lis C O R A H t. No* 2?* MIDDELBURGSCHE s ZATURDAG Ó£N 28 FÉBRUARij 4 werden Hè R%ft^',' ildasre e Is f.lt' o •5> i si's 2; jc r .0 j" 5 1 E - s =1 I f - 5 g 53 I o .5 ï^'--^'" a S so «a-s a s- POLE WAHSCHAU den ^Feituary. Ueden zynnlhier twet." Couriers gearriveerd, met onderrcheidene tydiniien wegi-ns de voordeJieii op Jen Vyand behaald, Vioch men heeft nog niets officië'.'ls deswegèns vernomen. Sedert i^. daijen i» aüiier ceiie zoodanige menigte van levensmiddeleti flangeltoiiiendn de ganfche l'ranfche Vlrmée uit de iViagazYncu kin gevoed worden. POSEN den \i Februarj. Hedèii is alhlÉt hÈt na volgende bekend fjemsalüj ÓRbÈR ifi^ DÉN DAè. Pófjn den I idétt Februarj'. ,.De Dlvife-CJeneraalGoüverreur enCommandaiit %n Chef vsn de Stilden het DepartementPofen, maakt, lïoo wel aan alle de in dit Departement ftaandc Troe pen als aan de onderfcheidene Beilürenby dère be kend, dat de Rusfifche én Pfui.«fifche Ailnée totaal ge- flaeen is; en datgooo Krygsgevangenenen raeerdanso ftukken Kanon de vruchten dezer overwinning zyn. De Militaire Commandanten wordeh gelast aan de tegen- ^^oordige Order vno den Dag de grootfte publiciteit te ge- Vea enz." D U I T S e H L A N D, WEENEN den 7 February. De berichtCD uit Tur- ^yeniii on^e Höf-CuUrant vaii hedeb gejjiaatstlöi- den als volgt: ,,Hec was den 57 De^eihberciBtdo Sultan het refchtpt inh dèn Groot-Vifi T üicvaardigde, watirby dèie gelast word, zich met ne daartoe door den Grooten Heer be- tterode Bachas, Rev en OpptT-Officieren naar Ket Le ger te begeven bv Adrianopolen eene Armde te ver zamelen, en tot hét te vvapen loóperi aller rCtüfulrtion- ten de heilige Vanen iVIahomeis te bhtrollen. De Oorlog inet de Riisfeii is vö'o^ éënéh Religie Oorlog verklaard. Wefkelyk hebben ook de oneenige PachsS en Beys in Romellén hunne oftdettlHge tu'lnen aan isen zydegefteld om hunne krachten regen Rusland te wenden. Den 5 'January zond de Rêis-Rffindi aan alls rrêemJe Mi'nis- -tiU eenen rórrdgaapdeh brief, waarin de ofdriaken der Oorlogs-verklaring Kgen her Rusfifclie Hof ontwiRkeld 'WbfdêtJ.' Als zoodarige Worden voorsfl aangevoerd t(e wegneming vari fie Kriih gedurende den Vrede en te gen hét V^edos-Tractaat van Kütfcliuk-Kamafdydie Georgiën tegeo de Öudérê aanfptaften van het öt- lomannifthè Rykhet aonmatigènd gedrag der Ruslifche '<;onfu!s en de gewelJadige uitbreiding der hunnen Nn- iionalen overeènkomftig de Traktaten in hst Turkfch'é ifeyk toekomende vooireèhten, verder héi tusfchentre- den des Peterburgfèh'en Hofs in de afzetting der beide VorftcD *an Moldavien en WallnchyertelndelyK den 'Rival dés Generaals Michélfón, in weerwïlóari de plaats jfiehad heBbehde herftelling van gezegcfe Vorftén én de oproeping van deiJ öpftand, welke by aan alfë Grieken iiitgevaardigd hééft. De eerfte vyandly'kheid was, tiat «ene van Sebastópel in de Haveii vaii Konftstinopolen ingelopen Oorlo'gs-Corvetgenomen is, endeRusf^nvan Ismaêl, welke Vesïhig zy door eénê krygslfst hadden ioeken te bemachtigen,' afgeflagen ijn" Volgens'bèrièhten uit Semlin, zou hetServiëscti Sy. £ode deszelfs Zetel naar Belgrado overgebragt, en van flaar eénén Courier naar Konftaminopo'én gezonden heb ben; Óm dèn'GrobVen Heer te bedanlcenvoor zyné in- fdiikïykheidten «aniten der Servifche Natie'aan den Öag gelégd, en om tevens zyne bevelen te vragen. Vol- fens de zelfde berichten zóiïdéii (Te'RUsfeti' i'èeds tot ^oorby Ru'dféhuck geavanceerd zyn',. BERLYN défi 13 February: Het'zporoemryk ge vecht van Mobringéii is vanno'gveél luisVerryker gevol èen geweest. Na b'y gétnelde plaats met 8000 man TroependFé Joor eenen langen marsch vermoeid wa- ïen de zege over een Rusfi'sch Leger-Corps vaii rutin 14,000 man behaald te hebben, was de Maarfchalk, Prins van Ponto-Corvö, nfet naar de ltu»ten der Óóst Zee' teruggetroltkeii, maar, 'sVyandsoogniérkendoorgrorf- dende, Zuidwaards af naar Li'ébmuhl eii den if van diaar naar Lobau gérultt, ten einde door deze beweging de lirilter-flank der Grooté Armee te befchermen w'el- ten de Rüsfen iij hai'e Cantonnémentén fchéiien te wif- len verrasfeo. Op dien zeifdén dag had ook reeds de Keizer te Warfchau van 's Vyandsoogmerken berigt,en Verliet (gelyk meti weet) die Hoofdftad.' Weldra was Dy te Pasfenheim in het Pru'sfifche;" aldaar alles veilig ■bindendekeerde hy den 30 terü'e naar Pultüsk in Polen öam de noodige maatregelen, en kwairi nóg dieii zelf den dag wederom op zyne ftappen terug, overnagtte te Praznitz, reisde den 31 des morgens naar Wilden- berg m Pruisfen, vertoefde allaar tot den 2 February, '«rtrok dien dag naar Pasfeq^ieijn den 3 niiar deok«nt o Ut E ,5? T3 tti Jtt S *\3 <t rn N u S 11 'O J4 t-1 f, j: B-^ - - - - 2 2 2 V C J2 o o. t 7-, r. J* ï- CMS 1^ f. Zl 10 r. - t= o X! J S i* :u o 4J a a f H - 2 -■ C- o 5 -^ -a F r 0 ;p -S - o* g o» ^jD t- S .5 e, 5 tj) IJ o u to 4, ex t- •- ----------- c i> v «-. ïi 5 li as "5 S; p -r u 1* i'- .a a e i; -c w w. 5 lu 2 fc- o -ü t:: c *i> Q o 4* J4 'S f^ -^ ^4- van Allsnftein, en den 4 wèirjén'.rfè R^sM','ll3a»ren J te Gartenrtadt. aat;gegr.peng"flagen,eu vervolgd. S Zie hier het officiëol ber'igt, hetwelk men te Birlyn van dbze roemruchii;;e gebeurtenis ontvangen.heeft. g Heer LdgllfeChefdeBnttiiillon; gcÉttacheèrd dïin den Generaleii Staf, die den dezer maand van Arns'- derf, (een Dorp, verte aan gene zydé van Aiknfteing tijslchen Gutftadi en Wdrmdt,^ is afgereisdheeft gister al- hier de ofTiciëele lydihg aangebragt, dat de Vyahd aan alle punten gcllageri is', eh (iat men hem metallsn fpoed'' najaagt, Hy zet zyiien aftogt des nachts voort, om het 3 vpórdéelddr lang;' nachten in dit jaargetyde teii niitte te -2 maken. WJ''nebben oris reeds van oraftreeltsao Hukken a Kanon, en 8 10.000 Gevangenen, tiieester gemaakt, n* Da Armee is in voilen marsch haar ijoiiitigsbérgen wer- waarts d'j VyrhiJ terug wykt." Een foarti;è:yk ofliciëel bérigt heeft de Divifie-Gene H raa! eii Gouverneur te Piifei» doen bekend makeii. Onder-^ tiisfchen z;et men uit de dagtekening der gebeurtenis, =0 dat een koft te vuren verfpreide tyding, alsof, opden'*' 28 January, do Rusfen géflagiii zoiidenzyn valséhge--:» ^e'isi is. Den 16 February. Mét een Brief, uit Amsdorfden - f gedateerd, beeft men tie bevestiging, of liever (ie voort- zetting, ontvangen van de tydinaen, door den Kolonel S -° uj Leglife aan: bragt: Deze Brief behelst de navolgende - byzohderhVden^2 ^rS „De Kelz-r is den 3 va ti Allerfèin vertrokken, en Ji h ^j< heeft s uren van de plaats in een Dorpje, Gerkendorf ,-S J S o -il: genaamd; ciéh rpchi ijoWgebragt. Den volgenden dag >-""^Sg5 52„-°!-ë is hy naar Sc.