K COUR A/N^Jfll No, 39' MIDDELBüRGSCim ZATURDAG DEN 28 MAFil't''"! -I 1^.1 S8' tZ' ir c U-J ^5 ft 'è.-. 5^= - Er- 5 II SS 2s s a c f Staket i7?| Familis vuü| ;en begifiiji rs, als Vei| van het L:; Penfioen vi eden by VIeunier,\\ egiigheid, -,3 van EBror.g. toos by zyjc me loopb-- krenking 2- 3S ondervc: dagea vo.' INDER- eene groo inftinkt v- I in debew' □de gelegei Igende leye: en^goedhelc gebeurd, h eae menigt e Neuhaafet ide te Elftn behoofend; ien opbtinnj zy het.ryc warM (leg! beftsmmin, eens klip; vielenby aarden, b!e ekeii van le en gezegdea I dezea (Isaq blafte sliea inne kleedt-j k door dez ichtvan vc Dier op he g van twa ld onberro lybs by zytl !n de haodei antooneoi len difc\vyl| itigen op Cabot, be rs, Lootze leze looperl d bebbendj Vlakke nail^ Caloot, en dat voor i arteTonasI ordzyda.iitf het Vlskfei el vanRac Wal. WEN. DgezindkUk, iejiniddsj^ :ne Caiin^ sgtig beïio :n gebede eiar«,2ulte iivgt by i^ :dagden J$7 zBllenJr :etnplaird« leekenareij Stadvoi- 'n, die vso iQiving e« Mecfc';". van i'O zulke icir^ '.kbaar iart [•ER. 7lkl»> K Y E ONSTANTINOPEL den 8 Fibrtiary. Het geen f in de tegen^.voordii;e on'ftï'ndii^hedon eenige op- merking verdient, is, dst iie Knitliche GeznntHeer I Atbutnoih zich nogasn boorJ van de Er.a^mitn op ói hoogte van Tenf dos bevindtvsn wawhy Oeed.i oene di plomatieke brief'ivisfeling met iien Capidgi Basfa onder houdt. RUSLAND. FETERSPURG den a February. Üe Hof-Coüwht bevat eei'e Ttfeavuerige lyst vsn 'eer canj'ipr.lyke vry Willige op ff.'ringen icKvoorrzertinf» van deti tegen woar digen Oorug welke de A.iel, de Commefie en de Ambtenaren van slle klasfen"m flrydgedsfn heb ben. De volsende Keizerlykei/><?*? aan den OpperkJ- merheer Grave Stroianow, vftdienc fn dit opziet in aanmerking te komen. „Het .s rer myner kennisfe ge komen, dsi onder de Vaderlandfche gefchenkfn die in de vergadering des Adelsalhi.'r aan hei Vadertand gedaan zyn geworden ,<ie Admiraal (Jfchakow ook de Diamanten Aigrette gegeven heeft, welken hem door den Turkfchen Sutan sefchooken is. Regt dtiende aan de edele ge-1 Vüelei;s die hem tot Je^e npcfferinü hebben bewogen, agt ik het gevoe^ilyk dut dit eerteeken ter gedai'tenis 2yner he!derd?den in de wateren der iVliadeliandfcne Zee, in zyn geflsgt beifaard mnse worden. li tege-jr derhalve, dat gy den Admiraal Ufchakow myne dank baarheid beiuiet voor de<:e opuffering, diehera toteere ftrekt, en h. m deze Aisret, ueike nu, beh;:lve zyiie krygsheldendaden,-ook van den vootbeeldijen yver voor het weizyn van het lieve Vaderland zal getuigen, weder terug te ge ven. Verblyve voor het overige' Tw toe;»pnei»en A L E X A N D E R." P O L E M, POSEN den 6 Maart. Sederi de eerfte op'igting der Poolfche Corpfen, zyn 7\ allerfnelst in aantal toe genomen. Men telt thans drie Legersdie uit de-elven beflaan. Het eeriie en aanzie-Iyk'le, is met de Groote Franfche Armee vtrëeingd, en ftsit san de oevers vsn der Beneden-Weisei. Het tweede beeft op die van de Wanha post gevet, eti heeft irodesevperktotn de on langs geftoorde pemeenfciap tu fchen Brrnd-rburr Pruisfen cd Polen te herflell^n. Het derde Corps is, onder bevel van den Vorst Poniato-t-skirasr SileG n op-weg, om aldaar de Brye^fc^e Divide 48n den Gene raaj iVlinucci, die naar des We Xilgeroepen is, tevèr vangen. DUITSCHLAND. WEENEN den 7 Maart. Brieven uit Petersburg melden het volgende. „De toebcreidfes totvoottzet- tJng van den Oorlog zyn indedaad zeer Kroot; des niet tegengaande geeftmen de hoopopernen fpoeiiieen Vre de niet op.. Men prond deze hoop op het vredelievend karakter van onzen Monsrch zoo K-el. sis op de rust- looze pogingen van het Oostenrjki Kabinet, nietslleen om de beide ftrydende Hoven te verzoenen; maarook lelfs'Engeland te bewegenom tot het emdigen der vyandeiykheden Zelfs door opoff.ringen mede te wer ken. Indedasd voegen die brieven «r by moet Oo?