lS S=;^ïS---Sdtr£l! p2ro:yS;n-Se^iti?^ L COURANT, No. lè» MIDDELBURGSCHE DONDERDAG te.! ^lT.:Jr ''^^^".-"den uit een gejaag" Het Corps de referve van den Generaal Kalkreuth malk te de achterhoede uit; hy hield de zwervendeDer^che- ffienten ftaande die zich te Maagdenburg weder by een Voegden. De Veldmaarfchalk van Mollendorfdie z'ch toet eenige Regimenten geretireerd had, werd omc^ Ie Co".l',^''""^'^^"^^^'^"^^"Semaakt: Den Tw d een Corps van löooo ir.an Pruisfen dat opHallgemar c eerd was, insgelyks omfingelden^.eldra'uÏeÏgeZ ^en. Het gevolg van deze onderfcheideneoperarien is het innemen vrn Berlyn door de Franfchen gewee DEN 22 JANUARY Sl sö i. I 5^ a 2-c 5 - C g-S -D i.t s c^M^L^rT^D gy|l^~ ^zS:^U^:Sr''''"''' ^rankryk.i° De Asfurantié Coiöpagnie van Londen, bekend onder n^^ïr; ;r'r:.ri;"/■^".^:-^^-.^-"^-n.-^ papier, tMi^is^ -i N o o R b-a iM E il I K A. BOSTON een I December. De Generaal Caton, dio fints eenigen tyd zich,alhier bevindt, heeft ■wegens de plans van dsh Kolonel Burr en zyne mede. .pligtigen zeer omflai!digeb:rigteB Wereldkundig gemaakt. Hy meldt, dat, tóen hy zich in den laatst afgeloopen \Vinter zich te Philadelphia bevend, gemtlde Kolonel hem v£n zyn voornemen kennis gaf om eene revolutie in de Westelykegedëeltensder Verëer.igde Staten te be werken. Hy wilde dezelven van de Unie affcheiden, aldaar eene Monarchie oprigten, waarvan hy het hoofd zyn zou dat ïiy dezelve totiMexikb toe dacht uittebrei- den dathy ten dien eindeeene Armee zou aanwerven en d:t hy aan hem Generaal Cston eenen voornamen ■post by dezelve zou opdragen. Schoon de Generaal er verre af was om ter uitvoering van dat plan te wil len medewerken, zoo hield hy zich, of hy er het oor aan leende, om daar door van het geheels plan van den Kolonel onderligt te bekomen. Deze deed kort daar- iia eene reis naar de Westelyfce Streken. Hy fchaffe Zich de plans aan van alle de aan de MiGfippi gelegene ^ofitien als ook van allede omliggetide Landen tot Mexi Ito, toe, .en maakte kennis met de notabelife lierfeb Van de Landen aan de Ohio en de Miüfippi gelegen. De Generaal Caton aan wien Eurr voortging tnet voorftellingen tedoen, vervoegde zich by den Pre'fideat der Verëenigde Staten en fprak met hem Over den Ko lonel als van een zeer gefchikt Perfoon om by het Hof 'van Londen of van iNladrid eene diplomatifche Zending waartenemen. Hy hoopte door hem te verwyderen hem van zyne vooTnemens aftetrekken en hem aan zyn' "Land getrouw te doen zyii. De Prefident Jefferfon begreep het oogmerk van den Generaal Cston niet. Deze gsf daarop te kennen dst zoo Burr in de Verëenigde Staten bleef, erin deWes- lelyke gedeeltens eene infurrectiezou oniHaaneer dat er l8 maanden verloopeti waren. De Prefident floeg (dit gezegde in den wind. Verfcheidene Leden van he: 'Congres, met wien Burr over zyne voornemensgéfpro- ken had, zeiden hem, dst hy verdiende opgehangen te ■worden; doch zy konden aan zyn gazegdegeen geloof 'liaan. De Generaal fprak voorts niet meer over die zaak- hy dacht er zelfs niet meer om tot dat de bewegingen van den KoloDellnbetWesteoalommefcbrikea kommer Terfpreidden. P DL N. CRACAU den 27 December, Men was over het al gemeen zeer nieuwsgierig te weten boe het Rusii'ch Kabinet de neerlagen der Pruisfifche Arméën zou voor- dragen. Na dezelven in den beginne zeer verbloemd tn vervolgens zeer lang gedraald te hebben om van het ware derzelven iets te melden, heeft men eindelyk in een extraordinair Byvoegfe! op de Petersburger Courant het volgend rapport publieTt getiiaakt: „Men heeft tot heden toe in deze Hoofdilad geen volledig-vetOag bekomen van de laatfte Oorlogs eve nementen in de Pruisfifche Staten; ondertusfchen fchv- nen van deonderfcheideneingekomeneberigtende vol- gende den meesten grond te hebben: Na den ongelck- kigen flag vSn den io Oftober, wsar in de Prins Louis Ferdinand gefneuveld is, viel eene aanzieniyite vyand. lyke Magt den 14 op een Leger-Corps vaq denHsrtos van Brunswyk aan en (loeg hetzelve. Op dien zelveu dag werd het Corps van den Vorst van Hohenlohe aan- Tr"",. l'""^' 'Ji^n Prins terhül- pefnelde kregen de Franfche Troepen.de overhand voor dat die beide Pruisfifche Corpf/n