No. ts. MIDDELBURGSCHE G R A N T. ,11^ ^-? 1QS>H^. i jD N G S D A G «iet Z09 veeie traanen van rouw ea wanhoop jzyn be-1 DEN 2t JAHÜAïlV 2 a g23l re e« .E(3.S ti.Wt. 25 i^. MIDDËLÖükiG den 2^ fanuary. boor den Magi- ftraa't der Stad Leiden verzogt zyndè bet volgende ftuk in ons Dagblad te plaarftn, rüiaieh wy hetzelve llaarn'e 'daartoe eenè^Iaais in. ■De Ma^i^raat der S'tad Légden aan de ïtigè- tzetenen van hei Konintryk Holland. .Öeèti vreesiyker rainp overkwam by Trienfchen-geheü' igen eeiiig gedeelte van ons Vaderland-, dan die de Stad Leyden op dén is January dézes jaar» heeft getroffen. Hoe zeer federt gerultöen tyddoor de Mededinging vèn yiagiiger Naburen-, en door iinÖei^ oorZakeii, vün hare vorigen bloei vervallen en aanmerkeiyk verarind, was *y nogtans, als ieettè ^èl^arende Landftad, 'jvaar hét Tnichtbaair Rynlaüd zyte produften rê markt bragtén aich van zyne behoeften voorzag; als «en gezond en aangenaam verblyf, dat door vele gegoede Ingezetenen ler wootiplaats verkoren werd en als de zetel der voor- Baamfte en beroemfte Hooge School blnnet» ons Vader land by de meeste en beste Ingezetenen van hetzelve een beJangryke en dierbare plek gronds geblevenwaar Telen de beste jaren hunnes levens in nuttige bezigheid «Q genoegen hadden doorgebragt; waar dé herinnering Tan vroegere grootheid en voörouderlykén heldenmoed ket hart van den edeldenkenden ihet vervoering deed kloppen; en waarop allen, 2elfs in het midden der al- gemeene vernedering, ntec geoorloofdezeisfvoldöéhing kvoden (laren. En dit weleer 200 beroemd én gezegend, dit Zöó dierbsair Leiden isonder het gehangen der Goddelyke Voorzienigheid, door eenenoodlottige uitbarfting, tot op den rand van deszelfs volkomen ondergang gebragt Ceene pen is in ftaat, om den Sard, deuitgéftrektheid <n de rampzalige gevolgen del: verwoesting te befchry- Kendie één otltzettend oogenblik over de ongelukki ge Stad verbreid heeft. Het fchoonfte, het rykfte, en* g«lukkigfte deel detzelve op eenmaal in bergen van róo- kend en vlammend puin veranderd; het daalr aan gren zende gereed om in teRorten, en de zbrg voor men- fchen-veiligheid genoodzaakt, ora met eigen handende -veroieling ie helpen vergrooien de vernietiging van doizende voortbrengfels van vei;nuft eü kunstvanjarei) en eeuwen vlyt en zorgvuldigheid, van goederen en bezittingen der geft>aarden de fporeti des jammers eu ia ellende lot in de afgelegenfte hoeken zigibaar j de fchrik en ontzetting geflagen in het hart vttn allendie getuigen dezer gebettrenis warebdéai-moeden van hen -, é\t te voren armen onderfteundenhongerkoude en aaaktheid in half gefloopte woningen der getingefen in gedrongen etl duizeuden ztinder dak of Veilige ver- blyfplaats: deze en zoo vele andere rampen, die het kart van den menfcbeavriend doêh bloedenkan de ver beelding zich malen en aan aiidereö voordellenmaar vie is er^ die niet alle moed ontzinkt by de ehkele ge dachte aan de ongelukkige flagtoffers, die onbezorgd in %etmidden hunner huisgezinnen, of in den kring hun eer vrienden nederzittendej metdeien. eensklaps, on der de puinhopen der gebouwen verpletterd, en bedol ven werdenen onder alle de verfchrikkingen van den jongaen der dagen het dierbaar leven verlorenWiens kart krimpt niet fidderend in eenby de ökeligheid der ledig geftorven huizen, by het gejammer van weezenen weduwen, by het rouwmisbaar» dat door de ftraten aosder einde