l^< C O R A II T. mm MIDDELBÜRÖSCHE 2 ZATüRDAG tv ÖÈNSi FEBRUARIj S4 ra 2*§ 'i-I Si ca •9 2 o <- "i' s ^-"^ -fes la o J* neef ■r n 5 Bi •r5;'=wo>."-^c-o„.-. a, -o 0-.' .2i c »i c= ^Q o P d -x /- M Groningen f ebukt gaan» en dertingegoedbeid van an deren, hnnne T.>\nsch]iev^odheid nogtans, ten behoeve der onge ir^kige Inwoners der S{»d Leiden, eene fom-a5p'<«;°552ëj§; ma. van 8po ,5 8 ^.e.ft byeeo gcbragt. t-¥.-2c'S;-g=2^^-g.^S SNEEK i'^u \?Februarj. Ten behoeve der Sud Lei-f -g S J |.53y -C> den is alhier la,,j;sae Huizengecolleaeerd 1492 if :o, - iJ -S g - 2 -g g ihd«beflocen Kist pevondep ƒ304 13: oen in ha Re-O g--^ g t.^ g o gister ingefdireven/2oa:o;'o; heloopende dus het bet geheele montant eene fomms van 1099: id'.o. S Xji P O L E N. J^OSEN den a^ JatfuarT. Offchoon de wederzyd- JT fche Legers in Polen ziehnog Qeeds in hunne can- toiinemsnten bevindenvallen aan deBoug;en deNarew aanhoudend kleine gevechten voor met de rondzwerven de Cofaliiien, die de Franfciie Voorposten aantasten^ doch gedurig met verlies terug.geflagen worden. -De JFIüofd-Armée 4er Ruslen.flaacthans achter de Rivier dé Jïurr. De iVIaarfcbalkKamenskoi heeftzyn Hoofdkwar tier in^ie kleine Stad van.dien npsni pvergébragt. Hetllsi ièrve-Corps is. by Bialistock geplaatst, alwinr het Groot- DepótderAtnjéeeneenasi^zieolyk Magazyn gevestigd is, ten ander gedeelte der Rusfifche Troepen ligt in den omtrek van Grodno en Dubno. Ten einde de Franfchèn Dyaldieh zy wederom mogten oprukken, zoo mogelyk ^e fluiten of op te houdenvettlerken de Biisfen deze iaatstgemelde Stad als ook Nieswies. Het Hoofdkwar tier der Poolfche Armee is thans te Lowic, alwaar al leen so duizend man Troepen 200 Infanterie als Kaval- lerie, byëen is. De koude heemt toejiedert, eenige dagen is zy zoo flerk, dat men alöramei volgens gewoonte, gebruikbé- |int te makeu van fleden, het welk de vervoering van Levensmiddelen en fóurage zéér veel gemakkelyker doet wórden; D U „I T C H L AN WEENEI*} den l Februar'3. IVIenTpreekt hier thans drküsftn mS'-'^T'p fn": TkI' T'' .geSdiifteerd dopr Stads-Bedien- Ir omrirfrM "«'^'"«"'Of-H^'". d^ huizeö dïr lngezeteneq.gepclle.5ieerd in fier. om zich ma hnnn« contingenten naar Adnanopo- comptah^en, verv,Hen Coupons én Wisfeleene fom - _-.H r:3 w -^ ►-^ ►J» •- 'S OJ «J 4» -3 IJ jj c: t.0 ca u o Oi c c- V rj; i; o - cc c^ f: LEEUWAARDEN den ,3 Feiruary. Ten behoe-1 -5 f -ï - g -g -^^ ve der Stad Leiden is alhier,zoo in. Cdn^anten.Cou.§ T. ^.g-g ïf - B U J" - ponr. Nationale Eïïi&ea, enz., opgebragt de fomma 5 g S o. n S -ï 5 I S van/II,816 .17:8, «'S 2."° S S"^^ S NVMEGEN den 14 Pdruary. Deze Stad en der-'? cS:S-"|J.-S?f^"?S-3 zelver Scbependüm heeft oolc. ter.v^rzacfiiing van Lei-"2 00 =|§o~- -ofg.! c^ dens rsmpfpoed, het hare toegebragt, onaangezien degnV-^al"" zware ojiheilen, aaij Nyme.^en boven «.7ff andere Steden S S "H S van dit Koningryk oyergekoinendoor d,.e verwoestin- S^^ s - .5? gnn des Öoribgï injerhlye volk alëhgTiiJ^'ö:^ót3gië'^ 5 "- 1 g*l -2 5>s 5 lyke, en naauwelyks ter helfte toe vergoedercquiritiën.g i^ -■-•£ '2:9 n S f> •- II. onophoudelykeinuwartieringen,, veriiesderjvoofregten, g- S 2 o O) -^ *3 gepaard mèthet gemis van alle voordeelen, waarvan deze u S Stad voprmaals in Poücie; Jiiftitie, Financie en Com 2 11 ^1 'S mercie ioufsfeerde; zynde, in deaten zoo zeer vermin-Jï C i^ c derdenen verzwakten ftaati boven riJer verwachting, Jë 1=> ef zoo in eene gefloteneiclst, als by denalgpmeenen.om-.