[uiDDELBUkÜSCHE lo7ul CÖÜÏl AN^ No; %h ÖONDÉPvDAG r ,s gN N -s s DEN 2 A R i L ;uvft S g .i g E I i 5 S S g S L ti H r O-a-ë s-5 F R A N t Y K.' - a I -U 5' "71 au:a tjy ue U è4. V^',i en J, AbKAHAMS, BockverkoopSrs. o 41 O o ts «3 tl, <U O ^- -o U S Cj. -^ Cl. O 3f. en -yi ma lUl. eefl* lie«» P L E N. ■ARSCHAU aèn p /»/<»^rt- ^'-^.V l^^^^'^s" nstenvan den Slag van Dirfch-u gekomen waar. 5n de Genemi Dabrowski zich v.n alle de yyandelyke po- ïcien meestergemaakt, en hem tot Dantng terras gemc ^^DeTvand vertoonde zich alte dasen voor o'e cnntoti^ tementen van Me^v^een derzelver IreKen en verontrus- ie door zyne altyJ heviaer «.av»!Uu. det, unkervicuge Ln den Generaal Dabrowskihy befloot den Vyand met iyn geheelCorps aantecasten, en hem Baar Dantzig ie De voorftaaitifle punteti van den Vyand waren Dirfchao, Muhlbanck en Scboeneck. Zie hier de pofuie van het Corps van den GéneraalfiabrowskiJ j De 'Generaal Menard Was met zyne divifie in de om- taeftteken van PepMn, en had Siargardt door een Regi ment Badenfche Troepen een Bataillon Poolfche Infan terie van het Noorder Legioen, én tweeftukkengefchut doen bezetten. .C De Generaal Öabrowski bevond zich met zyne divitie 'te Me we en daaromtrentzyne voorhoede was te Grem- blin we'ke door Synen Zoon den Colonel Dabrowskr, gecommandeerd werd, en welke uiteen RegimentNa- lionale Kavallerie, 'twee (lukken gefchnt en vier Com- •paenien tagersbeftond. Den 33 February was des mot- feens het geheele Corps in beweging. De Generaal Me- liard kreeg order om iSchoeneck door een detachement Van zyne diville te Stargardt te laten bezetten,om zelve inet zyne divifie te marfcher'en langs den grooten weg van Stars-ardt naar Dirfchau eovervolgens links tg trek- lien, om den grooten wegnaar Dantzig te dekken. De voorhoede van den Generaal Menard werd door den Gé neraal Püthod gecommandeerd en beftond uit twee Pool- ïche Bataillons, uit de Badenfche Kavallerie, tweehau- Witfers en een (luk gefchut. De voorhoede werd vet- iierkt dóot hèt'eertte Regiment Poolfche Infanterie;en ^erd gecoirmandéerd door den Generaal Niemoiewski. toen de Generaal Mebard., die met zyn Corps delin- kervleugel van ^het geheele Corps uitmaakte, gewaar Vetd dat de Vyand van Langnan naar DirlfchaumsrCheer- ïe, zond hy zyne voörboijdedenzelven tegen; dezelve \i?erd lerftond idoor een Regiment Poolfche Kavallerie verftferkt; De Generaal Menara vatte post dtgt by Dir. tchaa. Hr< i -,.- -i j DevöorÏJóede vaiidediviQe van Dabrowski tastte den 'Vyand aan, wierp hem overhoop en noodzaakte hem "iliettegenÖaande het'vüur van deszelfs Artillerie en In- iiinterie, om in de Voordad van die Stad terug tetrek- ien. De 'Vyand posteerde zith in de huizen en verzette zich dapperlyk tegen de aannadering, men moest hem 'm uitjagen. De Chef van den genetalènScaf, de Ko- 'lonel Haüke tastte roet eenige Compagnien Grenadiers -fen Tagets te voet van het eerfte Regiment Poolfche In- .