I O J^^feS^^tS^frt^e ÏJJ1- viers fchynt zich te bevestigen. Men heeft thahs be-' ngt dat de Courier, die de ratificatie van Könftancino- l)el heeft aangebragt, den 31 December te Semendria is aangekomen en reeds des anderendaags met deratinca- mor f I No. i6» MIDDELBÜHd^SCHE D I N G S D A G COURANT t R K y N. OEN 3 FEBRUARY i a e. i 3 - -^ i •S 'S I a- K; i' 5 .ï-, 2 s 7, e S ..frankryk. gil s rf^ e: o e -^ c H KRAJOWA den 19 December. De tyding vnnden intogt der Rusfen in Moldavien is, in aile de örensplaatfeii van Turkyen, met verontwaardiging ver nomen geworden. Aile de Kommandancen Ipngsdeoe- *ers van den Donau hebben met elkander beraadllaagd door Welke middelen zy den inmarsch der Rusfen zou den te keer gaan en het Ottoisanisch Ryk verdedigen. Terwyl Mustapha BpyrnclarAyan vanRotfchuck,Erf genaam der mriiTt vanTfi'eeniCk Oglü, en zelf een moe dig mantroepen naar Purharesc deed rukkenten einde WaKVchvên tegen de R usfen te verdedigen deed ook Pss*an Oglu, Pachs van Widdinin hetzelfde Vorftendom, een Korps vsh 12,000 man trekken, be- ftemd om zich üiec de troepen van IVÏuftapha Bayractar te verëenigen. Deze twee Opperhoofden gedurende zoo veel tyds verdeeld, verbonden zich nü te za- men ter algemeene verdediging. Men zegt, dat Prins Bloruzzi tot hunne verzoening heeft toegebragt, en dat hy, verontwaardigd, gelyk zy, wegens den in va! in MOldavlen, thans allé zynë pogingen aanwend, om al le de Gewesten, langs den Donau gelegen, de Wape- tien tegen Rusland tedoen opvatten, toen hyde tyding van de inrukking dei: Rusfen vernamwas hy juist op reis van Konftahtinopel naar Va^fv doch hy fchortte zyne reize op; hy beval aan zyne Officieren en aan de Inwooners van IVToldavién, getrouw te blyven aan de verheven Porte; hyzond, door verfchillende Kouriers raar Konnantlnopel, beriften wegens den toeftand des Vyar.dS; en hy begaf zich 7iende dat het Vorftendom verSvcra was, naar Rotfchuck, na alvorens, met den Kommandant van Ibrailow dé middelen ter verdediging te hebben bépssld. De Rusfu-n hebben 35,000 nian in Moidaviënmeen allen nieuw aangeworven Troepen. JvTuftapha Bayrac tar en Paswan Öglu hebben reeds tegen hen 30,000 man goede Troepen waar onder veel Paardevolk verza. meld- Dit Leger zal eerlang rot op <5oo,ooo man ver meerderd worden. Prins Moruzu heefc het voornemen bm, op zyne kosten, een Korps van ao.ooo man het welk weldra byëen zal zyn, te onderhouden en, wan- Heet deze krygemagt met die van HeRacha van Sileftrië ën die van den Komffiandant vr.n Ibrailow, verëenigd is zal het Ottomanisch Leger aan den Donau ióö,oooman' Ilerk zyn. De Pacba*s dei^ andere Gewesten zullen zich met dat Wyd uitgeflrekt plan van verdediging verëenigen. Aly PachS van Janina brengt zyne troepen in beweging, tea einde het ten onderbrengen v'an Sérvien, alwaar de on lusten beginnen te verminderen, te voltooijen en ten ein de te beletteh dat deRüsfén, langs dien kant, geen afwending zouden kunnen maken. DeAyan van Adria- nopel verklaart zich tegen de Serviërs en de Rusfen met dezelfde ftandvastigheid. Alle déze Legers zullen op den Donau werkzaam zynterwyl de verheven Pörte, door l\nZT^l harer Vloten, hetverfterken van de bezet tingen der Kasteeleh, en het verzamelen van alle derzel- rre.