zich Ct'tl 2ich naïrrIf °^'i-«n» 30000 LnK u Corps van h„ ^'Tt d^WeixeUetrek- i'sfirlh/r'' ^^^=«'^^"^"^g co-nmando over de •g n K^T."" P""^'^'" Hohenlohe op. lenburl ;,,^'f",''''^°°^ ^rmée van Maag- den o lo [vrnTe 'o?" "'f ^^-dezeU^, hier in wè°! I°1f verdedigen doch en na Ten 1=^ ^ehder.ck verhinderd, '""'S ea hardaekkig gevecht, werd zy dea i o "O 17 met verre van gemelde plaats door den 'vvandgefla- gen en den 28 by Prentzlau. De Prins van Hohenlohe zag zica den volgenden d.g, zoo wegens de vermoeid--= o heië zyner Troepen als wegens gebrek aanlevensmidde- - S lïu, fouragie en alle andere benoodigdheden genood-"i zaakt zich over te geven. Stettm Cuftrin en Spandau .T" vielen msgelyks in de magt vanden Vyand. ^5 „Z. M. de Koning van Pruisfen was in perfoon by den flag van Auerftadttegenwoordig. Niettegenftaande de Oorlog voor de Pruisfen zoo doodelvk geweest is - O blyvenzynogtansaanhunnenKoningverkleefd, enver-K langen dat de Oorlog met kracht worde doorgezet. „Dit IS het voDtnaamtle en het zekerfle dat men we-- gens de krygsöperatien in de Pruisfifche Staten tot den z 6 November toe weet te melden. Z. M. de Koning vau t T, Pruisfen bevond z.ch ter dier tyd te Graudentz." 3 5^ cc O O r3 <J "Ï-J o c - jj a o o CJ o ■-' t- c U -^ o U «J C 1* o o C c FS 5 o C o C% >.-5 r: :4 O ui r -O 3 S 5 c c c o 5 -^ i> >.5 Ci Kb -c ij ..cq o ■<■->; t; =0 HAMBURG den 3 January (over Frankryk.) Vol-h gens berigten, door een Reiziger uit Zweden alhier aan-2 S S S 5 -*.<&; gekomen hebben de aaneengefchakelde overwinnir -,:-• -ttf der Franfchen aldaar de levendigrte fenfatie verwekt. 5 1" -£ Opentvklegcmenaldaarzynevreugdeaandendag.-over^O 2 S de neerlagen die de Pruisfen gehad hebben en ke[ aan- J AS ftaande herftel van het voormalig Polen. Hoe zeer i„ S 5 ?r '3 Co.^ognetFraDitryk, toonen de Zweden diezelfde ge.5 S - S S ouder, a^r^^^""'"'^'''"'^''^^''"' ^ie hunne Voor-5 ouders aan die Nsrio riio -i„j-i. 'S U Ci t£ H. 5 er c 'j o fpoed.g een ander politiek fystema aanneme, dat beter °oe en -ereenfeomt. ^y ge- de fch^J^p" ^^""^""«^S^'oogenblik was, om de fchoone Provintien van hun Ryk die Rus'and in Ï--f. tTrufte;",:^' Eeuw door'ge weid ver met e Ïem e'n heeffch. "^^"etal. gemeen heerfchend gevoelen en vooral dat van Stokholm en vtin de andere groote Steden van zyn Rvk en d t zegt men, is de reden waarom hy te Malmoë 'bkfr l -1 yne Troepen niet over de grenze Men i°s'l" hetzelve'verzegeid -1 i^ •n ïll "-e'^wsgierig wat het Hof van Kopponhagen 1 v in deze omftand.gheden doen zal. Met ongeduld wacht S l Keizerlyk Hoofdkwartier heeft afgevaardigd Het Ka C binetvan Londen heeft van zynen kant aan at van - nemarken voorftellen laten doen. Doch toen verzekert 1 S S dat het aan den Engelfchen Minister gegeven antwoo d 1 van die natuur is. dat zyn Gouvernement er nieTveel? -5 van te verwachten heeft. o .1 VAN DE BOORDEN V.^N DE EEMS den 10?^-^'t t - r^uary. Men beeft alhier berigten van Londen tot den S I 2; December, nie!dendeo„deranderen,datmenteLon. 2 denpartikuherebrievenvanCharlenowu ontvangen had, ".3e met ber.gt dat verfcheidene Engelfche Schepen met ver^ bodenegoederen geladen, aldaar.in de Haven waren tan-i?-ia- - gehouden en hunne ladingen ontfcheepten nr.arde Doua- Z^^ï^ dejphia van den i December, noch die van Nieuw- fe^ S Yor k van den 27 November, niets van ha gebeurde. g E-^^ I 5 - van den ,8 November, dat er den 14 dier maanSS k^^^ =3 Boston een Engelsch Schip met by de akte verbodene £S^C^7-|^ goederen was aangekomen, en darmen hetzelve terfto'd'^ r.- weder had doen vertrekken, ingevolge het hy de ak'te ------ tegen den invoer bepaalde. CJ c f*r ri C U-. c o "o linusfchenhaddatberigt van Charlestown eene groote o e E J^ d°:^=Ilril^fi?^^°-'^-A-ikahande,dryven^"- - ------r'-"u.v^-fiuiciiüa nanaeiaryven- de Kooplieden verfpreid, en zy hadden eene deputatie:! .an Lord Grenville afgezonden, die geantwoord had,^ dst de incoDveinenten die door die akte tegen den in- Vü.riproten, voor het oogenblikniet konden geweerd worcen doch dat dezelven van korten duur zoiiden 2yu. Wier uit befloot men dat het veffchü ■.us'-cb'ed 'é5 '5 o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1