Dl N MIJ^UMLBTJMG^CHE COURANT. K E ÖëWapënde burgermacht, kt ïf E- t.-s.M^.%W GL MÊ N T E T t 1^" A R J .1 2 Art. ...•iS»<l'i-'-t:':'-2''*'f;/ VOO «,v'J»r-;»'-tc'j-r- -" -.■f'T'''^'- /Ilgemeene BepaU'geti.' T>lj de Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Bin- nenlandPche Zaken, in dato 5 Junij 1806, Hoofddeel 8: arrest bepaald zijnde de Reglementaire fchikkingert omtrend de Discipline voor de Pfeatfelijke Gewapende Burgermachtenzoo moet de ftipfte nauwkeurig heid omtrend de handhaving en onderhouding der Subordinantio en D;s- dpline tls een onontbeerlijk verëischte eener geregelde Gewapende Marht berchouw^d. worden, en zijn alle misdrijven en verzuimen, tegcnsdezel- vÈ in den dienst begaan, ftrafbaar, naar mate van derielver aart en om- Jhndlgheden. Yf 1^ II. Gcvolglijk zullen alle gedragingen èn misdrijven met een goede fubordinatie en discipline ftrijclig, door den Krijgsraadovereenkomffighet Sile Hoofddal Art. 74. van bovengemelde Notificatie worden gei:orn- geerd. III. tok de ondergefchiktheid aan ditReglementzijn niet alleen ver plicht alle hogere en lagere OfficierenOnder-Officieren en Wape.dragende Burgersmaar alle verdere Geëmploijeerdens bij dit Plaatfelijk Corps. r IV, De Bepalingen, bij dit R-cglement voorkomende, zijn echter van ieen applicatie, dan voo verre de Leden van'de Gewrper.de Burgermacht, of de Perfonen, die tot dezelve behoren, onder deAVapenen oC in aitiven rfénsÉ zijndè dienst geëindigd z^ndekeen een ieder weder iö den Al- femeenen kring der Burgerij. V. De ter dezer Plaats dienstdoende Gewapende Burgermachtzal ten Rerkften verplicht zijn, Heeren Officieren'en Onder-Officierenen deze we derom hunne Superieuren, in alles wat den Wapendiünst betreft, ffptelijk en zonder eenige tegéiirpraak te gehoorzamenen eene volftrekte fu'oordi- natie gedtirende den dienst waar té hemen. VI. Hoe zeer niemand zoo lang hij onder de 'Wapenen isde gegeven <jrders van zijne Superieuren in den dienst mag beöordeelen, of weisüe.i ïèar te komenen éveii zoo min zich tegen ontvangene correctie ve;- zettenmaar gehoorzaamheid zijn hoofdpügt iszal niet te min ieder gc- ■ïlO*^'pend Burgerbij den Capitein Z'inér Compagnieen aldaar geen vol doening erlangende, bij den Krijgsraad, zoo dra hij uit de Wapenen z.jh aal, zijne bezwaren (des géréqtiii-eerd) fchriftelijk mogen inbrengen, die tiezelve ziJllen beoordéeleti én dha'r ovei- liitrjjraak doen. k A P I T T- E L T W E E. .^;._.(-:.,^': Over Miidrijven van 'cnderfcheidcncn aartwelke tn déh aaiven dien<t', of door Wapndragcnde Burgers ah zodanig "kunnen bed/'even -morden. Art. l.'AlIeBurgers, wölkebij Alarnl of Tumultueufe bewegingeii wei teren, de aan hun'geg'evene d'-dérs of bevelen ftiprelijk naar te kOinen, zullen dadelijk aan den Burgerl'ijken Rechter worden overgegeven, vol gens bepaling, bij het 6de Hoofddeel Art; 51, van het Reglement de.dato junij i.8o6.' ^11, Dezelfde poénalietelt zal applicabel zijn 9p zodanige Burgerswelke iich' gewapenderhand, en zond'Jr dat hun zülks door Alarm of Citatie is aangezegd, zullen he'iben Verzameld. 