weergalmt, by de lyken van hendie fle- ïaden en weldoeners des menschdoms warenby de ganfche zeé Van trSnertdoorberoofde vrienden en bloed verwantenen troosteloze ouders vergoten! Scholen, waar eene bloeijende jeugd voor Goden het Vaderland ■werd opgevoed, worden voor het opkomend gedacht een graf, dat ftervende en dooden inzwelgt! o! deze tampen gaan alle befchryving te bovende Godsdienst alleen kan ze dragelyk makehde tyd alleen kan ze ver aagten i de eeuwigheid alleen kan ze herfleilen Maar het geen dan ook hier herftelbaar is, wiezou'niét gaarne daar toe naar vermogen het zyne bydragen Niet gaarne een gedeelte der elende van hendie zoo diep ongelukkig werden, als het zyne overnemen, en door hulpvaardige deelneming zyne dankerkentenis bewyzen aan het Opperwezen, dat hemen de zynen gefpaart heeft? En wanneer zonder deze deelneming de tegenwoordige verwoesting flegts de voorbode zyn zou gelyk zy ze ker zou moeten zyn, van eenen ras naderenden volko- men ondergang, wie zou zich dan niette laat zynerbe- krompenheid beklagen f Wie daarentegen zich niet toe juichen over zyne edele mildadigheid j wanneer door algemeene werkdadige deelneming defpooren van dezen jammerlyken rampfpoedzoo ver zulks mooglyk iszul len uitgewischt zyn; wanneer met traanen van dank baarheid de Puinhopen zullen opgebouwd zyndie nu T3 a: 's; c X 2 <u wet? t- as g - o it bc ■T3 1» c -ra tr. -o 5 c - <u U. I 00 at N o ■50 o-SU JN. o. <-N fc. wltS re c*i .try 'O s Xi -^ 5" n, o '27 (u 5 "vo E s S =0 3i it <u nca S n, ex) •-'.>* o o v_ «j o "5 >- 2 -a <r> c: 1=0 ^2 -a.. .- CU o ■50 u. o IJ o w - CJ c r3 Q .X> fproeid en wanneer nieniand der hulpbehoevende Leï- g •^cS denaai-^ eehig ongeluk meer za) te betreuren hebben,,^ 3^^ dan hetwelk 'God alleen \tetü vergoeden kani Neen! waar een goed en edelmoedig Vorst, onder ftéünd door wyze Raadslieden èn Overhedenzoo krag' tig en yvetig voortgaatdaar zal geen der waardige af. 1" ftarnftieling'en v'an dappere en vroonie Vaders zich ov'er-^ ovy treffen laten in eene deugd, diealtyd defièraad hunnes? g LsWdsisge^^eest'! Neenï Leiden zal niet verwoest wor-g g den, welks nyverheid éénmaal den Koophandel zèlven Si 'S tèh ftêUri éii grondilag verffrektei Leiden, waar zoo - J S veele der edellle Ingezetenen aan de voeten der Wysheid^ o nederiïténén leerden een zegen voor hun Volk te zyn; de Schoolwaar de veïlichtïle verftanden van Europa -S gevormd werden, eïi wiet zetels met onfterflyké hamen I 'S 5 prykéö: Leiden, welks ftandvasligheidwelks moed8 en dapperheid in de rolle def gefchiedeiiis eene onver-o a S welkbaare éerkrobn hebben verworven 5 LeSdeii zal niet "g vef woest Worden J 2 Eenmaal hebben LeidenS ïngèzéteneiidoör gróót-&.-^ cm moedige ojJoffeHhg vSn zich ïélven, hel véegé Vader--o -ë 5 -_^ -^ land gered: thans. God almagtig geve er zynen ze--5 J^*^ °S^o^^ wiTg G gen toe! "thans znllen dé Ingezetenen van het Vader- Sm'^^e^JpS--. O K JU t>. fcj - - I ^"o - 5 e o "5 o 'S D Jd -f «v.