No, MIDDELBURGSCH C O U R A N T. I F?^-- ZATURDAG DEN 3 JANUARY c. 3 a, .- - 15^ §|S e Sit --.iJ^ c të.y z- '-^ - - d s tevondea- Dsn a dezer gsf ds RusGfche Generaal.» pezs drie UatfleiJ vervaardigd in evenredigheid fcj U-5 C2 t: TURKYEN. KONSTANTINOPEL den zcNovev.her. Het zy dooreen overblyffel vsa misnoegden he; zy door bui ten.'sndfchenio viced, begijn en de pas geöüde onlusten in Romelien weder te herleven. De Ayaii vsn Burgos heett op nieusv eene Kerke bende gewrpsndeplunderaars vfTzameld, met welke hy de geheele Provincie bedreigd. Op andere Piaatfen vertonen zicb weder andere blyken van weerfpannigheidi Ongetwyff;!d zsl cns Hof, in deszelfs tegenwoordigen toeftand, aüe middelen 'aari- wenden.cm dit oproer in degebocrtetedemper). Reeds is een nieu'.ve Gouverneur over Romeüen aacgeftcldj hec is Moraü- Osmtn-Pacha; Gouverneur van .Morea, itt welken laatften post hy vervangen wordt door Hus- fein-Pacha, Bi»ya-Bey van den voormali^envooree- ni«en tyd overledenen Kapitan-Pacha. In Egypten f(±ynt de rust vocr het ooienbüb herfteldén het Op perhoofd derArnauten, Mehémed-AIi, heeft zelfs be loofd eene fom van aooo Bcurfeii te zullen betalen ten onderpand van welke beloften hy zynen Zoon als Gy- zelaar naar Alexindrien gezonden beeft. De uitriis- ting van Oorloifchepen, die federt eenigen tyd met yver voortgezet werd, is, ingevolge nadere beveleni geflaakt. VAN DE GRENZEN den i December. HetCon- gres te Semendria heeft de Vredes-onderbandelingenmet zulk eenen yver voorgezet, dat de hoofd-voorwaarden eener bevrediging tusfchen de Porte en de Serviërs reeds ter bekrscbtiaing naar Konftantinopel gezonden zyn. Binnen kon zsl dus de Vrede herfteld of de Oorlog hervat zyn. Beide de Leger? houden zich (lag vaardig en inzonderheid hebben de Ottomannenon der begnnftigini der ru«tdie eenen tyd lang in Ro- IBelien herfteld geweest is, dwars door die Provincie iwee groote Karavanen met Krygsbehoeften te Sophia ontvangen. RUSLAND; PETERSBURG den i^Neven-.ter. Onze Hof-Cou- nnt heeft op den een in D men niets i doch ons Hof fchyht zich metderzelver loe-i ftand ten ernftigfte bezig te houden. De Veldmaatfchallc Graaf Kamensky, die iri onze géfchiedenis door zyne oorlogs-feunde, dapperheid enkryastucht bekends is, is alhier aangekomen; men gelooft, dat hy roet een zeer Hitgeftrekt gezag tot Opperbevelhebber over ons Leger b«ftemd is, en dat hy a!s zoodanig weder van hier zal efreizen. DUITSCHLAND. BRESLAU den 4 December. Alhier is op gister «ene Proclamatie gedssn, onderteeker.d door's Konings Vleugel-Adjudant M:)oor van GStzen. In dezelve wordt aangekondigd, dst óe Vorst van Anhslt-Plesf tot Gou verneur-Generaal van Silefiën benoemd is, en verder, voorzeker tot opbeuring van den moed der Silefifche In gezetenen, dat de Koning san de fpiis eener Arrtiéeftaat, dat twee Rusfifche Legers by den Weixel aangekomen zyn, en d:t eea derde op marsch is. Wysfelyk wordt Tan geene dezer Armeeën de fterkte opge^-even. BERLYN den 19 December. Men heeft alhier uit Pruisfen en Polen weinig andere berigten dan dis reeds door de Officiëele Leger Bulletins publiek geworden zyn. Uit Turkyen leest men in de Telegraaph ,eenblad hetwelk federt de komst der Franfchen alhier is opge- rigt, en reeds zeer vee! opgan* maakt, het navolgend Artikelvoor welks waarheid mea echter nietkan inftaan: „Over Pest verneemt men dat de Vrede tnsfchende Tarken en Serviërs ftïllig gtfloten isen datten ge- Yoigevaneen verdrag, en als deprys eener verheffing toe de waardigheid van Prins van Ser.ién, Czerni Georges met 40,000 man naar Moldavien marcheren moet, om' lich te vereenigen met de Armee, welke de Groot-Vi zier in dis (Ireken tegen de Rusfen byecntrekt.*' FRANKFORT AAN DEN ODER den ijr Deeem- her. Met esn particulieren brief uit Warfchsu van den 10 dezer, verneemt men bet volgende: ,,Onze Scad heeft door de tusfcbenkomst van onzen voormaügen Pruisfifchen Generaal den Heer vonKónler een vry geluk kig lot gehad. De laatstgenoemden heeft si :yn in'hjad by den Rnsfifchen Generaal Benningfen daartoe ai^nge- wend, zoo dst, behalveeeni^ebuitenfporighedenen het wegvoeten van 10 12 Perfonen, de zich openlyk voor aïnhaagers van Frankryk verklaarden, ons lot vry draaglyS is geweest. Op de andere zyde van de Weixel echter hebben de Bewoners van het Platte Land de ram pen van den Oorlog op "eene verfchrikkelyke wyze on -^ a c: "-* r: O O ■K Cl o t. o -- Q- -- -, o 7; - c i- g 't: o 5 -- c u aan de refpective Regimer.ts-Commandsnten bevel om alle Schurtii, Msgszynen of Huizen, wür voerage ol levensmiidelén in gevonden werden, by den terui4ioj,t te verbranden; terwyl deze order links en regts af van^^ de Armee zoo verre de Civallerie reiken kon moest ter k; o tiivoer gebragt worden; dat vervolgens al bet Vee acb-C p S ter hé: Front vsn de Armee gevoerd, en al wstnietme--^ S g-^ de te voeren was, gedood moest worden daar einde- n ïi ,-^ lyk gemeide Commani'-nten voor de nalatigheid in bet=S Z uitvoeren dezer bevelen verantwoordelyk getleid zyn. -^ 1 u: Deze maatregel is reeds gedeeltelyk deriüate volbragt,.'^ S r^ o dat de Franfche Troepen die tegen de Bug sya aapge- c rukt. Levensmiddelen ü't deze Stad moeten wordei/na--^ 5 S gezonden, en men meent, dat het geheel ter uitvoer t -^ 'S brengen daarvan we! door liet leveren van een beflisfen- S 'S -^ t<S den Slag fton worden voorgekomen maardstzulksniet ir zeer waarfcbyniyk is; daar tot nog toe de Franfche Ar- ö-'^IISI^^I mee nie: ftcrk genoeg is om voor te dringen zoo dat^ ^-r tJ:^ !>Sii'2'* de Ru^fen deakelyk het Land zullen kunnen afloopen S om den marsch naar hunne Grenzen de Franfchen te be- a ,- - s-.r- zwasrlyker te makeö. Dagelyks arriveeren hier Pool-§'"-'| §"55?? fche Edelieden ui: Pofen gelyk ook ook eeuemer.izte r- ^5 "7^ S Franfche Officieren van het Hoofdkwartier van Z, M.^ 5 S" J t al 3 den Keizer. '^- '-^ i."^ i^ ■- Op. iiJ C h «c c -^ 2 »i N rf C O er „De recrutering gaat (leeds voort, reedsltsan 10,000 j..'-^" g.-^ ÏT c-S i T'c^Ë Man gereguleerde Pooifche Troepen op den regter-vleu-2; J g 2 ^--'5 o J- g gel der Franfche Armee, en heden is er eengroot trsns- ^"c fe ï"i,^ "i^è-- &- - port Wapenen uit Berlin gearriveert." De Franfche Troepen die tegen Oost-Pruisfen (laan S-^-:^"'^^ 3;-iü— hebbén tot den 14 dezer gedurig gevechten me: de Pruis-ti g E 1 - 7^ -5. ■-. feti aldsar gehad. Laatsrgemelden worden door der Ge-Q. "1 ^1 Z neraal Kalkreuth, gecommandeerd; en men verzekert .