ïlorii^ll-^ii^S COUR A U T, 29* MIDDELBÜP.GSCHE ONDERDAG DEN 5 mA A R-t a S s-oo^ 2 - s - S o r - I (5 J t> ^erfl^genheid by d« Rusfifche Armee Yerfpreld heeft, -^ 'S i - - g c 6 V iJ .- Ui >- O N) -i- t^ •5 ■c: 7: e c iJ 'o KA, B-.n der Ledsn NOORD-A MERI flEU v.yaRK den 5 Januarj. van "iet Congres j.eldt ven Washirgson den 27 Dec.-mberll.dat de Secretaris vnn h;t Buteni van Öoriog een brief van den Gentrasl U'ilkinfon ontvangen h.?j, d:2 hem berigtted?.: de verfehiliendie er tiis'chen 'de Span- jjcrden en de Amerihsnen omtrent de Grenzen van Louï (iana onifiaan \vr:ren, !n d^^r minne w-ren byseJegd en dat de Troepen van de Verëenigde Staten zichnn.rde Mififippi. opuiar?ch hadien begeven De Gene-rag) Wil- liirfun TOPS voornemen-som zich bv die Rlvierteb'y- ven opbouf'en t:-n einde de bewegingen der Sp^niasr den gade te flann doch hy was voor -geene vyandi'yic heden v;'n hunne zyde bevreesd. De Kolor.e! Burr is door deo Groot-jury vrygefpro- ken; :;y heeft verklaard, dat er geen grond hoepena-ixd w s om hem van vyardelyke oogmerken tegen de Ver- een'.gdt Sisten te verdenken. De Bijl i m de invoer vsn Siaven te verbieden is door den SeD?at san de K^mer der Reprefentonten raet ver- fcheidene veranderingen toegezonden. By eehe dier ver anderirgen wordt de doodftraf bepaald tejen de genen, die den invoer van Slaven zoeken te bei?unft:gen. By «ene andere verandering in de Bill, wordt verbod-.-n, oin elders Sl-ven intevoeren dan in die Provintien waar .de Slavenrandel vry i$. Het EnieUch Y^e^u di CuTr.brianèn'xn her afgelo- yen lar.r zoo l'chande'vk de Haven van Nietl*-Yark ge biokkeerd hieldheefi zich laatst voor de Rcê van H. mp- S 25 S- t o -= -= g 2 S!i dat z; csn de Franfchen een reet denkbeeld v?nhun- 'Ë-M 2 ne overmast ttoet gevoelen. Dit is zeker, dat de Rus--1 5 g Ten by die gelegenheid aüesberekend en voorbereid'i-'d-<-» fc - den voor der H .g liien zy verloren hebbenen dat de Frar;- c> .1' fchen om dezelve te winnen fiegts algemeene befc'i-k B Z kiPgeti gema-'uhadden. De kryesgevanpen gemaakte ^- Rüsfilcke Officieren bekennen, dat ervan hunm.*n kant alle ^4 ncodige maatregelen genomen waren, oni van dezeeer- 3 il - c ft-'poging het fticces van alle de voljende operatien te -2,5 'i tr -' -y E 5- o"^ •S i.^ o -^ =1 o "^-i 3 -, c i, G.. g V <u o N cj -^ O i; 'S .5 - - g X 2S. i2 -c E o - doen afhsnt'eri, en om door een luisterrrrSt fucces 'o."t-? S-5 -■" 3 c oi oi C e- vertrouwen by hunne Arméovedrr optewpkk-r.-n dat do-jt de nederlaag der PruisHfche Armde geheel a!s weg gezork.n wss. Nu ftsït het te bezien, voor hoe verre S het voordeel door de Rusfen in den flag van Eylaube- haald, e;i het welk men zoo hojg heeft opgegeven dac vertrouwen weder zat doen herleven. Z W I T S ER L A ND. D^"s BER^ dïn 16 February. Z. E. de LandS nmanvier r^ .i Zwiiferfche Republiek heeft san de Beflurea van de S <J 1 ondeffcheidene K?ntons berigt ge:H'ven van een dekreer 2 5 5 van Z. M. den Keizer der Franfchen. dei>^3 January z vj^l, II. genomen om eene C.tmpagnie Voltieeurs bj ieder 5 S 5 T Zwit-rcrsch Refiment aEPteilelleft. Di-nvolaens l^sn m'>n e Z hi^ iD ieurr Regiment eei? getal van vier honderd f.vee-en--ë"5"^ 3 dertiji manfchsppen beneden de vyf voeren aanwerven. 3 -"g Zve Ficeüentiede Oostenrykfche Ambasfadeur, Ba-f f §1 ron van Crumpipeii wordt te Zurich verwac'.t: h» o f-i^ - o o -^ ,^- - H 5^.