ii ^1- No; 4f«i MIDDELBURGSCHÉ COURANT. ZAtÜRDAG 7 DEN II A P R "ïf *s a 2 {lerï, ^^e.'p.j,re'rj;;i^;;;;,-;^,f eerst iierz;:'Mrnf;;Tpt'öve;i^ S^ I it 2- ft -' - 2 S -5 g, -1 s -3 '1^ I r 2 1^0 i^-^c - y t er Pr». I atttair» we!?. 3 an nie: I, vj:, aeKi> co 'nu'i !ren Ciiz- imv.an. tJm: (71 Depr- tie den t, v:n IGLYS 1 dezrj >enli V2n d-'. oreani' isr wor- ;een oo- groots Jen, ei ïnme: c 7= S ac •i'-.>ïtf ,nïH o 5 I E O 'S -5 2^ CS' /iTa' ,.1- 3 T U R K Y E N, j#*nfc», cle Zegefs en verdere téelenen Ünqner respeèiv^g rar/. Inden n5t!!tj^êSrdrghe"den rrrtiinl ,jof»aM i „,j cv":-,.,----------■■-• VAN DE GRENZEN den 12 >!aa v:n oen 7 cot den 8 dezer nisand Keeft te Belgrado etije sliervree<<e!yk"e gebéurtertis plaats gehad. De Aga der Tiriifsrec, ensilede MuGelmaonen die nojjin die Vesrirg ïchter geb'eiSü waren, zya dOor'de Ser- viers vermoord. De Pacha die den j 'van Belgrado yé'rtro'klcen v?s, \i dien zelfden dos, tvMitroya, an derhalf uur VED daar, op gely-ke viyze om h<t leven ge- irómfo. Dè Ware oorzaak vkn dit bloedbad Ts nog diït bekérd; doch berigien "van elders verzekerct, dstCzer- Bi Geo'ges zich op den lo dezer heeft doen uitroepen lot Vors: vsn Servién, ZWEDEN, STOCKHOLM den 14 Maart. Ons Hof heeft ee- oè dsad van gezsg gedaan welke aanleiding geeft tot dezonderlingfteftastkundigegisHngenen vvocrfchynlyk gewigtige gevolgen hebben zal. Een gedeelte der ia S.t Ry:< amgekoméne en naar Rusland beftemde SubC- die-gelden, zyn op 's Koning; beve! in beflag genomen volgens furamigen ter bsta'ing van hetgeen Engelsnd, vTilgens snderen van he; geen Ru.-land nog :sn Sweden fchuldiz i«. Dit aangehoudene Transport wordt ge- [tè^ te beflaan in 64 vaaije;, ieder gevuld mét 5003 rS^infche Piïs!;rs. Men befchoawt reed-:njet zon- ^reenige aangename verwachting, deze daad van ons l^of in verband met ceflrppe voortzetting ("er belegering en ter ban j gefield. Lord Eri^ine evenwel;i^ behield, op's Koningsla?!, het groot Ze.;eltot Wjens dag diil I April, ten einde hem den'tyd'te geven oa M U Vonnis te (preken in zekere nog hcngeade aaak. Ooü .2 zyn Lord Ctenvilléen Lord Houick, met hunne Amfatge- e .néoten, door Zjne Msjefteitbyzondermlazaamontvaa- ^_S 'gen en behandeld geweest. ■■o^.i.n g- Na het vertrek der ontflagene M'rr?Vers't'ta3deHer- (tog van Portland deter Zyner VSajeüeits hand tekusfen -§- lals asDgeftera tot eerf>en Lord van de Tréforbde Heer." ;2 jC'aBnirg als Secretarfi vv Staat voorhït ètiiteni«nd.«ch Departement i Lord n-*ke.«b'ury Voor het Blnnenbcdsch 's f- 3 H >,S o pi •O c »-, W— 9fc5-'= 5> Département; en Lord Casilere^gh Voor dat vsn Ö..r- 2'*;$ rg'*:e logen Co'.onifn. IDe aacfielliog van den Heer Perce vat is uirgefteld om hem telcgenheid te geven te: bet -■ «s^ ••-tl.* A F C3 <3 van -c o •erheb. iJ s vrier.- allerwi' d, we',' zynia netüen, len tie% id-3ffl. ie Li;::, den Hi-J den Ui.: itUEi;. iet r:' :.'- lüng N-.i nwendn en Lr, 1 van c een dnn ïijenei itle vr_!