11 Dii C uk A NT. MIDDELBÜ^GSCHE O ONDERDAG DEN ip M A A R s f s |;t9Ö,^4 TALI t--0 ^lTr\" r"' "P ^y g"^"««o heb', «n dat hy geene gelegenheid zal !a,en voorby^aan om ^5 T t E s I fen'zS, n?rT T"^''''^' datèenedivifie,derllus.^=^aë ri ren ziCh naar Br unsberg aan het hoofd vap onze kan-^?^ - i f: t« tonnementen begeven hadgaf b.veldat men dezelt ^"dté raoen aantasten. De Prins van Ponte-Corvo et, G.ner..l Ouponrzynde een Officier van grooïv! dienden met die r-xoediiie. j .5 i -O' ir «-o g--^ .g S s 2r .5; Kn Lord ^ein'-el, Jn^" p"^'"'"'^^'"'' die met de grond. o g g c IVr February. De moorj die men X^ omtrent de Frnnrcht.'ni;('plee!?d heeii, diebyhun- tie terugkorast uit Egypien in 1799 ong> Inljkig op de II Kusten van Cnlabrien (jedreven wierden, is (zoo sis reeds bekend is) deii s3 January II. gewroken gewor- •p iJén door het doodvonnis, dat de huiten^ewonb Regt- tank tegen de drie GebroeJers AbacaiharcD en Eraerie Cervafio geftreken heeft. Thans kan men nog öeswe gens de volgende wetenswaardtgè byzoodethedèn op- 1^ In de maand Jany 1).; iöèn èe Èngél'fche ^^ertJe- lingen en die van het voormalig Hbfvaii Napels aan ver- !;J fchfidene hoeken van het Ryk het vuur van oproeraan- I fclaasden, was de commanderende Generaal van de Pro- i Vintie van Saleriie genoodzaakt, om tegen de muiters ötitetrekken. Zoo dra hy irt tie Öemeenie van Monte fano aankwam, gaf men hem de Gebroeders Abateraar- <'o, al» de voornaartirte belhamel» op, en by gelastte ^•t men ie «OU arresteren. Hy was verwonderd, by het onderzoek hunner pa pieren, paspoorten by hen te vinden, die men te A lexandriê aan Franfchen die naar hun Vaderlap,, r^rug leerden, had afgegeven; brieven, die door Militairen >an de Armee van het Oosten aan hunne Familien ge- fchteven a aren; en eindelyk verfcheidene zaken die «an Franfchen, die uit Egypten kwamen, badden'toe- behoord. i -. i Uit dit een en ander maakte meti'01$,'dat de Gcbroe- dfet» Abatemsrco de huurling?ii wel konden zyn die het voormaliae Hof van Napels in dienst bad om 'zyne *oede te vcrzadiaen door eenige Freiifche Militairen om hals te doen brengen. I Dit vermoeden werd wèidra bewaarheidtóén men I Ju de Archiveti Van lie Reg-bank van Salerneontdekte W dat de Gebroeders Abatemsrco en Emer.c Gervafio, na' dat zy den Prcfioent van de Munic>aliteit v?n Sal'rne Vermoord hadaen. Van het Hi;f van N-psls gratie kre- gên, alleen daai-om. om dat zy bewezen.' dat zy vér- ^fcheidene Militairen Pt'andereFranfchegeémp'oj'eerdc-ns id 1799 vermoord hadden, daar die bngelukkigen des lyds genoegzaam allen blin I of verminkt uit Eg-Vipten - terug kwamen, en door het -uwe vvtér eené i^eiligéab kerplaatsby Calabrifcn lezofcnten. Dit ftuk wordt nóg hede,, onder de Archiven van de Regtbank van Salerno bewaard. Deze t)ngelukkige menfchen hadden een koffT met papieren by zich: hunne heulen maakten er zich mee» ter van; en gelastten één hunner, Vincent Uuria ge- leeten, dezelven aad'den Koning F.rdinsud, die zich ïoen te Paleritio bevond, te t)rengen. Hy nam de hul de, die de moordenaars hem kwamen dm n, met vrcug- dfe aan, en hy gelastte zynen eerrfen \^inister nun zy ne dankbaarheid eh genoegen te kennen te geven De fcrlef van die Minister, den Prins vrn Casteleic la waar van men het origeneelbyaemodrdenrarsgevonden'heeft len die onder de Procet-ftukkeu behoordis van den vol' ^fenden inhoud' i,, r Palermo den Mei 1700.' My. Heer! Z M. fiet k.ffer.Je en de brieven dfcgy ?lrX M?