°,r'£^ "'^7' ^"dédiging harer Kusten en G eözen zal verzekeren. De Eilanden van den Archi- Sv'an Jl'-' \A "f"Pont ën Hét Noörderlykgedeel- te van klem Afie dit alles zal met troepen bedekt zyn fthÏTr«^ r^''"^'"''"' en hetganfcheOttomani. Sè'^^nïehïvt.'" ^^^- ^y*'^^^- ll\ ^°°'^'?^''''f'^« Opperhoofden geteékend, weder naar Konftantinopel is terug gereisd. De inneming Van Belgrado fchynt dé goede verftand- houding ,n genen deele geftoord te hebben. Integen deel was de Ottomanifche Gemagtigde by het Congres of Synode te Semendria, tydens den intögt der Serviërs in de veroverde Vesting^ aani hét hoofd der tweede Co lonne hunner troepen. D U l T S C H L A N WEENENden 15 Jmuar,. Men onderhoudt zich tril mantregelen, welke men ulltri 'r?Oostenryksch Gouvernement, be zvn' H /r"'."''" 'T-^'-che zaken, genomen usfch;n I H erverfchillen Sn ci,« Gou"" P"^"^"^^ ^y«'" ZZ'..?T ''erbergc niet meer d«zelfs SH7f"r\""'';"' ^»°^nen,ens van upland te «en de onaf-hr.n.dyk de! Ottomaonifchea Ryks, Een o at ■P a -a T 6. o o -n •-3'S Cd 'S N CU >4. to i; b, 'S t^ <u Q fcJ JO t^ <u .Zr w :i '- *3 ■jp-^ -^ i- S 3! tof c *>--« ,5 "j! o a ii ■e 5 .2 -^^ K 5- -S -^ o V, CS j^ i-t N o tj OJ ^f?^ e -- w -5 k; 1^ 15 tweede Corps Oostenrykrche Troepen trekt, in aller yl naar Hongn.yen en Zevenbergen, Van eenen andei-en kaat verzekert men, dat de Rusfiiche Gezant, Graaf 3 vanRafumowsid, deszelfs ongenoegen,ten opzigteder"^ vnendfchaps-betrekkingert. welke,federr eeni"e weken tusfchenFrfl>krykenOostenrykfchener plaats te heb&en, heeft betuigddat hy alie zy„e pogingen heeft aahgewend, opdatde zending v-n den Generaal, Graaf van St. Vin-I cent, naar het Fransch-Keizerlyk Hoofdkwartier geeneS plaats zoude hebben. W FRANKFORT den sj^ January. Een aanmerkelyk z getal tranfcbeTol.Ampien2ren,op 10,000 man gefch^t, S hebben de Rhyn-oevers verlaten om zich naar Neder- e Saxen te begeven, aldaar de Oevers en den IWond der5 Elve te bezetten, en een kordon te trekken lant's de-§ Grenzen vanHoUtón eii op de Kusten der fiaUifcheZee, g. ten einde den invoer van Engelfche Koopwaren in Duitschland te beletten. iVüen verzekert, dat omtrent een gelyk getnl manfchappen der Franfche Gendnnnes van den linker-oever des Rhyns naar den regier-oever S» zullen overgaan om gebruikt te worden tot handhaving -- der order en zekerheid van het Land door het Öroogf 2 Leger veroverd. - PARYS den 26 January. De Moniteur van heden 5 -S bevat tevens met de softe en 5. üe bulletif^s den's Brief ces Rusfifehen Generaal Bennigfen aan den Koning c« f vanPruisfcii, van welken in gemelde Bulletins gefproken ï-Sfe^-^u-. --0 wordt. Dicflukisv.nnnvolgendeninhopd; Q^°«^5-^S&-ï^3c^;:5 COPV eener depêche van den kuiftfchen Centraal^ t I- ■--«•- OJ Si b/3 V- 15 -« i »J >- o .9 S o Z o-jli5> .L' a C ts <U c J-u-J^ :- «in b; - o (S 5 5 -^ 5 E C2 2 o, --■' -• 5 <0 5^--^^ 5 cS .Si. c K ■- Xfi BENKIGSKN. „Ik heb netgelukaan U Kon. Maj. te kunnen berigten dutde Vyanc niy gister voor den middag bv "ultusk ashge- tastheeft, en dat hetmy gelukt is,, hemaan allezyden te.-------- rug te dry ven. Deszelfs eef ile groote aanvaldoor den Generaal Sucbet aan het hoofd van 15,000 manonderno: ----- ri' '^"^'.