- neer c'-^t 5ewigti« illea rr:- ingw:::- jrfpo;^ ?»fld 'Erfgeni- 'gensiDfs L. F. rï :il ia C.2 bywonen van de Kamer der Gemeentens, o»?t eeri be langryk Voor;>el van deri Heer Martin.' iC^e Graaf Chfchester wordt vóór'de Admiraliteit gedood verxd-,-^ «j S doch is, zoover isen weet, nog niet aangeftild., De'S.:2 jj CTraaf Camden wordiPrefident van den'Raad De Graaf"*- iWestmoreland krygt het geheim Zejel.' Ef zuüen nog'S N J wel, gelyk3ewonelyk, eenigedsgen verloopen, eer al-"iS o ie de fchikkitigen voot hèt nieuw Miniïletie volkomen-S o S geraamd zyn, .,--^ FRANK GENUA den 18 ^faar/. c^ t ir '- - »-- :2'^ 'S o. 2 •-■ - -^ -^ ■- Li -X. ffy brengt^^ebnaangenaffie tyjinz m>?de, dat.de W- h,.b:t':h zicn-nit Arabian naar P. lestina g.=wrend. den- |Christe!yken fchat van Nazueth geplunderd; en allé de Ingezetenen, zander onderfcheid insfchen Turken en Christenen té maken,.ondit 'cohiribuiie gei*d'd hebben. H L' LA f4 D, GROMNGEtN» den a April, be Engetfche Bri<c, door zeven vsn •«Koninss Kanonneerbootenonder bevel van den Kapitein-Luitenant C. Osfewacrde, ge- iróinen, eh x\ Delfzyl opeebr^st, is een zeer fchoon f j Schip. De Kapitein, twee Ltiitenants, en v"erd-'re= S^f-^ Equipsgie van t^emelden =- - - Krygsgevangenen, tratisporiee: j: "^5; emelden P^ys zyn, op giftereaals 5- l''-ït- -§-^5 3 door deze Stad nahr Harliogen ge- 5-S^iï"'-!* E'^S"^ r S DEN HAAG den 5 April. Wy v]n3ên oiiVln «aat, J ''- u^.^ "r^^KJU^ 5 yjprii. Wy Vinden oiis in ftaat.^-.J' -=" -«: 3c ."-* S S-^ de aangename tyding re kinnen meded.elen van bet re- a t I'S" ?-=-|^ men van een vyanaelyR? Brik eeposteerd om deCom-si 5 -l.-''^.* ^-^ .- e l mfercie over de Wadden n.-ar Bremen eti Hamburg te ver- S f 5 5 g,! i^ 'r- bind ren. De omlhndigheden dssr vsu zyn vervat in rr S 3: 5 -f ->: sT o - -3 ,5 -^ ■vifie van den Generaal Dombrowski, eene Voorftad van Baiirzig en de uit'vatering van den Weixel', bekend on- den naam van Vaarwater, bemagiigd zou hebben. D U I T C H L A N D. WFENENden 25 Afi^/rir. VUTur-bten behelst on ze Hrjf-courant berichten tot den 27 February, opwel- lev ó'e de onderhsndelingen tusfehen den Éngeirchen i Amba-ifüdeer "p het Eskstfer- voor Kondanfinopel en de forte nog- voortdl;urd°Ti. D'e eislchen der Ehgellchen, d=e met eene frooteihacht, opeen kanobfchot (ifihn ^s, in eene lange linie voor hét Serail eö de Haven lagen, •Kueri groot, en ditwa» tJere-'en d'st iren het nn? niet h'i kunnen eens worden. Inmiddels rustteden ziende 'Torker ten ftryde, pianfeden overal langs>,et (Iran'd bs'< aan dén Afi^itifcl-en Kant. gefchift én fchenen ■wanneer men Het met ?en«zoii kunneii'Vofden totee ren wanhopigeh tegenrtand bereid. De Kspi'tein-p'scha, die na her verlie» van ïytreskader,-uit eeil Liniéfchip en 7 Fregatten befiaarde, te Kunftantinope! wasaange- iomen, wasafgezeten métnog verfcheidené hoogeSe- 'Smpten tot eene verbanning verwezen.