EXTRAORDINAIRE MIBDELBURQSCHE COURANT. No. 4i Itbiïl 'mil VRYDAG DEN APRIL ^S* ^'e u-ea. SU en j, AdRAHAMS, Boc]:verkoopi?rs. ?WOf. ^en, den el t! MIÖDELÈURG den 2 ^j>riL Wij oordeelden het nayolseixie yan.'te veel belang, om hetzelve niet op defpoedigfie wijze onzeu Lede ren mede te deelen. ■rj, ;;ve oot ;!ylc Ihe. al.! ver 'je. Ufa od- Ea ;ei. I U5- 't te- bes D^N HAAG den 29 Maart. t)e belangrijke Boodfchapfaecrekkeüjk den Financiëélen (bat des Rijksen inzonderheid de middelen tot toI- komen herftel van het aan het wankelen geraakt Credietisop gisrcrna mens den Koningaan het Wetgevend Ligchaam overgebragtdoor eene éommisfie uit den Staatsraadbefhande uit de Heere Voute en vsii Gen- Clp. Dit gewigtig fiuk is van den navolgenden inhoud: tó y N H E E R E n1 Wij hebbenvdorgenomen. Ulieden den uitflagmedetedeelen van liet'onder zoek dat wij omtrent 'den feat cnzer Financii'n gedaan hebben een onder- ,--Xoekhetwelk ons zedert onze terugkomst in Holland heeft bezig gehou- i|' ^enen Tiet welk 200 wel de voorzigrigheid als eene wijze orazigtigheid ons Vërplijgt heeft tê Vertragentot dat 'wy eene genoegzame kennis van zaken zouden bekomen "hebben. Wij verlangen, Mijne 'Héeren, dat ons Volk eindelijk den toeftandken- Vvaarïn wij ons bevinden., mitsgaders de gevarenwaarmede dezelve i^' (den Staat dreigdeen wij willen aan hetzelve doen ziendatzoowii ge- b^ ^aald hebbengrobté en beflisfende maatregelen te nemender Natie en m iet Goiveriiement waardig, zulks geenzins daaraan moet worden toege ef ffhreven ,^dat wij ons. aan een verzuim dat nootlottig zoude hebben kun nen wordenhébben fchuldig gemaaktof dat wij ons de noodzakelijk- UêTd zonden hebben wifien Vefbergehvan het BelVuur der Finanden op «ene; duidelijke en onbewimpelde en milde wijze te vestigen. Wij zullen beginnen met Ulieden den ilaat van zakenop het tiidffip |an onze k-omsl tot den troon, het gene federt dien tijd is gefchied- en iai tegenwroordigén toeftand onzer Financie~n medetedeelen. Wij 7ullende èebreken en inconvienten daar van Ulieden siet verbergen, niaar Ulieden aan ooK vervolgens den rigtfnoer voordragendie wij vermeenen te moe- ten volgen, mitsgaders de maatregelen, welke daarvan het noodwendig ge ♦olg zullen moeten worden. Deze mededeeUng beftaat iri eene korte, maar juiste en u^a-achtUefchets van den tegenswoordigen (laat van zakendoor ons opgemaakt uit de me- I nigvuldige Rekemngen en Rapportenwelken ons zijn -'edn-^n en waa-- i van de b^zonderheden in de ve-ëischte re^Jlematigheid e-i orde zullen-evon- I d^n worden in de algemeene Rekening, welke op onzen last wo^dt op-e- 1 maakt, doch tot Welkers voltobijing nog eenigé tijd zal noodig zijn naa-dien Jet thans|voordeeerfte maal isi dat zoodanise Rekening gevorderd wordt f ?v..^^ °"f P*'"'^''' °P'"'^ doo^die van peifonen, welke zJch bij onze komst in het Beftuur bevonden, bekend, dat het Financie- wezen zich in eené imminente crifis bevond; wij wisten, dat deRaadpen- Conans aanmerkelijke abuizen te verbeteren had gevonden en dewHM wij üet in het onderzoek Willen treden van het gene voor ons \vas gedaan, VordenJeb wij van onzen Minister van Financien, die verfcheidene jaren san het hootd van dat vak was geplaatst geweest, een otntondig Rapport dienaangaande, met oogmerk, om hetzelve tot het punt te mnken van ilvaar de Financiëele adminiftratiè onzer Regering zoude irerekeiid wó-den ingegaan te zijn.^ Dit Rapport zalgelijk wij het Ulieden reeds bij eene Vongè gelegenheid gezegd hebben, een gedeelte van de algemeene Rekenin»- óver het afgeloopen jaar uitmaken. Het is ons uit ti.^tzelve gebleken da^t het in de maand Junij 11. werkelijk befeinde, of in den loop vrn dat'jaar Bog^te'wachten «chterwezende drie maanden agterftalüge Interest daaron der begrepenmoest berekend wordenals volgt j*. Wegens den dienst voor vroegere jaren tot 31 Decem- ber 1805 ingedoten, r. _^4».