MIDDELBÜRGSCHE C O Üt A t h. ZATURDAG DEN 17 JANUARY >3 >9 -1- mof ^=^'-ë^ o bI^ ^MXf 'S "'S a -5 is I S 2 2 «MS 2> i o o-s 2 a - S i -S g f- t* - a "'t t,.delJroc, j.c.y-du w.. ...^u*, j-s ■-=i> S 5 epos's-^ S2 s T. Brunce, D.Bruce, W.J.Bruce, S.j.Brugmans.A. Si, -2 - ji, g e: c. -a Brunt)G.!VI.BusmannA.A.BüyskesF. S.van By-1 ;3 vïï o -^ ei •-* -1' landHalt, C.vanByland; N.Caikoen J. J.Cambier,'~|^" o S Si -S P ^1.0 •J 5 S* iü J. 0 s a w5 1» A 5 o '-■ •-'•5 S na o O "O a - o o» TS X XV D E N. ^TOKHOLM dea aa December. De Koningvan v!) Zwedenheeft by eene verordening', dieop rrisrerin de Kerken alhier afgeliondigd isde intrede ia Zweden aan de joden ontzegt. Het Eiland Rugen aan de Poromerfche Kusten is door etrely'je duizend man Zweed- fche "troepen bezet. De wisfaiing van Couriers tus- ïfchen is Noordfche Hoven is tlians 2eer levendig. D U l T S C H ,L A N D.. BERL\?N déti 3 January. Men iieeft alhier de ty- ying ontvangen der inneming van Breslau. Het berigt dezer gebeurtenis fchynt zeker, offchoon tot nu toe 'uochdagteekening nochbyzonderiieden derzelvevsimeld Worden. r STtttGARDT den 3 Jamar}.Men beeft hier Van onze Aruiée in Silefien de navolgende officiêele be- lichten ontvangsn; .j 1. t„De Gouverneur vsn Brestsu, op de herhaalde hem ta êlk Bombardement gedane fommatie, hardnekkig ge weigerd hebbende de plaats over te geven zoo bellopt de Generaal Vandarome tot.eenen ftorm, waartoe de èacht tusfchen den aa en 23 December uitgekozen wierd; 'dan de Vestir,gwerken waarin men nog niet een? bres iad gunnen fchieten, door eene dubbele zeer diepe nret water gevulde gragt omgeven zynde, en de draag bare bruggen niet dien dienst doende welke men daar Van verwégt hfd zoo mislukte de onderneming, en ben bekwam eenige dooden en gekwetsten, onder wel- "ke eerften een Kapitein en onder de laatften een Luite nant waren, Intusfcheii moet gezegde, offchoon mis lukte onderneming, deo Gouverneur fchrik aangejaagd ■hebben; vtrant eenige dagen daarna vroeg hy om te ka- pitulerèn. Hem is eenen Wapenftilftand van azuren loegeitaanen men heeft nu ieder oogenblik de over- gaaff.van Breslau te wagten, te meer, dewyl de ondeir- neming van den Prins van Anhoit-Plefs, om Breslau met een door hem in SÜeGen verzameld Corps te ortt- iettenmislokt isdoor het by Strehlen geleverd ge- vegt, waar gezegde Prins het ontwerp bad om zyne Troepen zaam te tiekkeh. De Generaal ^andammeden 23 dezeren dUS daags na den (torm, daarvan, onder-1 iicht, deed in den daarop voigendennacht de Wurtem- bergfcheKsvalieriemet eene battery te paard onder deq Generaal IMontbrun marcherenen zond ter zelve tyd Hen Beyerfchen Generaal iVlinuce»met zyne Brigade if om dé WurtemberfcHe Kavallèrie te onderfteunen. Den volgenden morgeii rukte reeds een Eskadron Wur- temberfche Kavallèrie in Strehlen binnen, waar inen geen Vyandlyke Schildwagt meer vond maar in de Stad ge komen zyndé, begonnen eenige vyandlyke Soldaten, ^ie zich in dé huizeii verborgen hadden viit dezelyen te fchietet), terwyl aoo man vyandlyke Kavallèrie ins- «elyks voor den dag kwamen fpringen en het Escadron èahtastedenhetwelk zich nu genoodzaakt zag om haas. «iglyk te retireren. Na nog eenige fchermutfelingen *ajl weinig belang, welke in den vroegen morgen voor- ■tielen, kwam eindelyk bet gros dervyanden opdagen, beftaande uit 2000 ihan Infanterie en 700 man Kaval- Jerie, met 6 flukken gefcbut. IJe VVurtembergfche Ka- "vallerie hield dit Corps eenïgen tyd bezig, tot dat de Beyetfche Infanterie aankwam; toenfchsarde men zich Van weerskanten, en weldra was het gevegt algemqen; èen gelukkige aanval van de Wurtembergfche Kavalierie w.ierp de vyandlyke overhoop, en beQiste de overwin ning van alle kanten zag de vyand zyne.gelpderen ge broken, en was genoodzaakt in de grootfte wanorde te retireren. Örie uren lang vervolgde men hem en dit vergrootte zyn verlies verbazend 5 zoo dat ten l?