No. ïS. MIDDELBURGSCHE COURANT, iin il DONDERDAC IIÓ7 I "Mk 29 JANUARY -) S g .s. NAPOLEON. .13^^^'^ -, Q^^^^^ Gods'! =5^ 5 o J - i; P O ISI M E R E N. AiMCLAM den 7 jfar.uarj. De Maarfchalk J'or- tier, wilde me: nlagt Woilin, en het Eiland vsn dien naain vermeestwen, omdsar daor de monden van den Oder te dekken en de uitvallen van het Garaizoen van Colbert te beletten, docb, daar dewegea door het wasfeo van hei water genoegzaam onbruikbaar waren,. konden de Troepen niet zoo fpoedigals by welwensch- Js, ter plsatfe hunter beüemaïing aankomen. Slechts S50 mso van het adï Regiment ligte Icfanterie hadden "teWollinpost gevat, die op gistet,den January, door ongeveer 1000 man Prpisfen!met4 (ïultkengtfchmeD 150 paarjeu werden sangevatleo. Een gedeelte van devy- snaelyke Infanterie kwam door het Grosfe Harf en het Kanaal van LieVenJU aan Land, om de Stad te omfin- gelen, op het oogetibük dat de Kavallerie in volle ga lop over de brug van Lievensu de Stad binnen rende. Het Fransch Detachement, zich tertiond vereeni^dheb bende, valt op den Vyand aan; werpt hem midden op j den ïlrast overhoop; doetden aanval Daan; maakt zich Van twee (lukken, die op den brug geplant ftonaen, meester; zst zyce voordeelen aan den regter oever van het Kanaal voort; neemt of brengt in deroute alles w:t ÓBtfchepen wilen fchiet tweegrootefchuiteü,diemet vlugtelingen waren opgevuldin den grond. Deze expeditie heeft den vyand veel voüts gekost: de üraten vsn Woiiin waren als met lyken bezaaidhet Jetal hunner gewoaden v/as aanmerkelyfe'. wy hebben 150 man, waar onder 4 Officieren, krygsgevangen ge- inaak:. Twee uren aa die actie, kwamen de Franfcie Troepen, die op weg waren, te Woiiin aan; 200 dat èizs pojt thans in eenen geduchten Qaat vantegenweer zich bevindt: wy badden geen gefchiitdoor aiea mea het door het hooge water niet h?d kunnen aanvotrea; doch de Pruisfea hebben aan d:t gebrek voorzien, en de Kanonniers oö de flukken te bedienen, zyn reeds aangekomen- De Aide^e-Camp van den Generaal Grand jean, de Heer Me; nier, en de Chef vaceen Bataiüoa, de Heer Armand, hebben in die actie even zoo veel moed als beleid aan den <Jag gelegd D U 1 T S C H L A N D. BERLYN den lo 'January. Men verhaald het vol gend geval, dat asn den jongen Baron van DeuxPonts, Luitenant van de iig;e Kavallerie van Reyeren de groot- He eer aandoet. Door den Prins Jerome naar Silefien gezonden, om aldaar eene requifitie van paarden te doen en zich te Namslau, zes mylen van Brieg gele gen bevindende, werd hy door de Boeren verraden, die een Pruisfisch Offieier met 30 Husiaren naar zyn Logement geleiden. De jonge Beyerfcne (fficierhad niet meer dan 10 man met zich, waarvan er 6overval lén en op de plaats opgeligd werden. De Pruisfifcne Officier ging naar boven door jHusfaren voorafgegaan, en begaf zich naar de Kr-mer van den Baron; dan deze brandde zyne pistolen op de ongenoodigde gasten los e'B velde ze dood ter aarde: vervolgens nam hy de fibeün de vuisten weerde de genen af, diezynenKa mer wilde indringen. Intusfcbea-fchoot men op hem van deöraat doorde vengfter«, en hy beantwoordde dat vnur door hec fchieten