^m ï^7 g I g g C o k A N T. MIDDELBU&v .CEZ D 1 N G S D A G DEN i^ JAKUAR^ ^o 2 b -' Ba ^■sêr au ök -S H •D O K 5 e 5 :5 s I cl: s - - ^^Hf.5^iS ■■-■,:if^.-r- T U R K Y E N. TAN DE GRENZEN den 15 Deccwhcr. Einde- Ivk is de zoo InngbelegardeStsdlklgraJo in han den der Serviërs gevr.Uen.Zie hier het geen inea ten öp7.is!te dier gebeurtenis, welke in de tegenwcordis* oo- cenbliUken van meer gewipt dan iinitier is, vporMsnOg heel-t kunnen vernemen .Sedert het begin de/er munnd hadden er, genoegzaam diigelyks ailefUnrdnekk.gUc ge vechten tusfchen de Infurgenten en het Garnizoen dier Sind pl?V9- doch as£ersit>ezegde pntvinsen byaanhou. <i.ndl,eid talryke vèrfterklngen, Den !9 werd er xeer hevig gelchoten, het wetk to£ diep in den nscnt san- hielden wr.ar door verfcheidene Huizen in de Stad in brand geraakten. Den 13 nnmen de Serviërs geccmman. deerd door den dapperen Bevelhebber Jacob Czarsjsics, de Stad en de beneden Vesting ftormenderhand in. k»' kaftcel bevindt zith nog in de magt der Keil;i!e Serviërs hebben beczeWe reeds beginnen aanteta de loopgraven geopend. Gister en heden, der 15 dezer, heeft inen den geheelen dag hoeren fchiemi; het Garnizoen vnn het Kafieel verdedigt zich met de uuer- fle hardnekkigheid. Volgens een alhiei zoo even ont vangen berigt, zoude JacobCzampics door ecnen kogel eeirofFen en gefnenveld zyn; de Serviërs 7.ynten fteik- ften door dit verlies verbitterd, en voornemens om op morgen, de.' i(5, het Kafteel te beftormen. Daar, echterhetzelve zeer Uüi is in eenen minderen omvang Ihanseer Garnizoen benuit naar evenredigbeid veeltalry- ont- H - M' H - O '-^ n a c. f- f- <C "- C t ct- c o c?i «J C O Tl fc* r^ Cl -^ i r- p. S '-- o oj - eo £7. c ir IJ g UI Ü3 cj -a ■7-, a> I-. fc i: -. G -a O ken. Dit beduit fcbynt het gevolg te zyn van eer vaneen berigt, dat twee FranfcheColonnej denWeixel^ c S overgwokkenzvn. vsnwelUedeeeneover Thorn voort g w TUkt, terayl de andere regelreet den weg op deze tad reemt, Dubbeld ongelukkig voor onze Koniuglyke iV -^ -v -g milie is het, dnt.zy zicli by alle poiitieiie wederwaar- c>, dighedcn, telkens getroffen ziet door andere rampen,^' g-g die mislcbien gedeeUeWk de gevolgen der eerllen zy». J^ «j Thans ligt weder de Koningin allertrnftigst ziek ann ee- c 5 -■ ne Zinkings-koorts; daar dezelve echter niet van eene s- kwaadSartigü foort isTcliynt men tot nog 'oe geene r_-■ o vrees voor harer Majefleits leven te voeden, £- W V 1 T SC H L A H D, V, CX t' ai ^S V :Si s Ci. S c o o S C J:: -^ aj ,- o ta "1*:: B CJ c« oj o. !- 'S TRIEST èsa li DeceKber. Uit Dalmatien verneemt -^ u S S fc t^ «tl ao - J; O '-' -^ -^ :J '-' -- 'S si o to cc 5: E c tij c d' u t- flj -n o o o- -Xi VI tl .c=i 5 ■o w t.» '■- 2 Ti o a vi r- ()e naburige fterke ^la met talryke Garnizoenen voorzien heeft ANKLAM den 97 December. In denoproerkelyken to.eftand, w«ar in zich de zaken met Zweedsch-Pomme- ren fchynen te bevinden, wordt het van gewigt te mei- o S^c g den, dat het Hoofdkwartier v«n den INIaarfchalk IVlor- 1 tier zièh ijog altoos hier bevindt. rj BERLYN den aoflfcemier. .Deniaatregel volgens ^«^-^^ welke eenige Perfonen van aanzien, krygsgevangenen-| i^ der Franfchen, cT vyelkeh men onderftellen kon de be-.i 1^ OJ ra S jhanseen ^^^^^^^^^Z:^^ I-i;en van he^ Pruislkch Hof byzon4erlyk te zyn tocQ J ker dan de grootere Vesting, encieuttom nn 6 h „„„„„..