COURANT, •I ".g-g':! ^t No. 40; MIDDELBURGSCHE DONDERDAG DEN 12 FEBRÖARIJ w £3 o il ga; ^-^-s s z o o u I "5 i r. 5 i; to" .1 r.xr 2 a co 'S - ï-l gt°-=lt^ "O ui ciiigen, in tyd van Vrede zcBden zyc," '-'S H c a V "O B B 'cs DUITSCHLAND. HALLE den 26 January. De werkzaamheden op onze Univerfiteit blyven (leeds opgefchort.dour de ongeregeldiieden die er van tyd tot tyd zoo onderde Burgery als ftudeerende Jeugd pla ts hebben, blykens bet volgend Exiraftult'en Brief vsn Z. D. H. Prins Alexander, aan den Profesfor Mans, Onder-Reftorder Univerfiteit, fefchreven. Het is bekend Voe zeer Z. M.de Keizer de Kunften en (3e zors oer Opvoeding befchermt. Zoo Z.M. zich dus geccod/aikt ziet om len opzicht Tan de UniverGteit van Haiie Itren^e maatregels te nemen, zoo moet zulks daar tan toesefchreven worden, dat tnen in plaats van het Onderwas flil en rustig vooritezetttn iich veroorloofd heeft «efcViriften uiitegeven die ftrekken om den geest van oproer order de jonge Lieden tegen de Franfchen optezitten. Zoo «y u binnen de paaien van uwen pligt ge'nourlen had zoud gy Qeeds de befcherming genoten bt-^ben dieZ. M. aan de Univerfiteiten en alle publieke Inilituren in alle de Landen die door zyne Armee bezet xynveric'.nt. VAN r-E BOORDEN VAN DE EEMSden 29?^- nuarj. Vulgens de EngelTche brieven die men alhier cn(vani;en heeft, zullen de 5 Schepen in de Haven van Plymouth, namelyk i'e Sam Pareil vm 80 Rukken,de Leviathan, de yanguardde /llfreden de Goliath ie der v:.n 74 flukken als Fluitfcbepen van 64 ftukken uitgerust worden, bet gefchut van de eerfte battery zal onder in de Schepen geplaatst worden om des temeer plaats te hebben voor de Troepen die op dezelve moe ten ing':-fchrep: acjrden, en nien zal het gefchut niet eer der op de b?'tery p:aatfendan na dat zy ter plaatfe hun- aerbe emming zullen aangekomen zyn. Men heeft'aatst ten Zwitfsr,."?. B. Bareil/etf!,e\\eten, •»oordeB»lie eevoerd als aan Lord Caledoti eene groo- te menigte Tafellinnen en meer andere Goederen ontfto- len tehebbeift Ziet hier op wat wyze hy die Di^tOal èeeft ten uitvoer gebragt. Lord Caledon die tot Gou- Tetneurvan dé^Kasp de Goede Hoop benoemd had voor deze reis te ondernemen een uitSapnaar lerisnd gedaan. Gedurende lyne afwezigheid had hy de zorg van zyn Huis a9n zyne Kamerdienaar in wien hy volkomen ver trouwen ftelde, opgedragen. Hy had hem gelast de Goe- 'eren die hy naar de Kaap wilde medenemen te doen in- akken. Van Ierland terug gekomen zyndegelastte hy zynen Kamerdienaar de ingepakte Goederen te doen wegvoeren om dezelven met de publieke Vrachtwagens laar de Havevan waar hy vertrekken itoestte transpor- teien. Ook liet hy die Goederen naar een huis, waai- men gewoonlykPakgoederen aanneemt, voeren en deed een Bediende van Lord Caledon met dezelven derwaards gaan, ten einde zyn Lordfchap zeker zyn zou dat de zelven vertrokken waren. Doch na dat dezelven eenigé tiren in het Bureau geweest waren, begaf Bareillet zich derwaard» en liet ze weder vervoeren, voorgevende dat Mylord contra-order gegeven liad. Zoodra by de Goederen in zyne magt had ging hy zich als een man Tan aanzien kleeden, vervoegde zich by verfcheide Koop lieden en floeg hun voor verfcheidene Zaken dis tot een huishouden dienen en die hy voorgaf niet meer