T MIDDELBURGSCH COURANT. lis ril iSK. g^ DEN 20 JANUARY g:=-^4--S^ -t" .s z :i-^B Ij 5 S j J s ^- -=: '5 -^ a d 2 'IL -^ -ï 5 i ■^"liS^^ E 3 C3 n J" ji o o ft f'. L- ■■- ^- "r i^ X: tx^ o -. é- V< X r. - s 5 o Kif s 5T i; _^- S -S -ï ----- j; 5 5 S £.■§0 «T..^ f; anusrj. Zyne ïVIjjeüe Koning heeft beden avoid, door e^D Courier, ze^'r gïwigcige tydingen, wegens de lactfte voordeele.) door deFranïchen op deRusfcnbehaa'd,ontvangen dezelve Zyn vervat in het navolgend VyF-EN-VEERTlGSTE Bl'LLETIN DER GROOTE ARM£e. p.'.LL":"KY </i'si Decri:ii:r iSo6. „De Ruflifche Genersal Bernlngrea voerdehet bevelo- vereeii Leger.hetwelk op 5o duizend man werd gerekend. Allereerst hadhy hetvoornsmen om Warlchsu te dekken, masr de tydipg der, inPruisien, plaatsgehad liebber.de oallcndiglieden verfltekte hem tot les en hy befloot near de Rusfifcae Grenzen teruü te trekken. Zdncerby. na in ee:.ige aciie te zvn gewikkeld ^eiveestrukten de franfchenbintien Warfchau trokken o -er den Weixel en bezettecen Praga. Inmidde,.; kA'am de Vcldmaarlclialk Kaminsky by hetRusdsch Leger a;;n juist op het oo- genbük, dat het Korps van Benningfen Z'Ch met d^c vsn Euxbövden vereeriijde, Hy veroiuwanrdijid,^ zich over den terugtogt der Ruilen, alsbegrypende, dstdezede eer der Wapenen zyner Natie in de waagfchaa! (lelde,en rukte voorwcart». „Priiiffen deed aandrang op scndrasg, zich bekla gende, dat men haar, na gedane belofte van onderileu- Blng verliet, en Zeggende, dat de weg naarBerlyn nie: ever Grodno, noch overOüta noch over Brzeck was dat hare Onderdanen (terzelver toegeoe-enheid verloren^ en dat de gewoonte van den Troon van Betlyn in bezit vanFrsnfchen te zien gevaariyk voor haar, engunftig voor den Vyand was. De achterwaardfche beue^-ing ïiield niet alleen op, maar de Rusfen trokken op cieLiw voorwaarts. Den 5 December brsjt de Generaal Becning- fen deszélFs Hoofdkwartier weder te Pultusk over. De gegevene bevelen hielden in! dat men deFranfchen zou de beletten de Nsrew over te trekken düt men Praga moest hernemen;en dalinendsn We'xel mo-jstbezetten, tot op het oogenblik. Waarin men asnvallende krygsver- jlgtint-en van tneetder aanbelang zoude kunnen ija uit- ■voer brengen. „De vereeniging der GecerasIsKam'nsky, Buxhöw- den en Beningfen, wtrd, op het Slot Sierock door vreugdebedrvven en illummatien, welken men van de Torens te Warfchau ontdekte, gevierd. Op hetoügenblik nogians waarin de Vyand zich 2el»en door Feesten aanmoeditde werd de Narew over- jetrokken. .^cht honderd Fraefchen, aan deoverzyde ^zer Rivier, by den mond der Ukra geworpen, vér- ichansten zich aldaar dien zelfden nacht, en toen de Vy -1 oj »- -3» msanltlit Volbracht wordenen, des nachts t i'as ce zsali', welke de Keizer bad voorgeno-ss .JT "g -ii^ S V B Z CJ o t: ---. n x c; C K O -^ U .