i MiDDELBURGSCHf ^^&M^ iD IN G S D A G tlo? COURANT. DEN 17 FEBRÜll^ o'^f r "h"^'' 1 t i ^s I s >eh,a!vecr teu voot I cige'Lei* 1 tJifJ't.; I^ AN D. iKitsx den 24 January. De Inwoners der n„A ««nnifcheProvincieBosniën, hebben aTenTezaLJivk ..rordLT/P^'r''eindedeRnsfen.bva'a en zy un flenof „tr rr^ï'"! "^"trekken omnaarDllm ter tegaati üaa??':'^ voortternkkenmet geweld te TJkl m! Daarentegen brengen de Serviërs aanzien- SX^'r^t^G"' ^-'--^--'^eni:'^:::^; ^e jonge Vorst Gagann met depêches uit Petersburg ro:£deS:nT.^t::e^^^^^^'-'- ----- '.A^rZuLecT''^' ^•"""^P"^'«^""er'^b^richtenyan "08 *'«fi««"e"gegebeü,ieni«feötew.gten,wauc ■>^W^oii o< s «o S^ "1 =-w -5 il rt I 'S 5^ - S =4 ds Franfcbe ÓbTervnions-armrfe -2 •5 !-: 'Z S c\ 'S S 5 heZr walfs" '""^''^'l ^^.^"-' -genfl'and iTntmoeH Ïetenveld ^"J^r^yden eertige manfcaappen geftenveld -n geftwets; zyn geraakt, eri van de Zweden ^^Ö^^^^Vfr^ ^^y?^gevangen geniaakt is oj Prnll Lefchenhagen, waar de Zweden eenige terug gès g §.5 - °S eg &":^3 o- Sc^SiTtóZwa o. .5 e z g 1'r,ri"^''""'^"TT^' het-overigezyneraa 5 - J fvas'h't i-^ Onderdanen teeindigén. Hy 1 dTor SdH l-^'^'P'"'^"'^*^"'' ^----^rookom J -^ met .=-n T,. 1 Oóstenryk eencn Vrede»hande ^-^ .-^^^ 2 -=? -5 met Frankf J,k te openen. Di'zé taad a^n de R .isnibhe - H^ n di'Sird'^'^r if''"''^- ■G;nerat-->^^^^'^^^;^i^l PrLf. K f"""' hoqfdkw.-rtierd^s Koning. v«„ ÏZ bevondenonderfteund door hunne af hat^elin- sen zich deze gelegerheid t,„ nutte te maken o n deV d.n Grsafvan Haur^.tz te «atzeggen; hetwelk. ,0,, Van de Ruïfi- 10 HoJ. te St.id, tgnie Du- mine ver en hulp' t3(] LEY-?»! zoo noo' .eden dia ifchap id ;n, tek»' iwsni3&»* te litt&> aan «iefi? -! O "L E WARSCHAU den 2 February. fche Armee ontvangt men verfchsidane doch 'gedeeltelyk nog vry onzekere, berigten. Viu dien aard Is voornamelyk de tyd.ntf, dat Keizer Al xai;der in per foon te Grodnoen vandor re Chichano w in he: Hoofd kwartier van den Veldm?«rfchalk Kamen^koy, aange- komen zou zyn. Ry deze p'hp;s (laatnos een park van 80 (lukken Gefcliut. De jjeheele aartdjenkant geplaat- fte Krygsmaat, onderden GenWaal Seamoradsky, ftaat by Prcv'.ewie, en bedras^t ten iioogfte 80.000 man. De Centraal van VW.n dr'e een gedeelte dernaarTur- kyen opgerukte Armee Commandeert, is in aller yl naar Polen geroepenen reeds by Kaminiesk aangekome,i; 2yne Trotpen beltaan echter 'grootendeels iJitRecruten Fasr den liant van dén fioug llroopen de Cbrakken tot by Drohiezyn. S i L E S 1 E k BRESLAU den s8 Januatj. Aan onze Staden het daartoe behoorende Departement is thans eene Oor- logs-Contrihuiie van 18 millioenen FranCs.Cof vvfde- halfs millioenen Pruisfifche Daalders.) opgelegd Óo rekening daarvan moeiende Kooplieden, binneii vier weken tyds. leveren; j.) Ze^enmaal-htinderd^en-vyf. t.g.du,.end ellen