-^litz vertrokken en den 5 in Arensdort'^Q '^JjS'S-S-^S^S gearriveerd. De Vyand werd in dèn nagt van den 3 aiii "'*-' geëiie zyde van Getkendörf ontdektdoch des naciits volvoetde hy zyrie retraite^ Hy werd vervolgd. ^^-^ Corps van ao,Öoo man afgefneden. Er zullen naaf alle waarfchynlykhoid zeer vréinigeh van ornifnajjpen i Si 10,060 ïlyft er reeds' gevangen. De Vyand vlugï in de groorfte verwartiog, niét a etende wiar heenerf zich te wenrièp;, fjy heeft reeds Jo ftukiten gefchut verloren, vele Vaandels én eêné menigte Proviant-wa. gen. De beide Depd't» van Liebdad en Gunflat zyii ook gevangen gema;;kt. be Keizer bevindt zich zeef wel, Het wedef is voortreffelyu. De koude houdt zich ftee'rfs oj> i tot 3 graden ftannde. De zon fchynt dèn ganfchen dag door j en de Soldaat ti Volyver.vüüt én Itracht." Met nog latere tvdingén verneemt men', dat de Fran- fche Armee, die fleeds voortaiigmet den wand te ver-J» volgen, hem by Pruisfisch Eylaü bereikt end ig geleverd J heeft j én dat de zege aan de Frarfche zyde gebleven is, 5 Dïèn verwacht met ongeduld dé navolgende byzonder- eL.<^'^ heden hfef omtrent, a."^ s HAMBURG den 16 February. 'Volgens' fb'mrtïge g .5 J -g berigten,' fchynt er een ihisverftandtii'ircher. Zwedenen '- p 3 5 Denemartènte bedsan het welk van dag tot dag toeneemt; g zoo dat men zélfs eene (loflogs Verklaringtu^fchenden c -§ Koning van' Zweden en het Hof van Kopp.-nha ^eè meeAt 't-;! S te kunnen gsmóet ziet. Voot tiet ovtrige zyn de te.-ëti; c génwóord'ige betrektingen tus'fchèn het Kabinet van Pe- .s i. 3 tersburs en dat van Denemarken, vooral, wat bet bó-^ c vengénield inisverrtand liïet Z-Weden betreft,' weinig *f^ J.^^gj niet bekend. td G R O T-B" R I T T A N N I E n: fe^Sfe LONDEN den 7 February. Éer/isteris alhier, in. fióogen ouderdom, overleden dé C^mfche GenefaSl' oj ca ao n •- c ta I'S O' a it <u S -Ï3 -^ «J N Q> 'S -^ 2 .1* cc -r- -»^ TI cy c .sf'^ Q Ui o Je [I- f: -ó C N M s -« H O u o u a a> ;-ï OJ i* 3 a f- 3" ai Si ,a3 c B a. fc' «j S «i c t— ox w -o o. c<5 -. CW Pascal Paoli, genoeg bekend door h^t aandeelhet 2 ^4» *elk hyten tyde vati' Lodewyk XV; in de iakf^n viln S 2"~ S CotGkahad.- S-^O 2 2 2 1. ■g W td -J - H O O 2: g ;^„-. - «^^r gtü e-? «Ci -Even Hls by de Gemecnténs Is tVans óok voóiflédén 5 liacht by de Lords befloten, dat de Slavenhandel met 1 ti t* e f-" Sa, Januafy 1808 2al ophouden; dattiadefieerilen Me"vvan 'dit Jaar, gésn eesi Schip tot Slavenvaart, uit de Brit félfé Havens zal mogen uiilüópen; maar dat de zulke die -^ -_ voor din eérfteii Mey om Sfaven naar Africa zyn gezeitd S O q. en voor primo Janu;>ry !8o8 inde West-Indien niet aan- ïf komenechter hunne iDgSnomené Metifchen-Tadingen ir B S kunnen Verko'ópén, -1 T^ H TéChattam, Portsajoutt? en Plymouth wordt met y--^ ver aan de uitrusting van eene Viootget'beid diemen 5 c: c v5 "-^W W 3 »-. Ls; t S ScS o t Ou- 4. t n f! g E V b^ <b 1 -• wil dat naar de Oostzee beftemd iswordende KToude sis tr- S -5 -1.5 f- Ó*^'- S o 4; c?' Linié-SchepéntotFiuit en Transport-Schepen toegerust, 'S fe3W>i «uSïJc Z ri «oeasan:l4,:?^->il2i2SC0S^- vreemdePPoT-J^g^^f-K^., =wer>en.:.:.p5-^J>;t^ lor ónze -^;-«-.» r- Onze Regering, zegt men wil, beTialven het toeasan; èener Subfitüe van 6 IVIilioeneti Pd. St. aan IVlogendheden ook door eéné Exjieditie medewerk Gister liep een gerucht, dat Montevideo door onze Troepen was bemagtigd, maar heden heeft men tydiog uit de Havana, van den 11 December, volgens welk* eeae tweed* a«Bvn!»Bzo;Tr«ep€i 9f RlMteviie* Truck;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1