cour; tJ^ T. .1 MIDDELBÜiGSCHE 1^ D N G S D A G 1I07 DEN A P R i L 'il^-> :5 Tg 5 P^ J so a °- gc; f' ge- "e n Cd. W. en J, ABRAHAMS-, BocIiverkoopÊrs. lAW-. •r- _c N rf: j2 15 O) V CU .-I i t» -? _jj N. sj 5 W -^ e ■«J .ir -^ t? - I -o n «j .B O -^ •CJ <y E tfj .0 31 O a S -T3 2 -J CU. R U S L A N D, •^T^ETEtSBURG den 18 FebruaryMenbefpeurde Jr bier dezer dagen msatregelén die voor het oogeo- blik eene flikkering v.mhoopop Vrede gaven; men zag, onder anderen na de aankomst eenes Couriers op den 32 dezer, nog des avonds ten 11 uren van dien zelfden dag, de Heer Novofiltzoff van hier naar Polen vertrek ken', en bet zeggen was te gelyk algeöeen, dat er o- peniogen tot Vrede gedasn waren', en dat dit tot het 'vertrek van den Heer van NóvofikzófFaanleiding gege ven had. Alle hoop op eenen daadlykén Vrede Is ech ter wederom verdwenen; federthier de VorstBagracion den 23 dezer »an de Armee aangekomen is, en daarop den 25 dezer allede Garde Regtraenten des Keizers naar Polen hebben beginnen uittetrekken. Ook is den 26 'de Vorst Bagration tot de Armee teruggekeerd,en flaat 'de Groot-Vorst Conftantb nu mede o? zyn venreic derwaards. I t A L 1 E N. NAPELS den 4 Maart. De Engelfchen houden 'thans de Kust van Sicilien, van MesGna tot Catanea bezet; iy hebben op dezelve verfcbeidene Forten aan gelegd, als onder anderen, vyf lusfchen Mesfina en Torre di Fano, welke door middel van Telegraphen, jnet 'elkander corresponderen. POLE N. ■WARSCHAU den is Maart. De opgerigte Poólfche Legereenden worden nog aanhoudend door nieowen ver- 'flerkt. Ook voor Franfche rekening worden geborene Po len aangenomen. Onder anderen is de-Vorst Johan Sul- kowski door Z, M.. den Franfchen Keizer benoemd tot Kolonel van een Corps ligte Ruitery, 't welk 1200 man fierk moet worden, en waarvan de aanwerving hem opgedragen is. D UITSCHLAND. «t V/EENEN den '14 Maart. Deaanh'oudende kwel lingen, welken de; Oostenrykfche Vlag ihdeAdriatifchê Zee ondergaan moet, hebben onsHof deswegensklach- .tsn doen inbrengen by deRusfifcheen Engelfche Minis ters. Deze hebben hier op, de een 200 wel als de an der de fteliigftebetuigingen gegeven van de vriendfcbap- pelyke denkwyze hunner Hovenen belooft de voor- Hellingen van het onze zoo fpóedig mogelyk naar Pe tersburg en Londen te zullen overzenden. Men ver neemt inmiddels dat de Haven van Trfest door geene der beide magten geblokkeerdt wordt. De onzydigheid vaa ons Grondgebeid wórdt door de Franfche Troepen met alle mogelyke naauwgezetheid geëerbiedigd en de Gouverneur van Galliciën Gene raal van Bellegarde, roemt deverëerende behandeling, die zy de Officiers aandoen welken hy reeds meermalen naar Warfchau gezonden heeft, Öndertusfchsn heeft iii Bohemen een onaaogehaam voorval plaats gehad, 't welk échter van geene gevolgen fchynt té zullen zyn. By Nachod had een Beyersch detachement op Bobeemscb grondgebied reqüiQtieh gedaan, en andere bnbehoor- lykheden gepleegd. Met de Oostenrykfche Uhlaaen, die zich hier tegen verzetten wilden, kwam het tot een gevecht, waarby van wederzyde eenige menfchen het leven verloren. De Beyerfchen die by deze gelegen heid in handen onzer Troepen vielen, zyn naarHonga- ryen gevoerd.In Bohemeh hebben de Staiiden eenen Landdag gehouden. Deis 21 Maart. In deze Hooifdftad is nit Turkyen feene tyding ontvangenwelke men, om het belang