«tftèn al zyn gelchnten bagage in onze handen viel-rri,' en wy fioo krygsgèvangénen telden,, terwyl nog 300 pairden in onze macht éeraakten'; Het verlies aan dooden en gekwetften by dèn vyand beloopt ongeveer 300 man- Van onzen kant zyn' een Kapitein van de Kavallèrie ge kwetst en een Laitenant gefneuveld overigens hebban wy lüaaf weinig dooden en gekwetften. De neerlaagvan den vyand is zoo volkomendatbynaal, wat niet ge- j-.„.------ - fneuveld ofgevahgen genomen is, Oiteeiigéloopèn eii cairn. Mi Polders, iiaar zyne Haardfteden teruggekeerd is. ^- ^- P""" G R O O T-B R I T T A N N I E N. LONDEN den 27 December. Heden loopt hier het •c td S W - r- O 01 den Groothertog, van Berg nit WarfchoüwafgezondenS J -f en welke Courier zitili metgrooten fooed naar Parysbe so J> gaf. IVIen verzekertdat hy daarheen allefbeiangrykfte O tydFögen overbrengt. n.W ^^- H O L L A N D, »5 5..-= DEN HAAG den 10 Janiiary. Den eerften dezer Zi.^^ - heeft Z. M. de Koningin het Kapittel v<in de Koningly- - ke Ridder-Orde van Verdienstentot Ridders van dezel- ----------------- g 3 i-'S vè Orde benoemd de Heeren J. C. Abberaa, B. P. A --^g 2 5 o n. o Chenbach, N.,S.Albers, R. L. van Andringa de Kempe- naar, C. H. G. Anthing, J. G. Arensma, H. W. van g Aylva van Waardenburg. Nerynen, G. M. de Bakker, o ^i£ C. D. E.J. Bang'eroah Huygens, iF. E. vón Beaufort, J; M. Behri D. Benthinck vaii Diepeiiheim, J. Berck huys, T. van den Berg i; bideón L. van den Ber£, Besnaard, P. in deBetou, F. BigarneBlanc, J. "I ii 5 Bleuland, W. O. Bloys van Treslong D. E. Bode, L. g o T.vanBoecop; H; vsnBomitfêl, H. D.Bonhomrae, I.^^S -^ c 6 c ■S..S OH •<D ■'S -S MS S CL, 5 o Q <u o 3 *- 63 tao fep »4 •T3 tU O »-• bc ei S E CS 4 'l i 'M e o -o o - ■3 rïï -^ oj u, 13 e S ,,«j N M c: c s 2 >s r« -— CL, 3 -^ .2 Oj m -:* bO -T3 [A e» 5 -a C c c: I 3 a> (u ^'z n ï*c - n C o; E S o -3 •s g N R (u >5 3 c-a .-j; ca o J- r*^ N r~ "t a 2 c a <j C 13 «c -Q ftJ3 ca »-i o. laBontë, J. de Bosch, G. BraösfenB. Brengt, W. Brepoels, W. J. van Brienen van de GrooteLindt, A. L.deBroc, J.E.vandenBroek.E.Brbux^ S.j. Bru'ce,^^ 3^ c c i -* «ac-o fj fee 'g •2'=*td A.G.Camper., P.R.C4bzlaer,J Carpentier, J.H. Car-^ rega,.A.B. Carteret, A.L.G.de Coulaincourt, D.H. s o L CT (i* 2 ,00 W O, -, —.1.: ,._- T f.L. T TT r^----- R tZ CbKêV'P-Chaveaü, UCoéhegtagt, j'.A.Cóll9eri,M.:| J. Gerard Collaerti,P. Collette, J. M. CcUotd'Escury, J F.W.Cónrad, A.Cósterus, C.L.CTasf, E. Cremets,'-' a'. Croifet, H. W.Daendels, A.Damas, G.T.M.Dar- jü'zon, J. Debetz, F.G. vanDedemvah de Gelder, A. g B.G. van Dedeiri, van de Gelder, J.R. Deiman, J. De--------- möulin, Desprês, F. Devaux, F. d'Haüw,|J. H. Dibbetz, G. M. Dolleman, A O c 1=0 -r: i- c I - - o» I t^ 3 C. (-^ Sik E. Dcinnat, A. van Doorn, C. IVI. J. Dubois, J. B. Diimonceau, G. H. vafa der DuynJ. van Duyoende i'Echelle, L. J. A. Eeckhoudt, J. B. Engelmaö, W. Everdinge van der Nupoort, C. G- Evertsz. A. de Falck, J. C. la Fabvre, M. M. Fer réce, G. J. Je