mr I 55J MIDDELBÜRGSCHE -i c2 jp ONDER DAG DEN 19 i^EBR I? g O as o 2 c, Is r-a a '-> t -- f R .A.i^,/K ,R \:Vi4^£^'.-\ 5 21 i:.?» t» - 5 2 3 S. ^.S z ü-ës §- £.5- 2-S"- '1.2' S g-M tcfteerd en ten ftrengften vo!§«ns de Militaire Wetcea I T\nSEN <fen as JanuaryuèBrigade-Geaeraal van 'Mr de Poolfche ArmeeAmilcar Kofinsisi gelast met de organifatie van de Nationale Krygsmagt van de De partementen vr,n Browberg en Marieuwerder, heeft dë 'volgende Prociammie doen af kondigen. „Potent Ik kome in deze draken aan het hoofd vaö '6we gewapende Landgenooten., Ik heb met leedwezen 'gezien de dreigementen aan de Polen gedaan', die 4ich zoiirien durven verfiouten hun Vaderland teverdedigen'; iy zya dooreénen Manftein geteekend. Ten einde zoo» "dania;e wanördéns voortekojnenzoo verwittig ik u", 5dat de Militaire en Burperlyke Magten, die opi^st vaö Z. M den Keizer der Franfchen èn Koning van Italien asn.-jetleld en bevestigd zyn alleen het regt hebben óni Proclamatien te doen en orders te geven in de Landen i 'die-ogder de Polen behooreii. Dus zal vooreen Krygs- ïaad betrokkenen tenftrengften volgens de Militaire Wet ten gevonnisd worden;, „I, Een ieder, die gefchriftenwelke niet géautó- 'lifeerd fvii door het Gouvernement dat door den Fran- 'fchen Keizer erkftid iszal ontvangenonder zich ge. houden, afgekondigd of in anderehuizgn verfpreid heb- ten, vooral wanneer dusdanige gefchriften van deök^nt Van de Vyah'den van Frapkryk en Polen komen. „2. VoorHénielfdeii Krygsraad zal verantwoorde!yk ayneen ieder die bnderfcheppen zal Proclamatien Or- idonnatirieh het zy huishbudelyke, het zy vaa politie, Ipf eenige andere gefchrifteii en bevelen, dievanwe^en !de erkende GeconiHituëerde Magten komen, of die bé. letten ïal dat tneh dezelve niet belioprljjt kan afkoniii- jgeti. .- „'3. Éénieder, die met denVyandia verfland ftaat nem in zyuen doortogt behulpzaam is, hem fotirragie en levensmiddelen zal verfchafFen, of van het een of an der zsl voorzien, zonder dat hy daartoe,metgeweldge- 'ÖWongèn wordt. ■-, „4. Een ieder, die aan <3e'n Vyandeenefchuilplaats «al verleenèn of die'niet terftond de Vyand, zoo hy Weet waar hy.zich opboiidt aan de naast by zjnde ï"fanfche of Poolfche Detachementen of aan de But- gerlyke Getonftitu'êêrde Magtén zal aangeveti. „5. Eenieder, die zynë hiilp en byftantl wèigereti ■jtal aan de FrSnfcheh en Poolfche Armeen, die terver- ijieliög van den Vysnd beftemd zynof die door zyne "ialarigheid dezelve daar ih bimierlyk zal zyn; „Inwoners! vöégt ii gezf.nientlyk by de Franfche ■feh Poolfche Troepen; iieemt de wapenen op, en ver zet U tegen de Vyandèb van uw Vaderlanddie uwe Dorpen komen uitplundéren en zitih ten kosten vanuw zweet en bloeji zoeken te mes teil. „Aldus gedaan in het Hoofdkwartier van ècliwern "fien 7 January 1807,*' (was get.) AiwiLCAR KOSINSki. D UI T S C H L A ND., COBURG den ^gjanuar^y. De Problamatie, na het 'in't bezit nenien van dit Land, uit naam vari Z. M.'deri Keizer gedaanis van den volgenden inhoud De Chef Van eèn Bataillon Auguftin Parigotuit Bsam van Z. M. den Keizer en Koning ov er het Prinsdotii van Cbburg'het bjevel voerende; Pierre Frnn^ois Vil lain, Onder-Infpeaeür over derevuen en Intendant we gens Z. M; over gemelde Prinsdom. Inwoners van CóburgWy hebben van uwen laaiften Vorst de fprekenfte blyketi van zyne genegenheid ont- iangeri daar hy San dit Land het onwaardeerbaar