V No* 40* MIDDELBDRGSCKF. DINGSDAG C O k A N T, 4 D^N ai MA A RT S 11 S - r-' «ie?"! '5 >c; -r "i; -5. --. -^ i s si '^H 5 -?- -s S ga - - 5? .9 -^ -s S g g ;- g^ 5 -2 R .5 -2 5^ fiitzoffuit het Rusfiesch Hoofdkwartier was'aangëkonVen! S 3 -J -^ f R A N K R Y K. H - u Generaal der divifi^ Chef van den Genéraal-flaf des" eeruen Leser Corps der Groote Arraée, een der Com. manjanten van het Legioen van Eer, en Ridder Grooc ktBisa»! Koainglyk Beyarfcke mis yr.B den Lect^w* |fü, j; AüKAriAWS, BoeT'verkoop'IlIrs. HO N GARY E N. OFFEiSr ef BÜDEN do'n l Maart. Men fchryft van Widdin dat gedurende dsti loop,van ]jnu-ny fle Turken, in vefcheid-ne gevechten, voordeeleti op ue Rusfen behaaid henben. Sedert den zoo onverw,ich;en inval der R.u;fi(che Troe pen waren zy j^enood ss.t f;e'.v\-e»t talrv'e detarhe inentcD afiezencieii om bi.nne Armee in Poltn te ver- Rerken; zoodnt hun ueta'lai^nmerkelvlt verininderc tvas. Het is.den Kusfen not^niet gelukt de RivicrOita over Ite rreltketi. Zy, die op den oever(^es Donausverfche- iijen waren lierhaalde ma'jen overhoop geworpen •zyo- de, trokitef! zich otnftreeks Bucharest zaani. Onup- ioudelyit werdeli zy doorliet Cotps van Ciorzava i>e- ftookt. Na hgn op eenige uren afftands van dé Stad ■gefliigen te hebhen, heeft het hen gedwongen, nog verder achterii^aarts te wyken, eiizicb nógmeerzaamre Öringen. Een ander gevecht is by Zimnitzaeen Öorp aan den oever des Donfius vèurgevllen. De Rusfen zyn met verlies geflagen; zoo dat Burtsrest alsgebloukeerd Ssdaar geheel het land door'-^ Turkes bezet gehouden ■Wordt. De bezetting vau Ismsïloff heeft eenen uitval gedaan tegen een Ruffl'Ch Coips, en her rot aan Mushahib liioi, twaalf uren «erre van de Ves it^g naar den kant \an IVJüldavien gelegen, nai;ejasgd. De Rusfen, zich Ib dat Dorp vtrfchanst liebbenje, zyn er noor de Tur ten aangetast, die hen ganfcn. iyk geflagen en bun ba- _jagie, ammunitie benevens 3U0 paarden, ontwcidii.d liebben-, niet meer dan, hoüi,>«r genomen, 300 Riis- ïen zyn ontkomen; de overigei zyn op het flagveld 'gebleven. Muftapha Pai:ha van Rudfchifckheeft zeer vele fioof- den, ooren, en een aantal gevangenen Kssr Konlianiinó- ^el gezonden, DENEMARKEN. KOPPENHAGP:iM den 14 iMaart. In eèn onzer Dagblade;n leent men het navolgende: „Giscer, Jan lalen de^erkiWm de Schrpper Hare •Inoch in Elfeueur aan. Dezelve was eten /Jen van Dantzig gezeild, en bragt de tyding mededat men al daar op gezegden dag niet alieer. eene hevige ksnonnaile ^gehoord, maar ook de Franlihen op e^nen ijfitand van :a. mylen van de Stad gezien had. Eeh andere Scnipper ■M den 7den dezer van Colberg aanaekónieh; „Vanden 26 February totdenS Maart isin P.üiifen ■ionophoudeiyk om het bcEit van Braunsberg gefhedert 5 dan eens zyn de Rusfen en dan wed^r de Franfchen mess ier van die Stad geweest, ben 7 iVIaart lUken deeeist- gemelden ,waarfchynlyk wnnhoop-ndedeh betwisten post •cekunnea inhoudenBraunsberg in brand en der. brand de bet nog. Volgens de Koningsbergér Coursnt v::h •den 5, had de Generaal var/«enningfen zyn Hoofdkivar- •tier te Keilsperg. De Generaal F^e.rocq, diemet ^^X>t Frmsfen aan den regter-vlengel (iönd. had ha zvne té -Peterswalde; Generaal Dierke ftond in H.ilig--.beil. -Van den anderen kant had het Corps van den Maarlchsik r-e?r,l7"ru°"''^°'"°' '^e'^' dat desMnar F-^ rr L P°'' ^y Braunsberg. B.