° ''^''^„"^"handigd. en die men aan de Franfche IVlil.ta.ren d.e te Montefimo vermoord zyn, Dtnomen heeft, ontvangen hebbende, heeft my gelast 1, als mede zyne getrouwe Onderdanen va, Motcf.no. e bedanken voor den yver en de verknochtheid aan lyne perfooft en voor n gehouden gedrag. Daarenbo- |«wen brief gemeld ftaan, te verzekeren dat hy nimmer «00 al» gy verdient, uwe trouw en de dienrten die gy Jken bewezen hebt, te beloonen. -4 mIIc blyf met achting. (get.) De Prins CASTELCICALA.*» .1.. t jj ifJittiS-V «DL,*-. Cd o tcO p 5, W 2 c -- S S .s ^S cJ 3 «4 - »-uiEN tetSL^'J^^r" ^'^'""n Z. kêiz. H. Prin3„-ö J N." r "'«"■^«bevelen afgegevenom het beleg van Ne.sf en Kufel ,e verhaasten. Ten dien einde heeft S Ch.dM «^""'^Arollerie-trein daar heen gezonden de 5 2 C uadel vanGraudentz is mede tea naau wlfen geblokkeerd U gerucht ve-fpreuk zich, dat de Vesting van Sidelberg -ê 2 2ÖU gevraagd hebben om te kapituleren. g De wallen dezer Stad moeten ten eenemaalgertegtwor. ^t t den, en deze Stad zal niet meer tot kt getal der Ves- tingen dez.rPrqvmttebehooren: eenaantal Werkliedenr> -S y.1 reeds hier aan bezig.Men isook op middelen bel Ze J I dacht om onze Voorbeden weder optebouwen diede-^ >,-W PruisOfche Kommapdant by den aanvang van het beleg-, "g had doen verbranden. ?i - .'- 1 T C H L A N D cd^^ - i AUGSBURG den 5 Maart, (over Frankryk) De -' 5 naven van Trie,, is piet in (laat van blokkade gefteld 'S f fchoon deEngelfche.Minister aan het Weener-HoYm.en- ae. dat de order» daar toe door zyn Hof waren afgege- Q 7 -S ven en dat hy er zelf, dep Minister der Buitenlandfche 1 C S ^HKen, den Graaf yanStadion kennis van gegeven had. éc l Ue tngelfche Conful te Triest, heeft flechts aldaar een Si,"^ order doen afkondigen, die de in de Adriatifche Golf commanderende Engelfche OfScier hem had toegezon-Ü den, houdende, dat hy van Zyné Groot-Brittaniibhe JVlajedeit d.volmagt bekomen had. om alle de Havens van aalien te blokkeren. De Engelfche Conful voegde uiondeimg daar bydal deze maatregel zich niet uitflrek- ke tot andere Haven»dié plet tot italieu behooren -, P R A N K R Y K. het VERVOLG van het óafte BULLETIN waarvan wy in ons laaiOe No. hebben melding gemaakt 1 „,2. M. de Keizer heeft de 16 Vaandels, op de Rus. renin de (lag van Eylau veroverd, naarp^rys oogezon- tri-eT^'' ^y" "-rThorn ver. èefmolten en dat er een metalen Standbeeld van den Ce- neraal Hautpoult vart gegoten moet wordeti. De Arfflée !,gt in zyne kSntOnnemeiiten achter de Pas- e f.r.e «econcertreerd, (leunende met hare linkervleugel i^l^~-ï^l'i? tegen Manenwèrder aan het Eiland van Noeat en a,n S '7 f c "S Elbing levereAd^ üie Landen middelep-op^lX be.Z lf| - .