voor- tegt bezorgd heeft, vaa ónder het getal der gecbnfede- teerde Siatén te Zyti aangenomen, en onderde magtige befcherming vah Napoleon dèn Grootèn tè worden ge- i)laatst, Gjr hebt dat voorlegt niet lang mógen genie- ten; de Vorst, die door zyn geboorte beftemdl Was otn ayn opvolger te zyii, is in Rusfifchen dienst; Daar liy tegenwoordig, voor zoö veel zyn petfoon aangaat,' Obze Vyand is, idö ishy met Frankryk en deszelfs Ge- tlliëerdèri In ftaat van Oorlog. Wy hebben op last van Z. M. den Keizer eri Koning, ónzen doorluchtigèii 'Vorst, van uw Land bezit genomen en hetzelve zal Bit naam Van Z, RÏ. beheerd en b'ertuürd worden. Uwe perfonen en uwe bezittingen zullen veilig zyn: uvveGe- conllituëerdè Magten blyven hunne bedieningen waar nemen. De Eensgezindheid en Politie zullen gehand- naaft worden. De Adminiflratien zullen geregeld blyven voortgaan,en de Tnftitie zal'öngeftóofd worden uitge oefend. Wy verwachten dat de GScontlituëerde Magten eo h!.^^^^**^ ons yverig en goedwillig in alles zullen by- leder verhoorder van de puplieke rust zal gear- "f-^^ 1^ l;it a i. ,1 IJ Oj et» .■K3 e5 HN - - rj ÖJ -^ 'S -a ir ca 2-0 u a C i, a* o -S o -2 0-0 <u 'S VILLAIN, 3 f "•5 2 Cl., O» 1> TH gevo.nnisd wordeti. „Coirurgien 27 January 1807." (was get.) PARIGOT LEIPZIG den 30 5''!»w«ry. Detyding dat Buënos- Ayres door de Spanjaarden hernomen is, heeft alom in y - bet Laufnitfche de levendigfte vreugde doen.ontflaan; -2 «"tJ men vreesde niet zonder grond dat, zoo die Volkplan-«J "ïi ting in handen der Engelfchen gebleven ware de voor DSamRê middelen om hunnen Katoenhandel te dryven S J 'S voor de Fabrieken van Laufnitz; die de meeste pro-t-i-S a ÏDkt^p hühne'r Manufaktureh over Hamburg en Lubsk naar Zuid-Amerika verzendenafgefneden waren. De S Fabrikanten hadden het reeds gevoeld dat Buenos Ay >.C -ö res in Baiidén van eenen andéren Meester was; vvant-^ >>'c^ zoo, dra had,men ia Europa geen berigt ontvangen dat 'S 2 -^ die Kolonie in handen der Engelfchen was, of de Kom- ,.322" is ■SI ixC) Si E - --^ o •s --i Cfr Xi ■■■a ~d W il Vj. O o o CS O -o E o I- K c- i -o 2 <u S-2 bc .p3 '3 misfionarisfen te Hamburg trokken hunne reeds gegeve- he orders weder ihen fints hebben er geene verzen dingen meer plaatsgehad. Doch, daar die Hoofdplaats g o ^3 - der Spaanfche bezittingen in dat gedeelte van Amerika j^^ wedarpm in de .raagt van hare vorige bezitters is.twyf- 1 feit men niet, of onze haödel zal wederom gaan herleven;"' i. >h' .*Alle,de goederen die Jintsmeerdan twee maanden op J^ 2 O 2 denTpl te Maagdenburg lagen; zyn thans ter plaatfe bun-"' .1,2 nerbet^emminK aangekomen» de meesten derzsiver hoor-a S _o den inde diflridlen van den Opper-JElbe tehuis. De eige- o c: .- -c IJ o cj c: o O ..-CS -7 w.; <t> CJ -^ c/> Sq ^■P Jl Q et -: w ci: 3 ^!U o c -J naarshebbennietmeerdaneenefchadêvanjjpCc.geleden. 'tflfc- et IS niet ,zo9 eb! H Eg*"-; NEURENBERG den 3 February. als in alle deDuitfche Dagbjaden geoieid geweest is, de Prips Kurakinmr;ar de Rüsfifche Prins van Garagin dis te Weenen met depêches voor den Graaf van Rafoü- wowskyis aangekomen. Men dénkt, dat hy meteene diplomatifche zending gelait is, en dat hy als buitenge- woon Afgezant aan het Weener-hof zal refideren. By het vertrek der laatfte brieven Vtfas by San den Keizer nog biet voorgeftïld,. PARYS den 11 Fibruarf.Het 55fte ButtEti^' van de Grssfe ^rfnüe,, gedateerd fVarfihau den 29 January 1807, (waar van in ons vorig No. meteéa woord mei-;" c ding. gemaakt,is,) behelst het volgende: .g „De Maarfchalk Prins van Ponte-Corvö kwam den - J f 25 met de Divi&e van Dróuet, des morgens ten 11 uten -j; I aan, op het oogenbiik dat de Brigade-Generaal Paftod door den vyand werd aangetast; 't» Gemelde, Maarfchalk deed terftond het Dorji van Pfarresfeldehen dooreen Bataillon van het 9de Regiment 4? 