uit zyne karabyn en zyne pisto kn: eindelyk doethy, asn het hoofd van de viermsii, die. hem overgebleven waren, eenen moedigen uitval op den vyand, Üaatdenzelven terug, en Uryet daardoor gelegenheid om verfterking te bekomen. RUNHEL\I den 18 yanuar,. In h.zpmiei Jour- r.aolvan Mar.heim van dato dezer vindt mea het vol gend Art.keihct,vc:k de Redacteur van hctzdve meldt gelast te zyn te piaatfen. •^"^ï*i"'^ den lil Tannary; „Itwastenhoogaen verwonderd, toen ik In den/lf«- r^teur van d=to 1 January, alsmede in bet poH:iek Journaal van Mar.htim No. 6, eenen Brief las van Weenen den 12 Oftobsr, door den Heer van Duben aan Zyne Msjefteit den Koning van Zweden gefchreven. Deze onderfchepte, en volgens het regt des Ojr logs publiek gemaakte Brief, waarby de H-er van Du- ben zich de ongerymdtle lasteringen tepen my veroor lootd maakte rayne verontwaardiging ten hooeaen paan de^ en ik reken het my als een man van eer. wiea<i goede naam altyd onbevlekt geweest is, tot een pü.t het publiek omtrent die Iwterlyke aatuygiDgen te moe' töl inlicnten. Door verfcbeidène Nieuwspppieren *»s het reeds cekend, dat tot myo ongeluk mvret-ezondheidniv niet toeaetd..e laatHe Veldcogt bytewonen, en ter ffaving ^=ndit gezegde zie ik my genoodzaakt, de voor my ^vle>,enden Brief van M. den Ke.zer der Fra/. 1|^<ö KoniBgvan Italienasn my gefchreven, wereld- L, •- GO i>i ■f- v; n e-. w M 5 c 5- "O CO o I cot 2vd IS. - o» in .t .S .0 g c knr.dij te maken;^het w aangenaam en roemVyk voor l^ S "g g eeu Militair, dn.-d:;nlg cei (luk van den grootften Held I der Eeuw in handen te hebben hetzelve zou nogtans f J; f nimmer ^bekend zvn geworden, en ik vleijemy, dat zy, - S 2 5 die my kennenmy geenszins van verwaandheid zullen F H S befchnidigen, door dien Brief wereldkundig te maken,-§"■£ i^ Z^Z daar myn oogmerk alleen U, my d-^ar door vanden my^ S aongetygden laster te «uivirea. Het gunft^g Decreet 00 v^ Z Ci -^ van den Koning ir.ynen ^.ieene^ dat ikVeswegens het --^ !st-è geink gehcdheb te mot^o ontvangen, (Trekt tevens tot e S 'S een bewysdat mynê gezondheid my niet heeft toege- 1 t :3 laten deel te nemen aan de overwinningendoor de Frsn g fcheen geallieerde Armeen beiajld-, en dat het rsp 'S port van den Heer. van Duben -ean den Koning zynen iWeester eedasn van allen ^rond van waarheid ontbloot is. „CSh^co«iO>c<5 o -J B ts Cl o» «-^ -i-va o\ t^. Ci CÖ O f^. u-, tv 9-Ui ^2 cl -i-m vc: b C! a ts, c<: Cv i 2 "ND '- 00 tv ^r>Ui O v> i ~- C iS Cl'. f*; C30 .'Hueerde Burgerlyke Ma/ten in Moraviën en in Bohe- 5- --. S nien om opentlyk te verklarenof er immer geduren- Z --. de myn verblyfinhet hart derOostenrykfche Monarchie S '-^ 01 door my oi op myo bevel de minfle Conftributie ge- 2 beven is. Ik beroep my op'de Inwonefs dier Landen -5 o om opentlyk te verklaren, of de brave BeverrcheTr.-.e. I 'c S - psn, die onder myne orders (londen, die oneerejeldhe--" 'S -ê 5 den gepleegd hebben, waarvan de Heer van Duben. de- ï'^t' zelven zoo los wej hefchuldigd. Ik ben met de Troe'- f fe 4 pen die ik aanvoerde in Moraviëa en Bohemen getrok-i"5 9 M g kendoch geenszins om aldaar de Inwoners onder o Isst des Oorlogs te doen gebukt gaan. en ik heb die 5 E r,' o' 4 ^.f-^^ Landen wederom verlaten met die zelfsbewnstheid, - M^ ?