Lywaad. voorhonderd-en-vyftig-dui- *end Hembden; 4 Vrer.en.zeventlg.duizend.zeven Jonderd-en vyf,„.e|,.n Lywa.d, lot voering van Mon- teer.ng-ondergoed5 3.) L.ken vöordertigduizend Man- L <v -^y "«"derd-en-vyfd^.duizend paar Schoenen; SOVyU.en-honderd fluks Paarden voor Dragonders Hu^ zar.n en de Artillerie; 6.) Tot een Monterings-Maga- zyn, (.oor ,6 luizend Monteringen, benevens 2 Bt^ls- jes en 2 ppar Kousfen, by elke Montèring,) veertip du..e:,. ellen b.a„w, vier-duizend-één-hondërd el^l fcharhken, en vyf en-zestig du.zénd en drie-honderd el- len wit Lsken, benevens 178 düi/.end ellen wit Saay tot voering. Tot de verftnaffing .an alle deze, i„ rnZ öenng der ons opgelegde Contributie ftrekkende Goe deren, heef. ,uc,. d; Lak en Lyuatéri-Fabriêbonr^n van het BreslaufcheKanier-DetiartenVenrr en d van o" per-Si, fien, in hunne p.rfonen en goed-^rèn vehn^- *.oordelyk gefteld. Tm beftryding deter Contribn -ên en verdere Oorlogstosten. heeft onze Stad S tement tbabs een aa„^ienlyk capi aai «ne^otiêerd waar voor deseive Obligatiën. onder de benaming van Bres feuër Stads-Schuldbrieven, uitgeeft, van /ol" .T^ Paalders, tegen den Interest vans ten honderd,dewel- ^^:Zr^T '''t':'" ''^""'S^'y^^-en bande, ge. .Den H9 Januari' Mên verzekertdat de Bëvéihefe: bersder VestingenNeisfaen Glatz b.floten hebben ïch hardnekkigteverdedigen, bebezett.ng van eerstgemel de plaats wordt op 4000endieder andere op *6oo tó!„ &lWe,°T'''"""" Kava'lS uit «enaderd, doch vernemende, dat de Beyerfchen hun te ,^o.tn.kk.. weken zy.eco.erhaLtlngirhïL': lyke Magazynen en zeer veel Veebvèen ""^'^"- Blet zonder waarfchynlykheid oordee "ten drenft.T RusfifcheArraéébeftemdtezyn «n d.enfteder I. J.!?» r.^'" onderhandelingen OnsHof fchynen gedurig levendiger te worden Rv pa dagelyks ^erfthyden of vertrekken CouHers OnJ; S^aats-Kancelary heeft er nu' onlangs na»r onderfrtei^ene -Hovenafgezondènj ookngarönze^^ak elaSSz Fransch Keizerlyke Majefteit te Warfch.T gLI:'i ■Vincent, zyn dezer dagen de^eehes aflfr^'^i^r u Franfche en JlüsfifcheGezanten ontvangen .hsgéwks m» InV '^";"="^2y dendoortogtverwigten. gen encmL,,'-.T ^°o^ ^e drin- ^m !o7zl' Z ""'''T'"' heeft men aan dien -\3 8 U Jï o »- t -^ *-. K X Si oj^S.-^ o d (U 13 OJ S wel!-o r.«^c -------'^«f Venetiaanfeha, l| S o 3 S I S f Xt lrty°" '"'•".'^"'<-' en tot 80,000,nan k.. S i^*"^ 1 S t-" aj a 1) _i •A 1- »-* j; o J3 - -a 5 iCS! -J ra S5 'S o. a /en -"j 6="rait worcien. Voor deeerHema; nalera^ Oo^'"? ^V de Franfche N.tio 5^ nale Gardes over de Grenzen gebonien doch m^n ver -'° .5 i» ^^val zi.,h seheel nsar Daimatien te begeven en de Rus S J fen tegen :e trekken. w S - MARBURG dena'F.Mwr,. DeKxecüri'derOn - =-«i -erhngen gaacdagelvksinCas^vo^f^S^^f^J^;! J o ^-^^^^^ S op dat velen minfchuldfgen ontflagen en alleen de o7 ^fi--?5 per.hoofden geftraft worden. Voor'deeêr.ema.frnde I S I t I t^^:^". ^,a.rerinHa.au,-i..a;;-";^™:^^ f|f Ifl g o to c<i O na'e Garde wordt opgeriet marsch mT'^"' "^^^l tot den op.