f C O ÜR A N Isa No. II. MIDPELEURGSCI: ZATURDAG DEN è4 JANUARV T. a w ly w o <A o o ca lo-^; ca s -^ s s .--^ S - OrN^nto^ttr f." Ch^*"' H^"'^^''* ChristofFe ,met de verklaring .5 s g I ^5 S o I H L L A f 1 I "5 si - SÊewetigrv.artni^^^ n- Op "^St *ielt h.J 400 gevangenenver- «enigew^iDige Yaartuigea kunnen piuoderen, maar alle feheidene OSïictcQ g» yaa aaaui Öaiajie-wagens of. SPAN JE. 'T'ADIX den 12 December. Van de heiichelyke [Sl. herneining van onze Bezittingen vao Montevideo 'en Buenos Ayros, heeft men reeds, in onderfcbeid;!ie nadere Brieven de byzoncierheden ontvangen. Inde- 'zelven wordt gemeld, dot, na de herovering van dj cerfte dergeraelde'Bezittingen eene Expeditie, bertssn; (deuit 23 Ksnonneerbpöien, oiider liommando des Goii" verneurs Ruiz Lobro, met Boo Matroozenen 2600 L^nd'roepen, onder de bevelen van den Brigadier der- Genie, Don Bernado de Lamo, denÖAugUjtus, tegen Buenos Ayros, is uitgeloppen. 1 T A L i r<ï. -. NAPELS' den 2^ December. Een zwaar Éngelscij Fregat-Schip Vieefrin de Baai vau Policastro, onze Flotille willen overvallen, en iisar tot overgave nood- saken. De Kommandant Barbara dir voornemen be- fpeurd hebbende, rigtts z'xck in flagördej en onze Ka- nonneerboren ontvingen den Vyand met zoo een fajvig vuur, dat het Frejat-Schip veirpiigt werd, na alvorens 2eer gehavend te zyn liet ruime fop :e kiezen. HONGA^VEN, ■fiUOEN den 25 December, ïn alle deiVieuwspapiè- ïen zyn voor eenigen tyd de Anikekn medegedeeld van een Traktaat, 't welk tusfchen. de Porie en R.uslaud ge floten zou zyn. Men heeft bevonden cat aüediege- Tuchi. n valsch waren. Er is een heraels-breed onder- fthcid tusfchen zulk een Verboiid en den Oorlog» dien de bi'ide lYtogendheden thans tegen elkander voeriJn» De e a» a -a 2^. - ai Z^ j-J s»- 'O o< ca c 5 Til zj Oil txtO ^delkvens van turk.yèn zonden vöór hetzelve gefioienji 'i zyn. De fchj^eüSj waaraan Engeland hier door zyn Koophatidel z^u blootllellenzyn eene bedenking,die c. deszclfs ftaatkunde voorzeker niet uit het oog zal ver- liezen, r-.-;-,;,-' s5 a 'S f: ei w m 't 2 o TD -v BERLYN den lo ^nnttary, Z. M, de Keizer Na. S poleon wordt dpgelyks in deze Stad verwagt, zuilen .eg a de, volgens eenige berigten, den Winter hier door- om "g brengen, voigenf-anderen zal Z. IW. zich flechts ee^t 3 uige dagen-hief ophouden j om zieh nanr Dresden.te u begeven. K."^ HAMB-UR?J,.den 13 January: Men fpréekt bier<g than? nieuwe uitzichten op Vrede; aari den eenen aT 3 kanr, wil men, dat eene voor den Vredègundi^e veran- 2"^. g ;,dering in het Mii.,fterie te Petersburg plaats gehad heb- o be, en v.meener. kant:9erzekertraen,dat deOverflevan 'S j o^ ivrufenisrk mel.^e^caracte^ eenes Generaal-iVIajors weder-2 S om naar P^etersburg vertrokken zy. Beide deze tydingen -^«5 E vereis'cr.ïB bivestiiiiiü -, dst ook het geval is met tiec thans J lopsic! gerucht, datKeizerNapoleon-opdeteruijreiisnsar'^ 't Befiya 13eii van daar zelfs voornemens zou2yn ora zich voar eenigen tyd naar Parys tebegevjn. G R p O X-B. R I T T A N N I E N. LONDEN den 2 jfauuai^, (over Denemarken)^ ,°-<i^ Gis^r «;>^:d de Staats-Minister Lord Howich aan den Ca -S t"e,-;r,S.,rlom. Secfetaris van het Comitté der Kooplie-5 r i d^n cp Amtfik-J handelende, den volgenden brief: 'S ;ii "i ;2 DoiVrJiigjireei den 1 January 1807. a -S Sir! Ik hfch de eer, u bekend te maken tot Dafigt^'S «5 s EI i» m Zl e Q, cj cv fcr- O C o >J a c o» CU ■P m .0 2; »- w- e '7- a V c 'S Jt d -ü c "-"^ - S 2J OJ 'o Z /t: o, f^ o i> ji- OJ oC --; •c 5 s f*^ e f; 5 -.