-2 pH dat ik aan mvne grondbeginfels eetrouw ben gebleven, en dat ik ze'fs van het regt des Oorlogs op 's vysndsbo- dem geen gebruik gemaakt heb. Ik verfcl5?r dus by dezen den Heer van Duben, die 2!ch verftout heeft myn zedelyk kr.rakter en myne pro- biteitasn teranaen, vooreen eerloozen lasteraar, zoo hy na dit gemelde, zyneaantygingen niet hetroeot; Vï zal hem a's zoodanig ééuen overal, waar ik hera' ont moeten Z!!behandelen; en ik hoade my verzekerd r£t myne brave Spi.sbroeders even zoti als ik denken en e- Ven zoo handelen zullen. Baron DE WREDE, Luitenani-Ceneraair Kopie van den Brief y an Z M. den Kciztr Na po- leon aan den Luitenant-Generaal de Wrede „Myn Heer de Generaal de Wrede ik heb uwen Br.ef ontvangen. Uwe Ziekte doet my leed; ik had io de zen Veldtost op u gerekend, om dat ik uwen vyer en uwe bekws?mheden ken als hebbende daar van in het vün;en jarr bewyzen van gehad. Doch alles is uoi met afgedaan wy hebben de Rn=fen nog te bevechten en, ten einde gydaar by tegenwoordig zyn kunt, zoo' moet iy uwen geest bedaren, dat is het beste middel om uwe ligchaamsgezondheid te berflellen; twyff^it i geenszins aan de achting die ik u toedraagt. Ik bidde Zj H God dat hy u onder zyne heilige befcherming neme. l S Berljn 9 November 1806. a "l '-' u c Vi tc c c C sz .i. a o o >-. "-> CS K «e L' 5 e^ Jï tr Q ti b£ •o 2 t£- .•C o s^' c c 2 - 3 r. a c c - .E br Kofh van 'het Dekreet van Z. M. den Koning vanï'l B "- Bejercn aan den Luitenant-Generaal Wrede. O - .r >■- c o a rt: Cl o. c o. o B 2 S -S c t^ "O B Wy Maximiliaan Jofeph, döer d Koning van Beyeren &c. - Met het innigst gevoel hebben wy de Ziekte van 'S «'c - ^1^3.^ onzen Luitenant-Generaal van Wrede vernomen en met I S 5 il het uiterst genoegen vercïtneh wy, dbor zyn verzoek van gisteren aan ons gedaan dat hy zich hetzleld; om g aan zyn volkomen herCe! zoo veel ia ons vermogen is.** 2 - medewerken, ten einde san ons e.l aan het Vaderland ?-> ï~t E-^ eet) 700 braven Generaal behouden Myve, zoo (lasnwv s - S - hein gretig het Verlof toe, om zich naar Augsburg t'-"l 2«^ E "1 begeven o-n aldaar jn den boezem van zyne Familie 5 - c 5 die rost ie genieten; waar van hy (ints zoo langen ryd is venloken seweest, enden Dienst niet eerder te her--^ vatten, voordat wy gerust zyn kunnen, dat hy zich 2 daar door san geehe Wedór inkorting biootdellea. f o „Muncher. den 19 December i8o6. m MAXIMILIAAN JOSEPH Kohing E^ F R A N K R Y K. PARYS den 22 Jnntiar'i. B.neved vrn H^arfchdu S>^ t van den 7meHcn dat Z. M. de Keizer zich r,og bin- A nen die Stad bevond, en men wisrnog niets van zyn^^K S V 5 s. - vertrekintusfchen melden die van Berljn van den 1 o **G i' M - NO S en 11dat men Zyne Majcfteit ieder oogenbük aldaar* - f ^v*i^'^ >l - s verwachti VbL-etys'dëb^ verfcbeidetfe Sa^'damejyer SéVzeriti oniv»rgeD? ort^ers ,"«tnkt meifi"ffit'HrWT binfeif liige dageo'ie Farys zalHïjro» l. ■-i t 5 U u -a Cj 3 :-: c; "- c a 01 'E. o .^c f C Cl J2 n 3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1