- 5 Den 26 's namiddags ten 4 uur verfcfieen de Gene-1 C R f - r.l Dupontvoor Braunsberg, viel op de Vyandelyke"'c -:: DtVlfie. die 10 nn,. m,., a„.i. I_ uucijKc .-•?■ o c öJ -■'. C 'Il o T3 "^5 o K •- - ii s ~i o -a «>o - "O o i; "O. 3 R r. i-y 't tr «2 iO c 2 fi. .0 es ,- N c "Z B IX =1 a b! o: n> w O-, f"" Wc :j t - H V 2 a C er;. o ex: .5f 1, -o j- -,! 1. w r- ei -g =1 o i« CS f-1 M- 11- c Si .ie ei. C c; "••-•J F,'t' i' «- 3» j; E -ó 1» - o ri -c u e 5 o •=--'^5:: ---------^'B, vici up ae vyandelyke S-~ .S '~- die .0,000 man (lerk was, met geveld geweer :S -^ 1 S ^,=H l i '^"«^'«e uit de H J a o- S K f»*, if.' r t overtrekkenveroverde g - 6 ftukken gefchut en Vaatidelsen maakte aooo map S i I - 4l krygsnevangen. "5 5 c bre'i:,?.? "7''', Öelairtrok den 25, methetaanJ 2 I S breken van den dag, vap den kant van Gufladt naar het J ^dZ^n rcTn'' hyberigtbekomen had.H M eene Rusfifche Colonnedesnachtswasaangekomen; - hywierp dezelve overhoop, maakte Hen Generaal Baron'S - 7w o ''""'"^'•veaanvoerde, zyneriStaf, verfchei-:2=| ïo"»'^ ^o dene Kolonels en 400 man krygsgevangen. Deze Bri- g - D® gade beöond uit 10 «ataillons; doch zy hadden zoo zeer geleden, dat er van dezelvèn tiiet meer dan Jöooftano- S "2 3 - veng waren k. er ai Cl a "^J N w .- e: s 5; .ir o tl C5 N ^3 .E t! a O) .S tl. M Ti Ci Qt 0-. f-» T3 ÖC"^ J* S 'KO öb- =W i - - ca f^ T Dagbladen heeft eene aanfpmk u J',""'"""" P"'«nient gedaan, gemeld IZ! «"der anderen deze merkwaardige l'tru "^y 'y" Sic'lien, en zul- SnaÏI r^"'"- bezittingen v.n den Konitig ^fcz ven h?;'""' hidden-wel rnogenlyden dath? ^vJ^dln n„,f dit is zeker,-dat ÏSt«, tehS blyven voortzetten om zyne Z. M. de Reizèr, om aan den Öeneraal Savarv zvp 11 2^ S?l I J 1? l -' - =noegenwegensdeHflagvanOstrolepkatekennentege- S '2?^^'SM-^ ;n heeft hem met het Groote Kruis van h^r I 1- o -ë S genoegen wegens den flag van Ostrolepkatekennen te ge- - O-. «-^ P S ven heeft hem met het Groote Kruis vap het Legioen van S - - u !r -^ - a p a Eer befchonken en hem by zynPerfoon terug /eroepen i""^ "M ^^-''^ B lie d zynrfe, heeft de Ke.rer het komm.ndement over ?^C|^5»ö-£a< -X_^ het 5de Corp, a.-n den Manrfchalk Masfena öngedrijen "S - H 5 .- De Maarfchalk Au.éreaudie, toen de^flag -f^^ §- S g J g S ^- I - iyks het gebulder van het gefchut gehoord of hy liet g H ^S S: g H h^*'ho^^':!^:^^^"' - wooginvo,i;ga,o/na:;ii j>;f ^i H I het hoofd van zyn Corps. Hy heeft zich alt°,d iVhêl - -^ r heetfte van het vuur blootgeftelden i, ook li^t 1 6-^^-^: S wetst geworden. H-.-heeft van den Keizer verlof be-9 - kotoen, om zich naar Frapkryk te begeven, om aldaar^3 T S a - zyne gezondheid te herdellen. "'""fJ^.^ r Het Garnizoen van Colberg en van Dantzig, door I'SQ ^C het weip.ge acht die men op hun floeg, hadde zS verrtou; om verfcheidene uitvallen te doen. Een Voor- po« TSB lie lwli3»»fci„ Divifie w«rd«pdeo UteStMt- .,0 o Cl. «- .a -* ^- OJ «w H -o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1