c o ui A N t. rn No. 33. MIDDELBÜRÜSCHE ZATURDAG mo7 ^1 DEN ï4 MAAR l- 5 2 o c 5 '6- >--: -i; I r z a J - F-».sr'fH.s Ik h8^ 6^' eer zyn Stc TBi.MAJ casiniitC' ^irt^ïköSStJ^aSJv <sèi .i^'^-fe. - T U R K YEN. VAN DE GRENZEN den 15/>5r.-»a7y. Van het geVtC'K, hetwelk san gene zyde van den Danso haefcplaats„'ehsdverneemtTcennsaerebyzonderhsüeo. In den beginne van January w?s eai; Corps Oitomani- fche Troepenhetzelfde, hetwelk uit Bucnar'£t terug getrokken was, den Donau v.ecerom overgegaart, en tad post gevat omQreeks Siüstria cjwast het verflrekt moest worden, door e'ene menigte kreindere Curpfen, die van siöranieiD aanrolt waren. Tevens wns uit Wid- din een gedeelte der Troepen van Paswan-Ojlu uitge- rukten had t'= Smerdsm pojt gevar, Tnsfchen cete benden en de Ruififche voorhoede van ceü Generasl Miloisdowicn is het gevecht voorievallen van welks oitflag reeds by vorige berichten msicing gemaakt is, en waariil de overivinning den Rusfen zoo veel vol<s ge kost heeft. Sedert eenige tyd heeft Paswan-Oglu onder- fcheidene vetflerkirgtn bekoxeo. en tnenmcei.t cenio gen hoopen, dat hv de Ryjfen zal üunnen (luiten, tot datdêArmée.dieomi^recks AdriEaopel verzaffieidword;, in ftiat zy te VelcereliomeD moetendebehalvendezel venog een afzont^erlyk Corps op debeen gebrak't wor- deu, i^m de Montene:irynen enAlbaneezen in OEtïag te houden, en nasr verëischt der omftnndigheden gemesn- febsppelyk tL-hande!:fn met de Frs^rn'ch- Tro.-peain Üal- iDaiisn. Ov'er hetElgemeen fchyntde'T'orte thansnuhet de ?eineene verdediging van he: belong en het fieloofder Ottomnnnen betreft, een bvzonder vertrouwen in p5?wsn- Oglute ftelle-. Men Verneemt, dat zy hem tot Bevel,leb beroveralledeTroepen,dieu!t 5ul?a'yë" enBosmSn ir santQJt zyn, betioimd, en alle de Pi^chas dier Provin ciën onder zyn beve! gefteld heeft. Ook Kuzanzi-Ali is tegenwoordig met zyne Kerfalen te Widdin, alwaar Psswan hem het bevel over een Corps van 2000 man heeft opgedragen. Tusfehen den 10 en 20 January zyn ook nog eenige DivinënRusGfcoe Troepen te Bucharest iangekomen, en bebbet>huanenmarscbnaar den Dónsn voortgezet. T A L I E N. NAPELS den 18/urinary. ,VanMonte-LeonevtOT'it van dstu den 7 dezer gemeld: „Wy zyn in '1 zekere onderrigtdat er iaat.-t teMes- fina tnsfchen de Er.ge'fchcn en deMaiters een hevig ge- vegt is voorgevallen waar by de eerï}; 55 en aelaat- ften meer dan 100 maa verloren. De Voorhoede der hatstgemeldeo, die in twte Colonnes verdeeld was, heeft g^eeitelyk naar het Fort van Phare eene fchuil- plasts gezbgt, terwyl het snder gedeelte de engte is o vergeftoken en zich te Refigio ontfcheept heeft. De Engelfchen hadden dien dag san da ellendelingendie aldaar in de gevargenisfen önts verfcht: aene J^r-n op- gefloten Wireti, om dat zy voorftanders der Franichen waren, de vryheid gefchonken. De Engeifchen zyn dus in Oorlog met de Bsnöieien en hunne Ccaütie ver- broken." D U I T S C FI L A N D TV.IEST óen ïi Fibruarj Thrr.s bevitiden zich j «er onzer Reede, buiten bereik van het gefchut, eeni- ge Rusfifche en Engelfche Linie-Schepen tn Fregatten