- lenryk meer dan eenen anderen Stsat-eraan gelegen zyn £uropa tot rust te brengenen aan hetzeh-e een deur! zaam langen vrede belovend fystema te verfchafen. Tot Vrede ,s alle boop voor handen, en men is reeds verre Jö dé grondOagen gevorderd. Frsnkryk heeft zyre ge. De.gdhe.d tot Vrede openlyk te kennen gegeven; Pniis- ftnwenscht den Vrede, enRusland, zegtmen .isfedert de laatfte gebeurtenisfen ia KoDftantinöpiliirsgElyks na* oer by gekomen, FRANKFORT A^AN DEN ODER den 9 Maart. Be ellendedie het Oorlogsvuur in Oost- en We^i-Pruis- fen veroorzaaktisonbefchryflyk. Honderde huisgezin iren, die hunne woningen veriaten en alles verloren heb- u<"^.l^r'r" 'vedelende door het olnte Land. Geluk- ngiyt hebben wy eenen zachten winter, _Den 12 Maart. Dagelyks komt er eéne menigte wagens met gewonde Soldaten t^sn den Oder velen daar van zyn echter door het ongutiftige en natte weder"ia no"rv '°^^='"J» en verfcheiden zyn onder wegge. Officierendie regtftreeks uit het Groote Hoofdkwar* ner komen, verzekeren, dat er aldaar toebereidfeleh tot ■Mttrek gemaakt worden, BERLYN den 18 Maart. Het ontwerp om naar en "^"^g^". °e Vestingen aan fn over denzelven te ontzetten ea Berlyn te heroveren auilrt""'' "=^'iedeomflandighedenver-i aodêjd, hst gro. der Frsnfcbe Arioée in Oo«.piuUfea j. V r s* -^ a os tri.. 5 H c c >- u 1-* S Ji I ^.j. -ü verzameld, zich zéWen téEylaiiBrsünsbergen Petê.-s- 5 =- walde geiljgen te h;b'jen gezien, dit voornemen no- rfie: willen opgeven. Het nn^uuriyk gevolg dezer harrf. 4 -.^ - nekkigheid is vi.or hu-i nederlaag op n<;.-'-erHa-r Vol- - 'S gens berichten, uit het lonfdkwr.n.er te O-ter'ode, v-^n f den 6 dezer, wsren dv Rusfifcne banden al wederonï-° g 5 tot aan de PasParge genaderd, de Keizer ecï-er deed ee-'- J.^ nige CorpfendieirVloeo overtrekken, en de Vysnd w-rJ - S' tirn aren verre terUj t-edrevenmn zulk eene n-^ nuk". S -^ dat hy waande, iRh«t drifcig voornuk^c-n der Frsnfc n* -^i 't - "3 Z' P -i^ o - ■■j.~ f. e O 5 L. - -5 -«! ■V S t» 5 b r,.i; *c ''t jï c j: -• v: t>J J2 Cj -S 5. c s cc il -' ■a n bet ontwerp te ziêo om óp hunne beurt Kcningsbet"-'S geo aai:tetssten naar welke Sisd hy ook in aller y( de -5 'S vlugt nam. By die vtugt is de (Isgiheid dei w-g-^n 'i die de iCavaüerie aiommeoelenime.-t, als oik Set .ebrell S aan levensmiddelen, de Rusfen wed?ro.n vao zeer ve-l "S dienst geweest. DeFramchen den Vyand no.-'maa'<me\ 1 verlies terug gejaagd te hesben zyn nacr hur.ie ftin^^plpat.'" k-n ieru4 gekeeiden ica 7 dezer wsj alles reeis -.ve n der in rust, c Geduiendehet eerde voorirukken der Rusfen enden kryg^kundi/er, t.-rugiogt des iNIaarfchalks Prins vrr, P03- ■te-Corvo hiel deregter-vleujel der Poolfche Ar.-é- -, dl? onder oen «rigaJe-Generar,!Kofinskide VeilingGrau' *'^'- dentz had ingefloten voorzigcigheidshalve die Ijltikka- S S de voor een wyl opgeheven. Met den aanvang dezer £- maand heelt zy weder eenen aanvang aenomen enw-rdt §=f- federt metyve,- voortgezet. Van de verrigi.=n des linker-'S Vleugels dier Armee, hieft men hier omftsndige berig .