Fcbvre de Montigny, J. L. C. Fleury; E C L. C. D. de FontenelleJ. P. F. Fornier de Mont Cazale, ïil A. A, FrankeJ. B. FrantzenA. P. AL de Fresfenel Des -'^ croizais, A. van Gennip, P. F. Gerbrands, P.J.Ger- J; vais; A. Gey, B, GiraudC. Gockingaj M. van der^ Goes van Dirxland, H. IVI. van der GoesO. F.vandet 5 GoesIf. J. A.GogelJ. GoldbergP. G. GratieoA. U. Greveftein., D. van.Guericke, C. A. Gnnkel, H; D, g Guijoj, H., F. vonHadel, J.S.Haringmah, W. A. van-a der Hart, P.Hartfiiick, J.C. van HasféltJ. H. C.van^ Hasfelti i vsnHeeckeren van deCloefe, L. J. van ji, HeilmanP,. van der HeimA. van HeldenH. von Heldring, G. M. C.Heytigers, E.A.v6nHinüber,H» -5 3 Hoffmeyer, D, van HogendorpA. Holland, J.F. R. 2 td vanHooff, H. Hop, J. vanden Home, A. Howen.T.q 2 g E. HoynckvanPapendrecht, A. van derHucht, G. J. ö,Mg tacobfon, C. JagerJ. W. Jansfen, J.M. A. Jausfaud deVedelin, P. L. van' deKasteêle, C. P.W.Keller,C.^^ g vanKerchem, A. Kikkert, J. H. van Kingsbergen, H. o j. -s M.de Kock J.W.Krafft, C. R. Th. van Krayenhoff ,_g F.H Kuhlewein, F. J. INL Laatz, H. A, Laen, J. B. g Lambrechts „G.LambrechtsN. C. LainbrechtfenTh. C J J Lancester, J.vanLangen, H.W.Laotsheer, CdéLa-tó 2 g ville, N.Lemmers,F.vanLeydenvanWest-Bsiendregt.g.;^ H. van der Linde, A.J;- Livinftofi, M.L. van derLoefi^gj A. Lycltïama i Nyeholt, - van L'ynden van Lunén- g -| g burg, J. MacpTierfon, G, Mahieu, G. H. van Mans S o M 3 CS c CS >T O O S 00 2 Ja c: c B a s-5 (33 c B tj •o o. a e 'S o x> o «J 2 °-"3 o> t; JU CJI (1> 5 o O O 3 qj 3 W veld,' J. vaniMaren, H. J. B. Marguerye, Th.deMar- g a> P s'. L.Ylartyn', G. A^ Martufchewitz M. van Ma- -f -iT rum, C. van Mafcheck F. G.Mauvillon, J. Meerman S c|^ van Dalem en Vuren, L. de Meüet, P. IMelvillJ. >,^-p u iVIelvill, J. B. vanMetleB,- F.IMéfangere.' F.A. Meu- g -Sg g"! S rer, C.G.Meyners, F.R. Mollanger, J. H. Moilerus,^: H .3 S - B. Morin, F.Morio, J. D. Musq'uettier, J. v8JiNes,g Euj4£pJ^ C. A.G. van der Netten, J.Nicolfon, J. F.Xa.Noguès.^ O t S ^5 C8 S •a O c D I—I Q S ta 3 •u 0. •S o Q a CO g. 'S a, p ^j C w. CB OJ t<k o oi oi 3 5 -o £5 r. "5 tt> a- s o» ■o o tfl 5i O vo o y. -a •-CU S S c -^ - O, g S I- I <u (U -a -c o VÏ .Noguès, H. Noot, G.Oortl«uis,C. Osfewagrde,ö-= g^ T.A.Paetz. C.L.von Pfsffcnrath, J. Pitcairn-, C. Pit- E -^ --------- J.W.vandePoll, B.J.Pool,S. I ii O. PoolP. C. Pouparf. G, J. Pyman., F. A. L. Py- man F. Quaita, W. Queyfen, P. H. QueyfenJ E. i LOINUKIN aen a7 uccemoer. neaen loopc mcr net kaders, L. Ramakers, F. H. de Ranitz, S. F. J.Rau,.0 gerugt, dat deSpaanfche Regering het Eiland Cuba aan'. L. A. Regnauit, J. P. C. H. van Renesfevan Wiip, J. r_, ïrankryk beeft afgeftaan, waarvan men de bevestiging C.Renno, J.E.Reuvens ,.C.Riemsdyk, M.C. R'gorTj^rT] S |1t1»,CQ'.3 desHalieux, LRochell,.. W. F. Roell, .A'..Roej5el, J.H^Ir f-^^.Vt"^* f^V Roos. G.A.koth, P.j.deRoth, C.P. Rouget, H. vanRoyen, H. A. Ruysch, G. dv Ry, H.A.Ryster. bor^h, R. J.ScbimmelpenninckvW.P.lmm.vonSchlo». f:T. G. M. vonSchmid', J, C. Schmidt, P. Schuil, Se.!A- SelsJ. P. M. G. D. de Sénègra .H.H. Siccama G.Siderius, W.|»,C. C.Six^ H.vsn ^lipselrndt/P/ *«rwa'gt; T«n aanzien der vreemdelingen <Jie in Engeland ?»n- ionietiworden thans door onze Regering nog ftren ^er maattegeien genomen. B A N K R Y K. BRUSSEL ('•n 10 January. In d?n afgeloopen l«l(ht 11 doo( dezs Stad e^a Courier gepasfeerd> door

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1