MïDDELBÜilGSCHfi i lATURÖA MAART S4p. p b L E N. ,^r^„^ s= S - s S b51 - g •O O IS ■2-2 ië S J 3 S" - 5:^9 S s V 2 '*"S^ wotd: Iq dez( Heofdftad ea ia bKj* efche Rutfifclic l Ü^is4 oa de Tro«p'«;i a«B ^icv kaac lé gatn conaat; fci L' EMBERG den 8 February. .De Franfche Refi- dentin Moldavién en W.Ulacb.vën Heer Reiiihsrd die den 4 December 'vsn Jssfy weg gevoerd en naar *en plaatsje aan de Nieper in het Gouvcmenicnc van Wituwa, gebragt was, is, na aWeir twden .12 J3t>ua- iy gevsDsen.gehpuc^en te zjfn op een uitdrukteJykbe- *el vinden RusGfchen Keizer oninagen en.metzyü Iiuisgezm over Brody alhier aangekomec, J T A L. N.v...,,u- - VERÓNA den 3 'Feiruar'i. De Armee, Welkezich In onze (treken ver^soielt. Wordt gedurig ^alryker €n Beer berekend voer. hare g'roote beaemming.» welke men thjns'niet meet twyfFeltdeb^-fchermin^desTurk- Tchen Ryks te zyn. Uit/het binnenOe van Frankryk zyn nog aanhoudend vele Troepen aaugekomea en an deren op marichzoo dat men voorziet, dat zy binnen weinig tyds de fterkte van loo,oonman bereikt zal heb ben. D:arenboven wil men, dat nog 59,000 man vteemdeTroepen.'namelyk 35,000 Spaanfchen en S5,ooo Napolitaanrchen de Franfche kry-smagt verfterken zul len. Men verheugt zidh hier de? te meer over derzel- ver vermeerdering, daar alles aantoont, dat het hoofd doel der Rusfen op Turkyen en doordatRyk op Dal- taaiien gerigt is, Ten eiiide die Landllreek ook van den Zeekant te beftokenvermeerdert het aantaUvyan- delyke Schepen in de Adriatifche Zee met eiken dag, en wel zoo aanmerkelykdst het zelfs bekommering voor dé veiligheid der Italiaanïche kustenen vooral der Stad Venetien zou wekken, w-re het niet, dat ipen aU mme tot eenen geduchien wede.Oand berekend was. Öok aan den tegenoverliggende oever is men volmoeds. Te Capo d'Irtra zyn dezer daeen de zegepralen wel- ■60 2 o o ■C -a ftj -SN-.r a - 3 2 c H i c r- S tv^' 1*1 Ryk heeft ailes een krygshaftig aanzien, en no»it zyB g in Riisland zulke groove maatregels genomen. Uitalde-^ Gouvernementen, van dit uitgeflrekte Ryk, zelfs Uit de S verafgelegeneq, doet met Troepen trekiteo, die zich by de andere t/egers zullen'^moeten voegen. Men heeft g ook reeds begonnen de Miiiden ia beweging lettellen, enz. V r.- - 5 Mea verzekectdat te Warfchau eene «itwisfeling c van Pruisfifthe Kry^sgevsugenen tegen Franfchen plaats 5 za^hebben, voomamelyikdie vanhetkorpivari-Rlücher. MUNSTER den 26 February. Gepasfeerdeo Zon- dag zyn vqo hier ▼erfcheidene wagensmet geld vertr,>k trokken die echter ditmaal den weg niet naar Frankryk, maar naar Polen, ten belioeve der groote Armee, ge g nomen hebben. Gezegde Armee trekt thans ook ver-g bazerd veel uit Si'efien. .Verfcheide duizend wagens,^ fchtyft men üit Breslau, zyn reeds uit deze Staden-uit 3 onze ommeftreken, met Genever, Wyn en andere Le-w-? vensipiddelen beladeü, haar de Franfche Armiein Polen vertroitken Uit Maagdenburg verneemt men, dat de Ft-anfchen aldaar beflag gelegd hebben op eenen grooten fchat van kostbaarheden, by bet Hiibarflen van den laatften Oor- log uit öndéffcheidene.-iyinnfterfche, Paderbornfcbe en c andere in Westpnalen li.<gende Kloosters en Stiften a> daarheen zoD toen öjeende .