^.''n'^ynenlinker-vleugel, tegen het buiten--------- werk van Gtirka gerigtten einde zrcb meester van de Stad--------- te maten ikhad (lechts 5,000 nian onder bevel vsn den Generaal Baggowut, om hem het hoofd te bieden; die 7"^- Bevelhebber verdedigde zich echter met zoo veel dapper-1 I heid, rotdüt .k hem drie Battailions der referve te hulp S gezonden had; eindëlyk zond ik nog den Generaal ol l'l Z terman Tolstoy met drieandere Battailions naar hetzelfde 'Z tiunt; het geen te weeg bragt, datde Vyand aan deszblfs H tegter-vlaugel ganfchelyk verflagen werd. Wyands'S"^ tweede aanvaldie niet minder hevig waswas tegen my„ regter-flankgengt, alwaar de Generaal Barkley de t,.lly 5 mét de voorhoede ftond: deze vleuael was op den we' -S vnn Stegocztn gepisatst, fteunende tegen een kreupel-1> o bosch, waarin ik eene gemaskeerde Battery opg.nvorpen - had. Inweerwildierfchikkingvertoondede Vyandhet-2 voorkomen my langs mynen flank te willen omtrekken,-5 het geen my deed befluiten geheel myne linie achterwaards 1 O, o c Hl« f c i- os (U o» regts om van front te doen veranderen. Deze bev.-ging O e ï- 2 ■S 5, flaagde volkomen. Na den Generaal Barkley de Tolly met S" -> 1 5 driG Battalions, tien Eskadronsen eene Battery Artillerie c3^ S a. c verfterkt te hebben, werd de Vyand uit het bosch verdre- dreven en volkomen geflagenwaarna hy zynen aftog. f I S begon. -ë g Deaanvfll was ten elfuren des morgens begonnen, en i I - i| duurde tot dat het volkomen donker was. Volgens be- -^ rigten aller gevangen, hebben Prins MuratDavoujt en - c 2i Lannesde tegen my aangevoerde Troepen gecomman- S il I "2 deerd-, zoo dat ik eene Arroée van meer dan 50,000 2 I man te bedryden heb gehad. n. o 2 ïj „Alle myne Troepen hebÜen met degrootie dapp.f-H 'S heidgevochten. De navolgende Revelh^hh^rc ^Ik.- E 5 O) bs TO kt -O o -ü GJ O UI c 13 J3 ►O o» k. PJ W [-1 iH S S 2 5j S -c o <ii -^ N E a cj o bio -o g - -O .-O 1} N J^-»-'""volgende Bevelhebbers hebben zichbyzonderonderfcheidon: Generanl Ostcrman Tols- toy. Bark de Tolley, Vorst Dolgorokw, Bagowut1^ 1-S Summow en Got^dorfF; onder dek.valleVie. de Gene:=ï^ Z raal Kofin. De Kolonel van Zegulin heeft met het Re^l- ment Poolfche Tartaren van Kochowsky op's Vyafidsli^- J-ë e gs kef-v!euge! ;ngehouwen en> hun zeer vee! nadeel toeee- -S S 'S P -5^ '-^ bc O p! w w fcj 00 ca So W k. Z J tl o'S ia S (2! g S K M -D g 5 .2 <u bt 3 *i u. o 13 c o a GJ ■U .C >ft .3 Cl -s DeKolonel Knürring heeft, met zyn Regiment 5 g -^ U4 t- cc 1: o e*- -^ 1.»^ ±- K S -Ji O- Tartaren een Regimcn Jagers te Pa.rd byna ganfchelyk t S - g 1 vermeld, en het Reg;mer:t Kurasfiers van d.n Keizer heeft ^^""S.-'S ^-^ i, S 2 ^f 12 "5 Q -^ -ë .2 éene Colonnernfanïerie aangetast én^n'jegróóTtïrwan'^^^^^^^ t S i .S - ,-^ de terug gedreven. vT C ,2 I 2 I «S "Si S ,,DeMnarrcha!kKamenskoi;sden||,'smorgensvödr S 11 S-H f den aanval van Pultusk, naar Ostrolenka vertro-kken en S ^- Jw E -o J ad my het algeraeet^ Opperbevel ovei^gedragenzoo dat ,<ii -6 ikgduKkig genoeg geweest ben gedurende het geheel ge-^S L. vecht alleen te commandeèrenen den Vyand te flaaó. Het pytmy, ciacdezoo verlangde byftand van den Gene- rar.,Bux,iüvvden niet in tyds sangekoroen zy offchooa hy jn de ftclllng van IVIakow, flechts twee myleft van roy verwyderdwa», en dn hy halverwege h»d lïsnd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1