-a 5 land, door groótiiioédigheid opoffering, het veegeü Leiden redden! Leiden, dén ij» Janiiary 180^. Ter Ordoünititie van den Maaiftraat vtSörnoetnd, o j. e. POTGIETER. cx." a S <u W «S re Q ^W Q a 'O D 1 TSCttLAlNIÖ, WËÉNÈN den f Jahudr*/. Daar öietj overtuigd is, dat Keizer Napoleon thans alleen nog Oorlögtom den Vrede té winnétizoo begintmenhierden voórfpóed zy- ner Wapenen met een zéker genoegen té zien. Aan ee- néJandruiiiitg fchynt niet iheer gedacht te Worden, eri ons Höf in het öngelioófdbezit van alle 2ylnè tegenwoor dige Statetl té zullen blyvén. Ook verneemt men dat eene plegiige Deputatie van den Oost- en West-Gallici- fchen Adel herwaarts o^ wég is, belast, oth den Keizer vatt de trbiitw eli verknochihéld dietiS^dets aanHoogst- denzelven en deszelfs Huis te verzekeren en hem tevens alle onderfteüning aantebiedeti. Ook fieeft oién hier berigt, dat een Fr'anJch Officierïanhet hoofd vab 26 Jagers, onlangs ophe't grondgebied van Gallicieti kwam, "^'1 5D maat 'datzbo dra de Öostenrykfche Officier hém deed opmerken den paal, die de grenzen en de onzydigheid'^ g van het grondgebied aanwyst, deFranfche Officièrzyne.; S 5 Jagers iii linie vin bataille Helde, hun het geweer deed 5" o* m aanfiaart voor den firenspail, Waarop dé Öostenrykfche tj ^-S Adelaar ftohden vervolgens aftrok. ïS .S S S ffi •- JS 2 o o -Si W3 «3 -3 o u. a ■o £0 o 5 a ca ÏU TO *- V E .5 c3 S 2i gi -= e>. HAiVlBURGden 16 January. Rusland heeft Keizer Alexanderby eetl decreet vatjt|et>« ■5 December 11.de oprichting eener Inlandfche Militie VAN DE NEDËR-ELVË den 16 ^Jahudr^ De ",0 11 jöngfté Brieven uit Berlyn Verzekeren dat bet Priiisfuch 5'^ss> Hof thanS ernftig aan Vrede denkt. .0 5 v bigens brieven uit -g g< t: o? bevolen. HetgantfcheRyk met uitzondering eeniger^ -1 1 Noord-Europefche en dér Afiatifche Gouveriiéraenteilo is tot dat einde in zeven DiftriCteh verdeeld. In ieder"l dier Diftricteh vormt deié IVlilitie éeneafzbnderlyke Ar- 2 -S inée. De geheelerterkte dezer zeven Land-weer-Legers ^tt, zal te zamen bedtagen ólaoob mati. Die Gouverne- g -ë ihentehwelke geene ihanfchappen ftellenmoéten tot S j; -p "so§ deuitrustings-kostenendejirdvianderingbydragéii. O HANAU deri 17 January. De rust is thans wédérin het Hesfifcbe teruggekeerd. Dé Brief van dén Keurvorst S .yt^ aan den Minister VVütz, is ómpolitieke redenen niet be- 3 kendiremaaki; tenleer, \i»yl de Frarifche Troepen even c S'S S naden ontvfingst van dezelve refeds'meestervanalledeWa- S 1, penen vvar?n, liet eenige,datdeHesfen by dezeopröe-^g S5 righeden gewonnen hebben 4 isj datzy, gedurende dén 5,.., O I® .5^ o - OH HJ tó «i s S- -Ti o o. n O J3 S n O •O a> Of bo O Winter, 30,000 man Kranfchenen GeJlliëerden trbetien S Q -g meer dan anders zullen moeteh Voédéh verfcheidene rnsiige Inworiérs goed en eenig-en zélf hün léven F R A N K R Y K. PARYS den""! p "^nniiary. Men vérheétiit'dat Q a- oi 3 :r: - O JT rt W -o S ca Cl ctt td g-^ H-S o- tl ga - -o -g ■..SU s <u -a .ad J3 CO 5i tï4T3 e -e oédehterwylér èindélyk -. g T^ by de pltlndéringen hün S o- verloten hebbeni 5 c 1^ «-^ Dl W o y JiJ W Q .M de Keizerin ?.ich hin.un ico-rt van Mehtz liaar Beflyn zalDSoSo^-^-5^, gccn *S c o bD <u -'* D iï S '5 P 'Ti ri tl .- begeven. Brieve;-! vni, die Honifriftsd melden ins^êlyks, j. dat II, i\I,delCeizerio3ia;.af«er*agt wordt. e e c H O T, L A ND. W\4.'= DEN HAAG den i' Ttnuarj. In dé Vergadering van Hunne Hoog Magenden, op gister gehouden, is***«]|» tot Prefident voor deze buitengewone Zitting benoemd de Heer en Mr. Abraham van Doom'. Zynde voorts de Vergadering ttft.aanllaahden Vrydag geSdjourneerd. Den a3 January. By Koninklyké Decreten én Bé- fluiten van den 19, 20 en 3i dezer maand zyn gedaan de navotgeDde benoemingenals? Ol 3 .S a O -g E -^ Z -S ca O ut o c e .2

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1