iSo/^Eri MIDDELBURGSCHFCO CO A N Ho> 43* Bi- n s ^ATURDAG DEN 4 A P R L .5 S i^ Z ê-J -^ T U R 'K V E ,e5i». |"7"0NSTA^TIN0PEL den 19 ^P'''*'''''*'"? l\. luk, hetwelfe de vürrijjtio^e,! van de Pone bc 'int te verzeilen 'federt iy hei «'.ut befiu-t )£enomen jeefc om zich asj? den R.usïirchen en Engelichen invloed ;e onttrekken, en de krschiigem'deweiitint van Ftank •yk wsar asn men dir osluk te danken heeft, htbnen betaanzifn van den Amb-sfi'dour dier MOijendneid Ge- aeraal Sislias;i.i:>i, aanmsrkelyk doen ryzerr. DeGroo- e Heer beeft nem dezer tugcn dsar van een 'aiisrerryk >lyk ?egevehdoor de Orde d'er Halve Maaij, van de ;effte klasfe aan dien AtnbasfaOiIiroptedraüen terwyl leszelfs Lej;atie-raad Ruffioen de eerde fcragomnn rranchini, het OrJensiteeKen van de.iweédeklasfe be tomen hebben. e 'i 'SI: a 'i^ J - -5- e 7^ o 5 5 c .S-gci s:5v ,s u e O 5 e 2-=''^6 c CJ Q ji 2 E a 59Mr6:4:lot £.-£ c .-2 187,876:10: 2 s-| t;N 337,429:15:13 .5 S -§ 'T 5 -^ J^ 's 2,007,079: o:o^c. i^'S.^ 'o CJ c ft. ^0 ^TT =-§ o «j -k; c -o 'S o K; 4= •T3 o c VS Tot nos toe hebben'de Engeïfchen ^tin'ne sewtjiie wy- te van oorioJ-voeren tegen ons niet in het werk gefield. De flraat der Dard: nellen is nog niet geblokkeerd ook 3e Bosphurus is door Ruslén nof.^ niet ge(lo;an en zoo uit de Aliaoellandfche, als uit de Zwarte Zee zyn de zer dagen verfcheidene Vaartuigen in onze Haven aan- jc-komen. Ondertusl'chen verfpreidt zich het gefucht, ïat de Enielfche reeds eenigeOitomsnifciieSchepetJ met Jranen hebben aangehouden. \AN DE GRENZEN den -4 Maart. Met eiken i^a beginnende Ottomanifche Troepen op ce kusfi che bvnuen nleer en meer da O'.eiwigt t^verkrygen, welKS uitwerkCcien zien dikwerf van heteerite begin eens Veid- >ügis het eind des Ooriogs uilftrekkeii, Den 24 der vorige masnd ondernam de Luitenant Genersal van rvlsyenooiff, die Ismaïl blokkeert, ten derde maie etnen Itoim tegen die Vesting Doch hy werd, ^eveh |ls de beide eerite reizen tViet verlies terug geflagen, en ditmaai zelfs jiedwungen tot naar Foltfchi te w^ken, De Rusfen fcbryven den flechten uitfl.-ig hunner ónder Deihing toe asn het gebrek van gefchuten wenaen thrns voor, dat zy itrüj^getrokken zynotn den ssrvoe'r van het zelve t:esnakkelyker te maken. De Bevelh.-bbeV flie aan het hoofd det dappere bezetting van IsmaJ'fiaat, heet PeSiiivan-Aga en beeft reeds, ten wnarb;'rg üyner övetwinoingen, eenige honderd koppen vag vetflrigene Vyanden naar Konftantinopcl'gezoriüen. De ongerustheia omtrent de denkwyzè der SeKieiri fcbynteenigzins verminderd ,federt raen vernomen heeft, dat, behalve de Garnizoenen van SC^abatzen IJelgra» do, geene hunner Troepen bveen rasar allen ncaf hun-, tiet teiug gekeerd zyn. Hun Synode te Semendria houdt aich, federt het fluiten vari den Vr.