuws onder de Banieren van hunnen Keizer te Velde te trekken, in onze Departementen tedoeti vervaogen een uitgebreid fysteraa van raagtverdeslirg j dat zicb g«8«?fï5aia «ver de geheel» oppervtfkie vsi* 1.*. -: -5 w ^-^ H o u, C -^ t:i 2 J 3 •o i H- ja F. -o 5 V S -Q w ca o 4> tn t/*. C3 5 0-5 v. M t. ■iC in P- O.' o o 'S vï 3 aa i e

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1