m 1^0, 55; MIDDELBURGSCHF, COURANT* «■■I b I N G S D A G iast 10 Jareazal, waaaeer aes dei ftsnd 4er 3 pCtj, VZN 24 FEBRUARÏJ mo7 •- s - s '-i V -^ -ë r c-^ If 5 1.5 5 o i t s §1 B &liJSIt^ F R A N K R Y BL S1 - f g,| "J i "o ^g rnefieift EngeUci Vaarriii* in deii Irand ge lging van uur lang zonder 'hnde tüa zien een ook e.ea o^en is, adden da s-oogge- rsfcliiptê ryvrn, üo A\ixt asr Lon» loorrsi^e e Hau> vee ur^-n d fcbe;,'{> tf;*«.-'<V^-.Mi''J I T A L I N. MILAAN den 2 February. Door geheel Italien vind men thans vreesacbsit'e én zeker;yk ten cs^le ook kwaadwillige menfchen die zich zelven en anderen wys naken, dat Italien wederoni het tooneJ van Jen Oor log worden z«l-^ nie: dat zy op eenen Öurloj met Ooscenryk rekenen; die Mogendheid, welke door de eiaJlandigheden weeerom gewi^tiggeworden is, fchync zich in dat meerder gertigt alleen te verheusenom <?at het haar te beter iii ftaat fteJdtomhareonzydigheid disurzaana te handhaven nl^ar de inva! der Rusfen )n Turkyënwaar Jiy dezelven ook reeds met de Ser viërs, Mciitene;-rvne!'s enz. versenied frBDer", doen hun eenen vysndlyken invs! in Opper-ltalii^n verwagten terwyl zy in Neder-Itaüen voor een veraieuv.'d bezoek van dé En>^elfcb8fi bedugt zyndie op Sicilien tïians 12,000 msr fierli zouden zyn, en by welken zich een Corps Rusfen in Grieken uit de Republiek der Zeven -■Eiland-'n én aangrenzende Griekfche Proviniien, waarzy fterk werven, zou komen voegen. Menziet eobterügt, hüè divnas alle deze berekeningen zyn, alvorens eenen inval in Opper-Italien te kunnen doen ,2sl den Vyand ten min- ftfr, Dalmatien moeten veroveren en de in het FriouUche ftainde Armee van 80,000 man mdetEn geflagen zyn. Er wEt eene nieuwe landing van den Vyand in de Na. i)ei!Che Próviptiën betreft, daarvan moeten hem zyne vorige zoo fchandlykafgelopene wei affchrikken, beha!- Ven dat ook het zsamtrekken van zulk eene tairyke Ar- Inée als de Turken tegen de Rusfen te veld brengen aan deze lastften in Turkyea zelve wel eenigé bazigheid 2sl verfchafFen, In Triest beeft de verklaring des Oorlögs door de Porte nan Rusland eene nieuwe fenfstie veroorzaakt; èen aantal Turkfcbe Schepen hetwelk zich aldaar be ijond, kan du niet wederom in Zee gaan zonder gevaar te lopen van door de Rusfifthe Krüisfers genomen ie ivorden. DUITSCHLAND. WEENEN den 3 Februa>i. Vsn deRusfircbe Ar- tnee verneemt mendat de Generaal BuwhÖwden naar Courland vertrokken is, om de Troepen, die aldaar verzameld worden te organifeeren. Uit Silefiên^ word: berigt, dat het Hoofdkwartier der nog overige Pruisfi- fche Troepen tegenwoordig binnen Gtalz is. Tot nog toe was de geblokkeerde Vesting StShweidnitz nog nier door den Vyand befchoren. ANK LAM den 5 Febrtiar^, tot dus ver, is er by de Vesting Straalfond nog niets van eenig gewigt voor gevallen. Door de Zweden is er rog geen fchot dit de- Zelve gedaan, terwyl men zich alleénlykby den maatre gel van voorzorg bepaald heeft, om in de Stads-grach ten, telkens, wanneer het in dezen winter gevroren heeft, het ys opénteflaaa j om aïle aanvallen' op dezelven te -verhoeden. HAMBURG deö \i Februar^i Over Denemarken -Heeft men hier thansberichten uit Londen totden4de- Zêr, waar door gemeld word, dat de Fregatten Anfon van -40, en Arethuja en Lat on aieder van 38 (lukken, in de eerfte dagen van December van het Eiland Jamaica vertrokken zyn, om