I I I No. 4^* MIDDELBURGSCHE o ÜR A N T. D I N G S D A G -V i -" ''- 5 - -^ -ï J DF.N 14 A P R L •F S F ^- I o - .:z >:p. gr g t,^ •f-5 ^- E t- c a s s o. g -c 8 2'= -g'=i f: -s s - c -. sa. •c lê NOOR D-A M E R I K A. BOSTON' den loFebruarj. Naauwiyxs is de Ko lonel Burr wegens misdaati van Suat gerejielyk a»ngekl»3gd geweeft en vrygefproken geworden of hy ontwikkelt op nieuw zyne heer;-<;hzuc'ntlge oogmerken. Hj heeft rame.'yk eeii Cores van 7000 msn, welke hem grootendcels toegedaan zyn byéengezsme'den moet ihsDS tegen NieowOrleans in vollen asntogt zyn De Gouverneur cier Lïncilreek heeft üe weldenkende Inwoners opgeroepen era hem den noodigen bySind te verleenen ten einde zicb tegen deze oproerliogen te ■verzetten. In een brief vau Natches wordt gemeld, dat de gezegde OverfVe het voorDemfnbebben zou dePro- viotien van KentuckyFloridaLouifiana en Mexico -an lich te onderwerpen. De Generaal Wilkinfon en de Dr. Clarke, een Gedeputeerde v'an Nieuw-Orleans zya den Kolonel Borr behulpzaam. Aan eerstgemelden wa« een Corps Amerikanen toebetrouwd met hetwelk hy de Spaojsardvti in ontzag houden zou. De Kolonel Bnrr heeft 400,000 morgen Lands in LouiBana afiigè- kocht, onder voorwendfel van er eene Kolonie aante leggen en de vereischte wapenen byeen^ebragt .onder voorgeven, dat by dezelve noodig had, om zyne Ko Jonie tegen de Spanjaarden teberchermen. in den Staat v«o Kentucky heeft by het Volk derwyze op zyne hand gewonnen, dat, op den dag toen hyvrygefproken werd, hetzelve hem vreugdefeesten gaf. De op de Obio aan gehoudene Kaconneerfloepen, welke dec Kolonel Burr toebehoorden waren reedi vrygegeves. Dezelve be- hooren tot de onderneming welke hy in fiilte toebereid, doch tot wier verydeling reeds de krac'r.tigftemaatiege lea genomen zyn. T U R K y E N. VAN DE GRENZEN den ï6 Maart. Inldente- genwoordigen Oorlog met Ruslano, welke zoo naby de Gtenten van Serviën gevoerd wordt, daren de on- d^rbandelingen tusfchen het hoofJbeftoar v»n dat Ge west en de Forte nog altoos voort. Deze laatrte had l^ het te Semendria verzarrcidSynodeer opjaogedron- gen» dat 60 duizend man Servifche Troe))en met de Ot temannifche Armee veréenigd mogten worden. Het SjDode heeft, naar men verzekert, ten antwoord gege ven, dat het in zulk eene verëenigins met bewilligen koo, vermii! zy nutteloos den Oorlog lokken zou nssr •en landhet welk reeds genoeg verwoest is door de de onlusten die het reeds driejaren achter elkander ge- fciokt hebben; dat de wensch der Serviërs was, neu- trsal te hlyven dat zy de Verhevene Porte fmeekten, j hun die Neutraliteit te laten; dat echter, om -alle or-I aangenaamheden te voorkomen, zyasnboden, eeTCor- don langt hunne Grenzen te trekken, teneinde de Por te,zeker mogt zyn, dat de Rusfen het grondgebied van Servien niet zouden betreden en dat de inwoners in gee- nen deele gezind waren,, om eene gemeeflezaak met bun te maken. Men verzekert, iat de Porte in dit verzoek bewil- llgd en zich verboflden heeft, om, zoo lang de Oorlog met Rusland duren zalgeene Troepen in Servien te zuh lan zendeii. Van zynen Èant fchyni het Synode reeds «andilten 'tot het bedoeld Cordon te maken Aan de onderftiheideneDiJtrictsKommandaötÉn is bevel gegeven, •m hun Volk marschvaardig te boaden, trfi wen zegt xelfs,, dat uit Be' erado reeds een Corps Vry willigers naar Dfchitza op marsch gegaan is. De Setvifcbe