No/i> MIDDELBURGSCHE g D I N G S D A G COURANT. '5 Ie iö07 ,^-^ s DEN 10 t'EBRUARIJ - e •- i s S H=-iS l^ o 5 'i- Sz Z i; i iê- ÖÜltSCHLAND. WEÈNENden 24/iSBwarji. Men heefc hier de Ca pitulatie van de TurklcheVestingChoczim ont Vangen, waaruit blykt, dat de Rusfanwel degeiykmet een vyandelyk oogiiierk in Turkyen gevallen zyn, alie ver overingen makende in naam /an hunnen Keizer, en om destelfs Ryk daarmee te vergrooten. Ook fchryft men uit Konftantinopolen onder dag tekening van den 26 December, dat de Porte werkelyk den Oorlog asn Rusland verklaard heeft, en dat reeds ie Rusfifche Ambasfadeur den 24 van daar vertrokken is, aan boord van een Engelsch Schip, dat hem naar Maltha zou brengen. De Marquis de Lucchefini is hier mede dezer'dageij aangekoraen.^ Men zegt, dat hy den Pruiififchea dienst verlaten heeften hier op Franfche Paspoorten wagt om zich naar zyre goederen in Italien terug te be. even. LEIPZIG den fl2 January. Brieven uit het eigen lyk gezegde Pruisfen melden dat de Franfclie Troepen te Elbing en Marienwerder, 2ynde twaalf mylen van Dantzig af gelegenzyn binoengefukt. Andere Corp fen onder commando van de Maarfctialken Bernadotte Ney en BetfiéreshebbenHeilsberg,ryndegelyketwaalf mylen van Koningsbergen af gelegen bezet. Eene Co lonne van 10,000 man was iö vollen aantogt tegen deze laatile plaats. Inmiddels zyo oökalte de Saxifche Troe pen, door het ganfche Ryfc, in beweging, ten einde Zich naar deonderfcheideneverzamelplaatfendezelven aangewezen, te begeven. Zy moeten, met het begin van February, by'een zyil gekomen, en gereed zyn oiö naar Polen te kunnen trekken. BERLYN den s/ January. Van de geheurtenisfen in Pruisfen verneemt men, dat niet alleen uit Kouings bergen, maar zelfs uit Pillau, de Koninklyke kasfen weg gevoerd zyn Alles vlugt naar Memel. Van de ■yerrigtingen der Franfche Troepen weet men onderius- fcben niets verders, dan dat zy Graudentz ailerfiaauwst bebben ingeflóteo en eerstdaags de kanonnade tegen die Vesting zuüen openen. Die van Thorn Wordt aanhou dend door hun verfterkt. Te Dantzig heeft dePruisfi fche Bevelhebber, omftreeks het eind dervorige maand, het nutteloos omverhalen der Voordeden doen ftaken. De Pruisfifche Staats-Ministervan Stein, heeft Zyne de- Slisfie genomen. HAMBURG den 30 January. De berichten, die wy Tiieï over Denemr.rkcn uit Engeland hebben, fpre ken van de uitrusting eeniger oude Liuiefchepen om te dienen tot transport van Land-troepen maar waarheen, dit melden zy niet. Uit Koppenhagen fchryft men ons -voords, dat het Deensch West-Indiesch EilsndSt Tho mas in den nacht van den 3 op den 4 December op nieuw door een verfchriklyken brand is bezogt gewor- ^den.die eene onberekenbare fchade aangericht heefc ge- liad. Men fprak teWarfchau veel van nieuwe Vredes*onder handelingen, en dagt dat de zending vsn denGraafvan St. Vincent daarop betrekking had welke Oostenryk- fche gevolmachtigde te Warfchauw reeds verfcheidege horen by Keizer Napoleon gehad, enfoms lang met den- ïeiven afzonderlyk gefproken had. FRANKFORT den 31 January. Van de overga ve der derde Silefifche Vesting, de Fortetes Brieg, ver. neemt men de volgende byzonderheden. Den 9 Janua ry werd de Commandant der Vesting opgeè'ischtzicho- ver te gevenhy gaf een weigerend antwoord. Het Bombardement begon in den nacht van den 12. Een detachement van 400 Huzaren trok uit de Vesting, om