MIDDELBURGSCHE C O U A N T. ^1^1 bONDERDAG WO7 DEN 26 FEBRUARIJ p g g g NOOR b-A M E k I riEUW-VoRK den 5 January. K A, i.e -•= c= g. S S P 5 5 o - -s u .-Si* ^4'f: a g ft* - p g g-S^ S c ^C Q aE Z cX!0 .ïf C -3 - - a - a w oi sa'-' g 5.5., I Si-H ^-S o.ïS o ,0 a OS*», tr^ ^-' Bi* O - i= i! S o -O -t3 dl 1» <u cj S ïi <u (LI o 60 iJ «CS bs 11 Ingavolge eene Die ,R.f iN Tefolutie van het Congres moet debeneden Stad VanNieuw-Orleansverfterkt, e.i tegen alle Vyandelyke '•anval van de oostzyde gedekt worden. De Prefident vin de Veréenigde Staten, is by diezelfderefoluiie geau- lorifeerd, ora dèn vrywilligen dienst aantenemea, van 'en die zich ter defenfie van het Land aanbieden, mits bun peta' niet boven de 30,000 bsioopt. De Gouverneur van üeOhiovsn het Gouvernement, fceve! bekomen hcibe'nde, öm 1504 ssomanaantewer- 'en, to hen te Marietta post te doen vatten, om de Jf'lottille, die ineii te Muckingam, zoo men denkt met Vyandelyke oogmerken, heeft uitgerust, liec uitloopen uit die Rivier te beletten en in de Ohiobinnèntelóopen-, ie Regier Mc^gs is m^t de uitvoering van dit bevel ge- laSt. »Iy herkden 9 December tien Schuicen, die van Muskingsm kwamen afzakken, aahgehoudenv Deze Schuiten kunnen '.eidef eene Compagnie Soldaten voeren. 2V badden honderd vaten provifie aan boord, hojiderd ijergelyke vaten wareii oog niet ingerchéept. ÊeneTyler, i'die by zyn Volk onderden naam van den dikkentyIer 'bekend fta-Jt, wachtte op het Eiland yan Blannerhastét m'et 50 gewapende Manichappin die Flotille af; doch j*»èrnomeri hebbende, dat men de Schuiten bad aangehou den fiam hy met de zynen in kleine Sloepen de yiugt. Dë Gouverneur vaii de Ohio heeft alle nodige maatrege. én genomen ten einde te belettendat er geen gewa pend Vaartuig doortrekkè, en bevolen, dat men alle dé geen die zulks met geweld zouden willen beproeven in dèn grond,moet fchieten. Tyler én de Chef van het Ei land van Blannerhasretdie over de Flottille het bevel voeren, en die men meent dat met den Kolonel Burr gémeenfchap hielden, zyn nog niet gearrefteètd,fchoon Ben reeds prife de Corps tegen hen l^eeft. TA L 1. N. NAPELS den ^ojanuar). Deinwóners van Sjsino- fó in de Pro*intie van Badlicata en die van Francivilla io de Provihtie van Léccèj hebben eene Deputatie aan "2. M. gezonden,omliaartebedankenwegensdeafrchaf- l'f üg vïn het oud en sfoo nadeelig leenroerig fysrema. I De Minister van het Inwendig Befluur heeft op deii as January II. aan alle de intendanten van de onderfchei- dene Provintien van het Ryk eene circulaire afgévaaï- digdven den volgenden inhoiid'v. „Myn Heer de Intendant! de intentie e» begeerte van Z. M. den Koning is, datgy op den ontvangst dezeru naar de dnderfcheidene gedeèlteh uwer Provintiedie ttians rustig iynztilt hebben te begevenom in per- {bon te onderzoeken óf deGeconftitueerde Rïagtenin dezelve wederom herfteld zynof de Burgermagt er in werking iiof de publieke Ambtenaten hunnen pJigt vraarnemeii, of tf door hUn gedrag hét Gouvernement ióen tiëf hejjben, &c. Gy zult door owe tegenwoor digheid in dezelveh ai dat góéd doen dat Zyne Maje- ftèit begeert dat dópr zyne Onderdanen kan genoten wor den. Het is klaarblykelyk datdoor zorgvuldig den ftaat en gefteldheid dier Landen optenemen, aan welke be Éoefteni dezelven zyn blootgefteldwar geest erin de ielven béefsCht, |y, en zekerder en gemakkelyker.de middelen zult kianhen beramenom nieuwe onlusten in hunnen aanvang te