-Vt)or onkosten van een cont-act, door het Gouver- Tiement, hetwelk datvandenRaadpenfionarisis vooraf gegaan, met het Huis van Negotie van Wils Com- pagme aangegaan; Wegens eeti crediet aan den xMinistèr' Wri Financiën geopendter goedmaking de Interesfen en onkosten eener geldopneming. Voor een jaar Interesfen der geforceerde en'vrijwi'lü- ge geldligtigtingen iran de jaren 1798, 1799, 1800 en iBoi, - 2,400,000 400,000 'f'otial véh het achtèrftallige. - Détefom was onafhankelijk van' de petitie, door Hun Hoog Mog. voorden jare 1806 gearrefteerd, en ■volgens welke het montant der uitgavendaar onder tegrepen de Vaste^ en Lijfrenten der publieke Schuld welke toen ter tijd/34,344,987;!2:6 bedroeg, ne- «lerkwam op Térvrijl de Inkomften berekend waren öp. Bedragende alzoo het deficit van het geheele jaar. Waar bij nog moet gevotgd wordenvoor vermeer dering van onkosten ter zake van de verandering der Regeeringsforméene forama van 4,720,590 28,520,(590 "".=85,545:11:10 - 5o>Ö93,2-2:io: o ƒ26,592,573: 1:10 1,000,000: o: o ^Het totaal te korrvoor den jare i8oè bedroeg dier- Balveh eene fom van- -6 ii" K iïl^!ti^"'j ^^y"\"eeren, den toeÜand, waar'in'wij '^s Lands %cha!£ *ij onzen komst alhier bevonden hebben. Inmsfchen had het Beftuur der Geldmiddelen, onder-Eet Gouvernement ^n oen «.«acipsafionaris i eoöefl grooten ftap tot verbeuring fediinh«^ IS aan hemdat 'ntên de vestiging van het ikéitA der Algemeene Beianin- «•en te danken heett, \velk nieuw ftelzel, hoe bezwarend hetzeW-e ook voor fommige Ingezetenen zijn mogenogtans de eenige fteunpiiaar van den Staat is, en aan de kunde, geest van volharding en het karakter van onzen tegenwoordigen Minister van Financiëneere aandoet. Volgens de berekening hierboven, zoo naauwkeurig mooglijk<Tema?kt, zoude er pp den 31 December .1806, een te kort heoben moeren zijn van 56,H3,,2A3 1 10, m de onderftelling namelijk, dat aile de uit>^vei' op.de petine.vermeldwerkelijk gefchied waren, hetwelkecliterhetgcvl met IS geweest; en het is èsze aanmerkelijke befparing, mitsgaders het mi.:Wel door Ulieder Decreet van 23 julij iSoiS toesetoan, gevoed bij onderfcneidene,liquidanen, en het inkomen der Contribution vóór den [are i8od verfchuldigd, welke de voorfch. fom zoodanig hebben verminderd dat wegens allerlei) achterftalien op den 27 dezer maand rJet meer t» be talen vieldan eene fom va;j omtrent ƒ21,000,600:0:0 de drie maanden ach terOalhge Interest der publieke Schuld daar onder beg-epenwelke fom echter nog zal verminderd worden door bfet achterwezen der-Inkomftcn- van den Jare 1806, en van de eerfte maanden van dit loopend Jaar he'- welk ten minften vier millioenen zal bedragenzoo dat het achterwezea op den 27 dezer niet hoqger dan op 17 millioenen kan berekeiid worden welke fpmgevoegd bij het te kort, dat Wij Ulieden bij cnze Boodfchap van 19 January hebben voorgedragen, de Behoeften van dit Jaar op 40 Millioenen boven de Inkora'ften klimmen doet. Gijlieden zult bemerkenBlijne Heerendat de publieke Schulddie by onze komst niet meer dan omtrent 34: millioen bedreegthans tot bij na 35 millioenen IS aangegroeid; dan noch'deze vermeerdering, r.och liet achterwezen van 3 maanden Interest, zijn gevolgen der adminiltetiege durende het tijdvak onzer. Regeringwij willendat dit aan onze Onder danen bekend Zij, edoch met geen e andere bedoeling, dan om te doen zien,,dat, zoo wij allerlei gevoelens om rent een zoo anngelejen onder werp hebben aangehoord,, zoo wij tot onze berandlla^ingen en ons oft-. derzoek geroepen hebt(en de zoodanigenwelken de meest teger.overgellel- de> de meest ftrijdige denkbeelden koesterden; wij nimmer een enke! 00- genblik geaarfeld hebbenom allen zweem te keer te gaan%-an aan