rèo/i C U fe A N T. !lï 1^!^ No. 2I, MID Fé^^ ZATUPvDAG DEN 14 FEBRUARiJ sJi i I i.r 12 j 2 12 1^ J f"^ I 5 S fü^ 2a, fter-'- ?:fefzi:h'' r^^^e'vrVnt'da-": ''''T-"^^ «a=d ve^ril""' I .5 -^ 2 - 2 VM boanen Vorst diecr te oemeai •UlBfllR ,'t\ ^o-j, 1 iffct/ io feite löttlX e dus sji[ sSe^rd. -| '''li a:o 'i^sa ocde;. ^3'. .Ariiksl en geïBS. 58. Ï3ieii Goe» I durraefs inbrenger, derdï door 'ten. No. 54. Financiëa, wcrdtn sf. °a pryfeêf. Ka/veren iDfevol- riftedfrln- 'sst BSSf ID Wïïrlyfc I No. 33. beelde» i het Wik- d, dat het fbraik iti iii Goeie* orHtD vo!. iting Tjot werKzaaiE» i?TeD, ea de joisïTi »detd wrJ n/fiebbK. I, bterbtl- ieWo f 'et T;.rwe, :t aüff». an den r lïrd, Cfv/fi pi quiHn;v! deiyk, hd?, tas deels doot ►e voor ifc me; ee:< behoflriS ?el em% r, Beiiif- A?t!b*» tezorcM icdjrie *r )rten «ij»»/ nfie pr^ Ion Ro»J 'h Geo^ emm f;BS" eid re b» 'Ben, flb !e<2!eB!l(i -'■:.J^ =3 _5 t; - 2 JJ c Ci H g o - i - 3 WP L E N. ARSCHAtI dea 73 January. Ia de Land(!re ker, In Polen, die ajii de RcsCrche heerfchap py onderncrpen zyn groeit hetnfi.oeren no^ tjed'jrig <3n. Men weet. dat Set Kabinet van Ptieribar^bin. een den (yd van vyf mssndia re-'is voor de vierde lEJal eene ligtioi van Recruceo di.ar ;:'e de Ra.-tircie SiareT bevolen h^eft, Firt wenseh: daar ea boven den Poolfchen Adel in Litthuèn, Volbyoleoen Ukrsinede wapenen te doen opi-ïtt.T. üeG-nemU, 5»n w-iken Eet beyel over die PnspouVe pe-e»en Uzyn de Vorst B^sborodko, Nee!'van rf^r, gelezen MinTsrer. en A- Itxis Orloff", tlDde-tusfcTen fs t1c;e m-atreeel «eeozinis ysü de gei-MOpte uitw-rk'ng O/tril verzet zien de A- <fel. VerfcheHêae toorieleo vsngewe'd hebben reeds plaats ■eh:'d, inzon:!erheid te Wjlna. Door al hrtiand laeolt ern he'.Tiely!: vuur onder de s«cb en verbeidt 1 flechtshetooeenMi.deru 'bcrmr.g. Hec Gouvernement hecK orioerfcheide-e perfooen van aanzien dosn in heen j ibr.s nemen, en dreigt de bvergen me-dè verbeart-ver-j kUring hunner Goederen. De Rujf-n Verfpreiden oei gerucit, dctzydeFrar.fchen Jeflagen bebben endst B-,- Binifen by verraad den We;Xe! verl-ren. en naar dea Narew geweten i»; d't de Vorst R^grstion be: bevei aioec opoemer. in pi5ai5 van die Genrraa], s^n wiens *sn?edr8z Tu.en deo aftotr't toefcb'y''l eener Armee Wcl- Ife men a:ÖTrrDe reed» sis zesrevierend voorbelde Aan deze in he; cog loopmde lo.en?herkent -en d" laat dnnStendh-ij der Ro^fen, er. dê tiiisrjrepen van Blx- balden t-^en zyneo Vvand Rennngfen. Vuor het o- yeri^e zfn alle de g^em.lde ftreken by-!i van vetdedi- <iDg ootbloor In «-heel V .■byriêT, P>doién en U- ^ine, zyn fleet eenige weinige duizend-nan Troeprh. Het Garnizoen uit Kiow b.rtast Uit aooo man, waar- ÓRder een Batta-ljr.n Artilljne; de Genehal MasTa l8 KoiDïrandsnt der Vesting, wier werkenenen h sHer y! #oogt ts verfteriteh. Asnalle de tdelyke Land-eigenaars is bevcl gekever, bm ziet s?n een knabyn en Hbclte Toorzier; ec^ er fchynen zyniet in her bezit dier wspe nenye mogen blyven, mssr moeien dezelvenbyde Ka f^teinen der Kreitzen doen bewaren, waar zv bag. in "C er s o 1» E -J ta 5? O •Mofiier hesf: mede eene wonde bekomen. Te J-raal. -^ ford verwachte Den dezen fnellea aaoval zoo weinia, 5 -^ dat no:,e:r5! ach; dage;, geleien :^ee Battaillun. vai', X ds^rcaar het EiUr.d Rugen overgezet waren, en in 1 f 5 aerzelver plaats nog geene andere Tro-p^n aangeko-= ■-':S i aea waren, die nu echter eerstdaags vcrwacfa: werjcn. FRANKf-'VK ^S.l PARYS den 8 Februarj. Alhier ïs weder publiek -5 -^ :l gemaakt ,het So^^g-S^r.