I Middelèürgsch op ^e. V., i™:,rs rs i-« No; 37. Sl« H g.n óLS 'i 'S;"'.""""''""s i "- iiLrtrMriiiiy DINGSDAG u f/j^rf ^W^ 8^^^^'^ V'oot voor de Hoofdflad des OttomanifchenRyksVerrchynen,eniiaar vermeten zon, byaldien deGroote Fleemiet terftond be- floot tot het vernieuwen der oude traktaten met Rus- Zt r.r"'f r^" dooxeenefneli: ft«d, enhetblykt, dat de toebereidfeleojotdit zyn ver- tul °T''"; ^^"^^wysdeOttomanirrheB ve ^;^l'"'/''i^i>^'^rde nog niet wiste" of del i«enHosp.:dr;:^:feS^y^-;-;;f--derj. •frinden gehouden hee?^ Z W 7V"sH-^ P^y? gefteld. Jfen, t-wflkiobunaeoogen de voornaroe tolk D£N 24 M A A R T P efect r «r"'"''. '^"'^''P"'"^ ^"^^d -°lbragt De S enTet r"''"'^'^"/"''""^'"^''"g^''^«'''«Land S den' Na H. P V ""'^- S ri "5 tó Sb 5 g 16 f '-^ 5 -So "SS'S s c i 2 5 -~ s "cl So o ce! ?2 •Sa L sI s co P s ommaiitjani eadiniefuaf 5 dato 2dé "idert langj ;n van iViid. en dff ver" icciitlieéft n he:Gu:,r. oogciiblik j - D.thy. 1 hoef: ge, 2 Wopenea veriigieiu aam zyndè r PreGdent e Inv.'oo::. batulj;h;i; ïchte dank bbenïoó vervullen ins^elyks keren, dat rits desV\öï ligiflg vsti zyae iVii- :"k- if.;':; t voor da KT U k k Y E N. ONSTANTINOPEL den 10 February. De Oor- iog tusfchen Turkyen en GroocBritianniënis ver- •?^1l H^V^^dePorte, dJetot dUbenuir gekomen is twelk waarfchynlyk, evenals de Oorlogs-verklarir.g tegen Rusland, de geheime ontwerpen raec wier uit voering de Vyanden van ons Ryk zich nog bezig hiel een, te leur fielt. Zie bier, op welke wyzeberigtge- «even wordt van de oniftandigheden, die deze gebeurte- Sis onmiddelyk zyn Voorafgegaan: r.r'/"y gelykmen weet, het Enèêlsch Admlraaitchip Vanopus deze Hoordflad verlaten en deRusOfchen Am- basfadeur Graaf ItalinSkitot büiteii de Dardanellen geleid had, zond, op den dezer maand February, de Kommandant van een Engelsch Fregat va„ gdftukken f geen de tngtenogmaals binnen geZeild was, een Ex- presfe nrar Konftantinopel, om den iJivan re verklaren ieve.^af ^"'"''^''en Minister bevel gaf om, met alle de lieden zyner Natie, Kon- rot het houden van eerte groote Raads-vergaderin-', ih S nSh:"*'^':, deAfmiraaïuu;: Zl^c ""'"'^"^'l^' toen zich oogenbiikkelyk mees ter maken zou van den Bri.fchen Ambasf.deur, en van de in Turkyen aanwezige Engelfchen Onderdanen waar fthynlyk ten einde daar door eene waarborg e e',!'n ST67'Tl'°f'' ^oo:deeléu, welken de Engd! vrïendrlr. zy ohderdenfchyn van Helr Arïn.^'""'\''"'°' ""g^^" willen trekken. Dè VborzitÏÏ 'f'"' "^"^■«'•'^hynt. dezen ui.il.g ZT^kZ '7 «?^^gewee.uisalle 2yne Goederen mede te «emen. Het Gouvernement heeft wel een aantafTattaarfcheret^boden aan d B^-el' hebbers der onderfcbeidene Forten langs de Dardanellen Sf °aS cT doortogt voor den En el fthen Ambasfadeurs tentriten V dochdeze was reeds ifng »sn boord van hel Fregat, en ftev.endedoördeZee.eng! ft naar buiten, ten overvloede nog delist gebruikende «n de Forten met ,7 kanonfchotèn naar"gewoonte l' Ambasfadeur op hetFregatnf^tVemoedded vr'eedzatm beantwoord hebfeeni 4. f=»;_. vreeazaam 'By den Oorlog, dien slzoö betGifóftidnisci, R vt gen Ruslatfd en deszelfs RnnH„» ""oraanisch Ryk te- »,i ueszeus Bondgenoot, te Water en te r ard zal moeten ynpr^n j* "vv.i uu icL-ana Sen. IMèn' vemee'^j'" t^/P^^roenlyk te wree «ch vo.rgSto;der'bW'v":''^^ BERN detl 5 il/^«^: 'o5 ^L.^ .5 men nog op fommise bin^rr. ^f'P^e'^-ebest, alwaar Jyker is.danelders, kefteenvoorbeSl 7' ''*^"'''- opgeleverd, het' welk tSa Onzen vit ?"v''P'"''" mogelyk had beiiooren te zvn Zie h' :"J^'°P' «iet dit treurig voorval 200 .uh'. iv detJeelen f N.euwspapiere„ Bet me. flellen: dweepzucht ïs 7"'*=''^'^eid, zich gerust hangers en flSffer, overal aan een'chtSeidhïeff;, on?r "^"""^'^.