mf f %m* iIDDELBURGSCHE COURANT. O* 38* f D ONDERDAG SPANJE. -^^ ï8o7 DEN 26 M A A R T t^ 5 I -"5 S S t ^5? c - i 1 P-Mi fc -^ c z i»=H 2 s; 3 a Sa t - PÖ 3 §-0>S 2 -•^<c •5 ct>(3et> men d^ sndfche I k even rzekcrt, yke De. ijtSdea Dingen, otentia- Saden. Lid van overle? rfle Lui- •Adjoin; en vsa :rkzaani ;e ScbcH :happea ■Joüand, waarvan der Zee* 15 April palingen üefeitU irby oa- ïrs enz, j ke Pas, n Schui' !ven,ea aa hun- opvaart audsren ordtaan toopei, 5 de vol. ren con* Monte- aeerzul* den ge- laarjvaa gertcld olk voor van d». rjf dea e betig* an Hon- Dau £C0« g op dfr Troepea ien Gvet» .gehaW, lisuws, 43 cent. gsn gear. van voof «Freg£t« oot, hi(t Loot2«a löopen» bebbends liike Daar loot, ea datvotjr» ToBne» lzyde,«3flf t Vlakke JiNT. ADRID èw J^ Maalt. Men heeft alhier, op last van 7.. H. den Prins dela Paix Groot-Admiraal b Generslijfimusvan de Laod-en Zeemagt, hei voigen- f doen afkondigen Sints bet oogenblik dat Engeland het fnood beftaan (MJ ten uitvoer gebragt, om de Fregatten der Konink- &e Marine te onderfcheppen en dus de goede trouw, {|ar door in tyd van Vrede de eigendommen vanbyzon- fe perfoneoeo het regt der Volken ais veilig befchouwd rden, te verbreken, moestZyne Majefteit zich befchoo- ren als io ilaac van QorlogBietdieiVIogeDdhciiice 2yo;« 7ne Msjefleit oordeelde nogtansdat het met Hare loninklyte waardigheidoverëenkwaio geen Óorlogs-ma- jifest uitugeven, voor en al eer het bewezen was,dat (et geweid da t men omtrent zyn Zeewezen gepleegd had loor het Eriifche Gouvernement gewettigd en goedge- ieurd was* „Zoodra zulk» gebleken was» gafZyne Majefteitaan Be Onderdanen te kennen, dat het Oorlog tusfchen Ipsnje en Engeiaod was, zonder evenwel aanteduiden loe verre men de reprefaille moest uitftrekken, die men op een Vyand te nemen had, die opzulkeenefchande- lyke wyze de geheiligde regten van eigendom en het regt der Volken gefchonden had. In dusdanig eene gefteld- beid waren ni^iuurlyk alle transictien en handel verbo den, en het gevoel van eer is alleen genoegzaam om aj-, Ie betrekkingen met dusdanig een Vyand tedoenophou. léta, siie dusdanige betrekkingen, zelfs dezydelingfche, uden ai te ontéereod ^yn om doof de winzticht,die srtoe zou kuuiien aanzetten ftaande gehouden te wor- n! Zyne Majeiteit, hoe zeer overtuigd van h«t gevoel an eer en trouw waarmede hare Onderdanen bezield zyn, nogtans van oordeel, om alle onkunde die men des- egcns zou kannen voorwenden wegtenemen en hare teniien dnidelykopentelcgpen te verklaren, datalles Engelfcbeeigendom ij, onverfcbillig onder wat Vlag fs neutraal) hetzelve gevoerd wordtmoet genomen Kvy ien. Zoo dezelve voor bet een of ander Spaansch F i van handel bei>emd is. Tevens worden verbeurd laard, alle Goederen die naar de Engelfche Havens 'md zyn, al worden dezelve door neutrale Schepen lerd. Eindelyk wil Zyne Majefteit door dit Decreet .ennen geven, dst zy volkomen inlïemt mee dat, het ikZ. IW. de Keizer der Franfchen, gegrond op bet van wedervergelding en ter handhaving der eer van I ie Kroon, op den ai November i8cÉ gemeend beeft "m& moeten nemen. I „De Opperhoofden der onderfcheidene Provintien, bepartementen en Havens van dit Ryk zyn met den «itvoet v«n dit bevel gelast. En door hun hetzelve »it naam van Zyne Majefteit openieleggenreken ik »p hunnen yver en ttodW om het zelve ten uitvoer te krengen. „Aranjoei den 19 February 1807." POLEN. h POSEN den 57 Fibruarj. Van f^arjehiu wofdt «emelddat de