^ c 2 'S Pi 5 s K o u f- i- 3 «u S- N C S g.- 2 -^ o hy^ i^: j; tH - i-S c - 0 r c ei -^ a> u heeft z»rne brieven v»ö'fappel aan den L»nds.iKnan o".~= g J ^'S" ve-hairbigd en ftaat raar zyne niejwe bellem'n njaaa t. c i^ -S .2 f J i bet Hof van StutSErd te verrekken. Zvm nr,jr.\irfr- ,1*. jJ m S (if c to ion vertoond De Lootsdie het Schip kende, weiger.|h.t Hof'van Stutgcrd te vertrekken. Zv;i op.olger,de S- .- s - de hetzelve binnen de H.ven te brengen; doch, door He r SCrcndt, (taat onverwyl-J zyn vertrek v=a Wee- Sg'.! 5 iware dreigementen van den Engelfchen K^-pitein was by -iien ':erwaaits canteneraeri '-V-eSi i>.i'« genoodjakt i-em cp eene goeds arkergrond tebrmten. j Kt Hols van den HeerDelesfert te Rfyj'^'-v'^lëa. - -•- iep-^ Officier der Douanie zich naar boord begeven heb- fon^^y in het Kanton van Waad af koirftigheeft door bende ende «ewcne vragen werw-.arts het beftemd ..as, .een B^nkiers-hi.is te Bern eene fomme v.o ïoo fr nc geda.n h-hb.nde, kreeg hy tot antwoord dathet Schip a.n de luwoners van Goldau die het geluk gehad heb- ée Cav,hr,an heefe dat hy zon gaan waar hethem goed i -ben aan het onheil^maSeptemberU. t^omfoajL» doea dfcht, en vertrekken 2oü als hem zulks gelegen kwam. i -tw -baRJ ftellert •'•>,i!«"<:<K j.j :f-.1 -, Hv g=f verv,>igens bevel pan zvne C;fficier5, om ^en j Eérgister zvrdé^a^if kfèiWii ns^a! de Heeren Douanier van boord te doen vertrekken. Deze heeft Hirzel, Lid van bet Befï-jur en André B^errr.n vn S ïT e een proces-verbafl van zyne gégevene anrR'oo'rden op- -.^-, j, r WinthertVior. -..a'ij y "^T'.-----------------V.,UI die als .gedeputeerde by hetCoajres.dat geöeld^D^hetïelve aan den Mmrster vair Stwt toege-^^eArau geopend is, refideert. benoemd om de verfèhil- zonden. "len over de Ponerven te vceff-nen CH^RLESTOW'N dwris yan^ary. -&eri Van de, Vo'gen. een arrê-é van den KleinenRnr.dvwhetT and Senateurs van de Ohio heeft een brief van EdwardTif- van WSad mag geen Fr4r..chiT>,n vaif r#.feï 30 Tarën £n Commandant v.n dat Ksnrnn, ontvangen, w.ari. ot.J fchoon hy van een p^poort veorïf^^is laPC^r hyhem meldt, dat een'cerps Militie, op dssrtoe be-^--^ -- ->------ liomen orders, de Florifle van Blennêrhssfét genomen heeft. Volcens nadere berigten v.ss gemelde P.leuner- basfet tnet zyne medep'igtige ongelukkig pEtfr.Ejjt. Het^j Beftuurvande Ohio heeft in dat gevsl rlle moielyke I ïftivlteit en vaderlandjliefde betoond, doiK de gefch'ik öe maatregels in het werk te Reilen om voortekomen dat de rust en de veiligheid der VeréenigdeSuienniet tB.geftoord geworden, i ■PR i 's SEN. --THORN den 13 February. Sims drie dacen beeft inen alhier berigt ontvingen, v?n den grooten flag, die deEranfcben op de Rusfen gewonnen hebbén. Den ia bad men alhier tydine-gekreaen rangs*-eaen boiten- f^bevlv; '1 ^'-l '^'^"^t- «■■^'treeds Cnts lang digen dag opgaven. Zy ftemra... dat dé Rusfifche Arthée omverre te gebragt.is, na den hcrdnekkigden tegenfland te heb- ben gc-bod6a "-•-- !LI "O - =0 a,r -IC .5 O ei dan 10 dasjen zich in Ke-Ksmon ophouden ten zy zyn (js.póört door cè.