vl No. i^ MIDDELBUkÓSCHF C O k A N t. I a >l: DONDERDAG DEN 5 FEBRUARij c é-ïff I 11 -s .5 "5 i -t E .ïi S c^ -sa; .s s -è g 'T |:-ë i rvioMtfieett, is,an ledwbekend; deSlagdi^èenge. kis. D« g»d Pultwk be,ft eeB^wngw^msiisgince» ^^1 Hf '-"^^'^uxj^'-L r. 1 X Of*: ■at ry hel a C O BO s= o -2; a^ Cs ?5 ^•S 1 /flDDELBüRö den 4 February. By den Raad van Finantiën in het Departement Zeeland, is gedaan de volg'-.nde N O T l IF l C A T I E. De Raad der Financiën in hft Departement Zeeland, in aanmerking genomen hebbende, d-Jt door na?r, sis tau, aan de Rfaerinsen der Steden MidislbuigZï^ric jSfff, Goei^ Tholftt, yit-firigeh e- Ft érefjeiyk mede aeelte dier Stad in puinhopen veranderd de voortbreng o ^o3 9 S S SS van Finantiën in het Departement Zeeland, is zeis van Vernuft en Kunst, van jnren en Eeuwen ver nietigd honderden Huisgezinnen van ebed erf, be zittingen beroofd én in kommer jiebrek en ellende ge dompeld heeftdeSlagdiezoo vele Kinderloze Ouders Weduwen en Weezen gemaakt, ja gantfcheHuisgezii^ nen in eens vernield heeft, die, dit ve-trouwën Wy ze - 'fsfi heeft zich óok binnen Middelburgs muren ^v.^„ aan het Gemeene Beftuur v«n //ï./f^^ri? in het Eiland [horen; Dat ieder dus naar zyn vermoaen bydrage tot s g 2 .7 S - 2' 5 "-" berftelting Van het geen herftelbaar is; D.;t ieder zich w E IJfiR -^ kwyte, van den zoetften, deii aangenaam *len Plicht die J 2 ësp k -o -^ Natuur en Godsdienst den Mensch hébben op^jelesd <J .2 g J^,^' '- den Plicht Van Mil'dadigheidS én Middelburgi Inj?ezete l'ï^-^'-^ nen, die zich beroemen kunnen van dezen Plichtlleejs Ss u C - in ruime mate volbragt te hebben, ook indezealgemee- :f -<« a= H ne Ramp ten vollen toönehdat déze Vade'rlandfche 3 - t oen 2 jc s ÏCoordbevejandi een behoórlyk model van de Graan y.aten zoo als rtie by de Ordonnantie op de Ronde Haat, én het Gemaal, door Hun Hoog Mogende i datis 13 en 17 Dtcember t8o^ gearrefteerd, wordert gedoeld, is toegezondenendaar door aan de £n-en Pp^eretenen der respective Steden en Eilanden binnen dit Departement gclejfenheid gegeven om zich de voor- fchrev» Marpn hu HlM« tp bnnnon '^!lri^r•hQ(^at^ nAr.e I cc OJ «C. fchreve Maten, by tyds te kunnen sarifchaffei)j nótifi 'ceerd by deze aan:alle belanghebbende, dat inet intrek king van 'sRaadï Refolutie, in dato 17 February 1806, Np. 16, wasr by provifioneel, en tot nader order, dé wicht der Molenzak <K^i bf-paald, met i Maar.t aan- Jlaande, geen Graan ter Molen zal mogen worden ge- jjtacht, dan het geen met de boven omfchrévene, eii in de Ordonnantie op hei Gemaal bedoel Je Maten ge »eién eb oiensvoijsens opde Kantoren der Onbefchre- ■yene Middelen Zal zyn aahgegevtn, en conform de Or donnaniie op h. dnnaal behoórlyk verimp05t Deugd van huhtie hanen niet geweken is. 5 O -^ c En op dat niemand hiervan ouwetendheid voorwen-^ 3 1 -i dé, ial deze worde gepubliceerd en geaffi-eerd alom- 5 I -^ oil >- K ij '5 5 fe 'S o c: II <u me waar zulks gebruikelyk is. Gedaan ten Rade der Stad Middelbursden 31 Ja nuary 1807. (finderflond^ jyiy bekend (fieieekend"} S. H. VERNEDE .NOTIFICATIE. Prefident en Raden der Stad Middelburg, by Refo -. lutie van het Departementaal Befttiur van Zeeland vsn B C a^ re O* i. Ei *3 r- 01 i - P -...,.