„h ^-nrH^n van de «laatfen, waar hua o^ -; - .S zvn, zich in hunne Steden tot op hetuiterfte teverwee- ïen kan deze tweede ftorm den Se viërs zeer wel misluk ken', en het beleg op nieuw langer gerekt worden ,dati 2y inisfchien tegenwoordig verwachten. De bemagtiging van Belgrado is een nieuw bewys tiat die Vesting door de Serviërs nletinden Wapenftilil^ndbe- crepen, noch hare bezetting als Troepen vanden Groo- ten Heer befchouwd werd. Op den dag zelven harer verovering was ae tyd dier Wap^fifchorfing nognietver- hreken, en oes anderen daags, den 14, '«tl '^^'^^- iland, te Semendria voor drie weken verlengd. Men weet nietof het gebrek aan hetwelk de luzetting van, Belgrado fints eenigen tyd meer dan immer blootgefteld ■was, iets lot den noodlottigen uitfl^igvan het beleg toe- 'gebragt hebbe. Onder de Serviërs fchyr.t de afbreking der gemeenfcha|) met het Oostenrykfche grondgebied gee ne mindere verlegenheid te veroorzaken gedaan, verwyderd worden van deplaatfen, waar hua o^ invloed nadeelig zou ki.nnen worden, heeft zich insge- lyks liiigeftrekt op den Prins van Oranje. Die Luitenant- Generaal is, onder geleide van twee Franfche OlBciers door Sch-*edt naar de overz?de van den Oder gobrngt en heeft zich n«ar Dresden begeven, ond?r verband om in eerie verwydering van 20 mylei; van P-erlyn te leven. ,..0 K^ .flj P CJ o e: _i 13 -o c o De Prinies van Ornoje is te Berlyn aangekomenert in haar Paleis afgetreden. Prinfes PaulineDochter dec Bevelhebber Milloje, is dezer dagen uit Mitrowicz te Semlin aangekomen, teneinde, zoo mogelyk met de Kooplieden dier Stsd nieuwe fchikkir.éen wegens dsn toevoer van benoodigdheden te tnfFju. ZWEDEN. MALMöE deii 23 L bsr. Terwyl nog korts geleden een groot gedeelte onzer Armee bevel fcheen te .hebben, om zich marschvaardig te maken en zelfs ee- 'nige Troepen reeds werkelyk iwar Straalfond waren o- 'vergefcheept, verneemt men thans in deze Stad, alwaar het Hof zich nog altoos blyft ophouden,' dat aan geene Troepe» hoegenaamd, de weinige naar Straalfond be-' .flemde uUgezonderd bevel gegeven is om hyccn te trek- £en, en dat de Armee blootelyk order bekomen heeft om zich voUallig te jnaken teneinde tegen alle vpor- iomende gebeurtcnisfen gereed te zyn. Uit Strasdfond zyn naar Zweden overgekomen de Overfte Grnafvan Löwenhielm, en de Regerings-Raad.Heer vanErifick- Éian. D E N E M A Pv K E N. IT KÖPPENHAGEN den 27 December. Reizigers, welke Petersburg den 30 November verlaten hebben melden het volgende: De Rusfifche Armee in Polen beilaat uit drie Corp- fen, elk van 75,000 man, en eene referve in Litthau- wen enz. i50,,ooo_man5* achter deze rtaat nog een Le- gèr van 100,000 KoHikken Kalmukken, Tartaren en Basciikiren welken in het geval zullen gebruikt wor- den, wanneet men zich genoodzaakt mogt zien eenen vernieti'gings kryg fe voeren. Behalven de groote re-^ crmeeriiig van 200,000 man, welke me' den i January Priiifen van OtaBJe, is den 20 December teFreyenwal- de overleden. ,- S MARBURQ dèn 31 beeetr.ber. Den salie heeft de v Generaal la Grange eene Publicatie doen uitvaardigen g> waarby hy de jonge lieden in bet Hesfifche opriepen g aanmc'edigde om zich onder de vanen van Z. M.