^^'""f "-^ °- fectpini,»,r> n ""°"'^ngs> eene nieuwe Geloofs- onbekend ^en^oï hef ^""^«^en oorfprong'niet aJ wal''^l"'" «'«^"'y^^" «ene verklaringen hLf,^'" "'g^-'"°"- ongelukkge?' n ve,^""'"^°'''^'^''"' her eind de'r w;r d Jbv T ^^^"''"'S^™-'^t,dat zalig te worden dan\ T" "«^^f zien Heiligen' Gett te geï m^" '^- ▼eertien jaren 'Mvelfin Mei.jevan 4" *-. o T3 B g &4 oj et dier wonderdadige ingevingen fchvht. 2y is betdie t vefzï nt' f g^'">-z-en. De eer-11 boud/n T.1\^/" il" Sectarisfen zyn zeer geheim ge.|-S ter onH.r van het Dorp ech- S ye^nToudln 'k zJt'alryk- 1 Se "1 H ^'chin hun midden,en.'S "S Sen en V T"'^ dwangmiddel dan ver;a-2 E raad Jrr^'"' elkandetedoengaan.,^ d enV'ri°!" JI°"> .^y ^intwoordda. dat n,en/no..;^ 3 '«"denPrl.,^ getale binnen hét huis V») den Prefect dringen moest, en hem verre WBff of d/eUn rrL V'"^^'^"" doenfidderen,S- bende ^in het Meisje, werd door die^4. r \7'?'J'S^" S^y^^^d, doetbemovrerhaarheenval-^ voèsttn'hooo'Tl"'''''^"^"-"''"^'^--' dryftzyden^ ren en a,Z'« "-"""g^aan om hem te v^rfmo-- E 4 S c - Q W S S S =i "-; <u n 3 :i" t= E =i o •- O 'd o p o -^ o •-* - .0 w J: ^-| Cl« =1 o (ii -- Tz, l—l j -o 2 T3 _4 O '-- •-: ff n o >- o -r: -^ cj tS ti* u 1. 3 I "*^- o -o o 't:» 5 'S 5J KJ -a tl t;- 1-1 S gei -c -p P w u a> c 01 O IJ ÏS T3 T3 r^i S - - f-^ O O O ?~i N a O B a> ra -^ -J o i. o c r„t 2 M t •- c t- ir t. -o i _<-> n <y r- 'S C 1» C ÏJ C 4> O-, J; <2 ■:r r-^ Ci U J3 Cj o o" i-.- zog fe- r:) o =j: i- •- o c 5 GJ 00 té hefiK^n V j ^yz^ 'er dood gebrag ge S'of H /^tS°P lykdeblykenvanee. I he zLen van S "et zingen van lofgangen aan den Heere. Het Gouver ^=1 nement ondertusfchen heeft hunne h'!^ «etGouver- - 5 p. dien4pi.,i7 kofi,u i nunne daad niet zoo ver-■-. o aieniteiylt befchouwdals zvzelvfn j >a"*w deelnemers zyn gévanHvk nat r' voornaamfteQ Q fchuuw wpiifrjfr^'* ^^f" gevoerd. Deaf.P^c:*™^ is zoo C dat '""'^"'^^'S^'"^^" verwekt heeft, Beloof w2;'rtp;. ZT -« "der! vrouw, dlrzt'^.n£ oteVVefSal'le'r hebbe. welke echferdfj-l-el'"' "^^'"y g^bragt züch^," woestneid, bygeloot en dweep. WEE.NEN den7 Af^iar, T.^ - Fs fté gebeurtenisi-en ft> Tu^r^en meir^i'^i'a''' mers onzer Hof-Courant, dat dé twee"'!/"^'*'J^^'"- den dood van Paswan-Óglu nw7r^ K^' f gezag dongen zich verfhan e' '''u^P^"' S J.nitfaren Officier tot Öouvern'eur verkorf hlS'^'T'l S Giurgewo zich met hardnekkihPHT ^"'^'"2 bleef verdedigen; dat de Sn K^nf/^^^VS I gepnsfeerd waren, en zeifs aan den Inker oei d^ T^ vier wederom eene /eer heet,. J" ""Ker-oever dier Ri. os 4000 turken en ze^E k o TK T'^"" ÏX h.^d, waarin de Rusfen zich welop het sL,f?^'- haaft en e^,ij» -t-.i °P°" *'3gveld gehand. S.-= 3 0. 2 S 5 J rf-^'S ts. "^.V r: Of w, CJ c '- to r- Ci ^J fe^ ?f Sa- cd'--—' -T Cl ■?-« t O 05 O SU ■■'1 ca T^ •S Q .2 E O s SU - e 3 o 13 Modavien en Wialachu,n o"ci rvusicii o •a o o o t, -=* t: o ti, -^ 5 W ty <u ei t- ir bij <l> XI Cm a 4i O - «i B S o - o .5 '5 cj rr w -c o P MUIVCHEN deni.M»<.r^. „Mede. zyö dekleino-l^^ t S - d.en en kostbaarheden, welke hw w» iJ "^«'emo-- g - -MaH.t onzen Ko^iS^SZZ t -^1^ I c - 5 5 'S - SU 5 n fcD- o -a c a *- r OJ S 2 3 -o i; ■n BH o»^ - o <u t:; t3 o o 43 ir. o ai bO I TI O 5 Xi it 5 1. Ir- h- !T S .c -o rt". "O p jj c cc 5 s -T - o 'S •ie-2 ca B o .4= .il k3 O -Gi>^. ren H- u ''"elven gezien hebben, yer^eke ^2 ren dat het meesterdukken van kunst zvn n l deren munt byzonder uit de Krn. u Onder an- s "ccii Van eene onfchatbare waarde i«. %ïof fci. o de Schepter en de ttyks-ADoel fJet Zwaardg^ ii»n Ier]. Lj "«bi, 70 i 8o ooo - - K Vi •- C3 u, 4t *2 a> S o* S "O 5 -n •S fc C; -b tl o^ ■^c C V- n g c --, -^ 1 - o -o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1