ïanterie, deVoörOad vanderegterzyde over den Wei.tel 'san, maakte een dertig mankrygsgevangenennopdzaak- 'le den Vyand om in de Stad te rukken. De Majoor Sierawski begaf ziÉi térftoiid dérwaards 'inet het eerfte Bataillon van bet eerfte Regiment Infan- ,terie, fchoon de weg zeer JQecht en moeilyk wasen .Wreed gedurig den Vyand met de grootile hardnekkig heid; Het oVerige gedeelte van de voorhoede van den Generaal Niemoiewski, waaronder zith de Generaal ipabrowski bevondtastte de Voorfteden buiten de poort van Dantzig aan; deze werden verdedigd doOr het vyan- delyk gefchut, en hetgrootfte gedeelte van ?yne Infan teriemaar de Vyand werd weldra genoodzaakt ze te ■{verlaten; en zich in de Stad te retireren. De 'Vyand zich met eéne voorbeeldeloözè ftoütmoe. fligheid n«gezet ziendenam de party om by zyne retrai te de Gtsanfchurea eii de Hiiizen die voor de Poorten J[londeh, inbrandtefteken. Zich dus binnen de Stad op- gefloten vindende en op denbyftand ,diehy van Dantzig over Mublbanck verwachtte jrekenende, voirht by als wanhopend. Het ade Bataillon van het eerfte Regiment Infanterie, datdoordeszelfsKolonel, den PrinsSülkowski, gecom- jnandeerd werdftond met koeien bloede het fel{ie vuur door, en v^on grond aan den kant van de Poort. Vier .(lukken Kanon en twee Hauwitzers van de Franfcheen Poolfche Artillerie, werden onder het opzigt van den Luitenant Cbalerot aangevoerd die daat mede de Stad deed befchieten. Gemelde Luitenant Chalerot, trok met twee zynér ftukken naarde bantziger Poort, en óp den afrtand van eenige roeden fchoot hy bres op de zelve. Te gelyker.tyd dat de voorhoede zich op den «fftand van een half fchot uithetgeweer, aanhetfchroot ie» bet vniv vRD de vyajdelyka Miüime zsg bloo:ge< 5 i. <ij t^ a C> a "a c 'S ïS '"i o o S •',- a i^ s^ "y^ bD fteld drongen ^èvvandeïy'keColonneso^devcor'hoedScJ^ ^g a'f^''^-^ j^ .5 van den Generaal Meuarddie zich reeds te Domeran 5^ uj o langs de route van Dantzig en langs die, welke v»!) c J 'f die Vesting naar den Weixel loopt, bevond aan. S O Na een allerharnekkigst gevecht van zes uren begon 'S U "p de yyandelylte Artillerie te verflauwen. De jonge Prins S variSülkowsky.niettegenftaandehy twee kneufingen be- j; komen had, liep o -o wJ c -S c o u, c r -o vj X -^ J-t - f J^ 5 P - t;: "S. -r: t> U <2 c E c e) o 11/ .- r: -■ a ■.■9 tl Al o .0 ■E s o o "•--3 terwyl h\r door den Kol. Mojaczews ky 8Bn het hoofd van zyn tweede Bataillóp en van een aj ,^3 Batailion Infanterie van Baden gevolgd werd, fiorm g ?rg'^;[_| op de zoogenaamde Dantziger Poort, en was de eerfte Si - <i die eV binnen trok. A'les werd overhoop geworden en s o; .tl ^r moeit voor den moed van onze Soldaten wyken. De Kolonel Sierawski trok te gelykertyd aan het hoofd van het ifte Bataillon van het ifte Regiment Infanterie S -^ J en van dat van den Luitenant-Kolonel Fisher door de o Weixel Poort de Stad binnen. De ftraten waren als met S c do.9den en geblesfeerden bezaaid. De Vyand heeft meer ^^-^ 'dan too man doóden en aco gewonden gehaden één -> S Major, 8 Kapiteins, io Luitenants, 600 Soldaten en - S e -* 3 ftukken Gefchut verloren. Wy hebben hier by nog-É ^l^ I een ander voórdeelbekomen „sditnamelyk, datde Vyand g g, Ef S geleerd heeft dejónge Polen teeerbiedigsn diefints zes S j c-^ .:i V7eken dat zy in het vuur zyn, blyken van moed gege- - - ven bebbfen, die hen met d» oudfte Soldaten doet vved- yveren CU cc c 5! - 2 o 5j 5 g - "5 "c; »i •- ?i -a o C a 5. o c - -5 c boo— a 'E co ti. <y Wy fiebbeo van onie zydeden Luitenant Eergonzoni g, verloren30 dooden en öo ge\)lesfeerdenwaar onder g HJ'"'^ o g^_2^ Ï3 Officieren, gehad. De Generaal Dabrowski kan O k - - .