die dan eens het anker werpen en dan eens cplaveeren. Die Schepen kunnen niet in ónze Haven komen, aange zien Cattaro neg niet aan de Oostenrykfche Troepen is teruggegeven, ten einde aan de Ftanfchen overgeleverd te worden. -Wanneer een dezer Schep.n Triest nadert, komt het Garnizoen inde wpperen, en de Kanonniers flaan, met brandende lonten op de batteryen der Haven gereed, ten einde de minfte onderneming ter landing te keer te gaan. Inmiddels heeft er, den9dezer aaand, tasfcbenon zen Gouverneur en den Engelfchen Vlootvoogd-, eene bye^,koffist pisatsgehad, waarin bepaald is geworden dat Triest opditooger.bük ,nieta!s geblokkeerd z-'lwor- den aangemerkt, Wy hebben nojtansalle redeö om voor het vervolg beducht te zyn, aangezien onze H;ven «eeds om de bovenasngehaalderederenvoor de Rusfen en Engelfchen gefloten blyft. Men heeft, désweirenS, eene Eltsfette nasr Weenen sfgezonden. WEENEN den sa Februari. In deze Stsd en der. zelver Voorfteden heeft eene orootebeweeing plaats we- i. neraal Baron van Wrede en deti Heer vac Duben,Zaak gelastigden van Zweden aan ons Hof, zal op het einde van lYlaar: a^nflaaaden door een iweegevegtbeüistwor den. Reeds ïynvoigeni de tydingen aitTarkyen ,onder- haodtlingen geopend, óm de Vesting'Scnïbstz aan de Serviërs, overtegeven, - PPvANKFORT AAN DES ODER aen 56 F^brnarj. De pTuitfifche Konamandanc der Vesiing Kofelhad voor eenigen tyd vryen aftogt voor 'net Gsrni£oe[i ge vraagd doch zulks is heia door den Generaal vsn Dsra- me afgeflagen, waarop het booibardemen: des i 3 weJero;3 is voorttezet. Men geloof: nietdat er aac esnige Ves ting in Silefie eene gunftiger 'Capitulftie zal worden toe- g'elïaan dsn waarop de Vesting Breslan is overgegaan. BERLYN den 28 Fekruarj De lastfte berigte'n uit het Fraafche Hoofdkwartier zyn uit Liebftadt den 20 gedateerd. Sedert den 16 {Zie Jtet otiderjiaa-.de^Mt. tin) is er geene Actie meer voorgevallen de Ruiöfcbe en FranfcheArraéën waren bezig om hunne Winterkvtsr- tieren te betrekken i\]en verzeLert, dstheiFransch Keizerlyk Hoofdkwartier zich met den eerften nnar Os teroae zal begeven, orn aldaar te beter iu verband met de onderfcheidene Corps d'Armée, te kunnen zyn. Den 17 was bet Hoofdkwaftier van den Groot-Hertog van Berg te Wittenbergniet verre van de Pregel; terwjl zyne Patrouülei tot zéér dig: by Koningsbergen gaat!. Omtrent de uitwiifeling van den Fracfchen Generaal Viöor melden tbans de gcryCbrend=t zy werfcelyk heef: plaats gehad, doch niet tegen den Generaal Elucherf maar tegen den Prins vsn Oranje. Indien zulks ws?rt: is, zal de Franfche Generaal, naar alle gedschten, he: beSuur over de onderneming tegen Coibe^g 't welk hem reeds vroeger opgedragen isdadelyk op zicb ne- raea. j.i.) FRANKFORT den 3 Maart. Mea verzekert, d« er een Trriftaat van Koophandel gefloten Is tusfcljen de Koningryken van Italien en Beyercn, de Gro>.:hertog- dommen van Baden en Berg, en het Vonlendom \an Neufchitel; men voegt er bv, dst de andere Vorrten van het Rhynfche Bondgesootfchap tot dit Trsdjst zul- len toetreden. HAMBURG den 3 Maart. Er zyn bier