=5 - z'; -'S -c c I ondraaelvke hoogte, tot welke het kwaadgerezen is,*t der Koopli.Jen ..p Amerika handelende, dat het Trak^ - I weikRuslanddePorteaandoet,zalalledeMufeimannen taat van Vriendichar-, Seh-^epvaart en Kooohandel tu^--''' ter verlediging der gemeenezaalc verêenigon. Reeds heb- fciien M. en de Verëen.gde Staten gister tusfchen i c^ ;-: CJ S 5 _j r: o t° 4f cj: o X -C ;5 t> o -c ii^ü i: g icao' b>^ ben Michelfon en Dolgoroucki, die de Rusfifche Ar- mée commsndeereu, om hulp doen vragen. j iVfen verneemt ook, dat deSchnch van Perfienalme- ■V de ernftigatoebereidfelen maakt, om den onregtraatigen aanval van Rusland afieweerea j en in Georgien terak- ken. P O L N. DANtZiG den t jfammry. De Koning heeftdoör ieèn befluic, gedagteekend Ortel?burg den i December, de ftraffenbi;paald, wegens fiegt Militair gedrag. Ia hetzelve wordt verklsard, dat deKonuigprovifioneellyk 'idèn Kommandant vandenPeiersbergby Erfuftj iWajoor tvan Prufchenk, zonder demisfle afgedsnlct; in Stettin Id'e Generaals van Rombergen Knobeisdorffsecasfeerd, [den Onder-Kommandan» Taii Rauch zonder demis [fie afgedankt, en den Mnjoor van Hardenberg gecr.s- ifcerd; in Cuftrin den Kommandant van Ingersleben tot Iden kogel veroordeeld in Spandau den Majooi- van iBenkendorfen in IVlaagdenbargdenGeaeraal vanKleist en de wederzydfche Gevojinagtlgden onderteekend is. Het Traktaat zsl ten fpoedigften naar Amerika gezonden, doca niet eerder afgekondigd kunnen worden dan na I dat de ratificatiei) van beide zyden gevolgd zyn. Ik heb de eer te zyn enzi (jgeteekeniT) HOWICH. Volgens tyding v^xijamaika déil 17 December j- is reeds op het einde van November eene expeditie tegen - de Hoilandfche Kolonie van Curafso onder zeil gegaan. fS De Liniefohepen, de Olyphünt van 74. ftukken. Kapt. o: Davioas, en de l^'eteranvan (J4 ftukken geleiden de-> i zeU'e j;; o De Övei-fte Burr^ die wegens Staatsverraadiii Noord- Amerika befchuldigdis heeft zich op den 9 November g te LeringftoB in den ftaat van Kentucky zeiF in handenc vanhetGeregt overgegeven, en zal ten fpoedigllen te< tegt gc'.leld worden. Het Cengres Is den i December S geopend. c i'lr r^ T'".'" ;'^=f f"'"";gd^"GeBeraal vanKleist en j De op St. Domingo voorgevallen omwenteling én ver--^ (|éen O.erften du Trosfel zonder demtsfieafgedankt heefu moording van Oesfalines zyn bevestigd. Chriatoffe 7 c "O -o o Q D U l T S C H L A N t>. 'WEENEN den 28 Detember. De intogt de Rusfen IftMoldavien en Wallachyen heeftRuslsnds oogmerken tégen deszelfs naburen aan den dag gelegd. Men zou geloofd hebben dat, met zulke bedoelingen het des- zelfs belang geweest ware,degefch.!!en met Frankrykte Jl'^erelFenen en een zoo Seduchten Vyand niet te dwingen, ;#)ln de wapenen optevatten. Maar befturen Ruslands ware ■"^elangen het Rusfiscb Kabinet? De bartstogten vsn dat 'an St. James zyn het, die de Petersburger Raadsver- isderingen