I g;f^;"oy::ne-rd-:i;::-=- Sr^^;rzrg=---r^c;^? No. 34» MIDDELBüRGSqHl D I N G S A G C O Uk A N t. Sn!''^":!afr""*^°=^'''''""''5 H DEN 17 M A A R t por.t;nt'''"''^'^"'""«'^°^y^^° -'^^^^^^^^^ "-n^ g ^.f le;t;:kS.""D;eT;:fr/r^^^"''"'^ T U R K Y N, irèo7 - z c 2t-^ g-Sü r ï^2 S 3 -^ E -5 b^nuitgenomen,.welk,■;^^er;;^:;::n^jS^tl- H - -^ '2 o fcé v„rf"''" overwegende, dat LLLI onmogelyk zyn zou, de gevare« te voor- komen en goede ofde en veiligheid ce handhaven terwyl de Koopvaardyfchepen der andere Mogendheden ón J Tk nt; T„rV" ^^"^"'^'■'^•^'P «-"d^ Mo.eLh yaa dejc bep8iiBg«n VMwiuigêa. ra :i 5 i «5 - - e5 -ï •- - ra den"té"pof;:''''\°^''""'''''''^^"=-^f"^!'-^^ybeh^^ S ^1 - B w?drr3t,";\T *"^'y daar na g "3 weder is vertrokken, en in den avond van d^n 18 der-)^ o onl^ri'-KK""'^^ "'"'^^'y'^^ tegenfpoeden oJl g ,1 J 7 I vonden 'e hebb-n, .alhier is g.arri,ve.-d. 5 "S o -H o z - .5 r KÖNSTANTINOPEL den 25 Teèru^ry. Aliens kens begint men door ge'neei dit Ryic terug te ko hjen van den voorbarigen fchrikwe.'ken" de plotj.in^e inval der Rusfen en de verkrrooieberiKten wegens han aantal, bieren daar i^erwekt hadden. Men n-e.n tiiajis toet zekerheid, dat het Corp«, het welk in Moldsviêii en Wallachyën getrokken isd.chts 30,000 than beJraasit 5 feene magt, welke de Portèzelfs in haren te^ienwoor- digen verzwakten toeOand, alVergemakkelykstbuiteDha- te GreR7.en zal kunnen terui< jagen. Men fpreekt van eene tweede of Referve-Arihé.^welke zich aan ueene zy de van den Niestrr verzsmejeri en 3o,ooü man bedra gen 7rj, doch na de pr<ieven, w^lke wv 'r-ec!s van de Rusfitthe o^'-rdryving gehad hebben, is liet geoorloofd ook aan hunne op.ave, omtrent de rterkte van dit iaat- fte r>eger, zoo lange té twyfrelentot dn wy hetwer- kelyk op ons grondgebied zien zullen, en zulks wel in- «"ondeiheld nu de overwinnipsren des Franfchen Kei- 2ers het Ru-fisch Gouvernement dwingen, ter eigen be veiliging, geduriglyk een gedeelte derTroi-pen teryg te ontbiedenwelkeo het ter vsrovèrlng des Ottotnanifchen Ryks beftem'l hsd, Den a Feirurr,. Behalven de toerustingen van ons «otdie dnaglyks aanzienlyker worden heeft het zelve, reeds met den eerden aanvang des doriovs.een M Cl F a B Uu o i- - o o VAN DE GREXZEN den 16 F.bmar,. Een! van de cproengfte L=navoogden. der Porte offchoon ju.st nu njisfchien op het punt om een bar'; Jveri^ft"^ o.'pi f'"' 'e worden., is ,n den aanvang dezer mannd -I V. ,ll"' ^^öera.mdePaswan-O.lu, (ofzoo'S .^Lhye.genlyk heette.) O.nia.n Poena vaaWiJiin. De,J ve Is welL"H'''p'" "-■ en behalvenher^ enk^l^hP f ;'-'" misfen van zvn moed 5 i en krygsbeleid ondergaat, b.fpeurt men reeds de nood- I o.t.ge gevolgen welken ^y„ dood ook in een ander op- z.gt m.sr al te waarfchynlyk hebben zal. Jaloer,hc-id e.i openbare tweedragt zyn uitgeb^rften onder hun diea/n fpnak maken, om wyJen den Paeha in zyn geza, opte, fte Offic ers n^raeiyk Mehmisch-Ag. en Molla van w»!