ï Fraofcflén Ambajftdeiaijde Repu-^ büek tievifeerd js.'vr'rttdiïl}t.;isic rj'.V-^^'' LAUSANNE den' t^-Mr^Wrrf H.n ofsderzoek ter 5, ver^ailirjg van het Profesforaat in de Franfche Littera tuur, dat nieuwlings by deze Akademie is opgerigt, c 5: t beeft in 't byzyn.Van rfen algemeeiién Akademifchen'"'-^ E*"^ R^ad plaats rehad. Gemelde Ri.d heeft daarop zyo «^«^J" rapport ingebratit obtrent de drie Kandidaten, die^^o^^^ü zich ter vervuiling dier post hadden opgedaan; Wf.arna -S-ë T?5 -dè Kleine Raad den HVL. Manger, vènGenete,- totfro- >>- "l fejf if in-dat vak lieeft tar'ffefteld. r. - ^ftiis'.; 1. S BAv^EL den i^FeliTuari. VTerihciuit'iièhgenoeg- E "-^ S J ZEfm ovVrniets anders bezig' das over het reltruterni a. .a - e: ï- KI- Ci -■ - "-^ '- C8 o. o c t: -S <- o - o o 360 xoige, oen arg werd de-j vtfor den Frsnrc-:en dienst. Men wistreeds Cnts lans c^^" ■nigte pntikü'ierebïieven,-^ Sicm TiüTt zwafighedén ontmoete en tiien fchreef zulks T S 5 i 1 'n van dien gedenkwaar- toe Ean de intriguei van eenige partikulieren en aan den - O -ï^ -^ 1 t aea allen d-ar movereen, I party-geest die er by asnhoudendheid in fommige Ksn-^"^ E - S _-^te.S rre geworpen en in deroo- ronsf^^r< heerlchen. Me„ verzekert thans, dat de Fran- Ï-^qS t^^sl' Volgens andere brieven, heden ontvan gen èn die tot den si 's avonds ioopen had de Vy- and, zich vastelyk verbeeldet^de, dat het vooroemen der Franfchen was hem in zynenaftogt natezettenge: dureride twee dagen na den fl-ig zich zelven geen 00- genbak rust vergccd en dat hy met geforceerde mar- ichen de vlugt kiezende, eene groote menigte fie- pers, gewonde paarden, ammunitie en bagagie had ach. ter gelaten; dit verlies, gevoegd by de vorigenwaar by hy reeds zoo veel volks, krvgsgevangenen en am munitie verloren had, heeft zyne magt merkelyk vef- ininderd, -j' -';. Het verlies, d?t de Franfchen geleden liebben, isby lange na niet by dat der Rusfen teveraelyken. Velgens öe berekening van fommigen, die het od zyn hoogst iteiien, kan hetzelve geen derde van dst door den Vv^ 2nd geleden, beloopen. Schoon deze Veldflsg oppe'r- viaK,;,g snje.s .,5^^^ beduiden d=n dat de rrsniche Armee eene roemryke over^vinning behaald fleert, zoo wordt dezelve nogtans door lieden van de fche Ainb'asfa.-eur, de Cénenrat ViaJ,^' zich over dat tuk" 1 o 'c/2 aan den'Lancï:nmancnaandeK'an!OtinaleBefturengead- o - S Q W dresfeerd he.fteö nfen vóégt er byV flat Z. E. gelast.^ "5 ^- s: ge-.veesf.fs, b'm san de Confeaemtie te verklaren dat,*" c C zoo roet de r-Mei aanlbande de iS.000 man, die vol- 'S gens de geflo'ene Kapitniatis de Zwitfe.<ciie Regimen-;::; '^Z ten moeten uitmaken, cie: vóltalii;; zvn; ZivirferlanJt C H C :r O Cl o --^ il w C C I .2 c r-« O «j C o 5 •K o, O alsdan z.->,l befchouwd worden als êffteri-rOe hebben v»n ZJ c: ;l u Cl W5 1. J de voordeelen tJier Kfepitülr.-te me^ Fr;!rk'Vk,»én dat*^ laatstgemelde Moget:dii,eid het Trrktaat zal b^fchouwen u: 5- sis verbroken te zyn. 'ivftWiV niet min sngftig als on.:l. b i geduldig tè *ernemeti;::#ie antwoord dè Lan :amrb.in -^ .5 C |e ên de onderfcheideneKa'btonnale Befluren op deze fom- - 2 ,S matie geven zuü-n. -- -i ■«■•»\-- .1 i "^'z NICE den 12 Frhraarj, By menfchen ger.eagen heeft men nimmer znlK eenen verfchrikkelyken Storm gezien, als op den'10 binnen deze Stad plaats had. De Sckadens die dsar door aan Olyf- en Oranjeboomeö zyn toegebragt, zyn niet te berekenen; alomme ziet men muren omveraewoiT>endaken afgewaaid, en bo- men ontwo.teld: de Tuinen zyn eet Orcnjeboomen die Kukgeaagen zyn, sis beiasid, E«d Do«o5ch Vaat» a a r; O 2 >,(■- -^ w -c -^ s £;£►-: C 2 -S fc^> =.F S« 1 t3 aü

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1