•ir C o S. A N T. r-^ MIDDELBURGSCHE DONDERDAG DEN -^ A P R L - E s. e -;-£r^ 5 g c ae '-^ -''- r^l 5 s g t^ s- s >- ji^ .-i - H 5 h-=. f B - ■^1 53 <=^l ft?: s' i S r "-.'* .itOSi tW y- a 5 ■<i 6, rt ti ra ff - a y 3 S - t' 'S J 5fi' t-^ -. Ti P I. E N. WAtlSCflAU deft i?, ?.Taart, Ds AFgezantvan Z, M. den Keizer van Perf-èn by Z. M. den Keizer der Franlchen en Koning van lullen, heeft v«n Tberiu berigten ontvangen v»n de Itiisterryke vootdeelen door de wapenen van zynen Meester be vochten, 's Keizers Zoon, de Prins Abbas Mirza in bet-ganfch.' Üósten wegens zyne dapperheid fceVead meldt hem, op dato "dén rij December 1!., dat de Vorst Mehemed Veli Mirza-, eèn zyneT Broederen, die in Khoraslan het bevel 'voert, zyne overwinningen tot O- xus toe heeft voortgezeten dat hy op de Tartaren de Stad van Mèrve vyf dagen reizen* van Boukara ge- Jegen veruieefterd heeft. De Gouverneur van dat Land heeft den eed van gehoorzaamheid aan den Keizer van Per- Cêii gedaan. Kaboul en de Candahar hebben zich geheel aan Fetha- U Schab onderworpen. 2y m?.l;en thans een gedeelte van het Pctfisth Rykuit; en verfcheideneplegtige Am basfaden zyn naar den Keizer afgevaardigd, om hem hul de te-doen en van wegen de inwoners dier Lenden, tot aan de Indifche grenzen toe, trouw te zweren. „De Prics Abbas Mirza bevindt zich aan het hoofd ■vsn eene geduchte Arméein deMoghan endeCarabagh. ily heeft 40,000 man van zyne Armee gedetacheerd, 031 naar Georgien te trekken; Ahmed Khan die er bet bevel over voert, heeft Churegel en Penbehgehee! ver. meesterd en aldaar veel gefchut gevonden. Alle de Rusfeu, welke die Vestingen verdedigden, zynomge liomen cf als krygsgevangeneh aan Abbas Mirza gezon den. Dagelyks komen er een aantal Rusfifche Defetteurs 3n het PerfischKamp aan. De Keizer van Petfien heeftter belooning van den braven Ahmed Khan, het Gouvernement van Erivanby dai waarmede hy reeds bekleed was, gevoegd. Deze sanëenfchakeling van behaalde voordeelen aan alle hoeken van het Ryk, zet aan Perfien eénsn nieu wen luister en magtby. Het Khorasfanfche ziet zich aan de invallen der Tartaren niet meer blootgéïleldde PerCfche magt ftrekt zich uit tot aan de grenzen van de Engeifcbe beziuiogen in de lodiën; deRusfeu, die in Georgien 'maar flegt gevestigd zyn, wordeB er van alle kanten aangevallen; de volmaakfte eensgezindheid heeft 5n «l!e dï Provintien van het Ryk plaats, en Perfien Ziet zich in Haat om nieuwe magt tegen hare Vyanden aantevoeren. De Rusfea hebben voordellen van fchikking gedïan 'doch Fethali Schah heeft dezelve van de hand gewezen. Alle Commerciëele betrekkingen en alle communicatien met Rusland heeft hy doen ophouden en by heeft doen antwoorden datzoo lang de Groote Heer zyn Vriend en Bondgenoot, met de Rusfen in Oorlog zyn zou zy ï^aji Pg,rfien noeh Vrede noch wapenfchorfing moesten hö- F R A N K R Y K. PARYS^tw 2 April. VERVOLG ^«rFranfcbeLe- ^etbetigten vaar van vf in or.ze Courant van Dir.gs- dag met een woord nielditig tnaakttn. De Beyerfche Divifie heeft pafitie genomen tegen flen regiervleugel van de Referve-Armée aan. Men heeft begonnen met de werken aacteleggen iom met het beleg van de Citadel van GraUdentz een ianvang te maken. De Generaal Tcuiié iS met deltaliaanfche Divifie, de Fufeliers van de Garde en