^^,, vi£*.£ji-vTrnasT£ bitlletin van^e cjhoote armee, j:' -= I =2 I '- Negen-en- tacno^ nu.Kea gefc .u:05 de Ruifen 2 ■^- i -" - - v-roverd (ccan op het pleii^ van de Reoubliek te War. 5 ;r-< S S -^ .5 k"2. ftasu gefch-.ard, Alle deze Hukken zyn in de ge-.ec^- g -^ f i t C ten van Czamowo, Nazieisk Pultüsk en Go'yr::inop i- '.i '-^ l'-^lr.X ae Generaals Kaminski, B.nni.fen en BuxoS vden vst 4 :2 -i 1 l 1 i tneesteri. Het zyn die zelt^e üukkea, die deRu^-eT "ilï-^l-^-S-^li'll zoo trotsch door de öraten dezer S-aj voerdentoen f^>^^5^"S-:Ï^J:5^ zy voorhee,; dezelve doorcrokken om te;en de Frarfci-n *ö--?"Sz'ï=^---«-S tetrekken. Het is ligt te begrypen Wilke uitwerking I c 5 --■ >i c -^ ne: gezigt daar van te weeg bre ,gc. op den geest van 5 -^ - o - - - een volk, dat verbeogd is deo crots hunner vyand-i 5~-_'~e:'=5^ri--^a dia faen zoo lang en zóó gruwelyfc mishandeld hebben '2="~^i5*fS-^-°'-Ct verrederd te zien. '-= -^ 5 jï -:=:'• t „In de Laaden door deAncéebezet, zvnverfchei de Hospidlen, waar in eene meciéiö zieken en gewon- H- t Li T^ 5 t if öc Pvo^fen Hijgen. - Vyf duizend kry^s^evank'neS ïva ernsMprackryk ■'~l''^'^\ S' fgezonden; t*ee qui4end zyo net in de eenle oo^en-" S -1 -S T 5 fii==\ Z. 5 >.i-.ken van wanorder onifrapt, en e.nige honaerdM ii. A.= - - '•tettdsï, raarani) d der F1' I Miidr- VELD- R0N5^ gevalle vaa nood, uitgereikt zullen worden. -Men test, dst de grond van dien majtetrel deooodzakelyk- Beid is, om »an den kjt^t der Pru'sfen b.alaien die Troepen oaar het binner.st de. LanoS gevoerd moèten worden aliê gevaar vsn opn^nd te voorkomen coca Telen berchoüwen dien msstre^el v-eiger als eene list, wsarvan men zich bediend heeftom den Adel voor een gedeelte te ontwapenen, In den rm rpk v;,n W.nica «n Tuxzyn Wórdt een Corp= op de been g-b'agtbeftemd om, oneer bevel des GeneraaUKalagrywuw, naarTur- iyên té trekkib. Brieven uit Petersbtng veTzekeren, dat de Keizer van Rujund aan den Vorst YpGlanii beloofd he.ft, hem met Wallach yen Mo!davie-a en Bejfsrsbiën te beleenen onder den tytel vsn Koning van Dscièn. DülTlCHLAND WEENEN den 38 Jatuar,. Volgens pniiculi^re Bttichten vsn degrenzen vaa Tnrkvan zou zich einde- dea 7 dezer 00!: het Kasteel vsn Belgrado aan de «miers overgegeven hebben, en door de laatfte d-ar- entegen ontruimd zyn zeker Eiland in den Donaa nét wtlkaan Ooitenryk behoorde, en waar van zy ook, by jen langer verblyf op iietzelve, door een tot dateinde reed! verzameld Corps OostenrykTche Troepen verdre- Ten zouden zyn geworden. «,!fT'"'"•^l"..'''" °o?ft<:eds V5Ö Uitzichten op Vrede onder bemiddeling van ons Hof. Hoezeer overi.en; d^byzondere betrekkingen van ons Hof met andere Mo Irtdheden en mzonderneid met Frankryk vriendfcV^ rrad. ryzing monze pubiieke Fondfen. -,^'s-gcTcn, en eerstdaags ver-A-achtm''n de u- .