i Q MIDDELBURGSCHE T. t^ i^ DONDERDAG DEN 8 JANUARY re- a S o .-^ - iiz (J'S .-'^ 4i ■- U^'' il s o e -:< 3 w t gil. 3 5:-^ c-^ .HONGARYE N. CE:MLIN den 6 Decen^ber. Htt fchvin ,dnt deon- %J derh!ip,<elin};en tusichen de Porte en de Scrvifche Iiilbrnenteti weder atVobrul;en zyn. Men zegt, dat Je voordngen dour de laaistiremelden «edain zoodanig w:i- r'en, dat zy met j-eene niuL-elykheid door het Ottoma- risch Ministerie konden aahpenonien worden, en de Turijfche Gevolmsgii^di. is door den Divan terug ons- bodcMi; hy hecff Sonieudiia reeds verlaten en is naar Sophie vertroUlsen, Zoodra die Turlifch? Af-ezpnt ver trokken «as, heeft de Üohcrari en Chct' dor liiluriren- ten, Czerni Georües ziCh liaar het Kamp va» Schibatz Bepevtti hy hteft de IJattcrvën en de n'ien.w aan^eleg. de ^\'erkeii ops-nomen van daar bejiaf l.y zich naar de Drina, en deed de revue ovef de by die Rivier pere- trancheerd li);t;enoe Troepen. 'Dejnfurgenten hebben iiieiiwc Vaandels gekr»i;en waarop de beéloteuis van tzfrni-GeurKes sefchilderd lïaat In het la:itst v-n November zyii ér twee kleine gevech trn by Helgrado voorgevallen; daar de Tu'ken eene zeer guriliiT pofi;ie «enomen hadden, hebben de InCurgcncen niets kilnreii uitrii;ten. De Serviërs badden hy het plan van pacificatie, dat te Sfm<'ndrin wasopeePeld, zich verbonden, om jaar lyks aan (<u Porie 2500 Beurzen, of 1,350,000 Pias ters optebrenL'en. De Pone verbond zich van zynezy- de, om diL- fomme te gebruiken om del'cnuldendeirSer. Vlers afteleggen. P 6 "-ü=- E N. WARSCHAU den 16 December. Deze Iloofddad Ibhoon dezelve van haren voormaligen luister verloren heeft, heeft er no mans rchooiïe overbiyffelen v«n be, Jouden. De publieke Gebouwen zyn met fmaak ge bouwd De VroUwen zyn zeer prachtig, fpreken mdt het grootfte üemal; drie i vier Talen en vooral het Fransch', zynde die Taal in het Noorden vnn Europa beter bekend dan op de Grenzen van Frankryk. Warfclinü doet zich chans op, zoo ali Parys zich in de eerde tyden dsr rc- Tolntie vertoonde: de Polen branden van verlangen dm Hunne vryheid weder te erlangenin deSehouwburgen op de publieke Plcatfen, in alle talrvl<e Gezeifchappen Boort men de lucht en Verg-der/alen eai, de kreet vnu on af hankelykheid weergalmen. Reeds zyn er verfch.ideiie Foolfche LeL;inenen opgerigtdie voor den Keizer dè rtvue zullen pssfercn. Daar beftaat thnns g.'ene Pruisfifche Armde meer? Ket droevig overfchot derzelvo is in de Rusfifche Ar mée ingelyfd Bene menigte defertcürs komen dagelyks aan. Men iioüdt zich hier niet minder dan te Parys met Feesten en Plaifier-partycn bezig. Men heeft hier de keus van drie Schouwbnrfren men heeft een Italiasnsch «én Poolsch en een Frnnsch tocneel. en het geen vry xonderling moét voorkomen, is, dat het Franfche too- ieel er zeer goed is. D l T S C H L A N D. BERLYN den 24 December (over Frankryk), De berigten die men van de groote Armde ontvangen heeft Hoen vermoeden, dat er weldra eene actie tusfchende Rusfifche en Franfche Armdën (laat plaats te hebben. De Kusfeh hebben hunne pofitie tusichen Am 13ug en den Narew genomen. De Brigade-Generaal Colbert, ftaat liiet de voorhoede van het Corps van don Manrfchalk' Key, waaf over hy het bevel voertte Soldau, De volgende