finoren om de oude »?ondén te Ker- iléllen en nieuwe onheilen vóortekomen." LIVORNO den .4 February. Van Cagliari meldt men, dat de Koning van Sardinien een Edikt genomen iéeftwaaV by eéh kind van beide fexen en oaverfchillig van wat Raat, dat het OuderlykTiuis zal verlaten, om een Huwelyk aantegaan zonder confent van Ouders of Voogden, (ot eete hecTitétiis van twéé Jaren verwezeii wordt. Een iegelyk, die een kind in het oiit vlugten zal be- bülpzaam geweest zyn, óf die hetzelve «ene fchuilplaais in zyn huis zal verleend hebbenóf die willens en we tens daar toe z«I hebben medegewerkt, door als getiiige'. te dienen om dus den f'riesteï te bedriegen ?al voor den tyd van 5 Jaren gevangen gezet worden. Een Jon gen, die zonder het confeiit van zyne Ouders trouwt, 2al van hun niets dan een Jaarlyks kostgeld kunnen vor deren en kan van zyne legitime ontzet worden, zoo ty voor zyn softe Jear trouwt. De Meisjes, die zon der confent voor haar asfte Jaar trouwen, zullen niede óp niets dan op een Jaarlyks kostgeld aanfpraak hebben, én flegts nog maar in geval hunne iSïans geene genoeg. 2ame middelen hebben om hun den kost te geven. Zy die zich voor hun abfte Jaar in het Huwelyk begeven kunnen ontërvd worden. Men zal nogtans onderzoek doen of de Ouders ook Zonder reden hun confent ge- U. 3 •- E b reeds 30 of h5iarpn bereikt hebbende, en dus meerderjarig "5 zyndej die een tluwelyk hebben aangegaan, dat hen 3 onteert, kunnen ontërvd en van -de^mbten en Bedle ningen die zy in den dienst van Z M. den Koning be^ kleedden, ^etftoken worden _D 1 T C H L^ AND, SERLYN den 8 February. Volgens de laatde brie-1 - ven 'iz'o.Pommeren was bet Hoofdkwartier van den Maar- S" fchalk Mortier thans te Multrunomtrent vier mylsn van 11 Straalzund afgelegeti. Deze Vesting is door de ijatuur 3, zelf zeer goed verflf ikj. In eeneq part'culieren brief uit P gemeideHoofdkwattiervan'densi January wordt het vol-O g gende gemeld s, j, S Wy bevinden ons (ints eergister voor Straalzund ,j^ J5 5j 5 o o. - 'S T3 t£, -= -3 <e O G B O :t C *fc« C »j t-. o 3 3 W3 O £S o ^="'3 «j o s c; r: fi o, o - c <3 li Ui t: er ^a, l\J Zi I.» -ö *- tj -; 1— - .2. a O gCX 01 ja ,64 W J= o» O) O en deze Vesting is thans door onze Troepen geheel om- fingeld. Voor dat wy ^óo verr« gekomen zyn, hebben H k. er. eenige kleine gevechten plaatst.ehaddoch niet eene ^5 afiie van belang. Wy hebben ongeveer 50 man vandefci Zweden krygsgeyan^en gemaakt, en zy hebben 40 doo-y 5 den gehad, Wy hebben omtrept zoo. aan dooden als c g gevangenen i o man verloren. De kolonel D.igeon van a het 26 Regiment ]agers te^aard, is aan den fchouder, c door een fchot met fchroot gedaangekwetst geworden; g-f doch zyne wonde is niet gevaarlyk. Een Oficier van t? dat zelfde Regiment is geCieuveld, en een A'de-de-Cimp 'S van den Generaal Grand-Jean, heeft een houw in't ge-'* J zigt bekomen. Gy ziet dus(lat er niets ernftigs is voor- Q 2 gevalieii; Ook zyn de Franfchen in 't bezit van al het geen Z.weden in Duitschland bezitStraalzond alleen uit- ^Q S gezonderd dat evenwel ook wéldra iü ónze Handen zal vailen.*^,, De koningin van Pruisfen wordt te Schusfelburg verwacht, van waar zy zich naar Petersburg zal bege- ven; men heeft het Paleis van Catharinenthal aldaar voor die Vorfiin in gereedheid, gebtagi. FR ,.A N ,.K .R Y k. - SA1NT-DIE.Z den 13 February.. De Pruisrirche_ krygsgevangenen hebbeozoo dra zy alhier zyn aange- komen van de.inwoners dat goed onthaal ontvangen dat zy van edelmoedge menfchendie in hun ongeluk -o -3 B g a c c S aj -^ O, B, o E -o •Cl i, 00 te o e o g c c: c ai c o o *- .0 o qj o CJ Z toga «J 1-. o c o J; o <U «y fc. p o S! 00 fc S a bc c S c o o V ■- t: S l<i '-> 2 S. •V' rr 1^ een waar.deel namen konden verlangen: een ieder bey- .