Wo. si' MIDDELBÜRGSCHE DINGSDAG ï807iJ COURANT. DEN ib M A A R t ;s c n -s - o f^ •5 I J -= e: |S 5 s. =c3 2 -ë z o tra; -^ fc. til -* o l?C I Sc3 - -, - 5 l -r -S O il e-o I -= w r^ ii^gggg ir';" o C - 5 ■S's K A. Men verneemt om zich Dttr de Grooté-Armée te begeven 5 ook is voor leden Woensdag een Regiment Italiaanfche Lifanierie:^ c cangel:omeohet velk Donderdag weder naar Rerlyn -j uityeiro'.:l:en is. Eerg sier zyn een gioot aantal Beyet fche en Nasfaufche Recruten aangel^oroen, die heden weder venrokken.zyn. Laatsdeden Dingsdag heefteen Detachement KasfauFche Infanterie sooRusfifchekrygs- gevangenen alllier binnep gebragt, waarvan een groot _j gedeelte op Wagens vervoerd is,. Zy bevonden zich 5 g in den beklagenswaardigen toeftand. Hunne gefcheur-> -^ ce Kleederen bedekten ter nsuwernood hunne naaktheid. cj O 3 U «Lt o -^ ci •r: C 2- W V, C *- H "Tl 1) W .- -H o o "U a. o VS tl c - a O» 1 a ■.a o P^:;^SS;^^ra^aX:?Generaali„ Kogel. £n';;e;:tt" n eene tegen Spa..ch.Zuid-Amer>Ua beftemde Espeditie commscderen zal. M O L D A V l t i-M. TA'SY den 7 F.*r«^<7. Hel Rusnsch regeron- de/bevel n een Gener.*'. Michelfoo fchynt raar Kon- ?e!!'1èn7e«e1tTe*J.e« tusfci|^=n de Rus^^^^^ i 2;;;;Vre;";an7trn'h,3ddenV noen Kou.fen nochScnoe- Corps v=D .0,000 Turken-, ''^.^fj"';'" f'Veden; nenasn. Honne ellende d«ed het medelydeo van een g - „eêrl.ag *^ekre.en en e.r aantnerkelyV verlies geie^^^^^ die (lechts eenlg gevoel bezat, ontftaan en de de Rusfen bebbVn by «^^z. geegenhe d ook 3^00 man ^i^^^^^^^^^.^^^^ verloren. De ^"'f''^^"^;J°°^O 'aan den mond vermogen toeLet, omtrer,t die oogelukkigen de pl.g^en - ««frhenenis. is, ZOO men verzekertloi<t-u u „„„.„.,,i,,,...„jh^iH vprvuld. Elk en een ieder gaf- o o - -O O - <5 .i jï i^ Ol 11 c c c cc ■3, o 01 verfchenenis, is, van den Donsu voortgezeiid. N; WAllSCH.AU den 16 February. Delüijterfykcze- *P bv Eyl'u bevocn.en. Is den 12 dezer met Trompet- EfcbM b.er bekerd gema.kten vervolgens n, a lie de gerken door eenplegtig Dankfeestgclyk niede des - Lds door eenealgemeene Illum.natie, gevierd gewor den. Byzondere berigten meldeh datzonder de zwa- re fneeuw, die de manoeuvres onzer Colonnes belette- bI de geheele Vyandelvke Infanterie zoudeingertoten «;ÏÏtzyn In die bergten wordt de fiag^by Eylau |,s^;ïdêrbloédlgften, en het verlies der Rusfen as alletaanmerkelykstopgegeven. Zyzyn, zegt men, =.- toos verpligt hunne beste BaiaiUons voor aantezettLD, der menscliUevendheid vervuld. Elk en een ieder gaf- hun geld, en ze;fs de pude Behoeftigeo en Dienst-aren hebben hun ih hunne e'lenden onderfteund. Men heelt -^ hun, in de Gevjrgenisfen. Vleesch pottenen emmers a met Soup. Brood, Tabak ea Brandewyngezonden 5 -| Den volgenden dag kwamen weder lop gevangenen dier <a Natie, opWogens, alhier aan, die zich in den zelfden toeüatid bevonden en opgelyltewyzebehandeld werden. Na gehouden nacht-v^rblyf, heeft men ook deze laaiften hunne reize na Frankryk doen voortzetten. g -o BBRLYN den 2A/V*r«arj. InSilefiën ishet einde- g-g