oinrrent 1500 Man Holiandfche Troepen ingerukt, zoo dat er than» over de sooo man in Garnizoen 2yndoen men denkt niet, dst zy aile hier blyven zullen. Onder dagteekening van den 13 Fe.iruary fcfcreef de Msarfchalk Bertbiei uit Eylau aan den Gouverneur vsn Pofen: Ik zende u eenen Poolfch.en OScier, die zich naar de Krygs- en Adminülratie-ksmer begeven zal, om ie betuigen hoe valscli de ty.iing van den op den 8 de zer by Eylau gelever^en Veldflag door de Pruisfeo en Rusfen verfpreid word. Na dat zy 20,000 :D£n en 10 Griicras's verloren hebben, veriellcn zy evenwel nog, - dat zy Eylau met geveelde brjonetten ingenomen heb I S.>; J ben. De zask is aldus gelegen de Rusfen zyn geheel f .-^ '3 H VPrftrnni/i' Wi> kahK;3n C.u., -- 2 r5 •5 o- -• s -= g T?. - '3 7^ -^^ - -^ - - - c r >i 3 j:tC -T3 2 2 tal gevangenen zyn de uitkomst vsn de over*ini»ing 5 i u. -.: De Vyanden hebben federt 3 uren aangevangen zic'n naar-i .0 -ê 'P^^ 'i z' Koaingsbergea terug te trekken na dat zy meer dan o «.-^ .H -5 -1 20,000 man verloren hadden. Dasr wy gebrek aan ie c J ?r N vensmiHdelen hebben, zoo is het noodig •c dat het Be. §2 ^1 ftuur van Pofen eene groote hoeveelheid derzelven n5ar -S Thorn laatbrengen. De over'orenger dezes briefs moet, c"^ "1 aa het gebeurde aan het Befluur van Pofen verbaalt te heb--c - 5 s e -u t il ben, wederom terug keeren, om den Keizerbericht ''<>sc. (get.) BERTHIER. G R O O T-B R 1 T T A N N I E N. LONDEN den 21 February, (over Dsiiemarken) Heden ranrgen om 10 uren zond de Prefflect der Admi-,*^ "1'-' c ?- M - <r - s -—t= ti; K Cl. er. b: o-i; tl raliteitaan den Lord M:-jjr de volgende MisCi-e. /Idmiralitciti-Huh, den 3 1 Febr. c 2: S I 5 Sj - ^>22 MyLORD! t^ f Ik heb bet genoegenuwe Lórdfchsp te benchten ,)^S>t;-f -^^ -^ dst Kapitein Lydiard, zoo even alhieraangekoroen,de ty.^ - c^l^^., <5cJ:c=|^' dingmedebrengtvandeinnemingvanheijEilsndCuRfJo,"'-Ë^-^ S ~',-i-~ "■- '- w J' eer? Hf. 1: T.";-----------w-.rv.t:.;.g^-.=»w «re- op den January II. De onderneming werd door de Fre-.i'I - i T"- f £.5: moreenVlrnf''"'^ 'T"" -' ^"Z"""' i"'""' den Schoner .^«4-^^^^''-- -'-- Lied^ H'l K ■-""' H="d«'erks en jonge gard, onder commando van Kapitein Brisdan. 00 eene - t" J C.1 - i-.edend.e by nagt opgeligt worden. Men fciiat het dappere wyze ten uitvoer gebragt. .Twee Hol!ai;dfche T 1.^ S 5 'C ir -^ ü^t A R i -r^^"?' "uiucii. .ijen it'iat net ui-ijpere wvze ten uitvoer verin no ^.!!'r^^^.'''.'.^l^'!^''.'-^°-''':^^y'^ moet ie-f Fregatten zyn by entering in onze magt gevallen; bet-J r veren op 6000 doch dit is zi^tbsar te boog gefchat. Het nnffmprk" n' ^'-"'^'" "oo^ gticnat, Fort Amfterdam is llormenderhand ingenomen, waar by f e (>;J;i; '^'^- "^-'"^ °""n kant Gegts 8 Matrozen gêfneüveld en 14 an e itaatsnndiffen itnf r^M- .,j»i..i,! ^-..r./•-.1 o t nn-.o rt u j- -------- i'ï.uiK iiircii i^n Tan onzen Kact USg dp^» n J gisfing-n, fchoon deren gekwetst zyn oeze Rekrutering jaarly'.s nleegi te gerchiede--. öe OQtSacs gefchülea tusiehea csa ü£jsrf:b;D C»- »j

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1