- .-r- uci u»c^iaiicmciuaai oeiiuur van £,eeiana vsn •- - oeiastende -vjons ieder en een iégelyk biniieti dit den ip dezer Maand kennis bekomen hebbende van deri -S 2 o^ Departement. •'C.\\ dien pnnfmm r^ i,o/(riiio„ I tr.oo„..„.,i u.. i._n..r.xr n -. f^ Ji »J ^ij c; Ofi lepartement, -^h dien confo>m te gedrngen. inaatre'gel by betti^t^^'zyn^mfefieïtd^n'fanh^gZK^ S - -^ I» En op dat niemand h.er van Dnwetenbeid p,etendere, Holland, vaH den 14 te voren geno.aen notificeren by - deze tt'nrHpM ooniiK../.^.^.^ ,.«-/c1 i.__ j_t - - ialdeze worden gepubice^-rd en gesfBgeerdj waar zulks te gefchieden gebruikelyk i«. Aldus fedsan by di-n Raad der Financien in het De^ i>artement Zeelandj binnen Middelburg, den aotanua fy 1807. CWas gepartiphwid) C. G BYLEVELDvt -■'■ ^- - rt..j.„= Raad Voornoemd, -------------------------------------t>y ^j>i - deze aSn alle In. en Opgezetenen van deze Stad en der- "H^ zelver Ambachtenen verder aan wien zölks zoude r<:ó-Zl gen aangaan; dat geen transpm Van Buskriiid het zy voor's Lands Dienst, het zy voor Commercieele b?iian- gen zal vermogen plaats te hebben zonder uitdrUk- kelykè toeftenlming van Zyyie Mdjepit den Koning, en ïiV_'rT''""i^'«!".» "on--''"«-...„.pen ais fti zer zaak nader zullen worden vooigefchreven en gear- 1 1. i> 1 "C "O -ö i- ca S a V o;. (Eo Veieekend) J. SNOUCK HURGRONJE; resteerd, gelyk ook dat deze zelfde maatregel mede ten By Prefident en Raden dezer Stad,,zyn. gedaan de Volgende .•Jt^^sa^j^^^^fU^ ,P U B L I C A l Ei Prafident en Raden der Stad Middelburg allen den ienen, die dezen zullen zien of horen lezen, Salutt ^oen te weten; dat wy ontvangen hebbende, twee Rfri folutien vah de Gedeputeerden uit het Departeinentaai Beftuur vau Zeeland, i/an den 19 eh 32 dezer niaand, aaar aanleiding der Befluiten by den Minister van Zyne JHajefieit den Koning van Holland^ tot óe Binnenland- fche Zaken genomenhoudende aanfchryving om over deze Stad en Jutisdiftie te openen, Infchryvings Regis tersten einde een ieder gelegenheid te gev enom aanzien van alle ladingen Salpeter zal löoetert wordêii géobferveerd. En op dat niemaüd hier van eenige onwetendheid voorwende, zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd alomme waar zuUts gebruikelyk is. Gedaan ten Rade der Stad MiddelbUrg, den %i Ja nuary J807. iOnderllonl) My Bekend (Geteekend^ S, H. V E R N E DE. E N. P L THORN dch i January- Z. E. de Brigade Generaal [f .-,,,- ------- - D-----Hafinski, heeft aan de Compagnie Grenadiers, diebin tenbehoeve^derStadttfy^» en ter gemoeikoming inde nen deze Stad geörganifeerd is, den volgenden'briefge-k Ramp aan dezelve én hare Inwoners overkomenhun- fchreven. 1 rI^/'^'^u'® Bi-omberg den 30 December 180Ö. - tind loor'deTr. '"f '- nachT tu:r;hen den 7? m. V I, I «'='"="^'^""'-''« Ingezetenen eene 26 en'v eene roemryke actie tusfchen onze Kavallerie aigemeene CoUefte ter inzameling van bydiagen aan al en de Pruisfen is voorgevallen. De Kapitein van de° - LedfSrhSi'1-'" ^""''"r'" ^emo^, zocht ons Detachement 1 I Tg aimede eene bellotene Kist tot ontf»n?si der Liefdega- «?«"•."»-!