het ifte Eskadron van da Drdonnantie-Oendarmesde Perfante wederom opgetrok ken en heeft met het Garnizoen ven Colberg eerige affaires gehad. De Ordonnantie-Gendarmes, die door den Heer de Montmorency aangevoerd worden heb ben den 8 iVlaart de vyandelyke Infanterie en Kavaüerie, die tegen hen waren afgezonden, te 2ernin overhoop geworpen. De drift waar mede zy hunnen aanval de den verdient allen lof, en deed den vyand de vlugt kiezen. De Heer de Montmorency beroemt zich zeer over den Heer Carrion van Nifas, wiens pasrd twee malen gewond is geworden; over den Adjudant, den Heer Dalbuqeurqueover den Heer Charreite, en in 't algemeen over alle de Officieren, Onder-officierenen Gendarmes van zyn Corps, dat door die kleine gevech. ten geoefend weldrain gewigtiger Affaires met roem 2>1 kunnen verfchynen. De Voltigeurs van de Italiaatifche Divifie hebben by die gelegenheid veel kloekmoedigheid aan den dag gelegd. Tien Regimenten die de Referve-année moeten uit I maken beftemd om Hamburg hulp te biedenvan het Corps van den Maarfchalk Mortier in Pommeren en op die punten die doot den vysnd ïo«d«s feunaen «üDgetait a Q •Si -a 5 f- ti 2 Z bf t-t. ^O .<".3 worden, zyn óver den Rbyn getrokken, en beginnen, fuccesfivelyk te Maagdenburg aantekomen. j, Men re!^ent, dat de flsg van Eylausooo man zoo c ^- j^ ïf^S aan dooden, als gekweiOen, of san manfchappjn die jij; -J a buiten ftaa: zyn te i-kuiiien dienengekost heeft. De r Keizer heeft aan den Minister van Oorlog bevel gé^e-S -ë ven om 5000 Ccnfcrits vaa 1807 op te roepen om dat 2 t'^ ?!-•§-5 Verlies te berftellea. ^i* S Den 25 Januiry zyn eruit de Depots van de Armee 5 ^j vj to van Napels, die in Italiën zyn, 12000 man vertrokken, .- 2 S- om de Bataillons dier Année voltallig te maten. In April S -^ S zal er eene verilerkinj van 6000 mao voor dis zelfden 'Z i -^ Armee op marsch gaan. Z. M. beroemt zich zeer over 2 -^ s S den yver waar mede de Onder-Kosing van Italiën de ^55^"^ gj Organifatie van die Depó;s doorzetde Keizer heeft 2 2,?^' 5 gel3st, dat men deswegens aan den Chef Van den Staf,-^ E J Xc.~' de; Heer Charpentier, zyn genoegen zal te kennen ge- H ij S - S S vee. De Regimenten Kavalierie van de Italiaanfche 5= Sc Armee, zyn voltallig, zy zyn van iioo man 4eder. -^ 5 o y "i Frankryk zal binnen kort po,ooo mnn Kavalierie- 1^ S -S op de been hebben. De Depots die in Frankryk zyn ,-.S^S -S.-'c;^ ^to -ii Vï5 C Cl .3 o o J^ t ■c I - j -; - a ii :j I- ^-t> .i -^ -5 .5 nt 5 r, <J t -!L.-=— ZOO in Manfchappen als in Paarden zyn zeer tairyk men 3 i. C": heef: flogts '6000 Paarden aantekoopen om he: getal "5 '-^ o S 5 w .2 kompleet te hebben. De Minister van de Adminiftraiie 3 -^ - - van Oorlog, verzuimt niets, wat tot dat gcwigtig ftuk p r' 'Z "c t ir^ betrekking heeft, De Rusfifche Geberaal Micfeelfon bevindt zich - o r— ii> ^c a ID i 15 «D f_ Z r-< -"« c 0 t 0 *1 w. <f ,5* V -T3 ■U 0 0 B ld f- a> bi ■j; -a Bucharest als geblokkeerd. Hy roept om byfland ;-2 t^: doch de Rusfifche Armee, die aan den Pregel ftaat, heeft -ulki! nog meer hoodig dan hy. DeSc^ah van PerfiSn heeft ééa v«n zyne vo naarafte Generaals afgezonden, om den Keizer wegens zyne behaalde voórdeèlen te begroeten. Die Officier is te Konflantinopel aangekomen. "Die Vorst, bemerSt - hebbende dat de