-,de de Rusfifche en Pruisfifche Bevelhebbers hadden blyken *vén de goedkeuring hunner IVionarchen ontvanoèn. On dertusfchen fcheen met dit alles de Rüsfifche Afmgein weerwu va„ haar voortdnngehte z.ak, öm aa. de Franfchen het hoofd te bieden zoodra deze in ernst den Veldtogt zou willen heropenen, en men gaf dus haop «p de aankomst van nieuwe veraerkingenvan welken onder anderen eene Colonne, mee den Broeder des Ke" ^ers Grootvorst Conftantyn, aan het hoofd, naarPruis- ftn op öiarsch zou Zyn; Zonderling echter is het, dat men deze verfterking, die reeds met den helft der maand February te Koningsbergen aangekondigd werdtot- nog toe nerget,s heeft zien opdagen zoo dat men mét gond aan haar geheel aanwezen meent te mogen twy. D U I t S C H L A N D. MUNCHENden ,6 Maart. Z. K. H. de Kroori* prins van Beyeren bevind Zich thans te Waifchouw, en Ueeft het commando over de twee'de ditfifie der Beyer^ Mche Armee op zich genomen, hy welke gelegenheid hy ^an dezelve de navolgende Proclamatie gericht heeft; f „Soldaten! Ik ben uw bevelhebber geworde;-,; Na Poleon deGroote heef/ my tot die hoedanigheid benoemd. \l '"u 5-!e Léger-corps uiima- «en, hetwelk onder bevel ftaat vanden Maar'rhalk Mas- Jena vermaard door zynen moed ,en ervarenheid. Ik eevoeimy met eenen nieuwen yver bezield, daar ik *'y by inyne Beyerfchen bevind, waarmede ik de ver- ge:- 2: "- -n 'S o s -C Co c^ o - -^ Jï c S- E •'«'S rj «s c- -r V, r; S 'O :ir a .i - V. r' O. z> o moeijenisfen en de gevaren »sn den Oorlog kan deelen. -^ c I De dapperheid en getrouwheid zyn ten allen tyde hei -J kenmerk der Beyerfche i<rygers geweesi; zy kenmerken -^ - u rog, engy overdekt uwe wapenen met eeiirjn nieuwen liiister. Myn hart kent gcene dietbarer plichten, dan b ^ie om voor u te zorgen. Indien gv voorwerpen van^ 3 -^ iToodzaaklvkheid mógt komen te ontbetren, zal myn £S [t eeiiiglte zorg zyn ze u ten fpoedigfte te bezorgen. Ik ei zal alle pogingen aanwenden om du doel te vervullen. .- Ik z^ai met een waar vermaak aan den Koning onzen J c 'S -S 5 mees;er voordragen,, allen., die zich ondencheiden zu!-.y Z\ c. len. Uwe liefde, Soidat-nl zal myne belooning 2ynq -^ S Warfchouw. den 4 Mr.art 1807. S (gete«erid) L\)DE\VV H, Kroonprins van nryerg»." 5>& S 2 HAa*!BURG den 17 Marfrt. De Groot-Hertoglyke J 5 I -S Bergfche^Postmee<ter alhier heeft berigtbekomen', datjg^ 5 Z K. K. M. aan den Hamburgfchen handel,..en aan dien s S i« 1 "2 van bet geheele vaste Land, een nieuw bewys willen--1 5 j 2 de geven van zyi;e goede gezindheid, beüoten heeft, 1 "f J. dat door de gemelde post de vrye eorrespondende tus-..g g^ fchen het Zuideiyk EuropsFrankryk, Hol'and en S-^ Op. Dnitsehland "an den eenen kant, en Rusland van de an- t. P^ ^- dere zyde berrteld kan worden; hebbende Z, M, 'üechts .5 de correspondentie met Engeland willen ftremmen. -ë Den 20 Maart Den 15 deze^ maakte men te Ber- lyn het volgende bekend: Èr zyn nieuwe belichten f fe^ I Uit Osterode, tot