de werklieden te verontrusten. De Generaal Mezzanel- li rukte tegen dit detachement aanoverviel het by Grott- kau, en verftrooide hetzelve. Een Pruisfisch Officier en 80 Huzaren werden daarby gevangen gemaakt. Van den kant der Beyerfchen werden twee man gekwetst. Den 16, gaf zich de Stad aan den Luitenant Generaal Deroy over. Het Pruisfisch Garnizoen trok den 16 uit en het ifle Batt. van het 4de Beyerfche Regiment van Linie, het eerfte Battaillon van het lode, benevens eene Divifie Artillerieën Kavallerie, trokken de Vesting binnen. Over Augsburg heeft men tydingen uit Dalmatien. Wiettegenftaande de gedreigde aannadering der RuSfen nit Moldaviën was aldaar alles in de volkomenfte ge rustheid. Zelfp Ragufahetgeen voorden eerften aan val het meeste bloot ftaat, was zonder eenige bezorgd heid. Een talryk Fransch Garnizoen beveiligt het vol komen. De Generaal Lauriston die aldaar comman deert, heeft de tyding ontvangen, dat de Rusfffchebe «King te Qamto door gebrek aan levensmiddelen tot het uiterOe gebragt is, eu beeft daarop asn den Koning -Si o c o a> o N n w -a -ö - <u 03 M 'S J3 o. o o o -o 3 ij BC n O OJ O» .t: o» o o, B o oü van Napels döön verzoeken dat 2. M.de nodigeöiaat- regelen nemen mogtten einde niet vaa de oVerzyde g g s K der Adfiatifehe 2ee uit hoogstdeszelfs Staten in dit ge- ,3 brek voorzien wierde. Men verneemt thans, dat, ten cd gevolge van dit verzoekdoor geheel het Koningryk g o o- Napels de noodige bevelen zyn uitgevaardigd. ^2 2 - Ten gevolge van den opftand in het Hesfifche, zyn g= c S door de Militaire Comtöisfien te Kasfel wederom twee 1= -^ perfonen gevonnisddie boofd-aandeel aan de oproerig- 'g g g heden genomen hadden. De één zeker Herbergier S Wenzel, te Germerode, die den tytel van Generaal der c j- S b Boeven hid aangenomen, is ter dood, en de andere, S S 5 Zekere gewezen Hesfifche Soldaat Steckler, ter gevan-S g gSnis tot na den Vrede veroordeeld. q- ci- o 2 m In de Zwabifche Staten des Konings vaü Beyeren is S 'i de opftand, \*félke in fommlgeftrekentusfchen denlUer J; g, 2 en den Guniz wai uitgebarsten almede ganfchelyk ge- 5 -g '3 dempt, tén gevolgeeener Proclamatie, door's Konings 5 [5 S «j j" Commisfari* Baron vön Leyden, den 12 dezeraan hun&i - gedaan, en daar by de aankomst van een Detachement o -^ -^ S 4 Beyerlche Soldaten, *t welk met ettelykeftukkengefchut c J -S o J tegen hen was afgezonden. -S S ïl 'S 5 VAN DEN MAIiV den i Féiruary. Men heeft nog |o c is geene zekere berigtèn aangaande de tegenwoordige fterk-"5^ g o c te van de Rusfifche Armee, die in Moldaviën getrokken^ "3 -ë - is, ontvangen. Alleen isdatzeker, dat dezelve by het o,-- o S-^ pasferen van den Dniester op den 95 November uit drie J'Q'^»S Corpfen beftond, waarvan bet eene onder bevel vanden S 'S 2 g^ Generaal van Esfen hy Chotymhet tweede onder den Generaal en Chef Michelfon byMohiIew, en het derde onder commando van den Gouverneur van Odesfa, den Hertog van Richelieu, by Bender overging. Heteerfte Corps «ietd als toen op 30 en de beideanderen op 65 duizend man gefcbat. Deze opgave veméenu men ech- ter, dat op twee derde moet verminderd worden. Da Corpfen beftaan grootendeels uit Kavallerie, en de mees. ten ftaan nog in het. Leger by Jasfy. FRANKLY K. GEND den 4/Viruary. In geheel Vlaanderen fpreekt men federt eenige weken niet dan van het ongeluk, der Stad Leyden overkomen; eea ongeluk, waar in ook de g goede Vlamingers het levendigst deel nemen, het well:.