iyk met dien Sitoöp-oorlog gedaan w-Uen de Frms van -^ Plesf aldaar federt eenen geruimen tyd ge,voerd heett Zyn Corps was, door de vele gevegten wdke hy ge ^r^ r _o i -- '- 0 w. c -'S •o S tJ pj -1 u Ci c o S a Z O •t -C -C C Gj O) I- c >-. .0 v. •-■ G> O e" ■c -^ C C3 2 o C? -3 o - o O. O '- 0=2 c - «r .0 c g-SO - ■%-> S 5 c^ ,-< ■i Z 5 O"-^ ï- Cl .cos verpligt hunne beste B;-"---'^;^" t^rl dud^^' ^v^Vn' badT niet meer beftan d om g;'Jlen tt 'p^P\ll%'" f l^ om den moed der overige Troepen .an te ^«^^'e;^" .entnd te bieden Hy hield nogthans het veld, maar ^y, de Fr^nfchen '"-^^"'^^''"-^..Sd;^^^ ^indelyk'in de engte, gebragt tefetve houden Jf^;;,;, ^hên^oorwaards I iynde! thoes: hy op deBoheemfche grenzen den i6 de---------------------------------------------- lé.zoo de omftandighedenhet vere.ucnen, vo j^er party kiezen ;!hv vogt .maat wed-rom ongelukkig, en laien rukken 4, 1 lipn 7.«n t-eheel Corps uit een, meestal over de grenzen ------------------------------------------- Over Friedland is nög zwsar belegerings-gefcbutin aan ■Sr' tOgt. - -<5 C Uit PofeB fchryft men, onder dagteekenmg van den^ 8 dezer-^ c Den 8'dezer, bevond zichhet PruisüschHof te Me mei. Tegen koningsbergen en Dantzig is nognietson- 5 g - dernomen. v j J -r 1 De Vorst Bagtatien commandeert ae voorhoede der g t c= -» Rusfifche Armee. 5 1-- VAN DE NEDER-ELVE den 27 February. Men 5 S had te Londen den 23 Febraary, Bneven^uit de Ooj!^t-| H s H o Ol •- «a _5 C CJ fe 'S -t I -5 ti: len ruKKcii j^ r,„r.-» Ar 1 nu iieo zvn geheel Corps uit een, meestal over de grenzen 1„ eenen d-byzdnde. Bneven e Gk>..^^^^^ Oostenrykers het ont= ^I^SSnï^'ÏvS^ W ^:::i v.« ..-: .^Pend en onder bedekking naar K^ningsgratz gebragt Serlyn ^efagenU -^ .^j'f 7^^", :,;,t ./oo He Garnizoen van Straalfundaanmerklyke verwerkingen ^'rwi.ni^g. te E^lau behaald h!^^^^^^^^^^^ hebbende, doei gedurig uitvallen, wa.-,rm ^T^^ -|^ Hellen ««»g^ dagen vóó, dteBota.lk, door Keneri^ ^^t^ Kanonneerboten onder- - J' - S- e ^t^l^'^fvrontva.gèh otBheralhi^r «ébtergebleven ü^nnd^ord. Ditbelemmert debelegerings-arbeidze^r. gedeelte van 's Keizers Equipagien nu mede naar het Le ger te doen vertrekkenwaar uit men opmaaktdat |,y Zyne Majefteit hierniet fpoedig hebben terug te wach ten. De buitengewone Oóstenrykfche Gezant, Gene- taal St. Vincent, bevindt iich nog fteeds bier. P R U I S S E N, F MEMEL den 8 February. Niet alleen HH, MM. de Koning en Koningin, maar ook geheel het Hof,be vinden zich thans in deze Stad. Vsn de verrigtingen der Rusfisch-Pruisfifcbe Armeewc)ke men vernomen heeft, dat in Oost-Pruisfen voorwar.rts rukt, is alhier nog niets bekend geworden; alleenlyk weet men, dat de Vorst Feneration of Bagraiiontegenwoordig de voor- ioede der Rusfen commandeert. D.UITSCHLAND. WEENÊN den iJ February. Men heeft hier, ten aanzien van dé jöngile gebeurtenisfen in Turkyen, al- lerlele geruchten uitgeflrooid; onder anderen vertelden fommigen dat de Engelfchen een tyd lang Konftantrao- polen befcboteu haddenen dat daarop