-de, eeniglyk met binnenlandfche onderwerpen bezig. Een dier onderwer pen is een ontwerp ter herftelling van het creciet, en *cr vermeerdering der klinkende munt. Men verneemt iBok, dat geheel Serviën in Kreiifen verdeeld zal wór- Üen, in ieder van weiken de Commandanten ó'it Corp- ïen.de infpectie zullen hebben, POL N. ftBIELSKO dén 16 Fehmary. In den vboriedGn insand had op het Oorlogstooneel in een Doi-p oniftieeks Lom- fe het volgende treurige geval plaars: een klein Deta- tbement Rusfifchè Kofakken had 3 J 'gers gevangen ge. tRsakt en voerden dezelven door het Do p naar Bialy flock. De Ambtmsn sldaar cJeed aanrtonds de Boeren CSmen roepen, de Kofakken aanhouden en de 3 Jagers op vrye voeten ftelleri. Eenige dagen daarna kw-m een Corps Rusfifche Kofakken het Dorp ómfingelen, een gedeelte drong in de Huizen en Woningen, en deAmbr teian nevens zyne Familie en al,de Dorpelingen werden ■OW het levea gebragt en de huizen in de asch gelegd, zoo dat men op die plaats naauwlykS fporeu van e^n Voormalig Dorp meer vindt. D U I T S C" L A N - HAMBURG den 24 Maart. Men heeft tydingen iiit Osterode van den 14 dezer. Het blykt riet, dat het Hoofdkwartier oog zoodra van daar verplantst zal Isorden. Sedert de laatfte di>gen van February hebben in die Omftreken geen gebeurdr.isfen van bel?ng piaats gehad. De Leners hielden zich alieenlyk bezig met het ontvangen van derzelver hieiiwe verfterkingen de Frsn fehen riïtten zich teii grooten deelé op het Corps vsn den IVlaarfckalk Masien^ te Würfchüü, die, naar ajle Wsarfchynlykheid niet lange werkloos zal blyvèn. De Ru-tfifche Gehernal Benningfen was in het laatst der vorige rcnand nog te Koningsbergen, en lag aldaar iiek door afoiattingeri van den moeilyken Velütogt, dien hy gedaan heeft, doch federt meld men ^an c-r.r, dat hy weder herSjid was. Het Leger onder zyne beve len is zoo talryk niet geweest, als mca gezegd beeft, .- C J> -3 'ii en is zeer'vertnintferd. vooral dror de verliezen, die-r Het aCf i het in den (Isg vanEylsü geleden heefc. De verfierkin. 5 gen dfe het ontvangt, komen met fieden oit verre af s fie'esrert Provinciën onder dit getal zyn de Regimenten ^r. Gsrdes van Petersburg. Het Hof vsn Pruisfen is. (leeds te Memel,- onder h:cQ S getal diT Perfooncn, die Zyne Majefteit oinringen, teItU 5 men de Heeren Koeckeriz, Lombart en Heyme. Sedirt^ den flag vanEylnu hebben tweemaal gerugien van Vrede— -ë geiócpen. !\Ien (laat er jiiist geen groot geloof cn'jj^ óndertiisfchon verzekert mendat de iVla.irlchalk vjn J g bet PaieisDuroc, u-t het Keizerlyk Fran«ch Hoofdkwar-lzf \t> fc ,tier tot df-t einde nnsr Petersburg is vertrokken, ~- De bezetting van Pgterscurgi,': thans by het Rosfech 15 t; Leger aangekomen, ftet gerugt dat Dumouri?t zïch by r^ ^5 dezelve bevind''S ongegrond., -''-•■5^'" FRANKFORT den 54 Maart. Over Tr"pst Weeft t - men alhier de tyding ontvan;;en, dat deEngeifche Ad i iTiiraal Thornborough met een Eskader van zeven Li- S S nie-fchepente iVlaltha aangekomen i?. c S Volgens brieven van Romen bevindt zich Zyne Hsi S 1^ ligheid 'de PauSj fint£ eenlgen tyd^ vry geva^rlyk zrek. I^ .5 wj G R. O O T R I T T A N N I E N. tj LONDEN den 17 Maart. In de Hof CouYant vSn <u den I4"'deze'r lees: men het volgende: DowingHroat den 11 Maart, ■5, Lord Viscount Howick, eerlle Secretaris Zyner iVlajelteit voor de Buitenland^che Zaken heeft heden C - '1. c i- o o 2 - o .0 E -u c --q -r H o ti r- e .