nodig te kebben vermits hy Engeland ,(zeide hy wilde verlaten en naat Zwitferland terug keeren te koopen. Hy gaf veel op van zyne geboorte, zyne paarden en rytuigen doch de Koopman in Linnens bemerkt hebbende du het teeken uit zommige Hukken die hy als monfters liet zien ■was weggedaan, kreeg achterdocht, gaf er de Politie kennis van en deed den Dief arrefteren. Ook had hy aan een «nder Koopman het Porcelein en ander Vaatwerk en Zilver ter waarde van 10,000 Pond Sterlings ter koop Mngebsden. Het blykt uit het Proces dat Bareillet reeds in vroeger tyd zeer veele Kostbaarheden zynen Meester ontllolen had. Door het verkoopen dier Effeften maakte hy goede fier, wist zich in verfcheide voorname Huizen Intedringen en ging voor een man van aanzien door. Verfcheide lieden, die hy dus bedrogen heeft, en die tien tegen hem gehoord heefthebben allen verklaard dat zy hem fints Verfcheidene jaren gekend en altyd heb ben aangezien als een man van geboorte, wiens gedrag onberispelyk wasi Men is rieuwsgie'ig wat Vonnis tegen hem zal ge- fireken worden. Men denkt niet dat hy als Huisdief zal befchoiiwdworden,maarflechts als een bedrieger die de Goederen van Lord Caledon uit het Bureau alwaar de ielven hefteld waren heeft doen weghalen en verkocht. GR 00 T-B R ITTANNiEN. LONDEN den ao January. Het nadeel, dat de Franfchen a?n den Itidifchen Handel gedurende dezen Oor log hebben toegebragt, yee; aamaerkelyker dan het c o* c o» -•o o tr. -.k; y -^ 2 cc u o c o 11^ A O.. o o c OJ o o Ci.- O -" w O o O cj co o -2 O. ^4. «U «-2^ SU i- o 5_ C.J5 td c tr Cl, "J si 2 j) I b< !j tj c te T3 verlies dn de Coinpagme in alle de vorige borfogèn ge- leden heeft. Wy zyn er nogtan» verre af van zulks .H aan de waakzaamheid onzer Marine te willen toefchry- -ÏÏ ven, integendeel, wy geloven eerder dat defteeds tóe- 2 uemcnde werkzaamheid van Frankryk daar van ds rede 2 is, hebbende dat magtige Ryk alle party getrokken van o^-^ de mijdelen die hetzelve nog overfchoten om ons kwaad S te doen, door die genen die zyne Bultenlandfchebezie- Z 5 tingen aan het zelve opleverden. 'S Eene det vooroaamfte zorgen van hem die thans aan .S het hoofd van het Frsnsch Gouvernement geplaatst is j"^ is geweest ön) de Eilanden van Frankryk en Bourbon*. te behouden: daar door is men in flaat geweest eene o* Zeemagt in de Indiibhe^eeën uitterusteb waar door de'S Frar.fche fchstkist meer inkomen gekregen dan hare Zee- 2 V magt In Europa fchade geleden heeft. 1 S In de Havens van Isle de France en Bourbon die zoo -S g c t 5 3 - als bekend is, lusfchen de Kaap en de Indien gelegen zyn, fci '^l 5 D worden duizende Kapers uitgerust, die de Indifche Zeeën 2*'=^'u - ontrusten en aan het Moederland alle Colouiale produk- ==''-|=S««m ten toevoeren. Zy die weten te berekenen het nadeel-S ^gS-gQSc^cg'-- dat Engeland aan dien kant lydt, zullen met genoegen §^.1 "g "g'^gS^Bi vernemen dat de eerfte expeditie die de Generaal Craw-"? S 2 c^-Z furd ondernemen talbeftemd is om die Eilanden te"^2i'°. ^S'^S^"^ -cS overmeesteren. J'^rS'gcS^g'^S-^a. De Landingspünten isyn wel is waar goed verfterkt, ^.-S -Sc^cir"'!