^ Zéker Afri- taansch Zce-kapitein een zeer Üóutmoéarg iban, was lö zyn plaats Groof-admiraai geworden, 'en deze had reeds aangeraden, ïtm alle Vaartuigen die raen mssr tyeen kry?en kon, mét Soldaten te betÉarmen en de •Engelfche Vlobt dwrmee^fsti boord Ih klampen en te bef^ormen; eene prbeve wa* reeds mét'ongeveer too 'Vaartuigen gedaantóyaFieernbodlottigsfaêldfcen'. Vier ^arfche Ingénieurs en ^lle'iJe geerif^R^J^n'by de •Frsnrehe Amba^fade wareh op de B^diVÏfe J'Vm den "verdeaigings-arbeld tVüeïpen dirfgeerèJlV^VTS^èef Kon- •-—el w's iti Erbb'Jè bekomraérti^g-,"e¥^honderde verlieten-awfffylrs «e Sta^r-CTTfTOTriiet LSrtd c; wïK te nemen,- Dé Engeifchenfl^eé fndëDardn- f.cüen eenige Scbep^-its'Kref^é'agfÉ^rjI^^tf.»'* Adtni 'r^-'.s Louis ert Sir Sidney Smith comma^d^r/n "dé Vloot Vüor Konf^ar.tfnopel. .-fi :r V.^N DE NEDER^EtVE den 31 Klaart. De h'iRe tydingen van het Oorlopstoorieel fchynen ons jjroote gebeurtenisfeii aantekondigen. De regtervleü^el ^n het Franfche Leger, ontferde beVeien vanden Ma°ar. TOalk Ws.fena heeft eene beweging op den linkervleu- ■L-vocrflpgen enTenwe^ 'ir^^^^^^ boord aan boord genaderd zynde en ons ter enrering S wasr rn» en men weet, dat de ondsrhanda in?en,4 gereed makende," (ireek b'y zvn Vlas waarna de J nUe I S »og nietgSSebroken^z^^^^^^ T' P°"'«'^V-n de Brik te neigen. Ik beg^f^^ .'-; .'^Z G R o o TBR T T A N V I r ivj mede derwards, en ankerde de Brik tot den vloed, fcü C LONDEN den -n aL n J^ t-'^^w.srds opwerkte, en dezelve giste. f"" 45 V»art ovtëX/» V '■■ebben den ren middag ,en 3 uren alhier in de H,ve„ bragt-, zynde ^ef Koningr ,nï"M dl":":'"^' 'n betPe. er .rn weerszyde geene doodenof geblesfeerlen, loch «n.ng.3, ï,n Z. M.de eea vtWr censsdirl ds Brik «a Schip en tuig b?fc>fdigd. Hy gens.njd -----rg te ver-ff - bind ren. De omlhndigheden dssr vsu zyn vervat in ^"t a het navolgend. i S-.2ir EXTRACT uit eene Mi^five van drr. Kapitein-L-ii- ierantC. '-^s'lt^t^-iiscjchreven aar, Uord'^ 't'^ van's KöTing^ /ink the Manly, in de Haven-- üelfzj! aan ZyneExcellentie, den Maar'-^ fc':alk var. FolU'den MirAiter der Marine van Zye Majefteit dtn Kor.iug. Den t Apriri8o7. -•' GESTfeïNGE HEER f V o ^•■;i Ik heb de eerUwe Excell: ntie te rsppbnéeren dat j,: ft deir 29 Tl. lydme békoiren hebbende dat zich in de S >- Qostei-Eems een Engelfche Brik hsd geposteerdom 5 'S o r^ de Commercie over de Wadden naar R-émen en Hum- 6 5^ borg te verhinderen den daa dsrr^pvo'genden, 's na- -S middags ten 4 uren, met zeven der hier zv-ide Kanon. S S neerbooten ben uii^ezeild, om dezelve Cfe aoen delöV S" geeren, of alhier optebrengen." =J3>:£tK '•tos Wy laveerden dten a vond uit de Eb.ïoflïnTie. Séhtjt- o f te-^stil, en ankerden tot den dag, w?nre?r wv ond4 - c -T3- c B 2. 2 Q ti r 5 3?" --O w -i^ t; _W .y§ ÏTt - 5 V s k <s W. tt 5 zeil gingen, en de Brik, (die tusfehen de Ksap-Tohï en Konin.s-Ton inlag,) in l,n!e ruitwvze naderde me. S "f intentie, om met een anke* achteruit tè ankeren en 00 hetn dusdanig te bevechtendoch ten Y.ü\T 6 uren tct -^ ci; i: O y^ c-* f* a> u; c -o -r: o 3 2 'S 5 5«4 o. S - c «.na, .- c

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1