- f- E c J= 3 g c t.. o r: c tl O r. O» ■O c^ ly O o 5?> ,0 O W -* 4" ft r^ r: Ij C, c; A. K o r-j -3 V5 ej t' X c tt <■- r~. i~ s 5 CJ o fr Schip rf« Leander, die zich, door zyn gedr?g tegen de tl AmerikaaRfche Schepen voor Nlcuw-^^ork, den hnat o der Anerikanen, én ee-ieaanklagte wegens het vèrmoor- "den van een Amerlkaarfchea Zeeni'.n had op den hals gehaald, is te Portsmcuth aangekomen, altviiar een i2 Krjgsraad over hein zal gettoüden worden. {f .lan de hier reft-ieerende Gezanten der Vriendfchrppe lylte en neuirale Mogc.Tdheden kennisgegeven, diit.jnai^ ,-, Ingevolge de nieuwe gefceurtenisfen en den tegcti- wuórdigen toeftand van den vyand op het Vaste Land, weike hem in Ibat (Telt'om het m.est'rfchap te oefe------- nen over den Scheepvafirt van de Elve, Wezer en Eems-, Zvne ivlpjelleit heeft goedged^gc, op nieuws i, de llren:',(te Blokkade van die Rivieren te bevelen, en dezelve, naar georuik des Ooriogs, te verfterken en te ttand.iaVen zoo als in dergelyke gevallen ge* b ilitlyk is." De Admiraal Rusfel zsl eerstdaags niet eene Vloot v naar de Oostzee oi;der zeil gaan. Ook zyn er orders ge E E - geven, dat het geheele Duiifche Legioen en eenige Re-jS S <S gimetiten zwsre Kavallerie voor Buitenlündfchén dienst f, 'S: t. S, gereed moeten zyn.tS g c De handelingen vati het Parietnent zyn vin zeer wei- 0 3 nig aanbelang voor het Publiek. Lord Henry Petty "5 S heeft Bills ingebhigttot het in werking brengen van zvn"S - -5La o o c o. n o s i-. 3 O -3 "-i OJ r>i O •-' 5 -o t- -J .- "- j -^ - JiCi nieuw Plan van Financiën en ter verbetering en versn- tr, 4 deriijg van onderlcheidene Actén, die tot het zinltendO^ s E Fonds betrekkina hebben; De der^e lezing van cleBlU, s5-5g^s=«|:^_g'«^ wegens het émpioijeeren van Roomsch Catholieken in 'S - g '5 g 5, g oe Armee en voor den Zeedienstis uitgcftelduit hoof- "'S ^g §.is2 a^ t» c .^i CJ o - - - b: .e bc D c S o - s °- 3 H L L A N ti. "»iSS2> DEN HAAG dén 30 Maart. Het Tafereel Öèr ai.-S -ë f h S - o -5 2 5 ^5 gemeene Sciuld, van he- welk gefproken wordt in de %0 Boodfchap Zyner Mjefleit den Koning, op II. Z^tur-^ dr^g aan bet Wetgevend Lig'chaam inüeléverd, (^Zie onze si Extrr.öidinaire.Courant,y4t^ giuer,') bevat bet vOl-?^ genoe: ,r-^ ,--' De 'Cevcii^^f'SthuW'^i'^y^oxnttpfi 'HoiltiSdte- flond, op deü eetUeii January 1807, üit de vol genden f t\ pCt. - li ------ - - 2 ------- - o Cm c: O tS: <5= - interest; i,i3l: 5' 32Ö: 7: 4 ^5 4 - 5 =5 en ap: diverfe r..Rt.- - Lijfrenten. Kapitaal: 90,500: 0:0/' ::i,r57:io:ö- 29,643,812: 8:1- 630,51^,624: i:9- 15,762,865:12: o 6,83.1,873: 2:0- 233,468,283:15:5- 9,640,852:11:5- 50,170.975,18:7-^ 19,409.163:10:0 - 19005,009:16:0- c t- CJ f- r: c C CJ tS f, CJ - "^JS -O -' Q. -o -o ■n.H fl. 1; :a "Si: t^ c j .c g 3 =c 2-^ 3 .5 f 5 K i= o. Q 7,004,048:10:10 «C J .5- PSOAS'S: -3:13* 977,680:14:12» 140,862: o: p 073.483:12: 2 o t: ij V- /'999,l02.852:i2:ii/a3,65iS,1:7:17: 4

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1