- ken de Uatfte allerongunfli.st bekend, is door zyne gé pleegde wre^dheden. tyden., de gefchillen van Paswan met .te Por.e en me,t Pacha's. EIk dier medeu ng..rs^ eeueenentalryke aanhang, eö beiden zoo weinilachS "inir,, ^^'T"' ''"f- bunn.El S r.^v!., n 'y handgemeen zy. iï t g .veest. Ook aan Kufanzi-Ali.ec. deszelfs Kerfalen I d,e door P^swan. naar Widdin ontboden, en kort voo S - den dood dtens Bevelhebbers bv d,e Vering .aren aan 7 r: TO o "O V, i^ o. c - >-•? C^ -.^ ti -^ c. - :.l j- c 5 «3 a .'j .0 ei E S 0^ S =i 0/ - -; t; a T3 r- o. 1 -^ 5, o 'i' -3 o 5-y S i* _:i c c tv Z <5 1* OJ - s 'i' - F - ■-,'^r->- belang, ftaatkünde en koophandel tevens, van het ui- 1 «wêigerd, en men t- terst gewikt ii De Porte namelyk, he^ft gedurendi- n.et. welken weg zy, federt hebben i.geflagen. den Oorlog de Zwarte Z.egedoten, endöorditm.ddeU ÜDI\F a.n i^. byalaien het met den behoo^lyken indruk gehandhaafd nen ba ilt ^^^'■«'"7. Wybevinden ons.in ee- Wordt, niet alleen alle gemeenfchop aan de r" ficn, verwarring. Alles wemelt van M.üta Stheep,magt binnen dien groeten Zeeboezem allé"» i der' ZZ ^^VJ^,'^'^;^'^^»^ Corpfeu en DiviG.n eikan den maar ook den bodem ingcflagen aan den zuofnel 1 rriu ''^"'^'''"^"'^e rigcingen doorkruisfen. Pe ontloken koophandel v,n rtdesfa en can de overl'zS t^t t V Tyrol n,ar de Gtoote-Vmée, delvke Havens des Rusfifch.n Ryks. Zie hier d. offi. 1,-^,11=,'" ^''"'^y Trieste Ciéle Not., by welke dirbenuitderPorteaahdevreéi Office oL^^^^^ -<^rzekeringder Fr..nrcha de Mmister» is medegedeeld^'l"n Corp, 30,000 van man naar Dalma. ï- N O T A t";r, beftemdzyn. „Nademaalhet, inden .esenwoórdigen (laat van Oor- van^a^aSl/nM^ ^'^''^^^l- Tot nog toe is er niets log tü.fthen dè Verhev^ne Pohé en Rusl.nd van hei u- rtienv^ór/ 7 ^e Franfchen en Rusfen in Dal «rst gewigt is. alle middelen van behoedzaamheid i i S" Z- °°""^y'''^'^ ^orps, het weifc U fcet werft te ftsllén tegen de bekende bedrie^lykheid en d/n h^ n c ''"A"^? bevindt zien noe op de Eilan- I iisti^gheid des Vyand, en alle vlytte bezi^enften ein" JltiLt't' ^e Franfche Obfervations-Armée, in «5 ra O -z 5^ - -o T= -= -€ "E. O 4. E U i2 :- z c: c ri ■il CJ jlistigheid des VyandS, en alle vlytte bezigen, ten ein. I F-iuli'en Is.r ph n - - de de overvoering van Ammunitie Ha.r de onderfcheide- n.r Jl ''''S^'^''''^rfteriungenuit Op- 5 2 - «e Rusfifche Havens aan de Zw.r.e Zee tebelettVn te j 't emaa'kt die" ""f' toe geenebewe- t\t<>l verhinderen dai eenigOt.omatinisch Ortderd.an zichderJ Daimatien J'' '^^^'"^''"If^V zichfpoedignaarM U O g^g «waarts begeve en den Vyand fchriftelylr of mordelm. -------------- - -- - sariit doe io?knnii.n gUe gemeicnfchap eindelyk tu$ 1iarii:t doe toekomen fthen de Ottomannifche Stsien en R'us'!and"af^éfnVd''n*-' overwegende verder, dat het aüergevaarlvksten (try'- M ""^«/«'^«^'schte veiligheid is, uit hecmidden der Hoofdftad doortogt teverleenen aan Vantuigen om zich «Mr den Vyand te begeven; da: in Oorlo.styd dit punt «e grootfte voorzorgen veteischt. en een der hoöfd- Sn «i's lZwarte Zee zouden ^^L\l ''- ^y^"'^ gemakkelyk deze of .e- "rVbÏÏ';'''''''"'^"'" -^'■'=''''i-de vreem de Vlaggen beproeven; zoo is (,et óm al:è deie rede verbod 'c welk zich al.