^n Veilijgheid gebragc Si O o 't; S 45 -1 H fc. O ■c» en -f; Z .2 o 1^ Ö3 4- Sr ty S N X, i:: -S itï •- o g-S" H n 2 o« S i. o ■B <s U «G C 5 o r 'S 5C c t. ■13 co S 3 2 o o g c H B ft?en blyft nog veel (preken van debeniiddeIin»,door - ^r^ o Oosienryk ann de Oorlogende Mogendheden aansebo K^n-.. pn tctn «^\K in Art Af r>ïï»nff Kwuaptrr /l.inr Prankrvk ïs i» 'S t; - S IC o ben» en; zoo als inert et tbansbyvoegt, dooi Frankryk v~z en Piuisfen aangenomen, Jjiaai door Rusland van dé band.ge\vezeiv. -^ o G R O O T-B RIT T A W N I E N. DEAL deq 19 Feir»ary.. Van 150 Schependie 'S -§ tii C! i. c a O .- .24 iten de Franfchen in de maand December op de Rusfen op de Reede lagen, hebben wy er, naar den fcnrikiy- ïjehaal.l hebben, plegtig gevierd, ksn orkaan van gister, flechts 30 gezien; van dezen MILAAN den 6 February. Titans is het beloop hebben neg 5 hun Wand verlorenen velen drvven in iet Stants-nifgaven van het Konirvgryk Italiên, voor dit lee, op genade dergöWent, T«>eeanderen,, \vaaronder Jaar 1807, openlyK beekend geworden. Hetzelve be-ceu Schip van .Oorlogzyn vergaan.Er zullen nog draagt 114. ipillióeneii Milanefche Livres, welk,eopde- -^---------------- •■-•------- -"- —- Xewyze verdeeld zyn.: Lands-Schuld.cu Pc.iiflucucu.j J5,i2S.,boö Livres. Civiele Lyst, .5,372,630 Livres. tJroot-Regter, 7,463,000 Livres. BinnenlandfcheZ?- itèn, 16,350,370Livres,,, BuitenlandfcheBetrekkingen, 31,000,0.50 Livtes. Oorlogen Marine, 5.2,766,950 Li- •Vres. Betaling aan Ffankryt:, 30,000,000 Livres. Mi- iifterie der E?re-dieiiilen,, iSe.ooo Livres, enz. Tot beftryding van deze iiitgaveji zullen erten beloope "Vin 40 inillioenen, aan Nationale Domeinen in de Ve- ietiaanfchebepartem.enten worden verkocht.,, De Deputatie onzes Koningryks is door den Keizer té Warfchau zeer wel.oDtbaald geworden. Z. M. heeft aan ieder der Gedeputeerden een gouden Snuifdoos ten 'iefclienke gegeven, en hen, by hun-veruek gezegd: Ik draag het Kon'ingryk Itaüén in myn hart. Met de hulp der Voorzienigheid, h.cp ik hetzelve weldra ten toppunt van voorftioed en toem te verheffen." i). VIT 'C HL A N D. WEENEN den 14 february. Onder het artikel: irygsvoorvallen, nieldt ónze Hof-coutant van heden al ieeii, het geetj volgt: „Het Hoofdkwprriet der Fran- fcben is den 30 January wederom vsn Warfchan voor. wsards gerukt, orn de aanvallen der middeierwyl ver- Rerktè Rusfen met alle mack tegen te gaan. By een dezef aanvallen moeten de Corps, der Maarfchalken Beroadotte en Ney geleden hebben." .Uit Turkyen I^stmên in gezégd Blad heden geen woord. BERLYN den 20 February'. De nieuwe Overwin» kingen der Gfoote Franfche Armee zyn in het tegenwoor- Öig oÖgenblik ^este ïieilrykeren aangenamer yoorcns, Üaar een tegenövergei^elde uitflag zelfs, aan ijeze zyde ian den Cider gevolgd had itunnen wordenzoo .alniet floor tegenfpÓed vsn eenen ernftigen aard, ten minften 3oor wanSrdensdie hóogstnadeeüg voor het platte Land cn deszelfs Bewoners zouden geworden zyn. Eene ben dé Pruisfifche ligté Troepen had zich reeds federt eeni- Se tyd in de omliggende ftrêken vertoond en fcbeen echts naar de tyding vaneene nederlaag der Franfchen te wachten om alles tot opftand aan te dryven. Gister heeft onze Gouverneur, de Generaal Clarke, ie jongfteluisterryklieOverwinningen