OpperbevelhebberCzerni-Georgesdie tegenwoordig te Semendria is, en aaa de beraadflagin- f«n v»a be« Synode deel neemc, heefcdaarëi.t>oveo be vel gegeven, om de Vestingen Belgradro en Schabatg te •pproviandeerenen alle de Inwoners van geheel Ser- Tien regelmatig in de wapenen te doen oefenen. Het il deze Bevelhebber inzonderheid, aan welken de Por ie blyken barer goedgunftigheid geeft. Men zegt, dat zy het isdie hem den titel van Vorst van Servien heeft opgedragen en dat de Firman die deze benoe ming inhoudt, door een Courier uit Konftantinopel te Semendria is aangebragt. De tyding van den moord der Mufelmannen in Bel grado heeft zich bevestigd, maar van de oorzaken ee- ner daaddia zoo weinig met de goede verftandhouding waar van hier boven gefproken is, fchyntte rt'ooken is lOg niets bekend. De Pacha en 170 der zynen zyn op bevel van Czerni-Georges zelven den 8dezer, uit Belgrado gezondenen door bet hun mede gegeven Eskorte om hals gebragt. Des anderen daags heeft men 30 ^40 Mufelmannen, die in Belgrado achter gebleven wareB,in$geIyks willen vermoorden, doch dezen hier van bfiigt ontvangende,.aamende vlugcinecn buis,al- waar.zi ii«q axt mik Moe waabocpende dappsrbeig ■rif. ^s c :-4 g ;5 -= ;7 '^-^ ;5 t-i rj j.^ c cü «!-3 -■ -I (i, -;. V. g o t3 's w .r; g v E. i; I— c o 1: ft w 'S VI \s -§ verdedigden, dat de Serviërs, om hetzelve te vermées--^ P^*^^ teren, genoodzaakt Wartn, het in brand te fleken het-:'^ v g welk ten gevolge heeft gehad, dat de vlammen zich aan g J - "Z andere Gebouwen l-ebb.n medegedeeld, en een grootg's^ '^t ~- gedeelte der Bovenhd i." '---!«ch gelegd is. DeVrou.c-§ -e '^'-S 'S, - 1 - wen en Dochter!. .-_ -.-.-_:._ -. t- "'O •-- I to -S 'T' -^ -) c.~st ongjiuickigen, welken men eerst o s .- wilde doen dood h ngeren zyn vervolgens op het Oos- 5 5 5 -^ -c tenrykfche Gron-gebied gebragt •c-^-ir< 1 T A L I _N .J o VENETIEN den 19 Maar't. De Rusfen fchynen I H -'I - I -^ S r 'T' •::-»= E -^ ^- c --S" N. o w t^ c hunne voorname aandacht gekeerd re hebbennaar Kon-1 J .1 't rtantinopsl en Je Zwarte Zee. Den So February is huo- Jg - eg-*, ne Vloot met eeo günftigen wind van Corfu onder zeil "g :z - gegaan zoo men verneem: naar de Dardanellen en fe- t: I 1 «O' dert ontvangt men de tyding, da-zy de kleine Eilan-Har den, die zy ru 'ssiiielyk op de Kust van Dalmatienbe- - zet hadden, weder verlaten hebben. Hunneeenige ver-S"?| rigtingen bep'-en ^lch tot het (Iroopenmet ettelykec: |f li^te Vaartu ^cnin den omtrek van Spaiatro, alwaar f o cï c oH^ T •- r' u; 5 e: e t>- o -": -> ^.E t- tl O ■2 C c nog rteeds het Franfche Hoofdkwartier geplaatst is. Den c S -^ - S j;| 15 February viel e-n gevech: voor tusfchen de beide For- .- - 1 -^ ""iidie de gemeue S;ad ve-dedigen en een Rnsfifcbe^ z Z orvet. Zoo met deze laatl»e door den wind begun-S .i igd gevfceest ware zu zy onmisbaar genomen geweest H "7 r'n. Van de Stad zyn eenige weinigeaan den oever ge-^ Z: t*^ g -^ gene Huilen beschadigd; alle de overige hebben niets C3 Pi eleden. Ottaró is d^ verzamelplaats 'der recruten fc^ H c -S* .i c| i-eike de Rusfen zich in Albanien en op het Schieréi if r-= 5 c and M-orea weten te verfcbaffen. Ook de Montene.-^o S J £--ë Corvet fti zy legene Huilen beschadigd; geleden. w la grynen trachten zfch te verfterken. Dn 11 Maart. De Generaal Berthier is by deob- fervations-->'aié^ in her Frioulfche aangekomen. De verdere bt mtning derzelve zal zich nu weldra oot- wikkelen.