c o u a A n No. 3» MIDDELBÜRGSCHE t^ 0 I N G S D /V G L E.. To DEN JANUARY z y -ï ^1 c e .,c gstlcorpsvanUe|Vlaarfchalk.?nDnvousieuAiige[eau. Het: vaa d;n Geueraal Oudinot tot ceue particuliere ExpV- p f^ '"ARSCHAU deu 15 December, '-.'*> WO7 dezer hebben .tie R'asliüi de. Buj} «.rJaten eiico ne pcfitie achter de Narew i;c;ioineii. De Dorpen tus- fcheii die beido Rivieren ^lebben veel feledai','/ob wel door plunderingen als h«ii wegvoeren vnn Vee en Levens middelen; zynde de Jongelirgen, die de Wapens kon den dragen, mee gewald dr>t>r lie Rusfen ueroafi-ld. Hei groote Hoofdi'.wsitiervnn gemelde Troepen wr,s is Grod DO alwaar zy volgens vry geloofw«:idii;e berigter. ee- ne aaoïienivke verfteritii)» ontvangen hnddon; tervvyl-er nog etr.e Kvlerve te Wlina byeen trok, De voorlioe- .de van ce Frai.lbbe ligtc ICavrlleiie flaat reed» over de Bug en Ihoopt links tegen Ostrolenka en regis tegi-n iielsk. Deze Rivieren zyn echter in dezen tyd noch voor den een noch voor. den ander van ;';roote nutiig- Kcrps van dsii Mr-arfchslk Lannes dol:t den linkerviea- ge^ 93n den kant van Thorn. De Legerkorps van da Marlehalken Bernadötte en Souit miikk^èf-'bet ciartlfiai uit.. .In Litthr.uwen, .'egt men hebben oproerige bewtj- gingen plaats gehad: de Generaal vn'i Bi-nniii«fi-n hCofc eên Korps Kavalleried^jrwaard gezonden óm de Ingezeic- aen in bedwang te houden. ,-- BERX-YN den 22 Decerrtber. Aia Vès'injiwér-- ken vao Spandaü wordt wedergedfbeïJ, en'RsarCusifiii wordt veel ge.'chut gevoerd. Naar men verze!:ert is er reeds een Ki<;'i;sraad rtv>?rde Kommardanten vari Maagdenburg 5tet(in ea Ctistriti gehouden, waarin de twee eerstgenoemde gecssfeerd en de hatüeter dood veroordeeld zyn geworden intus- fchen vereischt dit eenige rwdcre Coriörmaiie. Den 22 December. Van het lot onzer Kcninklyke g ïf^ "■- o - ■- 'CZ. B i^ -TZ .- C- OJ ~- t„ .-» S-C ei -ü f-jso :o -o beid, daar zy reeds ioods nis ?iyu toepevrczen dat men 1 ze met Eelegerings-Gefchut :kan p.Tsferen, vveshalven j Familie ontvangt men thans rtog ireuriger berigten diii ook reeds op order van den Groot-Hertog van Bergen de vorigen. "Eea der Koninklyke K'iivderenPrins Ka- Cleef de mee-.te lloef-Sinits ia deze Stad in. requifuie i rel, die krank wasis, naar men vjr/ékéft,overleden, zyn gerteld om de Hoeven der Kavaüerie-Paarden be- j en het ander, Prinfes Alexandrine, is thans mede érn ft tg boorlyk te kunnen fcherpen, - (ziek. Hunne Majefteiten bevinden zich tegcfiwacrdtg Van den 3 dezer tot nu toe zyn er niet dan pariiële te Memel. 'jjlJ-,..-■•-c .- -is - gevechten tusfchon de wederzydfche Vüorpos.en gele j Den i^ December. De Franfche Tróei/é^;'4^«lW.,';-''|^ 2 i"" verd,.die ècbti.r van tydtottyd vry ernftig wierden. Het I van den kant van Colberg, naar Dantzig zyn voórige-.-aj.ac - 'V'r.-t' >cA i aantal-gevangenen zoo wel Cüfakken en Husfaren als In Irukt, hebben te Lupow en Lauenburg post gevat. O.^k a.,^ v -^ F r T fanteristen die hier.feder.t zyn binnen gebragt, beloopt hebben zy zich, uit de ommeiireeken \?.xi Thorn, nSitr"^..^ C -^ .f S S .tJ reeds 450 IVlan, wasrouder 8u zwaar geku'etften. Ook Scböneck en Dirfchaa begevenen (preideu zicli uit vaii 5 èj 5 H f -^ Elbingtot Critsbergen MuIhanO» Het Gainizoeu v.in g7 "P f - -2. 'v -^ z Dantzig bedt.