- C CJ 5> iteryenvïn het DorpCzarnowo werden be- ^c- magtigd, als mcJe die by de Brug. Vyftien du;zend JT S 5 tr.SD, i-ie dezelve vctiledigden "werden inweerwilvan EJjj^"^ ^''i?S hu:;nea ïievigen tc^gerlhnd, op de vlugt gedreven. Ei- -i d nigü gehangenen met en benevens 6 (lukken gefchüt, ;t^®-i^_-| bleven in onze tract. Vele vyandelyke Generaals wer Ë^'i, den gekxeist. V ri or.zenkant is de Brigsde-Generaal-—------ BL>'.:3Jardligtelyk.i:e-vünd gewerden Wyhebbea -.v-i é-Sif.i<f-fn nig dooden maar tyna boo gebleffeerden gehaJ. Ter ;f g Zciu-jer tyd e3;i net ander eind van de linie der krygs- i verrigtingen, ui.:rpae Generaal Ney de oVcrblyRelen Jes-g, S _y PriJisfifchen Legers overhoop, en dreef dezeivea in de „"Z - c Bosichen van Lau-.-crburg, bun een ssntnerkelyk verlies >SE'^5^I^ doende onderga; n. De Maarfchaik BesCeres leverde een S s J; oi fchóon Ruitery-gevicht, om'cingelJe 3 Eskadrons Kus- -" t^ mea, welke h--irybisgevangeii maakte en overmeester- g £'^'i" de verfcheide.ie. Hukken gefcniu. S ^"^,0 >-- Cevee'it ie N-'fielsi. r Den 24 trok de referveRui:ery ,ea het Corps van den I Msarfchalk Davoust, ;-?ger Nsfielsk. De Keizer g.^fj^ ^-g"5^ het bevel óver de vöoihoede aan den Generaal R-^f p. .H "i Tot op ééne myl f.tJnJ van Ni;fiei«k geiiaderd zynde, -^ -X outmoettede men de vyandelyke Voorhoede. De Gene- g t g raal Lemarreis br.k op, mets Regiinenteii Dragonders,^ ten einde een gro.t Bosch rond te treKkea en deze Voor hoede te omcih^^elen. Deze beweging werd met vaar c V SC 1, e -• 2 "S >- 3 c F j:;^"*.''*'— ti-C> ■i^rX -Z CA O Cl rr - <!-■ - '- w *C 4/ c: - c "-^ C v> -i - CC 0^ k. 'S i£ -a o r -2 ir .5 c o c ~2 a o -t3 r: £-H E c -^ c-i;-V digheid verrigtdocli de vyandelyke Voorhoede, zien-c- S-'S ./i.,rH^-S de dst het Fr^'-*"'-'*» f ^•">"'"-->>-'■—:"■*»" ■^--'—"—" S ^^'Z^^:É 5 o: nfcbe Léger geene bewegingen maakte om voorwaards te rukken vermoeoie eeoig voetaemen en bieef geen fti-ad houden. Nogthar.s badden er eeni^e. o ,0 r^ u tr c w o 5; t: K 5 3 _2 i i.' g- o r$ o g -? .i- iï-i '^'- tt 5 r G S t j: Ci e t:i - l' «H C [2 aanvallen plaats, by één van welken de Majoor O'jrwa row, Aide-de-Camp vaa den Rusfifcheu Keizer krygs- ^5 gevangen werd gemaakt. Oriraiddtlyk daar as rukte een E -S Detacnement regen de kleine Srad Wafielsk aan, Hct^ gefcbilt deed zich heviger hooreii. De Vysndhadeène E - - c. gunftige llandpiaats; hy was verfchanst achter de Moe rasfen en Bo^f.