-r zich niet genoeg óver het gedrag zyner Troepen be roemen. De Generaal Nïemoéiewski is, gedurende de zes uren dat het gevecht geduurd heeft, alryd aan het hoofd der voorhoede geiVeest, en heeft zich aan het vuur het meest blotitgefteld om daar door den moed vaii den Soldaat aantcwakkeren. - De Luitenant-Kolonel Mahoïrski heeft een Paard on der het lyf döödgeifcbocea |ehad en is zelf gewond geworden; De Kolonel Hauke, Chef van den Stafen deLnitè- hant-Kol. Weisfenbcf, Aide-de-Camp van den Generaals Dabrowski,hebben zich zeer gedistingueerd, Den eer- iü ften is een Paard onder hetlyfdóodgefchotén en is aan't been gekneusd geworden. S 'S De Koll, van de Nationale Kavallerie Dabrowski .Zoon A van den Generaal, is nsast zyn Vader ftaande, de arm door een kanonkogel vermorfeld geworden. Het Vader- a lyk gevoel inoest op dat tydftip voor dat van pligt on- g 0 derdoen. He: was niet eerder dan na dat den flag geëindigd cjj S was, dat hy zich naar den ftaat Van zynen Zoon infor^ r "5 meerde. Hy zelfs verloor in het eerfte uur van het ge- s s i o vetht Zyn paard, en hy is met een kogel door het been a. gefchoten geworden. Naderhand zyn hein nog twee o 'S 5 paarden onder het lyf dood gefchoten. - B Eén gedeelte der Ptuisfen die óp de Wallen der Stad <u g gekropen waren, zogten zich aan de andere zyde van 2 S* •- den Weixel door dé vliigt weg te maken doch het ys 0^0 ta kwak zynde, oö hen te dragen, zyn zy allen ver-"2 B - dronken; Het Corps van den Generaal Dabrowski isdiisniees ter tjebltvin van de fterke pofuie van Dirfchau, van Muhlbsnck en Schoeneck. i3e Vyand is van alle kan ten in deroüte gebragt en heeft zich naar Daniria gere tireêrd. 'vX-fv O) o» 15 o ta c:> <1> 4 E ex o 1" CJ ■P f. vo - •- g •S ?•-" - 5 "2 S o c o r. c> c -^ y «J <u *- «j ex IA o 5 "3 S CS ra 'C O'S c o GJ M Cj R «j «r. Ji tx W ,4» E fel -^ a- C it te^ co I- CJ ©o _ej S <u o V5 C- T3 "'m PARYS den 24 Maart. iJsfte BULLETIN vi*B GROOTÉARMÉEi -^ W?rWf den lö IVIaart 1807. ;S - „De Armee jigt achter de Pasfarae gekant()niie.;rti5 t^ -5 De Prins van Ponte-Coi-vo te Holland ent? Biaunsberg; o, S De Mïarfchalk Soult te Liebftadt en te Mohrungen^ 5^ De Maarfchalk Ney te GueftadtJ Dé Maarfchalk Da.-^ e o i.|<H^'^-ï voust te Allenfteih Hohenfteïn en Deppen Het Hoofd- ISv^gJbooKl kwartier is te Oscerode; Het Poolsch Obrervation-Corps, gg,-,u5S'|i'^^ hetwelk door den Generaal Zayonchek gekommandeerd ^^"1^ ^[S wordt, ftaat te Neideiiburgi Het Corps van deri Maar-D J; .2*^ "-eJ fcha'lk Lefebvre voor Dantzig; Het 5de Corps aan den 5 g o."^ Omülew; Eene divifie van Beyerfche Troep8n die door s J g J den Kroonprins van Beyeren gekomihandeerd wordtj»,^ "5-^ 5e ligt té Warfchau; Het Corps van den Prins Jeróxe in «-r» Silefien Het Sfle Corps in Zweédsch PoHimeren om të öbferveren; .- Dé Vestingen van ÖrèslauScHWeidniiz en Brieg Y-^ -g worden geflegr. 1.^^ De Generaal Rspjii; een vSn de Aides-de-Ca-mp van Z. M. den Keizeris Gouverneur van Thorn. Men is bezig met te MRrienburg eo t» Didchas Brtt£g«B e?et dw W«^Xï! te werpsa. ^'K (U C br; CX 'S O T3 Q O O* GJ 't: e: 'S <- M i: C OJ 3) »J o ^-^ n (1> OJ (U 9 Ci.<i: =j i. -5 oj c -- jz -5 c 5 o o '-^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1