de wettige Schuld der Ingezetenen op den Lande eenige ö/ton/r tbetebren?en, eq V ten eiude aan de vermeerdering x?.n lütgaven te gemoet te kcmcn', onregt'vaardige of onde-drukkende middelen te bezigen. Het ware ons verkieslijker, ons van den last "dien de Voorzienigheid OM heeft opgelegdte ontdoendan immer te befluiten tot eene zaak die niet een der pro\nfioneele Gomeniementen heeft dutven beliaan -I Verre van zelfs de gedachte maar te kunnen verdrageni-an eene dsad welke niet anders dan door de uitwerking «n eenen grooten pcü-leken fchok, en door eene fchier geheele verandering van menfchen en zaken kan geduldvergeten en herftëld wordenvinden wij integendeel in de zo-gen ,en \yerkzaamheden van alleriei aard \vaar aan wij ons hebben o^■e^- jegevengenen anderen troostdan de ftreelende hoopdat we'Iigt het Opperwezen onzen ijver en onze zucht voor de belangen der Natie ver gelden zal, door zich van ons te bedienen als een middel, om de gcledene rampen, nog meer door den loop der tijden, dan door partijen en men fchen te weeg gebragtte herftellen Het Minifterie, van Financien, als bevattende de inrigtlng, de behande linghet toezigt van alle de Belastingen, het werk der Convoijen en" L''- centen, het beftuur der Domeinen, de directie over 's Lands Schatkist' wasvoornamelijk in een tijdftip van invoering en vestiging eenes -eheeï nieuwen belastingflelzels, een al te zware last, om door de fchouderen van een enkel man gedragen te kunnen worden, waar van het natuurlijk gevolff zijn moest .dat onze Mimster van Financiën verpligt was, te veel oö on- dergefchLcte geemploijeerden te laten aankomen. Wij hebben uit d,ien hoofde befloteneen onzer Staatsraden met de direc tie over 's Lands Schatkist te belasten, zoodanig echter, dat dezelve fteedS in het Minifterie van Financiën begrepen zij. Wij zullen Ulieden thans over deze nieuwe inrigting niet verdei' or'der- honden; wij hebben er alleen met ëén woord van wllen fpreken om U- heden te doen kenbaar \yorden, dat het hodfd-artikei zijner Inftructie eeno authori.ntie zal behelzen, om dadelijk bij vertoon, en vöor alle andere uitgavende Interesfen, der publieke fchuld te doen betalenen dat hS verantwoordelijk zijn zil wegens het volbrengen van eenen pligtdien wij be rchouwenalsdenvoornaamften der genen, welken wij ons hebben op<'eie<^d Maar deze Inftriictie zal ook daarenboven nog andere even zeerbelane* riike verpli^ingen op hein leggenhij zal zich ten doel moeten ftellen'hec pu^iliekGredietin alien opzigteongefchondèn te handhaven; hijzalmoete. makendat de achtèrftallige belastingen zorgvuldig Worden gefnd en dat ann de verbindtenisfen voor den publieken dienst aangegaanmet eeJie angst vallige gezetheid voldaan worde. Langs dien weg zal het publiek Crediet hei4ïe!a worden, ên wi| zuilen- voor altoos kunnen voorkomen dé uitwerkfelen van die patiëele en se- heime operatiendie bez^varende Geld-leeningenwaar bij menden M fomtijds twee Capitalen toegaf; raaéfregelenwelke, ver-e van su^Viï voor t oogenblik te zijn, gelijk zij den fchijn hadden, integendeel*d'e^ ftaat v.En zaken verergerden, en het publiek Crediet, dien voornamen ruil van alle Financie-ftelzel in allé Landenmaar voortil in eenen Staat w-r van de Koophandel het wezen uitmaakttöt in deszslfs eerfte grondqa--a deden waggelen. c u^^^-^r'^l'^ moest, ticodwendig van dag tot dag erger wo-den; 's Lands Schuldeisfchers hadden genen waarborg hoegen-namd; de Morn-?r"^n4-s ftrekte alleenlijk om de publieke Schatkist te hulp te komen, zoodatGiTl» uit den ftaat van deze Kas, welke eeriang zal worden bekend gemaan zult bemerKcn, dat dezelve wel fpoedisc vcortpngen heeft goma*kr mm PT'fESAit rft5!«)T« ff«Mn ran k« frset? «o^iTverk ««ner «oödag je n- >»-.■ fi'ii:a Uf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1