-hen. De Maarfcualk Kaïuinsky comman deerde in perfoon, hy aeendegeiutende den nacht, in dezen ftsnd te kunneu aiVachien, dat andere Colon nes Zich by hem voegden. Ydeieberekening! hywerd E van daar Vetjaagde:i, na eeiii^e mylen ver, te'rugge- flsgen. F,eni:e Rusfifcbe Generaals werden geWond, S eenige Kolohtli kryssevangen geqiaakt, en verfcheidir.e c ftukken gef(;hn: genoinen. De Kolonel Beckler v:>nhet - achtHcRegimeiu Dragonders zynde een dapper 0£cier, isdoodelykgewoi-d geworden. c Den 14 -Jafiuny. Z. M. deKonlng, een openlyk blyk V.'illende geven van pjoogstdeszelfs tevredenheid 'o- 5 l^ c ver den ievér en wetkzaamheid vaii de Gewapende Bur q 1 -ë germngt in Leydenby gelegenheid van het grievend S:-cgS~'^|f=J;^'S ongeluk aan die Stad overgekomen, heeft den Heer Pie--^ >H^-ê^ ^C o-^-ëG-S-ë-ï ■^Oi .r; -^ -a 7; - i>. os E C' t_ w "5 o W c- -is ::i W» *- o c 3 ■a> f et it -o >r. j:.-c o C i> J^ c -^ o ;\Ievfou.v c li ter Cunaeus, die als Luitenant-Kolonel het bevel over and zich des morgens verioorde, om hen in den vloed gemelde Burgermagt voert, benoemd tot Ridder der Ko- te dryven, was het niet mèer;;ier tyd, aangezien zy zich tegen alle gevaar beveiligd vnnden. De Keizer,' van deze verandering in de krygsVerrig- lingen van den Vyand onderrigt zynde, trok vati Pofen ^en 16. Op hetzelfde oogenblik had Hoog.-^tdezel.e ,liet Leger in beweging gebragt. AI wat men van dege iftrekken der Rusfen vernam, deed begiypen dat zy wederom aanvallender wyze wilden te wer.k gain. „De Maarfchalk Key wasfedert ettelyke dagenmees- Ier van Thorn geworden. Hy vereerigde zyn geheel ;.eger.Korps te Gallup. De Maarfchalk Hesfieres vertrok »an Thorn, me: het tweede Korps van dereferVeRuite- ry, begaande uit de^^rsgonder Dirfien van Sahuc en iGrouchy, en ui: deKurasfier-Divirie vsn HSupojiltten lëinde tegen Blezim te rukken. De Maarfch-lk Prins van IPonto-Ccrvo vehrok, met deszelfs Leg;r-Corpsom ^em te onderfteunen. De MasrfchaTk tf,.k den We xel ïver te Plock.en de Maarfchalk Aug^reau teZr.kroczyn, lilwaar men aan het leggen der Brug arbeidden. Men Heef ook geïladig aan de Brug over de Narew "werken. „Cfp den 2S was de Brug ove- de Nsrew votrqoid. !)e gantfche referve Ruitery trok terftond over ddn' Weixel Ie Praga, ten einde zich nssr de Narew te begeven. De 'Maarfchalk Davoust vereenigde aldaar zyn gantfche ,orps. Den 23, 's morgens ten één uur, vert-ok de Ceizer uit Warfchau, en ten (Juren t'rok Hoögstdezélve jver de Karew. Ka alvorens de U"Kra en de llerke Ver ichanfingen, welken de Vyend had aangelegd, te heb- ^enbefpied, deedZ. M. eene Brug op dezam^'nvloeij-.ng |er Narew en der Ukra leggen. Dit werk werd, door ïe zorgen van de Generaal der Artillerte, intweeuureö ?ds verrigt. '•f:'.'' Nacht-Cevecht te tisTrwig}). „De Divifie van Morand trok ccrilünd de rivier over. ^en einde rich van de verfchaafinjen v;ndcn vyand.by het Dorp Czarnowo meester te ='asn m-ken. De Bri" gade-Cenèraal Marulaz onderneündel-era metzyr'e ligte tuitery. De Dng^nder-Divifie van den Gm-raal ijeau- nont volgde ounv^ddelvk' d;.ar:<a. Htj fpeelen van het pfchut be^oTl eerst te Czsrnöwó. 