dagörder \s in het Keizerlyk Hoofd, kwartier van Pofen afgegeven. „Daar de Vrede tusichen Zyne Majeftpit den Keizer tn Koning, en den Koning van SrSen Keflotenis, zoo ■wordt aan alle de Generaals, (^fücicren en san een ie- ^er die tot de Armt*e behoortbevolenzich omtrent £t Saxen als omtrent Geallieerden to gedragen. „De Intendanten en alle de genen die eenige adniini- nratie hebben, zullen derirvies-gelden aati de Agenten van den Koning van Scxcn betalenen de orders van den Intendant-Generaal vrn de Armee bekomen om *ich by het Hoofdkwartier te vervoegen. „De Militaire Kommandanten zullen in het Landbly- Ven, op den zelfden voet, wanrop zy io hét Land van onze Vrienden en Bondeenooten zvn. „De Intendant-Generaal zalzorgen, dat de Apothe- ten van de Hospitalen -oor drie maanden van al het Boodige voorzien zynen drt de genen die daar in voor- Zien moeten, de noodige fondfen hebben om zich de onderfcheidene behoeften rantefchalTen. De Komman danten der Plamfenen de Ofiicieren die de Hospita len moeten viflieren, zullen zorgen, dat de zieken v«n a' het oodi;; voorzien worden. Zy zullen de Boodige maatrcgei» nemendut a vau de Sccdgu niec 10 -o H o E! D K J>; i^ co n. ij at -^ ra ZO (LI t> Cao *■,-. -o o, o O O Tl O gevorderd worde, dan dusdanige zakendJeleadmini- Itratie voor het gebruik der Hospitalen zich oogenblik kelyk niet kan aanfchaffen, en dat men geene medica menten vasfchen noch auderc voorraad vandezelvevor- dere. De Kommandanten zullen zorgen dat er'Oppas fers in de Hospittilen zyn, en dat de Officieren en Op pasfers met de uiterlle torg zlcb van Bunnen pligtkwv ten, „Maarfchalk ALEX. BERTHIER." P R A N K R Y K. CHINON den 23 Deerntier, Sims de maand Sep. tember hebben wy v(e, zw;,rcIformei, geilad} Idler van dezelve deed het wnter in de Loire geweldig wasfen evenwel hebbeu zy geen nadeel aan den Oogst, noch J 5 op de aangrenzende Eilanden noch op de Stranden ge- S daan. o Tot heden toe heeft men hier geen gevoel van koude: S I ook liaan de Oranje- eo Mirteboomen no^r in de open ti lucht; de Aardb.ezie-pUnien liaan te bloeijen, even als| in de Maand Mei, en, het geen nog llérkerls, de S Dranjbozeboomen dpgen vrucht, a. LUIK den 29 December.,Sinrs eenige dagen wist - -S men reeds dat de Vredetusfchen Frankryk en Saxen ge- n - notenwas, doch de voorwaarden, waaroo dezelve ge- troffen was, waren nog niet bekend. De Luikfche Cou-ll rant geeft dezelyen thans op; zy luiden dus: „Zytie Majeileitden Keizer der Franfchen en Koning EvT^ 2: 559 ij c/l •i3 ca te 3 fc O O OJ o 5 N 1> 3 C O J3 'S vsn Italien als befchermer van de Rhyii-conlene rarie Z. D. H. de Keurvorst ven Saxen, eenen definitiven c ■de tusichen hunne Staten willende Üiiiten hebben en Vrei - ."..i-iiu^ UMI,wil, iituurii t tot hunne rvspcctive feevolmagtigden benoemd, name-'<'^ lykZ. M de Keizer der Franfchen, den Groot-Ma,r fchalk van zyn Paleis, den Divifie Generaal Michel Du-------------- roe; en Z. D. H. deKeurvorst van Saxen zyn'Groot- Kamerheerden Gra.f de Bofe, die. na hunnecrcdentia-------------- len te hebben Miigewisfeld, omtrent het volgende zyn------------- overeengekomen. ------------- Art. I. Van het oogenblik af dat dit Traktaat zal ge- teekend zynzal er volmaakte Vrede