Rusfen zich voor hem verzwakt had den, meldt, dat by zyne magt wil zamen trekken om hen Van dien kant 'aanievallen. De Keizer, onderrigt dat er eenigS abuizen by de Admir.iftratie der Corpfen plaats hebben heeft bevulen, dat, te beginnen met de Armee van Italiêa de ftrikfte revue zal gedaan worden om te zien of bet linnen en de fchoenen r-gti^ worden uitgedeeld, en of men den Soldaat niet meer dan de waarde der dingen doet beta len of de brandftüffen en andere fournitures wel be» hoorlyk worden uitgedeeld; zyne intentie dien aangaan de is, dat de Infpefteurs over de revuen zich niet een voudig bepalen met de orders liittegeven, maar alles naauwkeurig zullen onderzoeken, en zoo er gevonden worden die zich aan wangedrag fchuldig maken datzy^'J ten voorbeelde van anderen zullen geftraft wordenDe .W Franfcbe Soldaten zyn Kinderen van de Natie; daar isO'jd geen grobter misdaad dan hun dat geen niet te geven, t; dat de Wetten en de Reglementen hun toeftaan. Daar^ is geen Soldaat in de wereld, voor wien het Gouverne- ..W ment meer doet. DeNatie iszwaarbelast, uitconfideratie'5 Sa van het heil dat er dat gedeelte» dat reeds zoo gewigtig^ H op zich zelve is van trekt. Daar isdusgeene misdaad die rtrengeriiaoet geftraft worden, dan dusdanige mdverfatieri, waar door een g K'fravtiermeester of een ander Adminiftrateiir zyne beurs c maakt, ten koste van den Soldaat. ?j De liifpecteurs over de revuen mtieten gevoelen,-^ hoe gewigtig bun post is, en wat de Natie regt beef: S g om van bun te vorderen en te verwachten. S c/-. o il De Keizer heeft vooral bevolen, dat men in't by- S cï 2 J zonder ;chi moe: geven, of de Conscrits, wanneer zy<| S^^ by hunne Corpfen aanjtomen, wel ontvangen het geen zy hebben moeten. Z. M. is onderrigt dat er Corpfen zyn, w,.ar by men hun fommige zaken onthoudt. o De Keizer heeft den Minister van de publieke Schat- bist gelastdenoodige inaatregelen te nemen, ten einde Z, de knevelaryen van .''ommigebetaalslieden voortekomen, "S die in plaats van de Ordonnantien op den bepaalden dag Ji met contant geld te voldoen, voordellen doen crnhefi by ovcrfchryving op eenander té voldoen, leii zy fy iets op het aan hun verfchuldigde willen laten vMl-^n. Hy heet'! voorrl bevolen, een wakend oog te houden op hem, dieinZwitferlandniet de betaling gelast is, eh die men dra romtrent voor verdacht houdt. EeneOrJon-— nantie var de Publieke Schatkist is eefi Wisf.-lbriefdie op den vervaidsg ir.oei betaald worden hy diederzelven be- y'S -; U -^ j~ -^ f^ Cl -■■ t^ .- Z "3 a c S- c' •o i B -o c c c g g 4; 4) c: t.- t, -' 3 i) - j, te c -a ±i *■--= O O :i: s tj a> c: t- "ei c 4, CS 2'= •i -T. ia, - -■ J3 Cl vo S/i 3^ «B -T- •T5 V S J »- N - ej S - o M K r; o - 5- fc^ r/* Cc; r "- E- T"i -r- - C -^ r^ C c - a (C »- o ps r'^, :si 'tl c - o, c - ft.- -^ f< te Z b£ U talenmoet, enhierin Dalatigblyft.beeft'sLandspenQinfert^p;^^^ verfpilt, en dat iseene misdaad dieniette verfcboorjeri is. T - r-^ De Ëchftkist is in al re goeden ftaat en al te we! geör-«^2-J ganifeerd, 013, na een mandaat op ce ecne oV Endere kas ie hebben afgegeven, denoodige maatregels niette hebben genomen. Dusdanige abuizen, dieerieutyde dat er,aioanic wanorderplaitM badjZyningeftopsn^zya

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1