- -j- ■•- -^- 3 1? ^ea, op eene gefchikte plaats te doen «ellen ter vol ,|^oening aan gezegde aanfchryving en ter bevordering aan het heilzaam oogmerk daarby bedoeldhebben goedge- ,tonden te bepalen, zoo als wy bepalen b. dezen: I. Dat op Donderdag, rryda^. Maandag, Dingt- Hags, Donderdag en Frydag. den 5, 6, 9, ,0, i» Kavallerie, dat in de Voorftad lag, opteligien, doch .2-c o o hetzelve had gelukkig dien nacht verfterking bekomen, j J !3 Een gedeelte van hetzelve had de wacht in de Voorftad, 'S - en een ander gedeelte was ihet den Kapitein Modlinski 'E S g- 2 aan het hoofd uitgetrokken. De Vvand hid zich op r.| irvee plaatrenheiroèlykverfcholen. Hyhadin hetDorpj q.^ van Bartelfee 30 Husfaren gelegd, terwyler 40anderen T-t 't, ---- .j'^.y, «v/, iz vnw i^aiiciicc: ;ju nusiaren ge ega. térwvler xoanderpn <u---- en ,3 y^^ February aanrtaande des voormiddag, van elf in de Voorft.d indrongen. De Kapitel ModnnsVi v!n urento des namiddags ten uur. Infchr.vi.gs Regi,- Zyne expeditie terugkomende ontdekrede vySde yi e'Z I «zein an df^f tn tllr"""'±^'"- V^' P'-^'^^»'^ Husfaren aand.od-1 'S »- 5 W ■a o. - «zëten van dr^rr/n I 7 7'"""'^'J^^l''■ «P Zich had vielhy op de Pruisfifche Husfarenann,ddod. I ^T overftL eenïcommufl ,^."''''''\'^J^^'^<^'^^^^ «en de en kwetfleèrverfcheidenen maakte er twee van krygs-1 g 5 - 4| overftaan eener Commisfie uit ons midden zal kunnen 1 gevangen, terwvl vari zvnen kanr ^.n n„H-.,.t .^i. 2 - S t: l'? ga <u M s? S Q teekenen vonr »n„ „»„i ,1. 1 "7". ««^^"«n» '«''"'y' v^ti zynen kant een Onder-Lui. l1'~'° -^^ S3^5^| 1"' willen toeSken he ^nl7 T" n'* I gewond werd. Te Bromb.rg teru. -'J f I -| fS - I Tentr ThSurÏe Jezer S.L ^"'^^''^vvin. gekomen Zynde, ontdekte hy op nieuw Ruitery dieop S -i S^^1 g g fen wolden daan ""^*--, '-' --" ^- ^^-'^^1,^ g t J== 11 f O Modlinskifchoori hy niet meer dan 5 iiian met zich had, Ö-Sc>^|-S cJl^^-S --■-■V Q c g 3 o C U j.^: öu- »- <a ^-^ .a a. Dat in dezelve Kamer een btfloten Kisr zal worden geplaatst, waarin een ieder, des verkiezende, zyne Gaven zal kunnen ftorten fitm aankwam, Hy dacht in het eerst dat betFranfche^ Ruitery was i döch hy ontdekte weldta uit het vuur dat ei J r I ef gemaakt werd, dat het den vyand was: de Kapitein S: S Mnriiinci.; r^\.-----u.. j_ _j._ .i. wrjs i». Dat eindHivt v j ri <»PVyand aan en door de Poolfche Husfaren -è mdS,Z ^"^«'^''^^en F'^bruary des"l die in de Voorftad lagen, byfrefprongenzyndewaten-2 S - - ïi miodass ten drte uren ppup o ,vomoar,a ■n^n^a... j_ n._; .-■^ "an-n •- o 03 öc S .S ïiamidH-,». ,»n y ...j ut» uic III ue voontaa lagen byfreiprongen zynde waten dad vke n™" T T" genoodzaakt aftetrekken! teLyl er van o: -^ hinderd mögterZ t" T" m«nfchappen op he't (lagveld bleven.fA" 2e"veoD de hl «f"'" ^^'kiezen zouden de- De Kapitein. Modlinski had vier ligte wonden, en nög.'t—iG-l Si de Li.en ''"7^^'"^''1« «-y^e by -e dragen aan een andere Pool tien wonden bekomen "Og f"i HH S ad^nl,?»/"" Opgezetenen van deze PULTUSK den 8 January. Z. M.de Keizer heeft De Rami ie he J'f'd" 't T^'" ^^'""- ^"ly""- - '''^- «S ter^'oèi heeft u. A.^'°"^«^"O la'^-n^rlyk houden; het Hoofdkwartier was in het Bisfchoplvk P.- C N VI l i '■ft-.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1