émeen ,.^W^^:^^^ flrekt, be,doeUmengeen.ins .enigelnbreuk te i^fken óp het ver of ter vrye bevaring der Zwarte Zee ónlan^^ «n een.ge met ons in vr^ndfchap levende MoS he Jep^gegevea.-^ Men wil alleenlyk eenen maatrege v n Oorlog daarftellen, voor het tegenwoordig oogelbUk ,«eaomen en door de ömffandi.heden vóorgefch'even 'e Ottom.nnifche Porte is overtuigd dat dfrip^l loedgekeurd zal worden door allede vVedhgdef^^ .Èsagt, zaï ra den Vrede, of zelfs gedurende den Oor- '*'"?^l' ""^er te vrezen mogr zy^ jevrve achïn^d?'"?''"'"KeizerlykeVloot, als ook de «nnu af L"7^'7"'« ^ek^^^en hebbende, om =n bv de tJ"" "Uiten,,geeft men hier Ir. L '"Senwoordige officiële Nota, aan de Mi Dalmatien begeven zal. Naar het fchyntV waVht ~l"^^ t>On TM *- C£ 5 i E ;C O -i:^ -^ E - i i o 3 V f- N (U iJ ai <5 S i5 .B o 5 'S ._j <u - S o j ^- .3 g vorens nog nadere order, van Keize N p'olfon; om de - concert met de Turjcen te ageeren. C F O M^fe^la W^" "^'o f^^ruarj. De Masrfchalk 3 - a S:^;r £jr' ^^- -'- "- Arm.e 2 i|i o -..ZWEDEN. C-2 S^:ë| S STOKHOL.M den .0 fiöru.ry Met bekomtnering J I n veraaz.ng verneemt men ook hier. van tyd ToT^j^ - iJ de beruten van den aanhouden.len voorfpoed der Fran l iSt re e wapenen, die thans insgelyks tot de Zweediche 5 ^^- ttwanfc, r:'^""' «^«-«edrongen, en ma.r a^ rnXn n^^ voor. I ip-llen, p2s niettecenftaande blyfc onze Monarch oa-^ verzet:e,yk ,n zyne onvoordeelige Verbindtenis met En- S J ^1 seiand en Ru.land, en m zynen fchadelvken ftryd mer 3 ^- Fr-kryk,volharden Alle de krachten des Ryks wor- - ?|l 5 o den daartoe in^efp^nnen, en er zyn aanfi.nfyke ver I S - I - 5 g - S 5 ft.^rk,ngen van Troepen beneven, een «roote voorraad .f S 1 S - i 3 s .0 3 fchen K ^'^^'^^°"'^en, terwvi in. het Vaarwater Si S tu.fchen be,den ver-en-twintig onzer Kanonneer-eao =S 9 J ten geposteerd zyn. Ons Hof fchynt zich te vle£ doot^eenen hardnekkigen wederfta,^, en heTJoSs^ «ek^^ee on w"."'"* Armee, 5 tT^. ^tv:?.o «eiite, een ontzachelyken toevoer van manfch-poei W :i ^efsuude A.iatifche Provinciën, of reedf t S,'^ -^ -11?-?: ontvangen, of eerlang te wachten hééft .Vfc'rinït? g H z o -^ 2 2 .C5 fommeren te ontzetten, g^T. --r. J^J N .'t;..ftj R '^^"^-S'^i'ï^'e Chargé d'AffaireV.dé Heer van X-> löfTa^'zvn"Ho7"°Pc<-to;bekon-!e JecPsl^gl. - Q M O) r: O o. o e U N N c V ra cc ■.5 1* jj: -^ vw c X y T o c; T i> o -_ re O X' ra c cc

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1