^den lugcuicu f cc- Keizer der Franfchen te begeven. Deze Proclamatie -^ DeServifche v^erd door de Bewoonders van hot platte Lsnd verkeerd 3 c •o •n verftaan en zelfs wel zoodanig, dat de Bwinptcn ,die dezelve af kondigden,, door de Boeren werden doodge- g ilagen. D'? Gouverneur-Generaal kondigde den 24. daar- 2 op eene tweede Proclamatie af, waarbyhyuiturukkelyk verklaarde, dat n'emand tegen zyn zin tot den dienst" zoude gedwongen worden,en eindigdemetdeonrustige"^ Burgers de gevaren van den Opftand voor te houden. Doch deze Proclamatie werd al weder verkeerdelyk op- S gevat, en het Volk onderde hand zoodanii; opgeruid, n dat et den 27 een volmaakt oproer in het Neder-Graaf- g fchak uitbrak; dien dag trok eene menigte naarZiegen- g hayri, en verjoeg of vermoordde de geringe bezetting g z dier Vesting. Den dag daaraan wendde de Generaal la -« g grange nog alle middelen aan om de onrustige gemoi^de- g ren tot bedaren te brengen, dochtc vergeefsch; de Op- gês"^ ftand nam hand over hand toe, en den 29 was zy.met -3 uitzondering yanhet Graallcnap Hanau, door het gebee--a le Land algemeen. Alles liep te wnjJen, de rustige In- S t v;(oners werden dikwerf door mishandelingen genood 5 z.rAt om aan het Opropt deel te nemenhetzelve werd g s^ door voormalige Hesfil'cbe Officierenen oude Keurvors- w telyice Amptenaren eenigzints geregeld endeinZiegen Si >- S c 2i »- t» a OJ S Bï ..i r^ -o «J 2 *- O 3 .5; -^ o o c 3 Cl^ o* 01 'S C o .K o o re Jü tjt S S s K <"-"" f, -^ havn gevonden Geweeten dienden om de Oproerlmgea 1, - t^ V- o. J« o te wapenen. .- o> Si '5 0= c-. g Verfcheidene Franfche Soldaten, die zich op het platte E 1 r D cd - til fl> 7? o tJ s> Land bevonden .benevens eenige Detachementen die van g o ti o tS BE J c H "-' C n'^SD"^^ SÜ cCg weet men met, men meent -^ 2f a n c; z rj o 1-4 O) tl- (i^ <a .-i n ge 3 - - E^ u n -j a c ^j n ET v-J CJ Frankfort naar de Elve matfchcerdeneyn de oiiersge g worden van de zinnelooze woededer Infurgenten. Watr^ van Kasfel g^eworden is, weet men niet, men meent- echter, dat het Garnizoen nld«r 't welk 4000 man Hork g g "S c ^r^ v.m..M.., --------- is, zich we- heeft weten te handhaven hoewdde In-S y g- 1% ^3 S S Vnoten wordt, is er eene nieuwe recrCueering hevo- furger.ten zeggen, dat het m hunne handen is. lUtr - g c t^ g .ïlÜ T. Ig _._-.,._ j,_ T,..„.,.. ..,.w,n„.,ron,to.. A/Iaortrrim. ftormden gister eenige duizenden binnen noodxaaitiCTi .- g.r- g. j^ g o.-" S« het zwakke Garnizoen om te retireren, en mishandel-(5 y.^'^%%. g^E£'-'8>cc2 den de Inwoners die het Franfche Lazareth in hunne gO -^^ "s-'fjjg [£.5^^ j befcherming wilde riemen. Met ongelukkigst zyn '^'"7^.^ f*^l^ r£3*,r£l^^ 1 Aniptenaren aa,., dieden Eed van t.ouv^ aan den Keiret ^«(t=«H 1*^ «*pH» P^ h^* tS gezworen hebben. De naasteDorpen in het Weilburtfche en Eifcnachfche hebben zy bedreigd te verbranden by- len, welke den 1 January aanvangt en den 1 iViaartccm pleet zyn moet. Hierby komt nog, dat de Adel aan ^en Keizer het aanbod gedaan zou hebben tot verdee ^iging der Grenzen, 400,000 man uit hunne Lyïêige- den te leveren. P R I S S E. N. KONINGSBERGEN den 15 December. Ons ïlof en cucn-dciiic-m; ncpucu iy u.:u.t,f;u .-r>...-.., ftaaltt zich gereedom verder achterwaarts te wvken i «Idien er Franfche Troepen werden ingekwartierd. Langs eaar Memel. De Equipagie des Konin^s en verfchei- j den Mein werden alle Bruggen afgebroken, en in hy dtoe Per^ineQ van pauzien zyn leedstierwaarts-vertrok- S feriach wilde men deStecnenBrng gv«f de Werre deroc.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1