van geheel Europamoet wenfchen ongegrond te zyn. Zie Tiier; op welke Wyze oilze Hof-Courant daar van mel ding maakt: Het Eskader van dèn Engelfchen Admiraal Louis 't welk op de hoogte van tènedos geftationeerd was, is ttisfchen den 15 en 18 February door vier Driedek kers, all ook verfcbeidene Fregatten ënCorvetten,ver- fterkt geworden. Den 21 heeft hetzelve hierop de Straat der Dardanellendie door zeven Forten befchermd werd, overweldigd, en een klein Turksch Eikader van een Liniefchip en ettelyke Fregatten't welk in dien door. togt geplaatst was, deels verbrand, deels op andere wyze vernield. Na deze gebeurtenis zyn onderhande lingen en voorüagen tot verzoening gedaan, die.by het vertrek der jdngfte berichten nog voortduurden." Particuliere brieven zeggen, dat de veifterkingj die de Admiraal Louis ontvangen heeft, door den Admiraal Duckworth by denwelken fflen wil, dat ook Sir Sid ney Smith zich zoude bevinden -gecommandeerd wordt. De Admiraal Louis, de Dardanellen geforceerd hebben de, is vervolgens naar Konflantinopolen gezeild, Vol- gcnsandere berigten, zoude het Eskader beftaan hebben uit 28 zoo Engelfche als Rusfifche Oorlogfchepen. Sedert eenigen tyd is, in deKêizerlyke Sullen, cca groot asntal psarden. waaronder verfcheiden die zeer cj 5 fchoon waren, geflorven. Dit fterven is zoo buiten gewoon voorgekomen, dst men dezelve beeft doen o- a o E- 5 0/ 4» a V cc -c o cj CJ c t. a o e* -c c ta penen eii als toen bevonden dat zy vergeven waren, si R o "-^ - Men heeft aanflonds de noodige otders rot onderzoek - ^-ë S g bewerkllelligd, en men hoopt weldra Jedaders te one-.^-^ 3 dekken. S H O O *9 - ,- >>J« ;r;ü TRIEST den 19 Maart. De Franfche Armee, è\&i^ h ^"^Z in hetVenetiaanfcbebyêengebragt is, en vervolgens den Si;? -•! 5f E marsch naar de Grenzen van Istriea begonnen heeft, 'S 5 o 'i S 'S S - '-o o TJ Itaat thans volkomen gereed, om haren Krygstogt te o- v. penen. Men wildat zy gecommandeerd zal wor-- m g ba'^ Ji^-- den door den Gecerael Cefar Berthier, die, naar men o"^§S'cw-^="^5^u, verneemt, uit het Ncordelyk Duitschland herwaarts op'^g.5-5° *;'|>-J^i weg is. -S J -2 c, 3 a." c GROOT-BRITTANNIEN. g.-" J «I l^"^ Hjj- LONDEN den 18 Maart. Eergisteris Lord Gren- 'S" g 2""^ - 2 - fe f ville te Windfor by den Koning geweest, en weder te^-Sl^jgfrSft'S^co c ^H. rug gekomen zyndewerdereen Kabinetsraad gehouden ,0^ ^J S-i^'''^gSo waarfchynlyk over het ontftaan gefchil tusfchende Le-I!ös|S_3 -=*2g|£i g^l den van het Minifterieten aanzien der Bilbetrekkelyk a.4>'i >'^-S-^oi3^ het opdragen van Krygs-Ambten in de Zèe- en Landdienst "^^ëi^cSis^-ëS*^ aan Leden der Roomsch Katholyke Kerk. Dndet de^ .t B E fcj 1» ^"2 S» S 2 S c '3 o (IJ hevigfte beftryders va'n dien maatregel telt men Lord k -i- Sidmouthweleer Heer Addingtórt die tegenwoordig g g in het uiterst aanzien by den Koning ftaat, ennevens 5 crS:S;25»6op - c-a^^ o -"O.C U ,p B «i tj X .5- V eenige andere Leden'van het Minifterie, zeerwaarfchyn- •^'^:§S;-|-= a-2 lyk binnen kort tot hogereposten zal opklimmen. Het ??-c-g g '^^-ojj^c^.