«"h ten ontvangen i grootendeels echter byzonJerhéde-i be-*^ vattende, die reeds van elders bekend zyn. Omtrent -g txf-^ o q. de gewitfti.fte dier verristingen de verovering vr.n g I 'c Dirlch^'U, IS ondertusfehen, by die gele^r.^nh-'id !--t -^ «-"= navolgende vernomen 't welk wel verdient beke'iid 'te worden2_ ,^ne Pruisfifche Ko!timandanthr.d2-chin di«S->Jmet 1500 mon Inf-.iterieen 4bukken nepasteerJ eu zys Voin in de Kerk en op het Kerkhof vctfoh-nst. Ni->t- i. tege.OjïDde het fearwfchen-vuur en het oranten -Ier Vocrihd drrtiigehde'Ponirctie en B.aden.Cche Troepen ------------ ,v eehter vóürwsotdi-, overmeesrerrieh hefkerkho'" en nooozaaaen de Pruisfen, die zich niet redden kon-^'-n i, ten gétaie vin Joo man de wapen :n reder te >e/^ea' -O i J In'U'.'chenw^s een ander gedeelte der verlfnigjjfe-p^.' c t j?c« peil, meteen tweede Prui.sfi^ch Ko'ps, ilechtsaojo msnlntanteneen 2 Eskadrons KavallïVie rterk datd^J S 7-^ c Stad te i-utp kwam, ran den gïng geraakt,'t welk otjk' - "1 - met - erlies van 800 m^n e^ één^ftuk kanon, nsa? 1^ ES Daiitzig werd terug gejaagi" Jl Daar de Krygs-iTperaticn oorzaak ?yn .dntZ M de Kei - •-' zerfteeds verre .an Warfchau verwy lerd h.yft', zoo worf het Corps Diplomatique, 't welK zich binnen die Stad be- vmdr, h.r«a»Vds verwacht. Men meent zelfs, dat het S n.etoDm.,g^!ykis,dnZ. M, zeive zoodra de VVin-er^i -g kwart.eren aevestigd zullen zyn, zich naar deze HoofJ o .9^ r= 3 O id ei ^- «j ei- -r M c 5 rr -i t 4> c c Cl (ïad zal het! ■'en HAM l.UR G den ij Maart. Heden zyn bier brie-1 U g I ven uit D.ntzig en KonipHsber.en aan^komen vanden 'S ->! S S J derder dezes. In iaatstgemelde Stad was eetie zeer eroo- N 2 - - te menigte ?ekwetften. Ö.er Kcppenhasen heeft men ty ''-"--= ding uit Dant.iu v.n den 7, welke melden dat d--Fra,, fchen ter dier tyd niet verre meer van die Stad^wa-en D- Pr-gi.f.lche Genera,! Rlacher isuit.ewisfeU. Den I.;yn - - - er HoüandfcheTro.p.-n in Schuerin amgekomen. "ifi-r S o* -^ hgt een gedeelte van bet derde Regiment 1 -"^ 5 Men zeg:, dst de Gtaot-Heno,^ van B=5én a', voo'. t 1 I o fprrak voor d^n Hertog-vnDBruns«>yk.Oe!s by Ke^'er"^ i "S 3 Napoleon opgetreden i», en men w reeds bem rW s -^ 5 dat het BrunsWyTHcKe-tlians -^et byzondere ve.fch - "C 15 1 ningb.jhandeld wordt Gezegde f*e toï vnn B^u-^s o^'^^l 9 wyk-Oels, etn Zoon Vdn den aan de gevotoen zy-'^r.^ - wonden onlangs overledenen Hertog van Brunswyk "is -1 t. met eene Doeh;er vaa den Groot-Hertog van QUm "^-^ gehuwd. ^--^ v-fc^öi o-^ .,.0 F R A N iC .1$ fi E i i PARYS den 21 Maart. Cfficiêele beripten VSdds- to den 25 October i. I. van onze' Ko'ov.gn iMsi» cfe France en la Recnidn Ontvangen meiden A-x die Vu!\. plantingen zich in den bloeijendlfen ftaat bevinden M-n had er eene groote proviöe van Levensmidde'.eii W- peren en Koops-aren onvangen. Het Fregat la SemUlante^ Kapitein IVTotard, h->d f de maand October drie Rykgeladene En^eliche Kuö- vaarders opgebragt, V. - 2 8 i-. o -c c wi -c C p ec w O S i-j o S o ca N --> ■—1 S3 of <u V. a o Cr" C a r: 05 1= 7 .5 C Sn er c 't - ji c C ir 12- ïci- C N- **4 f. K SI-S o c a g F g K- 'S 2; De KolonisteiT, van liefde e6 Verwondering voer en O -^ "^-^ -^ 1.^ -*■ lI over den Keizer opgetogen hadden hun verl.n^-en ,g^-^-'-'^-^^«« -^HHp^ kennen gegeven dat het Eiland /a Reunion der".-,m var. het Eiland van Napoléon zom aannemen, en zv heb. ben den Kapitein-Generaal verzocht, hunne begport.- de» Wêfiws »a den K»i«rderFranf«i3en t» kssoen teterw.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1