eenen nieuwen aanval op het Hol lands Eiland Curacao te ondernemen, terwyl de En- gelfche Liniefchepen Elephant en Veteran by dé Ha- Yannah kruisten om de bewegingen van hetFranfche Li- Biefchip lè Fout/rojant va» 80, én van' hét Spaanfcke San Lorenzo van 74 (lukken gade te (Taan. Dezelfde berichten melden dat deEngelfcher'egtllie- re Landmacht thans beftaat uit 954605 maa, waar van 8<J,I44 man buiten 'sLrtndszyn. De Volontaire in Groót-Brittannfen vorinen eene macht van 295,108 man, waaronder 25,180 manKavallerie. Onder de refeuliere •Troepen bevinden zich 2ï,«i3 man Kavallerie. De Admiraal St. Vincenthïd, opóe ffibérniavsn iiotiuk- ken het bevel over de Kanaalvloot wedefom aanvaard. Den 10 November bevonden zich 2 der Engelfche naar Bnónos-Ayros beQemdeexpediiien te St. Jago, eea der Kaap-Verdifche Eilanden. Eindelyk viiidt roen nog irideze berichten ,dat, toen Lord Henry Petty den 29 January in het Parlement het Budjet voorlegde, hy aanvoerde, dat Engeland, naar zyn plan, den Oorlog liog 3 Jaren zondernieuwe.be- lasiirigen kon voerenen daarna nog 7 Jaren met Jaar lyks de lasten flechts te vermeerderen met 093,000 pond fterling, hetwelk, in vergelyking van de federt 14 Jaar Jaarlyks gemaakte groote vermeerderingen der lasten eetjen zoo geringen last is dat zy naauwlyks gevoeld zal worden. Volgens den tegenwoordigen (Iaat der uitgaven i« dusreeds voor !o Jaren voojuitgezorgd. Na verloop iêèf-jif^i^im^ te J:« s o - -a 5. .S c o - ei t^ -> w -J .-- a O o c 'i Jï Annuïteiten 'IsJsn i pCt. aanneemt, en alle publie ke fchuldeo tot een ge!j kjpiia^l reduceert, degeheeie Staaii^-fchuld bedra^'en 387 in plaats vja 3J3 milliae-3,i -ë 4> P -o -Q 'V - =j 1- -5 p c Si e ,S Co '3C Hl *- E r3 J3. r V- 1. ;S> o S 7^ -o 3 O nea zoo f\s zy thans L-n daarenieaen za; het amcr- i- ïS o - j_ o tu o -^ ■-* p tificatie-fonds, dat thirï 8,335.000 pond (lïrl. isals." .50 dan 22,720,000 pond ftert. Jaarl^/ks bedragen. Moei dao de Oorlog noiï I^injer duren, zoo ks'a men denzel--^'^^ ven nog eenen orb.p-sld Ipngen tyu voortzettenzon-.g 3 co der nieuwe lasten en met aïjeeii een gedeelte vsu de In- -^ S 5 -^ Ci ;5 komflen des am.wificntie-fonds teg.-bruiken.„Het!5, voegde er Lord Petry een florteby gerustöellesdyoor S 10 Ji it o ■- .i f^ a ib c -c J« S -ö -g t; Ti O O o S N ons, dat, indien vi^y ïn de toekomst, gelyk dac tot /t» s hiertoe het geval gewee<ti.s, in onze pogingen ora der •- "a E B'S bedrukte wace'd oen Vreae terug te geven, fchipbreuk lyden mogten den fc'nuid niet by ons maar byden vy. -^ .Sf aijd liggen zalen dat v('y de middelen bezitten indien !li S^ S S niet om het gevaar té.overwinnenten minden om het-^ 1 •-= c - te overleven; dst wy, terwyl wy den Vrede wenfchen,'^ =^;3 "">-Sc5g-i de krachten hebben, om den Oorlog voor eenen onbe-\5 S^^g^^^-Sj^lS'^ psalden tyd vo'.rtiezetten." c ji o 'S g o o -r Ji ±i o> X .1 o^ -o Volgens de jo;vJ.fle berichten van het toonesl des Oor logs, zyn den 23 Jsr.uarydeHe.'ifen-DarmftadfcheTroe. .S g-S -g pen, onderfleunJ door 2 Escadrons van het vierde Re- c giment Huzaren in de Stad Graudentz binnen gertikti-^ Q -| waar uit zy de PruisOfche Troepen verjaagd, en ge--êjv. 11 o noodzaakt heooea ,om zich in het Kasteel lerjgtetrek- ^- ken. ^-~* De Masr[ch5!k Masfenal ria met Keizer Napoleon S éei niéuw plan overlegd te hebben, waarna met de in C o o 2 ,5 5 O -C -^ o Opper-Italien verzamelde Armee tegen de Rusfen in h o-" S"'S 2f-a cS Turkyen te ageeren, zal, z^gtmen, wederom naargi- zegde Arirëe terug keeren, om hetzelve plan in het Voor- jaar ten uitvoer te brengen. Overigens wil men, dat de Koning en de Koningin' van Pruisfen zich feJertdén 28 Januari wederom te Ko- nincsbergen beviprfed. FRANKFORT iéh 13 February. Uit Turkyen wordt gemeld, dat men op den 15 D^ember 'te Kon- ftautinopel tyding had, dat eene Ru'fifche Vloot op weg en reeds toe voorby. Varna gevorderd was; in aileryl was i,- s' hierop aan 3 Liniercnepen, 5 Fregatten en eenè aan- P - ziénlyke menigte Kanonneerbooténbevel gegeven,'^ U--i. ^'P om nsar Bujukriere te zeilen. Langs geheel het Kanaal Z =j;~ - f^ 2 c. a. -c ■O eepsmagt, ea zelfs naar men zejt.S "S^ö n-^-2 o -^ E^ aan her Enge'sch Eskader van den Admiraal Collingwood- 5^ 5^"^-= 5 «t te beletten. Seo^rt de Vredebreuk niet Rusland wss te tü '-' 'S, g ".t^B. Konftsntinopsl tegen niemand met de anders in zulke O - S ^--^ -E-^ C c t-, ■-; -o 5f o o •- C «J -C c j, C de zelfs voor het Uven van deo laatstgemelden dier beiu.ëS-«='-*'^i'=r'=^-?'^ de gevangenen. è!fctj'=-2!ijr> tf^ 1. - BRUSSEL den 17 February. Voorgi5ter namiddag té K - C -< gevallen niet óogewonen llrengheid gehandeld, dan te gen de famiiis van den trouvvlozen Hospodsr vsn Wal- -1 S -v lachyên, wief.i, Vader en Neef, die in de Hoofdllad a p zynejbelangen waarnamen, gevangen genomen en in han- 2 -S z den van den Bostan-i-Bifchigeleverd zyn. Men vrees I S o o c t y ten 3 uren is de Toren der Kerk van het naburig Alfem- berg, dat eerwaardig o-erblyffel der Gottifche Bouw-w 5^ orde, onder een vervaarlyk gedruis, intéftort. Heeds rj'jj IzS^oë'^gtd des morgens ten 6 uren was men, door het bezwyken k-^Os ^"f.'l'^t; van een der muren, van hetgeen verde. gebeuren moest P 15 - i-, 'i ^i" onderricht en had daar door ieder gelegenheid om zich •rs ft' flc O - - O s - ir. i S o Si - -g'S o E •-; f- S S o -g o U! «1» 2f Jfc 5 gz -£J =ci^ 5 Q -c yj I o in tyds te bergen. .,- j- -^ a ii H. O L K k N u: Ï0k^ A 5 - UTRECHT den 17 FebrUarf. Ten belioeve.vaVS >-.h M Leidens ongelukkige Inwoners, is biönen onZeStad,^ (behalven éeritge buitemandfche Effecten wier juiste 5 waarde Bog niet bepaald kan n orden,) ingezameld de zeer Z aanzienlyke'fomme van 46'396 19:0., U Ter gelegenheid van de oüiciéele opgavedézer inzi meling, beeft het CemeeateBcftuur dezer Stad openlyk 2 t •-•2-°''S .H c ti^'s doen verklaren, dat de Raad niet kan sfzyn, aan de a J O o 15 -§ '~1' mildadigheid van derzelver Inwonerenvoor deze zoo - -5 5 g 2 z c ruime gaven, nulde te doen d'aar dezelven niettegeu-- 1 >c<^-^' -^ P. W .5 (laande het drukkende der onophoudelyke inkwartiering 2 -/^ X 5 fe S S van doortrekkende Troepen, nogtans zoo aanmerkelvii «S, "tJ 1 van het hunne, tot onderfteuning van Leidens ongeluk- ^^m kige Ingezetenen, hebben sfgeftaan. DEN HAAG den 18 Febiuary. By Koninklyk'e De-^»^ creeten en Bedniten van den 14 en 16 dezer maaad.SjS |^i zyn gedaan de navolgende benoeming', als-; '•.t-»f-i Van de Heeren Vizier en iVlorio, tot Luitenants.Ko lonels. f-, co 'i. S - O. - =-' go» ii t>J ei 00 '- >-. i. et Van de Heeren Camper, Oud-Curator der Hooge School t« Frageker, eivaa Wezde Scholtê.i, ydv-s -:'' I -II', T7 •-.>

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1