- doch wy durven veronderfiellen dat alles voor den moed ^S-gg-Sg^g der Engelfchen weldra .zal zwichten. De verbazende S f -s o-^l- t'" fchatten door den Admiraal Linois en zyn Eskader ver- - - -'- zameld hebben in Frankryk nog niet kunnen aankomen, en wy hopen wéldra het genoegen te zullen hebben van te kuDn«n meiden, dat dezelven in de Bank van Enge land berusten, FkANKRYK. PARYS den 3 February. Heden is hier wederom een nieuw Bulletin publiek gemaakt. Zie hier hetzelve;" DRk-tH-VTFTIGSTE BÜLLÏTIN DER GROOTE ABMéE. '«h^iciihvden i2 January i%oj. „Men heeft te Brieg vry aanmerklyke Magazynen van Levehsmiddelen gevonden. Hier nevens de Kapitu-T latie dier Vesting, Prins Jerome zet zynen Veldrogt in Sitefien yverig-- vodrt. De Luitenant-Generaal Deroi had reeds Kofel "S mgefloten en dg Loopgraven geopend. Het beleg van Schweidnitz en dat van Neisfe worden terzelver tyd voortgezet. i,De Generaal Viéior, zich haar Stettin begevende 2 en met zyn Aide-de-Camp eu een bediende fneenRyd- tuig zttende, \s door eene party van25 Jagers, diehet a Land sfl epen opgeligt geworden, g Het weer ii koud geworden. Het is waarfchynlyt B dat binnen weinige dagen de Rivieren toegevrozen zul. len zyn. Ondertusfchen is het jaargetyde niet ftrenger-S dan het gewoonlyk te Parys is, De Keizer doet daag- 4yks de Parade defileren en neemt verfcheidene Regimen- g ten in oogenfchouw. Alle de Magazynèh der Armee warden georganifeerd u en gevuld. Men maaWr Tweebak iii alle Veldbak-ovens. De Keizer heeft:bevoleidat men in Silefiea groote Ma' gazynen aanleggen, ener eene aanmerklyke hoeveelheid Kledings ftukken vervaardigen zou. De Engelfchen die niet meer kiinnén doen gelo veni dat de Rusfen, de Tartaren, de Calmukken de-S Franfche Arméê verflinden zu'len, dewylmen, zelfs in s de Koffyhuizen vau Londeni weet, dat die onwaardi- S ge Bondgeoootén niet eens het gézigt onzer Bajonetten - verdragen kunnen, roepen thans tot hunnehulp in, de 2 Roodeloopi de Pest en alle foorten van aanftekendeS Ziekten. Indi«n dié plagen terbefchikking (ionden van het Ka- g "S 1 binet van Londen, is er geen twyfel aan of niet alleen - O c 'S c C3 '5 öJ I co c ti W O e a a O) w <U tJ T3 ^-i Ci2 1, g - c O-a O "j c: 1- rri o n o E M S-^ o o .0 cc -o t- E W E e c ,0 o tL, S Vi *-* >s Cf ei: (4 onze Armé?, maar zelfs onze Provinciën en geheel de 5 Z 'S clasfe vnn Fabrièkanten óp het vaste Land zouden hun- ^tnU a -3 •T3 -r OJ (-i Üi CJ C c tïi C/3 bo S >o J .goajrjDnöta £=U 'S!. r- nen prooi worden. IWiddelerwyl vergenoegen zich de £f"! Engelfchen met, onder ilierlei gedaantent, publiek te s-' maken en door hunne talryke zendelingen te doen F^-2 bliek maken, dat de Franfche Atméi door ziektens ver-B 0 4j ---^ nield wordt. Naar hunne vertellingen vallen geheele ë^gsS.g^^u Batailions Franfchen even g^lyk die der Grieken in den-1 5 t'- "-5'^, beginre van het bdeg van Trooje. Zy zouden op die f S o-"l§ 1 O - - -. r o ,_j 5 ±i I—I t- I-i wyze eene zeer gemakkel>-*e wyze Hebben, om zich van hunne Vyanden ontdoen iraar zv zullen bedrogen uit-jT >^~^l^^i^ komen. Nimmer heeft zichdeAmiée in beter toeflandÜJ ^CjCD Q bevonden; de gekwetften genezen en het getal der doo-^ den is zeer gering. Er zyn niet eenmaal zoo veel Zie- ken dan in den voorgaanden VHdtogt; er zyn er zelfs minder dan er in Frankryk, volgens de gewoonebetek»- S. r"^ Zn 's r-5 "5

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1