'De M'''tfcri?lk Da- jronst deed de Generaal Petit, met het twa'^ifde !'eg>T.ent ■Jnie-troepen de Rivier uverirekken ten eide'v de cbanfen zoude Iniienen. Het werdnseh:dcTerdcrekrygsvenigtinaeamoes. (O =0 ninklyke Orde van V.irdienften. Onder de Slagtoffer? van cat vreeslyk ongeval zyn öe: zekerheid bekend dé naVnlgêride Perfonen -^ 3 g Mevrouw CuDaeusMevroüiwan Hoogüraten Aïe--| j vrouw Tak, Mevrhuw van Alphen en hare Dochter, S^ Mevrouw Kluit, de Heer Profesfor KluitdeHeer Hu--^ §1 brechrs, de lieer vsiiRandwyk, het Kind van den Heer B S-S "5 de Mey, tsn Mevrouw vnn Zwieten, van Mevrouw ej Oudendorp. van den Heer Romswinkel, de Echtgeno S .5 o J 5 te vin den Heer van Staveren, twee Jufvrouwen Re- t. nusrd, de Vroü.v de Vroede en hare drie Kinderen, (2 1 Mevrouw Benret, de Vruuw Raombufg èn haar Kind S.;^ een Rind vsn Profesfor vsn der Pilra, en een Kind van j^"^ --^ den Heer wan Lar.gen. t: 1 5; 1 Men heeft van onder oe paiohopen ^ered: Mïvrouvt Rau en tv.-eé h?.rer B:Jienden Randwykv'de Dochter v.-,n den He r Hslewyn Prefes S; c for va.T de Wynpersfe, den Heer vari Asfendelft, den-^ Heer Bouwman, den Heer Venkè, den Heer van der J g.^ Q SJ. Pot, den Heer Muntendam, de-.i Prccu-eur Bou;t!inen E-l'-l I f deszelfs Bediende, de Minne vart het Kind ties Hterètl - g - C-. o CJ X f; 2 r" .r^ VO Q> co -^ C - - c= c: -, o - e o tx r" *w .-: 4 e a c -sj - C' C tC3 ez -o R >- n S c 5 c- ^--. c- :<-—_.- rr van Staveren, een Kind uit het Sthool van Ve^bl!r3. r!s'S-? i; ook k« NJ ook twee uit dat van Yenckef, eh eintlè'vk tweeO';ti? -fj-^ïrl '^l. B 'i Z Z kenden, van welken de Iravr-é den geest 'gegeven lieeft I S -T-E J-S-5:'~°c'S^<|-£ B-|r op her oogenblik toen hy gere^ werd. '^ti'>''^-'3, -^ -^-r^ o SP-i -f ;i Vermis:;?n volgenden oi wier lui iio 5 Kind vsi» Ardries Abraham; Volgens berigt, by Z. R de Ministervan Juniiieen Po'itie ingeftomeu, bevonden z*eh op gister i- Lyken-f en 13 z.vaar gek*etilen, het zv op het S;ad$huv<,h»!-^ zy in het Gasihuis; Ook had Qien Werigt dat onder dt 3, puinhopen {-ri het huis deS Heertn van Struik nog 13 Per- fonen bedolven lagen, cfider welben ^e Heer R'.ètianli der Mir den Haag, geteld w.rd. ■- i^ By r,l de ysfclykhe.itn van 'e: lot, 't we'k T.f-den Sc ft moeten -dergasn, heefi'» Korlrgs'e-^fnADuri.^.-' ti c» 'rt "7-— acte ei - 2 3 t !-. c S -^ S TÏ 3 ex e: -^ 'C bci e- n; 5"2 -^ c= -J 1 hee w-S" K E t-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1