- ^y JJf____^ dat zich etae ColionneRasfen ,flerk<:irca 20,000 Man onder bevel van den GeaerzalBukhSfden, met hen ver- ëenigd zoude hebben. FRANKFORT den 23 December. Met brieven nit Opper-Oos'.enryk van den 10 December verneemt men dat in de Streken uit Zever.bergen da tyding wasa?n^ 6dezer, ineen» By:?je voor eerst brigtdst den 26 November67000'M:n Ru.<fifche kort.betigt gegeven van de OorloiS-iebeurienisfen j Troepen over den Dniester getrokken en ja het Distrid iuitschland, OmtrcDt onze e'f:ene Armee verneemt Soroka en Moldavië ingerukt wareu zy hadden voorts J2000 Man naar Choczim en 3400O tegen Jasfy gede- tdcheerd. ("Uedezebovengenoemde getaleu beiusten op betichten vsn de Rusfifche zyde) De Inwoners vsn .Moldavië ver!:e:en vooreen groot deelchet overbaasting hun Land. HAMBURG den 23 December. w J= Tegen Zweedsch- ernomen en men zegt, dat de reden daar vsn isdat Keizer Nspoieon voor Pommeren is tot heden nog niets ondernomen en men"^ -^ dagen aan den Koning'van Zweden gedaan faeeftwair-'^ op het antwoord nog verwsgt wordt. G R C O T-B R 1 T T A N N I E N. et c<3 U* c u> s: 0 •I? V» ei r Ui <J Z» PORSTMOUTH den 12 December. Hier heerscht I o 5 2=* -^ S eene groote drukte en levendigheidwyl de konvoyen naar de West-Indiën en de Middeilandfche Zee zich ge^ -S reed maken om in Zee te gaan. Van Londen komen 5 2 eene menigte pasfagiers.om metdezelven te vertrekken, .g" "1 als ook vele depots OiEciersdie naar hunne Regimen- S ten in Gibraltar, Sicilien, Maltha, enz. willen keren.-5 S 5 Voorleden nagt hadaen wy hier eenen verfchrihlyken S ftorm. Sir Samuel Hood die reeds drie dagen tegenwind gehad heef:, werd met den Centaur en een Fregat naar 'S St, Helens gedreven. HOLLAND. 'sHAGE den 28 December. 1$ by Koninklyk De- Creet van den 26 dezer, verdaan, dat de Raad van Ad-s miniftratie der Koniüfclyke Order van Verdienden zsl |.S beftaanuit Den Groot-Kanfeiier Den Groot-Thefaurier, en S-5^3 Den Heer Twent, Lid van het KajJittel, S o 3 Door Z. M. den Koning is gearrefteerd eene Publi- S Catie, houdende, dattot ultimo December 1 ge; zsl worden gefurcheerd het eerfte, tweede en derde point JR -jr van het tweede gedeelte der Publicatie van den 26 Fe-^ g S c -., e- bruary 1802 nopens den doorvoer van vreemde Goe- Z S 2 deren geêmaneerd, en eene andere, waarby is bepaald: c c s C -? dat er als Standpent^ingen van het Koningryk, geflagcn J 5 g 5 5 zullen worden de navolgende nieuwe Speciën; In Ctud.i. Goude Penningen van twintit Guldens, gaande in het c - "5 -:-• D C C 5? CS tl <j s S ai ti: i) c 5 C g-S .C SC o Si o» ■3-33 r 1 ^- 1> t- VS - c ïf 2 Q - V S --;:>■ c tf 3 S- s 5^- 1^ Mark achttien ftuks, geailoijeetd uiterlyk op twee-en-'t-rt- - .^-'"^ U C ,t-Ar% tr^-intig caraat Goud, en zestien grein Zilver, zonder >~'^,r eer^ice remedie. •**«ÜJ*»*^Ii« *«LiJ Goude Penningen van tien Guldens, vervaardigd ia evenredigheid van die van twintig Guldens. In Zilver: i. Stukken van 50 StU'vers. s. GnV- dens. 3. Halve Guldens.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1