ro dezer, ingekomen. De Keizer "5^ S J bevond zich nog fteeds mét het Kcizerlyk Hoofdkwir- g o C tier aldaar. Er was niets nieuws by de groote Armee S cu voorgevallen." Z In Zweedsc'i-Po'mnieren ie daarentegen wederom eene 'S o J hevige aftie voorgevallen; deZweden, het vertrek van een iro^>t gedeelte des Leger-corps van den Msarfchaik MfKtier nasr de Groote Armee vernomen heabende, meenden dé «legenhe.d ttu'iftig-, om de Franfchen uit hunne voor Str?»ifur,d a.ingelegde veifcharGngen ie ver. dryveri, zy rukten dienvoiaends des namiddsgs ten'3 uren van den 1+ dezer mctaoooman Infanterie. 2 Es- kadror.E en 6 Ve;d!lukken uu, drong-; ma die mac-n tegen e.-nt; >-eTlclia.inng»an den linker vleugel der Di vide de. Generaals Dupas voor, en tasteden met on- ftu.muh^id die verfchanfing aan, welke nog niet van pitl'faren en van bet nodige gefchm voorzien was en Oeefits dooreere Compagnie Voltigeurs van het 58ae Rciiiment werdeai^d wierd. Muedig hield deze Com- pagn;e den aanval uit, tot eene Compagnie Volti^eurs van het 4de Regiment, en eenige Detnchementen" van onde^fche.dene Corps haar tehulp komen konden en de vyand wrerd .t^et een verlies van byna lóo man aan do- 1 den en .üett^^erflen afgeflagenterwyl aan den Franfchen g 2 kantfl.cht, 6 man tefne.uveld en 27 gekwetst zyn ge- g. Si worden, het Honfikwartier de-- Maarfchalks Mortier j!; .s raar Gr-f,*»!,), .,erie.:d. De troepenbeflemd om S> o dé nasr-de Groote Armee vert.ókken Regimenten te V, vervangen, beeinn-n agtereenvoigende by het Leger. corps des IVl;.aifctialks aan te komen Behalve te Br-<iau worde V N 'S o S 'u o 5 m' '^- o fJ g c - c» o X- aj -4 O rti T^. o. O at ra T3 cr-^^ 1 «5 -3 "•- El- CS :-- -Ki .Si ^- 3 3 -□ -5 c c E 5 «10 3 t n- ^t 5 ^O Is - -r *- .- O o, cc o QJ :t^5 - ook te Schwiednitz de "-■-5 S Vesnngwerken gefloopt; da.vënte.'en is men thans druk - bczij' niet de wirten van Glogau te vermeerderen. 1 Volgen» berichten uit Koningsbergen, door Schip-'f ^'-^ pers na..r Koppenhasen overgebragt, zouden in eersige^ ineli Stad zich by.na 30,000 zieken en gekwetilen van a i'e Ru..fifche en Pru'siifche Legers bevinden, en had men, om deielven onder dak te kunnen brengen, daar voöi verfc leide Kerken moeten inruimen. f L'ngs den zelfden weg verneemt men nog, dat de t! -1 Generaal Bennigfen van Keizer Alpx^ndar, beholve'j^ o eenejaarlykfciie vermeerdeHngvantractementvan 12,000 roebeis, ook de St. An.iréas Orde ontvan?en heefc; dat by de Pruisfifche Armee verfcheide avancempnten J - hebben plaats geh^d; dat de Generaal Kalkreuth teDant- zich verwagt wierd, o.ti het coraniando dier Stad op H i zich te nemen dpt de Overfle Klelst, die 2 dagen in het 3 t-ranfche Hoofdkwartier was geweest, den 9 MaarttenS g^< Memel teruggekomen is, waar ook de Heer van Novo. i?, 55 -o -o i_ -o o CS -.^ ;- -^ fci "v - -C C^i *- fc V, CJ -U -- .5> a. c c i- e-* S o <5 1/2 OJ) •5 5 SS a 3 o -^ g t: M - S <ii U o i ca ac ji '-^ ^- A - 5; s 'S f: i: 04 tJ> PARYS den 24 Maart. De Maarfcbalk Augerean 2 -£ is bier eergister avond aangekomen; zynè bekomen wond "--'■ 1 -i o £-30 *>- II v.«. vf. Ch

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1