'Wi. Zodanige Burgerswelke bij Alarm of na gedane Citatieby gele genheid van Tumultuenfe bewegingen óf- Brand afwezig blijven of z'cH te vroeg ablenterenzonder daar voor wettige redenen (ter beöordeeling van 'dén Krijgsraad) te kunnen l^iibrengenziillen moéten worden be- rchou\yd als trouwloozenen met casfatie gcftraftecker in acht ne- Tiiendc, het ade geiieette van het 74fte Art. Hoofddeel 8 van het Reglé- fent de 'dato 5 Junlj i8a^; iemand echter buiten wettige verfchooning, ter beöOfdecling van den Krijgsraadbinnen een half uur na het lezeil der Rolzich bij zijne Compagnie vervoegendezal wegens phchtvei:- zuita gfeftrdfl wo'-den. Een Officier met de boete van 12 -^ Een Ondér-Officier- 6 -7-,: -- Een gewapend Burger- 3 "'S -^ bij nonbetaling der voorfch'-eve boete met drie dagen ProVóöSt- Na het half mtr komendezal hij als afwezig befchouwd en als zodanig geftraft wo'-den. \V. Een Officierdie opzettelijk verzuimd of uitdrukkelijk weigert de o-ders van die genenwelken boven hem gefte'd zijnnaartekomenof zich daa- tegen met woorden verzetzal bij Sententie van den Krijgsraad gecasfeé'-'d worden. V. Elk Onder-Oilxier of Gewapend Burgerdie opzettelijk verzuimd 'óf aan zijn Officierof Onder-Officier u tdrukkelijk weigert den hem aan bevolen dienstwaar te nemenof zich daar tegen met woorden verzet ïal geftraft worden met arrest bij den Provoost i of, bij verzwarende om- O'j:; Of 'Srrest I Handigheden, met casfatie-, ter beoordeeling van d».n Krijgsraad, VI. Elk Oflicier die zijnen meerderen dreigt of fcheldzal..ir^^ bij den Provoost geflraft worden naar omftandigheden. .,.u.-r/'j'"..] VII. Elk Onder-Oflicier of Gev»apend Burger, die zijnen Oflicier of Onder-Officier dreigt of fcheldzal met Huis of i-ïovoobt-arrest Of degra datie anar oraftandigheden geftraft worden. j VIII. Ieder, tot de Gewapende Burgermacht behorende die zich tegen- zijnen meerderen, het zij een Ollicier of Onder-Otficier ract 'er daad ver zethet Geweer tegen denzelven trekt, hem aangrijpt, (Iaat, kwetst,ot eenige andere dadenvan geweld tegen denzelven pleegt, zal dadelijk aan tien Burgerlijken Rechter worden overgegeven. IX. Eenieder, die onder de Wapenen «ijnderufie.maaktof tc^'en zimeji gelijken of minderen in ranghet Geweer trektzal dadelijk geirrcftee^d en met Huis of Provoost-arrest, of degradatie naar omlhiiidi-^eden ge ftraft worden. X. Burgerswelke weigerenop ordre. vaa hunne Superieurenoc we- derfpannigen of moedwilliger te arrefterenof die eenen geaiT-ftee. drn willen.ontweldigen, zullen als raede-plichtigen zelve gcarrclleerden con form de vorenftaande Aiticulen geftraft worden. XI. Elk Lid der Gewapende Burgermacht van wat rang hij z:j r.ndc- ren tot ongehoorzaamheid aanzettende, zal naar omftamiigbedenn-et !'-->- voost-arrest of casfarie worden geOraft, ter beöordeeling vaii-den Kdjgstaid, XII. Alle Plaatfelijke commanderende oificieren, zullen op hunne ve>„ antwoordelijkheid verplifht zijnten fpoedigften van alle deliaenwelice door hunne onderhebbende manfchappen, in aétiven dienst zijnde, wordeii.^ be'man, en van dien aart zijn, dat de ftraffcn daarvan door den ivri.igsraad moeten worden opgelegdaan den Auditeur der Gewapende Burge^naeht: kennis te geven, met bijvoeging der bewijzen, welke aan hun deswegens mogten zijn gefuppeditcerden opgave der Perfonen, welken dien aaiv gaande als getuigen zouden kunnnen dienen, op pcene van door voornoein- den Raad te worden gecorrigeerd of geftraft naar omftar.di-hcden. XIII. Een Lid der Gewapende Burgermacht, het zij Oificier, 0;der- Officier of Gewapend Burger, Huis-arrest bekomen Iwbbendezal veri- piigt zijn hetzelve ftiptelijk te houden; zulleixie de, commanderende Officier der Compagnie, waar toe den arresthc-bbenden (oen Onder-aV cier, Corporaal of Wachtdoend