-^e gave van Netsf:. Schxeidnuzfchynt ce een^gepl'ts In ?S,r'''^p'^" 2' ^^'""^- Öekrv..ve-rie,irgei Ïe k^?, de fnelD i, voort, llw,Z"T'n ''"^^'ecb.errie,zondereen iZZiT r\ *^P GreifswMd hebbeo de FraMc-^en ««ïige KEnonfchoren moetrn do^n al «^Sl^rg^..e;d.t.rwv.vvfizes.ni^^^ -^ F o neDben onder de P^oïfcne Tr„.pen dienst genomen. DeRuifêD hebben cus hy de oderfcheWene bats;! ie: dieermet hun zyn voorgevallea. beh=!ve een ^root ge-eelie hunner artillerie en bgagie, ,5 i j 0,00c m.n zoo^aan dooden, gewonden, ttygsgevcngenen ver- «De Generaal Kaminski, die men sis »entn--«» «c- watow hadafgefcberst, is in on^enaje vervalIeV:'m-u zegt, dat den GenerasI BnXnö'.vJen het zelfd-w-'e^- viren ij; enhetfcfaynt. dat de GeneraaJ Bencigfe:: th?n. het bevel over de RujG'-che A-mée voert. E - „Vier Baiiilions ligte Infanterie vi-n ceii Masrfcbslk - 5 - IVey, waren eenige myien buiten hutine k.ntonnemen 2 C ten voorwaards gerukt: de RusQfche Armee hier van 4 S de lucht gekregen hebbende, m.-.kte eene beweging aan ^^9^1 zyr.e reetervleugel: deze Buaillons zvn gelukkig we- tZ~ derom binnen de linie hucner kantor.némer.ten terug g*. S I krimen, zonder her minfle verlies geH^d te hebben >1^È^ „De Prins vSn Porte-Corvo is, gedurende dien tyd f- f van Ebmg en van de Landen.an de boorden der Ba'ti-=^ 5 <che Zee gcle-:en, bezit ,9.p nemen. i „De DiviGe-Gereraal Drnu^tiste Christburjbinnen- S getrokken, en heeft aldaar 300 man krvgs.evangen CI eem==k:, waaronder een M jor en verfcheidene 05- 5 I eieren. S - a 4' „De Kolonel Saint-Genezvan het ipJe Dr^gonder-ë I H--'" Kegiment, viel op eenander vyandetyk Re imonta.n, -: en ma.kte van hetzelve 50 man fcrygsgevangen waar-2 I onder de Kolonel-Kommandsnt. 2 Z Ji „Eene RusCfche Colom was naarLiebihdt, voorbv h»t Riviertje v^n PasDr.e, getrokken, en had eece i - o hsive Compagnie Springen v:n het 8fle Regiment van 3 - hnie op^eligt. o. '5 5 c ,,De Prins vati Porté-Corvo van' deze beweeing bè - -? '-^ -*= rigt gek'egen hebbende, verliet Elblng, trok zyne I roepen byeen en trok tr'^t de div-fie vanRiv.-nd deo vyand te gemoet en ontmoette hem by M.3hring. -=.==- „DevyandelykeDivifiefcheencpdensfaezerm-ard I S s 12,000 man (»«6 te zyn men werd wVldra bard-* S - meen; het 8fte Reaitnent vsn linie vie' wiedend o-'-eS - - s Rosftr.aan, om dasr door het verlies vsn eèn zyner cos ~J^S>^^ ten te hertlèllec. ?"""{--"=- De vyand werd geflageii, In eene volkomen deron te -" l^br^et, gedurende 4 uren rjgezet en genoodzaakt de J Hiv-ervao Pasf-rge Wederovertetrekken. Dedivir.e van i - x L'upontkwEmasn, toen bet Rvechr reed» ^or, ^i.h» -§ '2 nom V c V. C V. -- (S -^ 5 - c, - a. i §5= 13 -= 5 c - 5 ^N^r; vtsj5 t> 7 rj iJ -. -^ c - j::^ u- cc - es. - X .C e.- w/ ---" -.-O"'" j'til Tsn unie posten VL-rwyde-ci. c^;; üe K*izer ii te p«rd geflegenom ce tour der ¥.ta Z - 5= fonnerrentep te doet:hv z^! S 10 dag--n we- blyve'; 'S "Z S 1^ C SC C o CL c ^'Oi^-rns briever: vsrA'asfy, wcdtsan deaMi-r »;^v - -■---------------------------- •- ,.vore...-t,ek.n. 1 ^^vin<.e..e krygsgevan^ene^^'diebewJ^Ui^; j£ Q f 1 «.Q t zyin de Stiten. rie thans'êot'de Rhvr-c'ocfèd'er'atie be- hooren-, geboren zyn, zeer ligt de vrybeMvergurt oa - .<egin,e.re- ,g. Lan'''Strekken enzy. aie i, ft.a, zyn de ^e.oa,ube.fc, E« Adjuaa.t van d.a L;;(c;^i^S«"---^^-'i" er ,.de/

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1