| t -« in deze ftreken ieders meêdogen fchynt gaan de te maken. 2 a Het blyftook niet by iedele woorden; neen, men wil^ ;g daadlyke hulp aanbrengenen doet tot dat einde op vêr - - - - - - - «s,.g o -3 rc oj N 1-3 - i W 11 -' 'u S -^ ra -G ca C >- u. Q •u o -^ a V JD 01 -; CO ^t4 M - iZd S -ï ,°-— H g ^O Oü <s ei E »- <u 7 .H -" Q «5 5 k: Q s S n o» 3 -O o S> fcc U i< to ti2 c D E C -3X5 C N 2^ O) OJ 5 j-^ -CÖ O C S E M -« c= -t) Z t J E- 2; t3 fcheidene plaatfen infchryvingen. Onder anderen doet .js"*: dit, met het beste fucces, de Vrymetfelaars Loge bin- 'S ^3* "5 nen deze Stad, die.gelyk men weet, zeer talryk is, en uit de aanzienlykfte en vermogendfte lieden beflaat. -S c HOLLAND. >-^'° DEN HAAG den 4 February. By Koninklyke Be- .0 fluiten van den 2 dezer maandzyn gedaan de navol <5 g. gefide benoemingen, als: '■"'S Van den Profesfor Simon Speyert van der Eycktot ...vi a td Reftor-Magnificus van de Koninklyke Hollandfche Uni- g^'S f S (U O 3 tx.-o rja -O c Q 12 'Sc; c td verfiteit te Leidenvoor het Akademie-Jaar ingaande 2 21 den 8 February aanftaande. -S Van de Heefen van KingsbefgettMaarfchalk vin g Holland, Calkoen, Lid vanden Staats-Raad van Lei- 3 den van Westbarendrecht, Lid van het Wetgevend'S ei Ligchaam, de Perponchergewezen Lid der Staten o^> van Utrecht, en W.F, Boers, geWezen Penfionarisdet g g - ^o Stad Leidenen Directeur det Koninklyke Akademie c -S van WetenfChappen te Haarlemtot Leden der Com- gj; 2 ra misfie welke, onder Pr«fidie van den Direftéur-Gene-2 raal van het publiek Onderwys en der Wetenfchappens S o z zal werkzaam zyn aan deformatie der Openbare en Ko- E .S >0 nlnklyke Scholen zoo wel als met de aanmoediging -J -o q van de Wetenfchappen fin der Geleerden. ^"S. <u SLw Ben 5 Februauy. De dag op welke de ultdeeling g der decoratien van beide de orden Van 2. M. de Koning g van Holland plaats zal hebben, is bepaald, zoo als men verneemt, op den 16 dezer. Onder andere plegtighe- den zal er eert groote maaltyd vooral de Ridders in het S Locaal van den Koninklyken Schouwburg plaatshebben. -5 2 S -O S o -= o (D O» w »- Sc S <u if- -S y----"O .- a «i re *-• S 's E 00 o 11» ■c .r eao IV. 3 g -o 5 s; e >0 E. T5 O O TJ~. 4> C -a o. g n Cu si e S <!J i: Cd cj jr •-' CL J Cl C J= 41 va e •SS Si u 2 B E 2 ""i2 bC «j Ji &i t* '■O, C ja: O J O W _i S O ft' '-;' i»i- "O «-^ =i M td o. BC 1 O E td -o J3 Behalven de fom van 134145: 1 - die het totaal g -S d -^ der ingezamelde Gelden voor de ongelukkige Stad Lei tó den,- gemeld in onze Courant van Zatürdag den 7 de-q 'S g zer, uitmaaktverneemt men nog, dat de twee Fran- s S O Z fche en Hollandfche Reprefentatien op bet Koninklyk g" o w H Thenter alhier opaebragt hebben eene fomma van 1360. co fe Met welk eenen roenschlieyerden yver veffcheidene Corpfender Armee het hunne hebben toegebragt, omd ramp der Stad Leiden te lenigen, is reeds uit niet wei- •ige verêerende blyken bekend. Een der eerften, wel ken aan zyne underhoorigen gelegenheid verfchaft heeft, om hunne deelneming op eene geregelde wyze uitte- oefsnen, is ds verdieiutelyke Luitenant-Kolsnê! SteiH* -- E J n: 2 X3 Si 60 E Cl E So.! -. Cl Bo. cDk^K.,^ •-• JenK.*K^S< Z c :5 9 t- Cl =- "3 S U'S' t. »i o "5 3 u -J-J c o oj 3 "O C- I crcs 5 ta C t> Cd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1