- S vêrneïl^T'''; Col- - ,..,-. - tin? Tzn^^ V -.^'/^''"''^? '^^^'^-■^Ven der bezet-^ |5 c3 S= wefd'en,^ ^^X^". allerlastigste 1| .S - -'S werden. Nog den 2. is een Piket van ,8 man Baden - -S w -c w «LI co n V Si X S 2 04 f. o 3 p -«^ S cj t*J h: -^ o ti3 re c M j» r- s? «1* i: •- R o. 5* ft. K^ - S "3 o a 2Ki ts a tioofj door een harer detachemeiten opeeliat f - J C invalTrT^f ^^T"^^^- TenlS'van den 8 1= "^-^ 1^ §8^^00^-i>^ nival der Franfchen in Z*eedsch-Po.nmeren verneemt ^^Ó=«2^«."2Z§Sac> menj_ha__„, „ader, da, zy, by Greifswaltl. Wol.ast en S l" g J'Q l4 4;/ror,„ ""f"''^"chemeiten HAMBURG den 5 F^Aróary,. Ten ommeren, yerijeemt ^i^ j r^ Troepen verzameld badden, wilden zy ook tegenfhrd in de magt der Franfclien uitgenomen Siraalfund wel Mortier heeft zyn Hoofdk.wanier teMultzow, omtrent 2 uuren van Straalfund.. In eenerecögnoJe ing wel ke hy indenabyheid vanla^tstgemeldeStadgedaTn h If I deeden de Zweden eenen Uitval.aar werden t^rSS I I Deh 6 February. -3 O -S oq CL, nadere v«n,^ ^"^i'" eelie nade e verordening van onzen Senaat, met opzi te tor s - deEngefchegoederen, in de Franfche^n Hoo'gduufcheI - Talen uitgevaardigd Dezelve behelst hoofS ,y t Sgeirche^bS'«^'^^'^«""'-g. erveelmeerll Svef. I,V J.™""'" 'y" men heeftop. gegeven; datmen dienvolgens aan de Ingezetenen od 'S I nieuw een tydsgewricht van 8 dagen ioo.fch Jft om - hunne nauwkeurige opgave, te doen; dat, ve voVgèr O er Mom zeer llrenge huiszoekingen zullen gedaan wo -' ^3 den. om de waarheid van het opgegevene fe doe„ry. 1 11 e^^ï^iï?* ^*"'^^^- fe-«*«ertrokkcn l^ g Brei., n Pru^fifche bezetting van I 3^ door IV ^^"^P"" «eêskorteerd, hier5 - I «g door; een groot gedeelte van d»t Garnizoen heeft onder 2i3 H:iSheT^S,^^^«^-^^-^^^^*»*"enb^^^^^ Men heeft alhier berigt, dat de Vesting Braunau'.ip - n7n'J"pV" geapproviandeerd I*. S§| deS "kL ^T"- ^''^J" «^dru« worden- desKon Lr^' de verandering in hèrWinitlerre 4 -^ des Konings van PruisféniS bevestigd,- en daarmt bivkt i^t^ ft S^y^^'"^" de Me van Rus.hd geS |l 1 Z neett. .üe Ministers en de Generaal» W.... v N 2 -o <u a c 5 Q 2 S re -Jtt &n?J ^3 'S E? 3 - re a^ c 3 J3 a re f^K 0. g re co 55-3 O cj; O) ■3 S <u S o c Cd ■Si 3 re o t^ ^•2 o g w o. e: -.-.^ >-ii ue uciicri-jüiü die h-^m met Hri~^"rSs''3='^o. ue or.af van Haugwuz is doof Gallicien '..,.n,.r.o.j -^ 5 -$*-», J o, c«rezJ -c -a - 00 - c »o HO O o c o. 5 O T3 i* •3 b». NS rj aj 4* o C fc- t_ -^ 1 -""^•'"'> is doof Gallicien Wpasfeerd om zich door omwegen, fiaar zyne HeerlykheidKri pr'tz, m Opper-Silefien te begeveö. Hv heeft nrt I *3 zpn doorreizen door Cracau^a„-^erlchJi:,m,;^; i g

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1