en Vriendfcbsp tus- fchcn Z. M den Keizer der Fr.i„(chen en de Rhyn-con-T"^------T federatie van de eene zyde en Z. D. H. den Keurvorst I ïi q van Saxen plaats hebben. Q Si «-S .11. Z.KeurvorstelvkeHoogkeid treed toe tot het Trak-.S S taat van Confederatie en Alb;mtie, dat den ia Tulyvan n 5 dit Jnar te Parys gefloten is, en door deze hare toetre- H rj ding treed zy in alle de regten en alle de verplichtingen S - -" welke die Alliantie vordert, even als of zy eene der-t^^xS coiitracterence hoofdpartyen vun dit Traktaat geweest 5 fe wari?. v S^>^'^< III. Z. D. H. den Keurvorst zal den titel van Koning 5 aannemen, en zal in hetCollegie met den rang van Ko-p S'^ ning zitting nemen, volgens de order dat zy er i$ in^e- S n 2 komen. H glo IV. Hy zal niet vermogen, zonder alvorens daar toec S de toerteraming van de Rhyn-cunfederatie bekomen te="^"« hebbeiu in geen geval, noch om welkereden ook aan U .^.».v, Q 00 0 t: e c; ,s S j; c o. 0 C- 0 "■o c fjjol-lcwto C-a 01 1 gei S .5 5 C rj --i 4^ j 0 c ca. J3 jO t: Z: c c r q 0 01 J3 c ..Ï,W tej i. -so CJ tl» 3 Sï T3 ft. 5 0 /-^ F -o CA, et c o. c D C 0 r" u 0 0 H S^ 0 "r (U Ui g 0 .- -0 L c- 74 0 pjo -^ 'S LÜ k. cj c> o. <i a - o ftj e o b3 o E l. re O c .2 „o 2 a Ol o -o a-5 geene Troepen aan geen Corps of Detachementen van - "g 'S Troepen van de eene of andere Mogendheid, die met -= de Confederatie niet in verbond ftaat, den doortogt f g ÏJ n-S door het Koningryk van Saxen te vcrleenen. v> •-; V. D:;ar de Wetten en Aktenwaar by de wederzyd ■=S^g*tóS'g5 fche regten van de onderfcheidene Eerdien.len, die er E -« t '^l m Duitichland plaats hebben, bepaald wordjndoor v,°^oc £-|;^.S de ont^binding^ van het voormalig Germanisch Corps ver-- «-s I.-S'S S *N t-i j; CJ S 5f r. ii -* nietigd, en daar dezelven daarenboven niet bellaanbaar S f2 "ff zyn met de gronden waar op de Confederatie is opge- £Se>*'S;>>§- ngt, zoo zal de Katholike Eerdienst in de ganfche uic-^ 'S Z b u gellrektheid van het Koningryk van Saxen, op den zel,f. den voet als de Lutherfche, fcun-ea worden uitgeoef-» fend, en de Ondtrdanen van hetyk zullen onverfchil- ei w o o S iz E o. 00 lig aan welken dier twee Godidjenllen zy zyn toege daan, zonder onderfcheid dezelfde Bnrgerlyke en Poli lieke Rechten genieten. Z. M. de Keizer maakt vsn-^i' E O ditArtikel eene bvzondere Voorwaarden. e J: o 3, VL Z. M. de keizer der Franfchen verbindt zich, S ^C g l ingevolge het Vredes-Traktaat dat met Pruisfen zal ge- =1 "=•-< ?'n noten worden, om aan Z. M. den Koning VHnS:xcn-" ^S den Kotbusfer Kreits te zullen doen .-ifilaar.. o "Z VH. Z. M. de Koning van Saxen (laat aan den Vorst, "E "5 d-e daartoe van Z. M. den Keizer der Franfchen zal be -S t'E noemdworden, in da: gedeelte van het Thuringfche drt'^.ë$> tusfchende Prinsdommen van Eichfeld en Kr'furih gele- >s - gen is,.een fluk Lands af, dat zoo in inkomrtenal.sbe-O volkmg gelyk Haat met dat van den KotbaslW Kreits j en daar dat grondgebied moet «rekken om die beide Prinsdommen :e veroenigen, zal hetzelve aan gemelde.-i Vorst als een fouverein eigendom worden toeg*i;ead r De t'reuzea vsa hetielv» zuUsa dsor CcairJsfa.i.rn 6S o o -o T5 k- ti w o n5 t: vi na

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1