ë D 2 t c: - ^--^ .^^e c gang op den 30 Jsnuarv jongstleden; door de Le.en^ i^2 £=|-S;^g.!"^S.2S" dezer Swds-Ré.eringgeSdfifteerd door Stads-Bedien-^ mï^ S <u t dens, san de huizefi dïr Ingezetenen. eeccIleiJieerd in P^ *:SISl5o£feS^a=. leu te begeven, waar,onder het,Oppetbevél desGroot- yifierséenè Armee van 180,000 man moet zaaüntrék- len. De Pachè van Rudfchuk, die het eëiist zich gereed leeft getoond om dt Rusfen tegen te trekkenden wiens Troepen ook werkelyk in Wallachyen verfcheidé of fchoon vrtifjtloze pogingen gedaan hebben om het door flfingen der Rusfen te ftnlten.is, naar men verneemt, ia «yn Palo!» Joor ecnfgc zyaer eigon maiifcbiippen vèr- iideriyk vermoord. Omtrent het voortrufiten der Rusfen in Turkyen heeft «en niets naders, en men wil zelfs dateen banner Corps «rder zou óètvangèn hebbenom naar Polen terug te ieeren. .„.,,-,..„ Zonderlingzyn dé geruchten, die hier thans tópen, Sopens de b'yzondere onderhandelingen, welke door mid eel'van onzen Gezant den Generaal van St. Vincent te tVarfcha» zouden geopend zyn. Sommigea willen, name- ïyk dat dezelve ten doel zpuden hebben het aangaan èener Alliantie met Frarikfyij. D*n a February, Sedert den inval def Rusfen in tooldavJeöj fchynt ons Hof in de daad eene geduciitè magt aan de grenzen der Turkfche,Staten in Zevenber- ^en, hètBannaaten Syrnjiën te willen byeenbrengen. Men verneemt 006, dat bevel gegeven is tot betoprig- ten vanjanzienlyké IVlagazynen.. Tegen dit allesver-: aekert men, is door den Rusfifche Ambasfadeuroan ons Hof eene Nof» ingeleverdop welke hy echter als nog jeen voldoend antwoord fchynt bekomen te hebben. HAMBURG den 9 February. Van dgn inval der Franfchèn in Zweedsch-Pommeren verneemt men niets iiet» naders, dan dat den Franfchèn daar liets meer U veroveren overig blyft dan de Stad Stwalfand en bet Eiland Rugen, welke beide punten zoo gemaklykniet fe nemen zyn. Straalfund is eene vry groote Stad," die op eene foort van Lan<5tong ligt,.en flechts met eene kleine ftreelt gronds aan het vaste Land vereenigd is ,en daar nog héeff zy zulke breede gragten, dat zy tegen al. Ie beftorming veilig isen zulke uitgebreide goede ves «Ingwerken, dat' ook hét gefchut haar zoo ligt niet be- naauwen kan. Rugen ligt méér dan een halve myl van ket vaste Land verwyderd. Men zegt, dat een aantal Franfche Officiers beftemd zou zyn, om de "Turken in hunne operatien tegen de Rtfsfen te befturen. Ook word verzekerddatao.ooo rtan van de groote Armee beftemd zouden zyn om de Turken te hulp te komen, die, behaK-en met de Rus fen, indien dé Oorlog doorgaat, ook met de oude ïnr- boorlingen, de Griekfche Christenen, die ruim de helft dêr bevolking van Europiesch-Turkyen uitmakenvee) te doen zouden kunnen krygen Deze geruchten vereis- fclien echter naders bevestiging. H L L A N b. GRONINGEN den 13 February. Men verneemt ait, niettegensftaande de alzirs .betreurenswaardige Scheepsrampenwaar onder vele Ingezetenen van de voorheen bloeijendfte Dorpen io de jurlsdiftie van het Oiretfit enSafftmecr, DeïssrtémentSwd en Lauden Tm o o CU <3 es ia O -J -5 .S n S 5o o o me van ƒ39 jis 0:8; voorts in Nationale. Schuldbrie- ven, Lnsrenten.Restcnt-Recepisfen ep Coupons op vreertde