Generaal SuwarowPrins Italinskydie i^ de atïtie van Ostrolenkawaar in de Generaal Esfen Se neerlaag gehad heeftgewond wierdaan zyne be- «omene wonden is overleden. De Generaal Budbergis ^ede in dien Qag omgekomen. Het ganfche Corps van olkensky is vernield geworden. Volgens rapporren an reizigers die van Bialyftock gekomen zyn en die iet flagveld zyn overgetrokkenleverde hetzelve het keligaefchouwtooneel op. DeFranfchen hebben 1000 yken der Ruifen doen begraven en meer dan 3400 ewonden gevonden in de Dorpen die devyandelyke Ar- aée by hare retraite, ii doorgetrokken. DUITSCHLAND. BERLYN den J) Maart (overFrankryk) Men zegt, ''At de Rusfen aan den Keizer der Franfchen eene Wa- ■penfchorfing hebben gevraagd doch dat dezelveals :|firydig met de belangen van de Armee was van de hand aewezen. Dit is ongetwyffeld het geen aanleiding ge geven heeft tot degernchten die geloopen hebben, dat *r onderhandelingen tusfchen twee Mogendheden geo. ^end waren. 1^ RASTADT den 12 A/Jjar/. Men verzekert, dat de }|tond, waarop het nieuwe Fort van Kehl ftaat aange- gd te worden door ons Hof aan het Fransch Gou- ^eraement is afgefiaan, en dat dienvolgens de Rhyn- *rng in 't vervolg alleen voor Franfche rekening zal Bderhouden worden. Volgens het nieuwe pian ftaat ehl eene kleine Vesting te wotden, die volgens dere- fels der kunit zal verfterkt worden. Een aantal werk- ^eden zyn tot heden toe bezig geweest met het maken 'eger coattefcharpdie thans leeiii aieet Yerrege?«rd«d cï C I- 5 o o 'S «j E fc C U 5* 'S Q S i 'S N is. Eene groote fflenigte üeen van slietlei foort heeft f g S men te Kehl byeen gebragt, om voor de Werken die J 1 f' 5 c -i ÏF-, C c -^ 1 - O oi 5? c O S 11 -J <i - tn ....-: go co, k! -g 5 ^J o -. b: ;i, ftj o A '5 -i s; 'S f. X. 1) N^ Z 2 C <u j; «i "o -^ ie e '-^ o o S 5 V S -£ "5 V fr -V - i: i. aj -5 ►J t V- ïi C G S O d* i-s f- ^1 w o -^ 5 W c c 5 5 g -c E aangelegd moeten wordengebruikt te wotden. Men zegt, dat het Fort uit eeu groot vierkant zal beftaan j - met vier Bastions bezet. In het midden v^n hetzelve s-T c v zullen er cafernen voor de Soldaten en Officieren van q x het Garnizoen gemaakt worden. De Werken zi Men els'! zeer fterk gemaakt worden enzearüitgeftrekt z;n, Zoo-^ -^ 2 dra het voornaame Port zai voltooid zyn, zol men o "1 g met de Buitenwerken beginnen. Men beeft reeds langs S den Rhyn en de KiiKzig Wetkeb awgelegd om het Forta, I'' tegen overüroomingea te deVken. j; 'J FRANKFORT den is Maart, (over Franltryk)%-%,'z Men zegt, dat de PruisGfche Luitenant van Schilt, vnn -^ het Regiment Dragonders van de Koningin, die den Ge-1 5 neraal Viftor in Pomraeren heeft opgelijjdkrygsgevan- pS gen is gemaakt, en te Berlyn is opgebragt. t- Men verzekert, dat de Serviërs by hunne sankorost^ te Schabatz, noch krygs-noch mondbehoefteii in die 5 ei Vesting gevonden hebben. De Turken hadden alles weg -' gevoerd. Men heefteen dertigtal Turken, die men wist l^^ r^^Ë. dat met de Serviërs gemeeofebap gehouden hadden op de - groote Markt djer Stad dood gevonden; vyf en zesiig J S 1= -- anderejdie hetzelve lot te wachten haddenhebben H 7o S I J zieh weten te verbergen. Z - g - Den 14 Maart. De Weener brieven geven hoop,w -IJ-S llc'-^ï dat de mediatie van het liuf van Oostenryk door de S - J^5 c Oorlogende Mogendheden zal Worden aangenomen. Wat g"^ - ■-"*= gevolg dezelve ook hebben moge, zoo ismen ihsns ten volle verzekert, dat Oostenryk va; heeft bare neutraliteit te