leiden. Rusland heefïalle openbare achting, nes zyn bevestigd. Christoffe,'^ opvolger van den vermoorden, heeft eene Proclama-a t. tie do;n afkondigen, w-aarby hyde Europefche Natiën g a uitnodigd, op St. Domingo te komen handelen en tevens "2 verfcheidïhe Havens aanwyst, in welken Zy ontvangen 1 iulleii worden* Desfalines had in het Zuidelyk gedeel- -^ ''i te duizenden die by hem verdagt waren willen doen 'S S ombrengen de Generaal Guerin (Oorlogs-Minisrer) 2 w PetionGayon en Vaval (leiden een korps Troepen te- o gen hem, het welk hy den 17 Oaober in handen viel."ë s Toen men hem wilde gevangen nemen verzette hy zich,t> wilde viugten en werd gedood, gelyl: ook de Overfte -g O) C O ■a,- ê»J- -is 2 ti -o .0 -; p V» -:j CU o c -o i. ■"Tl KI Q •p -c 6J je de Natien elkander fchuldig zynter zyde gefieldMa.rdie. die hem wilde verdedigen: Den 18 werd te i Zh 1/ 'T T^ "^'"'P'" ^°'- P^-^'-^'^-Prince een Te ütum gezongen en den 2. Ofto Croetfhandetr/.^^^ ''"''-U^^ «emeen- b^r mankte het Negerleger een adrfs aan den nieuwen S 'Jifi alle Nieuwspapieren eü door alle zyne Zendelingen s re - o I ■22 :;|Ben, gewaand Traktaat van Alliantie pJbliek maken, 't |:|welk de Divat) thans heeft gelogenfihfi. De Porte fnelt tewapen. Paswan-Oglu en Muflapha Barsictar,opvolger van Terierick-Oglu, te Rosfchuck, z^yn den Donau overgetrokkenen hebben met 30,000 «an Buciharest bezet, 't welk den marschderRusnVche Armee gefluit heeft. De Porte ophelderingen aan den ^Ministervan Rusland hebbende doen vragen, gaf deze dat de Dwingelandy met denDwingeland vernietigt was^ c 2 U3 a> en de vryheld federt den 17 Oftober herleefde; de"wraak S 2 2 f had hare werking gedaanen het Legef wagtre alleen op de tegenwoordigheid des Generaals Christoffe, om g 1 g een onderling verdrag te liialten, waarby elk burger ^J c W O oj zekerheid van zyn perfoon en eigendom zou kunnen - "S --SC H S 'S D 'z. O ei "3 r, s tri o SP c w «3 t^ s '5 50 -i 2.^ .- ii "3 ;ai r E-ö <«=- -.^ vmaea." 1 o a - I, - ---I DEN HAAG den 10 fanudn. DeVeldtofft id Vn'-^ o J< S H'5 'S 1 SïïSÏi T Pa!?""" w",!^^^":'"'^^-''"-' f^^Vnt .eeindigd/ i Gro^te We S 1^^ ^%^-%l 'B^ C r. T r ""derrigt,dat 1 cantonnementen betrnkker,en de Keizer is te Warfchau Sg.^g4^g'-^SS°ÊpO-2? ,|e Rusfen denConfulvan Frankryk te Bucharest, had-terug gekomen. De.c rydingen zvn vervat in iTZ^l S t: SL-S S o H I volgenrï, alhier onrvan<:'en. ;|ie Rusfen denConfulvan Frankryk. te Bucharest, had aen doen arrefteeren, hebben van hunnen kantdenCon- ftsl van Rusland in hechtenis genomen. Vier Engel- fthe Oorlogfchepen liggen voor Konftanrinopel, om de Porte fchrikaah te jagen zy zullen in hun oogmerk niet Uagen. Voor het overige is het niet te verwonderen, <JatlingelaDd,omde buitenrporigebedoejineen vanRus :|and te onderneunen, dus ACHT-EN-VEERTIGSXii BI.JLL''TJN DER GROOTE ARMEE. S, WARSciiw, deti 2 January f9<)y „De Generaal CorsintanA-.^ie-de-Cainpdes Keizers, W;smet drie Regimentei. üïte Ruitery van Pultvislc ver- trol.ken, om den vv..üd te v.:rvolgen. Na Brok bezet - -- o J Pvl -r-. f- '^arde belane.rhr'; T" "'^l^'^.''^' ^y»*^ dier-te hebben, is by den 1 January t'e Üstrowie! wngeko-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1