iVlpgéndheden, de forame van ƒ8959: 1:0.. FYENOORD de.n .14February. .De Kcmmandant, Direaeiir en Inftrücteürs, alstnede de Cadets>Elèves (ten getale van om en by de 60) van het Inilituut der Koninklyke Marine alhier;,' hebben zich mede niet wil len onttrekken oni het hunne voor het ongelukkig Lei den toetebrengen, zynde door de eer'tgenoemden ge- tourneerd/3oo:o:q, en doof de iiez-^mently^Kadeti ^-b- jr f SOOiOto, belopende te zs^en 800:0:05 en dus 2 ai I byna «en maand Ga.e van ieder KnHet. -^ BERGE V-OP.ZOOM de„ ,4 February. Door de "S C Broeders Vrymetfelasrs. beboorendetot deLoger/n/i- -"^ parable alhier, is. ten behoeve der Stad Leiden, op S gehragt eene fomma van zes-honderd Guldens. DEN HAAG den 14 February. By KoninJJlytteBe. fluiten van dep9, isenis dt-zer maand, zyn gedaan deE> navolgendebenoemingüi, sis: c .2-S Van de Heer G. H. Focktot Öntvafiger der Onbe-S .0 fchrevéne Middeleh te Vlisfingen. j o* VandenOpper-JagenreesterNoguès, tot Gouverneur o, J der KoninklykeMilitaire-Schpol te Hondshalredyk. "I,'*-^- Van den Kolonel van Sandick, tot Commandant der^ 2 gemelde Schoolen tot DireAeö'r der Studiën onder de orders van den Gouverneur. S* o Van den Heer Appeliustot Staits-Raadin gewo- nen dienst; zulfende dezelve echter de funftien vijn Se- •- 2 cretaris-Gêneraal van dei Staais-Raad tevens tlyven w 5 waarnemen. C 2 ifi^Den 15 February Kcninklyke Order vdn----------- <;r«er van eergister, de beide Orden van ileUnif m. van.a~C Ferdietiften zal véreenigen, zyn, behalveii (?e reeds op O tC-3 den 1 January hfnoemde nerfeii, ook door Zyne Ko--S rt 5 ca ,.».-- ninklyke Mafefteit benoemd de Heer RoêllMinister -c 'I e 5 «T Secretaris vati Staat, en de Heef Six. Prefideni der f 'f S S S ^.g S Seftie voor Koophandel en Koloniën van den Staatsraad, 'i -"" >.S ^-^ Men verneemr. «lor yIb H.iiinn^r^v,» u'..-..,_ j-:-S >o 5 w>*t_>«s g -c 5m'<u aJ't? ï- c o g '- •S S «3 5 t. M O Tót Leden van het Kapittel der j- T, Heiland, welke, ingevolge De- 3 "S f» Q -^ .£3. O 2 e?. u, e- »y iS w S O <-i tJ o 4», Men verneemt, dat de Hollandfche Huzaren,' dje'-S'S ^2! I ^'Së*** zrchf by het Leger in Zweedsch Pommeren b,ev!nden g K&-S'^ S - zich byzonder hebben onJerfcheidenb» ^pU^^U^-.a S .2 zich byzonder hebben onJerfcheidenby gelegeniieid c van eenen uitvalwelken de vyand uit Straalfund ge- S j; daan heeft. e Den 16 Febr-Jari. Asn den Kölofiel-Generaal Da'en- n 5*e 0 dels is, door den Koning, gegeven de Titel en RangA* - S 2 van Maarfchulk. "*S"<i.o-' E Asn den Kolonel-Generaal Da'en- 5*é I, c S S o ^i De luisteryke pJe^tigJieidwa'ar to"e deze dag beflemd f^ - ^-S S «b,f g O V S <u o ■o -2 o; 00 .D w?s, isopdeaan het gewigtdaarvan meest beantwoor-^** - dende wyze afgeloopen. - m- g - 6 5 Na dat Hare Majetieit de Koningin, op het uur by g K^ het Ceremonieel bepaald, vergezeld van Ifoogstderzel- '*«Üg5„>t<«^'so;«.ö.i» ver Hof-Dames, binnen de Zaal was getreden, verfcheenS»s 2"^ rJ-«; S «=1Z' ook Zyne Majerteit de Koning zelf, mede vergezeld Lj o 2 'JT' o 5 3 2 ^B van alle de Groot-Oflicieren en verdere Civile en Mi- - -sö litaire Oflcieren vnn de Kroon. Zoodra Zyne Majefteit op den Troon gezeten was^,! werd de plegrigheid door den Groot-Kancelier do Orda «ej «M« »ji dc •Bflaniiislacdea teepasfelyk» Pve^jve*?]

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1