zullen behouden Hetbeftuur heeft aan Engeland en Rusland de kra^tigfte verklarin gen laten doen, wegens het gedrag hunner Zeevoogden in de Middelandfche Zee en de Adriatifche Golf, die ------ by aanhoudenheid den Koophandel van Triest en det andeie Zeeplaatfen der Oostenrykfche Monarchie blyven ontrusten. FRANKRY K. MENTZ den 14 Maart. Z. E. de Maarfchalk Kei- ------- lerman, heeft den 8 dezer de twee Legioenen Nntiona- !e Gardes van de Departementen die de 5 ea a5 Militai. re diviflen uitmaken, derevuedoen pasferen. Hywas *^o «w ten boogften voldaan over de goede houding dier Troe- - a •g o o a a 3 to Ci o»- •3 o o O c E ft - -O b; - n ■"- ten volle verzekert, dat Oostenryk vasteiyk befloiec 5 3 ,2 1* ö,- .ii t>£ c o fit o c fe 5 V o jf 'S - .2 c o -s* pen, en betoonde des wegens zyn genoegen aan dênGe-J^ 1 h^ neraal Schaal, die dezelve kommandeert, en aan de Of. ^c'S' ^K ficieren die by denZelven dienst doen. - - Uit Sikken van dato den 18 February werdt gemeld, "s-^ti^H^^I dat twee dagen na het innemen van Sehweidniu, de -5 Wnrtenburgfche Troepen, die die Stad belegerd had denzich wederom op marscb hebben begeven. De S 1 Z Vestingen van Giatz en Siberberg zyn den ao gefom- Oo^o-^c-tb meerd geworden, en die van Neisfe is ingefloten. De 'S. g eerfte parallel is van den regter oever van de rivier de g o j,? 'S Neisfe getrokken, op den afrtand van omtrent 120roe-c I I den van de glacis; de donkerheid van den nacht en eene S, ei z êi J c -3 valfche attacque tegen het F»ri van Pruisfendoor den t: 5 -S - Kolonel Neüoronn aan den regter Oever .van de Neisfe^ 5 d -^ gedaan hebbend-ze operatie begnnftigd. DeVyandont .5 5 .3 S g dektenietdanmet hetaartbreken van dendaghet Volk dat-lt^ -^ Z. daar aan werkzaam washy deed daarop het gefehut S.5s|<"*e op hen fpelen doch zy waren reeds gedekt, en debe-"| >t '^PJ legeraars aebben flegts Weinige manfchsppen verloren. S I c 1 Men verwacht in SileCeneetiecolOnnePoolfcheTroe-'^. <>>gS>olö pen, die door den Vorst Jofepb Poniatowski worden^ E-F "^-ë g -a =5 -----7.y zuilen zien met deBeyerfche enWur--? °-^ S d .xüSgg!^-; oe O.-5 a U 4) a 2 S 2 j3 4; •o es .Si - S "i aangevoerd tenbergfche Troepen vereenigen, om de Vesiingen die o X -^ v - - -. door de Pruisfen in die Provitie nog bezet zyn, tever- -«5 g g^^ "?'-J^*-i''*';f'] meesteren t S I - T PARYS den 18 Maart. Zyne Majefteit de Relief «l.-^t^W^^I?!»-» «n Koning, onderrigt zynde dat ef een Kind was, het-gj S S P*^ Z, 1 "2^a,-«^ welk regtftreeks van den grooteo Corneille afftamde, enS'st'^olJaS-'S-S-S dat het met zyne Zuster ten laste zyner Tint* was, «j -^ 2*5-5 g Een Fransch Officier fchfyftaan zynen Vsderhet vol B o - -^ gende: Wy hebben er veel by gewonnen door Polen -^ 2 te verlatenen in Oost-Pruisfen te trekken. Dit Irat-r: S; fte verdient in allen opzigte de voorkeur. De D->rpen 5 S O» -r- o— -- ----------------"- i^-.f-ii. 5 J «j K Tj zyn welgebouwd en de huizen zyn zindelyk «o gemak- 2 S -S o kelyk. Wy vinden bier de Daitfche gewoonte-^s en -" .r u OJ ipraait weder, en vele Inwoonders, voor wietopvoe- JC J= .y 3 B iJ ---- ------------------- ,^f,voe- S ^.^M tTc'f-'**~3^ ding men meer zorg heeft gedragenfpreken vry goed 1 g a Fransch. De Rusfen hebben, even ais *y,hur.ReKantotï- »-1—*' f^ nemenren betrokken. Men fpreekt van onderhandelingen van WapenOilfland j maaraen »e«t niets zeksis ten de«B opzigte fcc," --^Ja

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1