-isgt niet boven de Booo R)r,n; dat van Ka- t;—H "2 t''^T^ '^C v Iiingsbergen wordt op paoo g-jrckciid. Me.-i zegt, dat fj -j - NO - ""^T 3 Eyn er voortretFelyke inrig!it;gen gemankt ter verzorging der Fraulche gekwetllen die r.u en dan annkomen. Tusfchen de Bug en de Weixt'! flsnii voor a!s nog tiiet meer dan 70 i 3ü,oüo iVlr.n FranCche Tr./epen en 10 S 12,000 iVIan rplen.; düuh bini-en.i4 ci;'gen zal dit.aantal wel op i5c.<,ooo kunnen gtbragcivordi-n. Men is bezig 0111 groüte Veld-bakkiryeo opi^rigten, en aan Vee zal mede geen gebrek zyn, al gingen ook de Rus- len voort met de Phatfen daar zy z'.ch .bevonden daar \an te ontbloten, wane daar de uitvoer uit Oosten- ryksch Polen nsar Pruisfen die aDdetGnts zeer llerk viiitu door de tvdiomdandiiihcden eenige tyd ge- flremd is geweest, komt de voorraad meestehtietls liaar lerwaaris. de Pruisfilcbe Troepen, welke zich niet iiei Rusiifchs Leger in Polen hebben verët:;i<-d, flechts in een Regl- mem HnsCiren en twee Reeimenten lOrogoh.Jers bertaan. Die, welke zich te Warfchau bevor>aèn 'b,.-Oaande in KurasGers en een weinig Voetvolk, zyn het Rusfisch Leger, opder de bewden van den Geaerrfil Betinifcfen, gevolgd. -.y-------. ■'-,," Men verneemt, dat Breslatiin welke Staifrfog 8000 tnan Pruiifen moeten Jiggen, zich tot eenen ernllifrrn tegenftand bereid heeften deszelfs Kommant^ant zou o. befloten hebben, cm zich beter te gedragen drn zoo - vele andere Hcvelhebbv;rs zynerNatie, die jsfharrig 2i> -------ju-5_j:.__ D C' I T S C H L A N D. STRAALSÜND den 21 December. D-; bezetting noeg de hun aanbetroowde Vestingen overget^evcn bib- £ezer Vesting l'c'r^ynt zich werkelyktot eenen nadrakke- i ben. Wajrfchynlyk zal op den Komihandaiit van Bres-'-5 lyken wederftand tcctebcreiden. V.eeès zyn ettelyke lau niét weinig indruk gemaakt hebben, de geftrengheid, 5 ■woniftgen in de voorlieden, die'de werking van het ge- welke hy in zyne nabnurfchap dezer dagen zoo vele C? ■fchut belemiöerden omver gerukt of afgebrand, en men vreest dat, by eenen dadelyken aanval, bet zelfde lot ■alle de aldaar gelegene huizen trciFen zal. Ter betaling van het Garnizoen zullen, volgenieene uitgevaardigde verordening, Zweedfche, door den algemeenen Oor- logs-CommisHiris geteekeiide Bankbriefjes uitgegeven •worden, diè door de inwoners ontvangen, doch daar entegen naderhand door het Gouverr.ement tegen den zelfden prys weder aangenomen zullen worden. Het is de Luitenant-Generaal, Baron van Armfeld, die als Mi litaire Gouverneur, en de OverÜe Peyron ,diealsKom- Inandant binnen deze Vesting het bevel voert. PADERBORN den 22 December. Er hJeft thans Jnons Gewest, gelykmede in ganrch VVestphalen eene •w-erving pla.nts voor het Leger van Z. M. den Koning van Holland welke werving waarfcbynlyk met den bes ten uitflag zal bekroond worden. De Generaal van Meyerh is, in dit land, met deze taak belast: die Of ficier heeft zich bet vertrouwen van alle de l-.woneren •weten te verwerven. Onbegrypelyk is het, welk eene drift de jonge Lieden van dit Gewest, die zich in me- .nigte aanbieden oari zich te dom opfchryven bezielt. Sedert 14 dagen zyn 2co vrywiilige recnuen naar Ny- aegen vertrokken, üe tegenwoordigheid van Z. M. den Koning van Holland, die onlangs, aan het hoofd zyner Troepen dit land doortrokken heefther fchoan voorkomen der Hollandfche Kfygslieden en de voor cc t: 'j^ o beeldige krygstucht door benovérhet algemeen in ncht! raal Gouvern Oostenrykfthe Generaals, die voorleden jaarhu.