Burger zijnde) behoord, denz-;lven drie, of meermalen 's daags door een Corpo.aal doen vifiterendi? denzelven telkens in perfoon zal moeten zien, en daarna van zijne bevmtimg een .ge trouw rapport doen den gearrefteerden een Oöicier zijnde, zal de Adju dant van het Battaillon op ordré vaneden Comniandam van heizelve zullis op gelijke wijze moeten verrichtendoch bovendien het Zijdgéweer van een zodanig Officier moeten afèisfchendi'e ook ves-pliclit zal zijnhetzelve' aan gemelden Adjudant dadelijk aftegeven welke bij het ontflag of expiratie van gemelde Huis-artesthetzelve aan gedachte OïTicier weder ter hand^ zal ft^'.enalles op Rapport aan den Conimandant van het Battaillon. XIV. Een zodanig met Huis-arrest geftraft Lid der Gewapende Burtjeti,. macht, hetzelve arrest gevioleerd hebbende zalgemulcteerd worden.: Een Officier met een boete vaBV*',,.,.^^;;,.. 8 •%^'"'^j5,g^ - JEen bnde.--Ofiicier - 4 Een Gewapend Burger - 2 -.- of bij nonbetaling der voorfchreve boc^e met twee dagen Provoost-arrest. De Adjudant of Corporaal bij de gemelde vifiteringen den arrcsthebbeii-' de, met oogluiking hebbende behandeld, als denzelven bij de vifitatie niec te huis gevonden hebbende, evenwel een contrarierapport dienaangaande hebbende overgebragt, zullen met vier dagen Provoost-arrest worden ge ftraft en de tweede reis met deg-adatie ter beoordeeling van den Krijgs raad. XV. De Auditeur zal verplicht zijn muwkeurig toe te ziendat door den Plaatfelijken Commanderenden Officier de Wet ten fterkften wordi geobfe'-veerd en gehandhaafden hier tegen gehandeld wordendezijti aftie voor den Krijgsraad tegen denzelven moeten inftituëereh. XVI. Officieren, Onder-Officieren en Gewapende Burgers, zullen gi?; houden zijn, wanneer, zij een of ineer r.achten uit j;de plaats hunner wo-, 1 Ing meenen te gaan, daarvan fchril'telijk kennis te geven: Luitenants^' Ond-:i--Officie-^énen Gewapende Burgers, aan de Capiteinen hunner CompagnienCapiteinen en hogere Officieren aan den Commandant der Plaatfelvjke Gewapende Burgermacht, welke lantfte, buiten de plants niet zal mogen vernachtenzonder alvorens den Pra;fident van het Gemeente Beftuur daarvan kennis te gevenOfficierenOnder-Officieren en Gewa pende Burgers hier tegen handelende, zuüen door den Krijgsraad of Plaat felijken Commanderendei) Officier gecprrige.orii of géftrait \\fortleniraar de:^ omftandigheden. '.'■"..,- ..'1.'., XVII. De Comm'atiW vaii de GUvapënde Biirgefmacl-'tzich vai^ zijn Co-ps verwijderende. Zal aan den Officier, aftn welken hij tó commando gedurende zijne abfentie opdraagt, tevens aanwi'ring, doen, van alle benodigdheden, die gedurende zijn afwezen krnnen wordcH vereischtop pcené van door dén Krijgsraad te worden gecorrigeerd of geft'aft naar omitandighéden. ..XVIII. De Tambour-Major of tambours zullen niet vermogen zi-H een of meer nachtenbuiten de plwts hunner woning te abfcï-.teren zonder permisfie bekomen te hebb?nde eerfte van den commanderendeil Officier van het Eataillonen de laatfte vr.n den Capitein of command*»- renden Officier Van zijn Compagniezullende der-elve daar en boven ver plicht zijn bier v.m aan den Ta^bour-Major kennis te geven op poen* van corre(ftie of ftraf naar omftandi.gheden. XIX.'De Trmbour-Major zal ve-plioht ziln alle orders, welke dooi de coromsnde.rende Officierraf&p Ji«;p.^iiU v^' i."-'>«o....?/%rd«u jjCi;e\^aij

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1