^ ,- is dus te verwachten, dat eene verandering, zoeftroo-'^ ^'^'^e-S^'^S"! -^ -„"^-^ kende rtet de beginfelen van ware Staatkunde en vér-5l^ 5-§.5 >'tóaS'°'^^ draagzaamheid gedurende de tegenwoordige regering (^p rj n-S-È opgefchcrt zal blyvenen niereer ingevoerd zal wor den, dan onder die van's Kónings verraoedelyken opvol- gferaaö wien men algemeen eene minder bevooröor------- deelde denkwyze toefchryfi. Volgens deBr'ievenuitEdimburg, van den i2 Msat-t-^~-- had men aidaar berigt van Thurfo, van den sden, dat een Hollandsch Fregatvan42 Hukken is Senda een der Orcadifche Eilanden, den 26 February's morgens, in een allerverfchrikkelykften ftorm, met dikke fneeuw vergeiseld, op ilrand w^s geraakt, en dat eerst des a- vonds ten zes uren de Etquipagieuit 420 man be- J ftaaöde, doch waar van er 31 waren verdronken, aan g s, den -A^al was gekomen dat de inwoners hen otider de huisgezinnen hadden verdeeld, en omtrent honderd ge-S S weren in een huis hadden geborgen, doch dat de fcbip-.- 3 bteukelingen die'daar sa hadden overweldigd, Zoo Aat"^ men om adfiftentie had verzocht,- maar niets anders heb- S -S bende dan Zyner Majefteits gewapend Schip Norfilk,'^'^ dat in Deerfoundlag, en flechts 50 manaan boord had zond men fmakken van Orkney naar Thurfo, op wel- S ken drie honderd vSn de Caithnefs Vrywiiligers zichl^e Q infcheepten, doch door den harden wind niet kodden -^ vertrekken. ,- J 5 Sedert fchryfi men den .7 Maart van Thtirro: ,;Öm-^ trent 400 Voiontairea, op acht Smakken ingefcheept,^ S ^3 doch tot heden morgen ten drie liren door hooge Zée '3 -^ en ftorm opgehoudenzyn met een Westelyken wind S -o o onder zeil gegaan, om de Hollanders tebévechten, die"! «5 g zich van verfcbeidene Huizen aan den buitenkant, en het geen zy verder hoodig oordeeldenbebbeii mèeher 3 gemaakt." FRANKRYK. TT- I CQ -3 a a j; fU «i 'S 05 V ja S n 9 c 'S 'S 2 o S rt T3 H «J 9> -C cc .- T3 «J 0-0 1-3 -o -«ï A; c <u 5 -o s -^ o >K -a s ,0 fr: Ca to MENTZ den 29 Maart. Men verzekert, dat I^ritis 1" - "l» Jerome, het pde Leger-corps der grooté Armee in Si- Q g,^ c -f J lefien commanderende, aan denConimandant van hetS S-» S S 6 Oostenryksch Cordon in Bohemen de Wapeiien en de? S a -o'-g 2 o E Artillerie heeft doen vfageii, welke het overfchót van Q T"c-§'-^ >"-| 2" S het Corps des Prinfen vaij Anhalt Pléfs, dat-naar Bo-^"ïï^| co"^"! S's^ oj.a hemen gevlugt en aldaar ontwapend is, in handen dér'^fco-g -«ISSn-ocs^cIö Oostentykers gelaten heeft. De Oostenrykfche Com-^ o c 'S g £f mandant moet daarop geantwoord hebbendat by ee-w o'-^'f-? gr: v^^a nen Courier naar Weenen zenden zou, om'van zvn Hof. =5 n w - 3: 'S - -- »-'^- tü o c teö dézen aandien, de hoodige inflraftieD te vragen. 5 °^Z C5 >»LO V- OJ è>^2»-J^ ^^il «U <3 alh aan ooora neqoende L. fc. den iviaaricsiallt van Holland,^ «j;; c^ So ui JO'S g 3 de Wintermgt hoogstdeszelfs Staf. Zyne Excellentie j, 2^", j. >.2 "S^a ci H J is alhier aangekomenom het Commando en Chef op g-§ -c S S zich te nemen van de Zeemagt onder de orders va:i den Cd "it «,S Admiraal Kikkerten van de Landmagt onder de orders ^^«^rvi^ c5 I?-., v- r\ vandenGeneraal-Majoof von HadelrndiverfeCatnpe-|n«i»+2 |.^K "-^W Q mèntenenCantóineroentcn langsde Kntr ,».fi.r..H;,.-^^. j j^JS C'^**"!-'^'! '''HQ *T'^'l Z. E. dien avond, om dat het reeds te laat was, vóör alle honneurs bedankt hebbende, liet Iloogstdezelve 's anderendaags de MaarfchalksVlagwsaijen, van's Ko' nings Fregat GELDERLAND, en werd vervolgees door allede op de Reed* liggende Sch;pen ea hs:^^ I - ...vi.„r>i^i^^rj ^cuiu:a t3V'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1