^ D^ tyding, dat de Eneelfchen de Darda-------- neilen geforceerd hebben, heeft hier niet weinig opzien geba'rd. Men zegt, dat de toegangen tot onze Stad en byzonderlyk hel EiUnd Chiozza fterker bevestigt zullen worden ten einde den Engelfchen en Rusfra den Idsi te h. nemen om plannen ter verovering van deze Stad te makeii. Er wordt ook met grootc yver in onze Tuighjizen en ur onze Werven gewerkt; et moeten een j^nul Kanohneerbooten en Vlottende Battervên e6-'w boUwd worden. -?• PUlTSCHLAND. WEENEN deH =6 Maart. Omtrent den toefland^ S van Konftantinopel heett men slhiergeene nadereberig S ten bekomen, Men weet alleeniyk van ter zyde, dat^i^ onze Interr.UDtiiis, Heer van Sturmerindie Hoofdftad Ci g bede door de Porie en d.-Engelfchen tot middelaar ver. ::J zocht is, enzO'^isvoorloopigfbhyntaangenomenteheb?^ ben. Dez. tyding worct bevestigd door de aankonist^ 1 van den Zoon cietis Gezants, die dezer dagen uitKon-^- ftantinopeLnsat Weenen is overgekomen'. a MUNSTER den 6 April. Nieuwe berichten van het Oorlogstocaeei hébben wy hier thans nietj maar o volgens enkele hier ontvangen particuliere brieven, in S het bedn der voorgasade maand uit Eylcu gefchrev'en, S zag het er voor de arme Ingezetenen in die uitgeteerde ftreken alleroigelukkigst uit; verfcheide derzelveii wa 5 -g ren van honger geftotven. FRANKRYK. PARYS den 4 yf/r,7. Over Engèlaed vernemen Wy, g dat in öen loop d-:-r v(,r-,ge mr:nd drie onzer Liniefche- S g pen en een Freest uit Brest in Zee gèftokenen aan de S waakzaamheid d-.r fi-aeifche Vloot ontfnapt «yn. Men f wist overigens te Londen niet. waarheen d!* Schepen beltemd wsreri, maar m^'D'vermoedde dat zy Troepen 5 2 aan boord hadden. m - r: o C - -5 C O t O f Ci s - o '-' - c c= - Sc.": c -i= 1: a es te 3 S w •tJ s> Ir. N n.< c .«i ty 5; '-^ i' 3 O s Cd o JT - -7. r r: o o c g i- -^ -a S 'c C -2 tx c* s ,j ti c w b =- --^ «•11 K 5 - -S -S iA TJ a 1) e o 2 -o ^3 m 2 S C tl I -o r .3 jr 2 Men heeft alhier de voodoopjgê tyding ontvsngen I "S A^ 2 1 eenernieuw-omwenteling, dieden ti Febrnny ophet n S t-S v Eiland St. Domingo gebiurd zoü zyn; By dezelve -«tn'^J^. -^ zou de Neser-Generaal Chrijtophe, die by de voriee ls>sl.='S« •-"=§:=? verandering aan h.t hoofS der zaken gekomen wasop O J 2 - I'if S= 1 g S 5^ zvne beurt vermoorden onnei-nu^ j„«. j— O O -^ c *- 5 -:=: F o s u c O S d zyne beurt vermoord en opgevolgd zyn doorden" ïïu.È^ "..£§-.= 1st Pichon. .'"^'c'ï-S E Din 5 .^p,i/. De Kardinaal Maury is thins als Fran o-g - .-i g f fche Kardinaal erkend, en zal het gewose jaargeld ge.CZ J^^ ^-^1: J- -' ■- 5 --- CJ c 'i» -o a S - e S 5 - .2 - 5 o S -^ 4! C r C> - - I 2: 5 vangenrn van later datum dan alle de geDen.'welke SSifi^lill-^-^llll men in Du.tfche Papieren vindt, en in eepige Franfchefc: S-ï-§!; S I C B nieten. In een onzer Dagbladen ieest men het navolgende: - Tydingeo, regta.reekï uit Köuftanifnopel ont-w P.'f *'"^L "''"Sfömenlogenftciffen rtellig def-->> komst van een Èngelsch Eskade/TóóT'die Hoot'dLd!|^ t^r.MQ-^ir- [Oj De Schnut-by-Nacht Louis heeft zicb wel is waar, - P—1 f—1 ---«g h«1 omftreeki het hatft van February, met zyne bekooiene verfterkmg vóór de Dardanellen vertoond; doch hy BiM gcfes^i ia die «nderasming, weike Teel aiejt tr I jj ac so p- o: 3 ■J,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1