- o^ a -■ o. I- t H verde zich om hun hulp te verfchaffenook kan men s tot lof dier ongelukkige (lagtofFers van den Oorlog zeg-.ï O een flat zy alles gedaan hebben om de genegenheid der y g o ■-* Burgery te winnen.. De Karnayals-vermakeljkheden 5 o. Hebben hun. eene gelegenheid vetfchaftom aan de Bur- S ti q gers, die hun zoo .menigvuldige blyken van menschlie- J 2 Q Z vendheid.gegeven hadden, hunne opentlyké dankérken- Sc «--i O tenis te bstuigen.. Óp allerhande wyze verkleed, en«s^ ex. •50 5-H in" C door Pypers en Trommels voorafgegaan hebben zy de-q S Hl ganfche Stad door gekruisten ftil geriouden voor de x> (ij en huizen van de Leden der Regering, van denKpmman-^^-.TN dant van het Depot en van de Lieden j3ie zy byzonder 5 2 c u: m oo o, Cl .^4 o fu bi c r: N C w t; <-> o» 5; o o S -; </3 5i kendej], enriepen veyfcheidene, malenluidkMlsuit:/^»^, Den II dezer hebben zy hunne.Maskarade-wandeling vernieuwd. JDaar er,nu ordergekpmèuis, omhennaar5 elders te voerenhebben zy van den Commandant ver- 5 lof gevraagd, om nog eenmaal en corps de Inwoners-S c c van Saint-Diez te. mogen bedankendie zy allen ,eenpa- -S 'Z, -S rig verklarenniét dan met het ultetfte leedwezen te i •o E teve Jen Ketter der Fran/ch.en I lang leve de Franfchen! •-• t/5 c Cb-M 2i >- N „ga - Q.SJ ts: o -u ca* tl- e; o 0-2 afÖ .S'EÜ' CJ Heden middag om I3 verlaten., PARYS den 17 Fe5r«/Jrj. ..v-.„---------^ uur is Z. D. H. de Prins Aartskanfelierop last van Z. M. den Keizer en Kojiipg,, in den Senaat verfchenen ca c.§ heeft de volgende aanfpraak gedaan Myne jHeeren! ik breng uit naam van Z.M.den keizer en Koning ter uwer Tafel,twee rrrt*/ar#B,metN' den Koning van Saxen en de Prinfén van zyn Huis ge-J floten eq een Rapport yan den Minister van Buiten- g 2,ö ;S landfche Zakendie t. M. gewild hééft, dat d mede- fci,§ «C^.^ deeld wierden. DebriefyanZ.M. aan den Senaat behelst degron den dezer diplomatlfch* transaftien k. «J c S 5 5 60 - S fc- o •o td o e bil o .- C4 O) es -O «i C C" tó 2. Si a c -a X. XI o c •5 eu» <u 2 C 'S 5 ~-i Dezelve zal u tevens kenbaar maken,.de reden S-"'t,« g waarom Z. M. dus geh.andeldheeft, na defituatie waar-g ^r (d iti hetTurltfche Ryk zich beviödtdaar deszelfs onaf han- S g kelykheid dooreenenheerschzuchiigen Nabuur bedreigd ■^'g ^-S H^ wordt en dat de veiligheid van Europa aan het behoud S a 0/ u 01 as.5 a- van dezelve in het groqtst en naauwst verband flaat. l6o, c tx 'S 2 E S -^ o ex 0^ ■S. - o .t: -3 "O -J r^ S E ta ■o P 5 S - J -5. - de gewigtige bedenkingen, cóot den Minister ia zyn Rapjiort bygebragt, het herftel van den Vrede door S|^vCs S't!> ^~^fv5 bet Franfche Volk niet waardig kan gekeurd wordenpQHH o c O ^ft H**^ w -? 5 -ï»^^' nog met de groote oogmerken van Z. M. ftrookendon voor zoo verre dezelve luifterryk voor het Ryk zyn; dan voor zoo verre zy aan hetzelve eenen duurzamen ■weigerd hebben, en in dat geval :ul!en de ftrsffen niet j voorfpoed verzeitere, door san de andere Mogendheden ■w»rd»n «itgevifwd. Kinderen vaa bei^e f«xênfcboon I w«a;Vc:g tsjét Rwsfifche h«rssl?zuvï 'e jev^nV

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1