-nen pligt t vergaten, heeft zien treffen, als inede de fchande, wel ke zoo vele Pruisfifthe Generaals thans dekt, uier na- inen, op bevel van den Koning van Pruisfente Ko ningsbergen aan cle galg gefpykerd zyn en ein.lciykhet <u lot, dat den Kolonel van Moiian getroffjn heeft, die "-^ de by Lubeck gevangt-n genomen Zweedfche Troepen -§ gecommandeerd heeftdaarna op zyn woord van eer -^ ontflagen en naar Straalfond gereisd is, aldaar d.nsdlyk C 1 S tC geïrrelleerdvervolgens door eene Militaire Commis-"^ g "-^ fl'e ter dood is veroordeeld, en welk Vonnis reeds door 5 c S den Koning van Zweden zou bekrachtigd zyn. o. Den 27 December. Toen Z. M. zich vaa zyn Pa- o St |i leis naar Prnga begaf oni de Vestingwèrken van die Voor- "j 's "S "p S (lad in oogenfchouw te nemen,werd hy roet eene alge- g !f ii meene vreugde-kreet door het Volk begroet. Van daar JJ S S ÊL begaf Hoogstdezelve zich naar den Groot-Hertog van j; g Berg, die wegens eène li^gteongeneldheid het Bed moet 'o "g J g o houden. Des avonds was de Stad verliciit. De Prics - >c 1^ <y 'c van NeufchstelendeStaots-Secretariszyn den Keizer ge fe .jT «T J '-' .Sf valgd, en men verwacht iedsroogeablik den Ministervan 1=3"^ s 'S Biiitenlandfche Zaken. «'^"^S.t'ci»^'^ MUNSTER den =5 December. In het GraaffchapJ Lingen is ónder de Inwoner* een oproer uitgebroken - E o? i;^ 5 cS .s geweest't geen echter dadelyk v.'eiergeftild is gewor- S -^ -5 -è' 3 den. Zy wilden de Oorlogs-Contribütie niet betalen o"?i^ en luidden by die gelegenheid d.^Storniklok. De Gene--§'_^ ui f -15 o a ei-? c - o bc C w -O <u en .M £2 c: o 'Z "2 S .15 ,-^ o .r »i -^ Jy) OJ «J -J N .5 - c c O) -- ht w ^- 'S ij; -2 'S ft; t ,-0 -5 a leur Loifon vaardigdeden i^den eene ernfti-5 g 3; g _o genomen, heeft onze jeugd niet weinig vtriangen inge ge Proclamatie daar tegeii uit, octllocg de rustige In- |tiw Ih o. boezemd, óm daar by te worden ingelyfd. j wohers van een derde gedeelte der Co.ntribuiieén be-«2 c i BAMBERG den 23 December. Zie hier de (l-lüng dreigde de Oproerelingen met eene gestrenge Ilraf, die 9-^ voor bet gj-oote Franfche Legerby desze;fs nanrukking ook aan fomralgen werdt ter uitvoer gebragt. Ihtus -^ 5 - E T3 -o -o EEG o F c a C/2 t/y OJ crt -il tegen de RUsfen aan geene zyde v-n Warfchau: De fchen zyn thans in het geheele Gouvernement de Inwo» S 2 T~ 5 2 5 P 'Voorhoede, gecommandeerd door den ^^rins Mnratbe-ners ontwapenden de Burgery betrekt zonder Gew«» c c ftaat uit vyf DivifienKavalletie; te weten: deK'.rpsvan ren de Wacht maar vinder duzelveaan het Wrchthuis.*^ (S w den Genera:;! Beaumont, Klein, Mühnud, Nar.f...unen Ookin deze Stad worden alle Éngelfchê Waren in ben.igf!!!^ et Hautpoült. Hier op-volgen de Diviiien Infanterie vjn gènomert. de Ge;ieta.ils iVlorand, Friant en Gudin,^, berevenseene'i FRANKRYK Divifie Kavallerie onder de bevelen van den Genr-al PARYS den 27 December. Volgens' p.nticuiiere Viallanne. Deze Divifien werden gevolgd door de Le. bri.vei: ut B«riyn dagt men, dat de Divifie Grenadiers' -;--------3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1