de Forte van llaatkundig fysthema wederom veranderd was. Dat dit echter tot de ongegronde geruchten behoort, zal men ligt kunnen begrypen. - Ook het gerucht, dat rèéds uit de Krim eeneRusii- fche Vloot by Konftantinopolen zou zyiS aangekomen, vereischt nog bevestiging; fe Onze buitegewoone Gezant by het Ffacfchï Hoofa- kwartier, de Generaal van St. Vincent, bevind zich nog fteeds te Warfchau, en heeft zich van daar niet naar Petersburg begeven, zoo als men uitgeftrooid heeftge- hid. Men verzekert thans zeer ftellig, (ïst de Rusnfche Armee deszelfs voornemen, om namelykdoor Bulgarie naar Albanië te marfcheren werkelyk voortgezet en dat Paswan Oglu, die poogde zich tegen dien togt te verzetten, geüagen is. Het getal der Rusfen tot dat Corps behorende, wordt zeer hoogopgegeven, en men zal om zeker daar van te wezen, nadere tydingen moe ten afwachten. Ook wordt de plaats wasr de Rusü- fche Armee den Donau gepasfeerdis, nietopgegeven. MAAGDENBURG den 21 February. Gedurenoe deze week zyn er vele Troepen door deze Stad gepas- feerd, onder anderen op laatstleden Zond»g het 15de Regiment Jagers te Paard, hep.vslk uit Hanover kw;» 't SI Y- a tx Indien vgöden 18 September, zy bevatteden geen by- zonder Nieuws j de beide Zonen v^nTippo wnren nar.r g Calcutta gezonden; daar men hen «erk verdacht h.eld - vai3 in het oproer te Vallore deel genomen te hebben. i^< g Lord Caledoo en zyu Secretaris zyn Maandag van Ports -^c.^ o mouth in de Stad gekomenhet welk hier veel vrees H j omtrent de Kaap de Goede Hoop doet ontftaan.^ 1 'S."5 Sir George Young, is door den Koning to:Gouver 2 - - 5 neur van Tor?ola aapgefteld. •- S ÉMBDENden 3 Maart. Den 24 February II. ar .5 Z S s riveerde, in den avond te Londen Mr. Jackfon Broe- 'g der van den Inatften Minister van het Britfcbe Hof 5 Berlyn, met depêches van Lord Hutchinfon, welke ze- g C "-vs ker van groot aanbelang waren, tot hiertoe is er waar- g -g fchynlyk door den gemelde Heer eerst zeer laat gesrri--^ '2 ^2. veerd nog niets van uitgelekt. Men verwacht door - deze depêches belar.gryke tydingen van het tooneèl van den Oorlog.. .i, -^ 't 2 c FRANKRYK'^a. g. S PARYS den 3 J^J'^^^-'- Offchoon H. M. <?e Kei ze- S ffl rin hier thans terug gekeerd is, zoo is hier, met veel ^.^a. drukte - O. p i. - in 5 -E-S 2 5 "O j_ c fc- c ej t> o ex '-■co E c o t ►J c o -o -o o Z td ui O t4 H td bi c o CS ra -a OJ 2 -* -i 5? o c o S 2 - o o. o. c o o o ti o P^ Z. cj c 2 c c g o 3 e c - S u CU E X -r :r -■ Cl O c C O t! o S i^ .-COP u».>^ .welk voornsmentlyk veroorzaakt word door S j i. -^ de afwezieheid van zoo vele Ministers, door de gering- S|>E5^|Sg^'^-.,--^ beid van het Grrnizoen, en door den thans genngen p- i^2=£:|^=ÖD| toevloed van Vree'.ndelins;en. Het fchoone Regiment Beyerfche ligte KavaUenc, Kroon-Prins, is heteeiiigfte, 't welk f'^l^ gealli vind. den, verloren. Men zegt, dat alle de Linie-troependie nog m onze Zyidlyke ProvintiïB IsgfRep bekomen bevelnaaj H fmisf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1