zyns Keizers ge vierd door een pragtig maal eii bet doen zingen vaneen plegtig Te Deunt. B.y.dit feest waren onder anderen te genwoordig de Spaanfche, Beyerfche, Ottomanifcbeen Hollandfche Gezanten en Gemagtigden, Heéren Pardo Tan Bray, Argiropolo en Bourdeaux. FRANKFORT den i^ February. Het Dagblad van Preiburg Vin den 13 dezer M5snd, bevat een Artikel Van den ia Jsnuary, uit Petersburg, waarin gezegd ,»idi>Cagaj|i^SeiKrr-..' t eenige dagen tpoetea verèoopen, eer wy ons geheele NeilifTt £ullcu .ttunuca wcicii. .DeKusieu ^yn met Wr.ak- ken bedekt; en tusfcfaea deze Plaats en de Baai St. Mar' gareia zyn 13 Schepen geftrand. - «LONDEN den.'19 /^f*r«(»/-j. (over Denemarken) De laatrte. berigten. uit Ier/and melden^ .dateene Verga- deting der Rpomscbgezinden in-dat Koningryk, te Du blln gehouden is, onder het Voortzitcerfchrp van Lord fin gal i om teoyc-rleggehotntrenteen.nieuw fmeekfchtif: ten einde van het Parlement de volkomene vr^heid der Rpomfchen tev4rzoefce8. IndezeVergaderingberigtte Lord Fingal, d.at hy.van de eerfteRegeriogsledea wist, dat het Gouverneipetit voornemens was, ten antwoord op het verzoek, hun té zeggen, inhóeverremen inde voorgeftelde vraag kpnde; bewilligen, DeRefolutie, by tieze Vei'gadeting.g/efloten is van den volgenden in houd: „PegrepenMbbende, dat de tegenwoordige tyd- f (iip gefchikt en .gunftig is om aan het Parlement de vol- a komene vryheid der jioomsch Katholykeu ia lerlan* te verzoeken, beeft enz. "- De» 21 February, Verfcheidene v»n deOorlogfche-^ pendie in den laatften llorm in Duinsde kabels had» deti gekapt, en voor dewelke, men in ongertistheid was ,Q zyn aldaar te rug gekomenboeweide meesten zeer t>c^ /chadigd. -.:, ,(.-. ,-., i3- Den 23 February. Ten gevolge der tusfcben R»s- >,p-^'* :|«.,o~g land cn de Porte,gelezen oneenigheden zyn reeds drieg uJ'v^Sj^a. g fe -: Z t A» J! o 6 .H j a - ov'ö g j:o" '2 6"S 5 Si Cj Cu c o. <u VcS Z 1\ o "J r- r*» m Cm "Q- C Q 4» c 2r 2 >S.3 o c E 01 c ei O <S:-o 6. c a> bc ca Liniefchepen de Royal George van 110 de fVind/t^ S S Castje van 98 ^n de P.ompejus vAn 80 llukken «an tl c de Kanaal-vloot naarde Levant vertrokken, om het Es- 00"'? kader onder den Admiraal Loois te gaan verfterkejii Men a> .H 'S weet ©verigens, echter nog n<eiiwelKe p.^rty ons Gou^ t vetnement by dien twist gekozen heeft, of nog kiezen<p c-p tj.^ S S c^ tT S zal. 5. •-■■ -•.. (d Een gerucht, dat de Frcnfche Flotilleste Boniogne,S Calais, enz. op het p.unt zcuden ftaan pm in Zeete(Je-< ken en zich naar de .Oostzee te begeven ,- .heeft aanlei- m ding gegeven jot het in Zee fteken vanalle onzeinDuinSf^ liggende Schepen met bevel om gezegde Flottiües inCC5'2^_^_^ 'toog te houden, .Ook. verzekertmen,dat ons Go<iver-^ 'jT-ë'^ nement aan demogelykheidgelovende,dat,deFranfchenZ y -^ *oii S S zulk een p'an konden hebben, eeneVloot van 16 Lin.ie-^ O £r"ï •SaS^'go^. S ca ':e: c v> 2; de toeftand van zskep aldasr de zelfde,- onze Troepen, •f_^\ meester van Maldpnado, zonder iets verder teondeme>**l^"^^^ men en de Spanjaarden Reeds bezig roet toerustingen, om de onzen v:i)daar te verdryven. Weldra zal echter die toeliand veranderen. De Generwl Whitelochisbe

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1