2 ügje Infanterie attakkeren; Dit Dorp werd door 3 Ba- c t.aillQns Rusfen verdedigdterwyl not; 3'anderevyan Ijl" delykeEjataillons hetzelve befchermden. De Prins'van J Ji Ponte-Corvo d«ed van zynen kam ook nog twee ande- V c - ^u ra a '-^ 13 C fel r- -• i*o c to o -.5 -^ <U -o W jj -53 rp t- cj o o Cm bc S i S e! c g -o C -a <u "U ja to E-i -S - w Ja! •O 1= -e -O O» "i •- o o cc ra Crf. 3 a o re Bataiilons asnrukken om bet pie byteftuan. De Aéie a-SlMoS«r,.ga was hevig. De Arend van hetpde Regiment werd door ^§o^-g-2 den vyand veroverddoch,, dat trave Regiment züiks "l^^ ziende, eri gevoelende de fchande die op eenmaal allé <H i^ zyne roemryke daden zou uicwisfchen, viel woedend'G "p j; -S op den vyand aanonze moedige Soldaten bragten ben S. S in wanorderen heroverden hunnen Adehar. g--S -~ - o. £3 i£ a ,---,-:- ------ Ondertuifcben was de Franfche lioie zaamgefteld S i n uit het 8(te Regiment van linie, bet 27 van de ligte In- ai ^\^-= fanterie en van hec 94, geformeerd. Zy viel op de Rus- S s "S 5 c OJ n T3 2 2 S v> o. bc e o o o Öfche linie in, derzelver poficie aan; en hei'^muskettè 2 2 1>TJ o I vuur was hevig. </j m -o Z g.-g 2 g S j, De GenersDl Duoont v.is op hetzelfde tydftip van S ^j* o g j <2 .g den weg van HoÜanii met het 3.0 en pofte opgebroken. '^>''°«s"*g.|-!J Hy omfingelde de vy^i.deiyke regtervleugeU Een Ba- S 1 o i^ <u taillon van het safte viei woedend op de Rösfen aan c f c o btagt zein wanorder en doode er velen van; AUeea tC^ - ^"g 5 de genen die in de huizen gevonden Wierden, werdön S> g"^ 'S f P^ S -1 O twee uren achteï nagezet. De nVcht was de oorznak sl-^cg?^||s^2§ij§ o krygsgevangen gemaakt. De vy«nd werd .gedurende 3 twee uren achter nagezet. De n^cht was de oorznak S dat men dit moest ftakeo. De Rusf.>o werden door <ie 3 Graven Pablen en Gallitzin aangevoerd, Zv hébben 2 J 300 man aan krygsgevan^ensn verloren.., terwyl zy 1200 r. man doode'n en verfcheWene Hauwitfers op het Sla<r- veld gelaten hebben. /iVy hebben ongeveer ioodoo- J'S egt -td o, O «'C a -o 5 t» c f' o 11. tr- j5 2 .tr ts. 2 .2 "U O) K* H" öijfjl or- éJ -a .5> c •- N c -i. ;«a I c..^ 2 v§j J? c 2 O k. >-- n B S'* ■^•g «d S 5 den en 400 gewonden bïkomen. De Brigade-Generaal Lap'.anche.heef! zich zeer ge--f disting^ieerd. Het 19de Regiment Dragonders heeft S g c eenen fchoonen uitval op de Rusfen sedaari, e\-.het f-a'.c g^ geen vooral opmerking verdient, is niet aüeen het goed^ g - c c 1 .2 'o E o c =5 2 s ai S OJ c 'o B taan. gedrag van do Soldaten en de kunde der Generaals ,2i*.cS>/**s'" i='S>«\a.B maar de fpoed waar mede de Corpfen Imnne Kantonne-W(3 W g UbJ,^ ,f menten hebben opgebroken en eene zeer fterke marsch- route hebben afgelegdzooier dac er één man op het Slagveld ontbrak. Dit kenf^rhetst vooral d'jn Frauichen Soldaat, die ..üeeo door eerzucht gedreven wordt, 7 Eea Tcn'Kar, df» den i jaqiury van KoüaniHin^ï .,.:v:-."

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1